Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 428                                             03.11.2015 г.                            град  Стара Загора

 

  В   ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение, ВТОРИ въззивен състав

На трети ноември 2015 г.

в закрито заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                                     ЧЛЕНОВЕ :  1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                         2. ТРИФОН МИНЧЕВ

Секретар : Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдията– докладчик ЗЛАТЕВ

въззивно гражданско дело № 1515 по описа за 2015 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл.435, ал.2 във вр. с чл.437, ал.1, 3 и 4 и чл.438, изр.1 от ГПК.

 

            Делото е образувано по жалба вх.№ 3576/28.08.2015г. от длъжника Т.К.К. ***, против Постановлението за приключване на изпълнителното производство по ИД № .... по описа на частен съдебен изпълнител/ЧСИ/- Я. Г. с рег.№ ... с район на действие района на ОС- С., като сочи, че той не е получил съобщението за доброволно изпълнение на съдебния си адрес по гр.дело, а на непосочения от него постоянен адрес ***, макар че живее продължително време извън страната, а било следвало да му се връчи на съдебния му адрес по гр.дело- адреса на кантората на пълномощника му- адвокат по гр.дело, както и че той вече бил заплатил задължението си към взискателя по дадена банкова сметка, *** повторно същата сума и той не дължал разноските по изпълнението, защото вече бил платил всичко по изп.дело. Моли съда да постанови решение, с което да отмени тези действия и тези актове на ЧСИ, като незаконосъобразни, немотивирани и неправилни. Прави искане за спиране на изпълнението до произнасянето по жалбата му.

 

Жалбата на длъжника К. е оспорена изцяло от взискателката Н.Н.П. *** своето писмено Възражение сочи, че счита същата за неоснователна и недоказана, тъй като съобщението за доброволно изпълнение/СДИ/ му е било връчено на посочения в изпълнителния лист/ИЛ/ домашен адрес в гр.С., на лице, което е имало пълномощно за това от него, който адрес е и негов постоянен такъв по ЗГР, че плащането е станало след образуване на изпълнителното дело/ИД/ и след направените от нея разноски пред ЧСИ, и че плащането е с пощенски запис направо на нея, а не по посочената в СДИ служебна банкова сметка ***. Моли да се отхвърли изцяло жалбата и да се потвърди изцяло  извършеното от ЧСИ. Претендира и за разноските си по настоящото в.дело.

 

            На основание чл.436, ал.3 от ГПК са постъпили и писмени Мотиви от ЧСИ- Я. Г.- гр.С., в които тя излага в хронологичен ред извършените свои изпълнителни действия и актове, сочи, че връчването е станало редовно и неговия домашен постоянен адрес ***, на упълномощено за това трето лице, което не е негов пълномощник- адвокат от гр.дело против него, че взискателката е декларирала, че не е получавала процесните суми от длъжника- жалбоподател, и че длъжникът не е превел търсените от него суми по посочената служебна банкова сметка ***. Поради което счита, че не са налице незаконосъобразни нейни изпълнителни актове и действие, поради което моли жалбата да се остави изцяло без уважение, ведно със законните последици от това.

           

По настоящото висящо в.гр.дело е изискано и приложено пълно заверено копие от изп.дело № ... по описа на частен съдебен изпълнител/ЧСИ/- Я. Г. с рег.№ ... с район на действие района на ОС- С..

 

            Въззивният Окръжният съд, след като обсъди направените в жалбата оплаквания, като взе предвид становищата на взискателката и на ЧСИ, както и приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, счита за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

 

            Жалбата е процесуално допустима, своевременно депозирана, като е подадена от лице/жалбаподателя/, което има право на жалба, съгласно разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК. Поради което съдът следва да я разгледа по същество и да се произнесе по същността на направените в нея оплаквания от длъжника- жалбоподател.

 

Разгледана по същество жалбата е изцяло неоснователна и недоказана, поради следните мотиви :

Изпълнително дело/ИД/ № ... по описа на частен съдебен изпълнител/ЧСИ/- Я. Г. с рег.№ ... с район на действие района на ОС- С., е образувано въз основа на издаден изпълнителен лист от 19.06.2015 г., по гр.д.№ 503/2013г. по описа на РС- гр.Р., обл.С., съгласно който жалбоподателят- ответник Т.К.К. *** е бил осъден да заплати на въззивницата- ищца Н.Н.П. сумата 2 406, 83 лв., въз основа на влязло в законна сила на 11.05.2015г. съдебно решение по делото.

Молбата за образуване на изп.дело е от 25.06.2015г., като поканата за доброволно изпълнение/ПДИ/ е връчена на длъжника- жалбоподател на посочения в Изп.лист негов домашен адрес в гр.С., ж.к.”Л.”, бл.., вх.., ет.., ап../която се явява негов “постоянен адрес” по смисъла на ЗГР/, на неговата изрична пълномощничка И.Т./видно от известието с обратна разписка от 20.07.2015г./- л.9 от изп.дело.

Посоченият от ответника- длъжник негов “съдебен” адрес- на адреса на адв.кантора на пълномощника му по гр.дело адв.Б.И.Г. ***, в гр.С., ул.”Х.” № . ет.., ап.. е бил такъв до окончателното приключване на исковото съдебно производство по гр.д.№ 503/2013г. по описа на РС- Г., респективно по в.гр.д.№ 1141/2015г. по описа на ОС- С., но той не остава такъв и по изп. производство по делото. Поради което в тази й част неговата жалба се явява неоснователна и недоказана.

По отношение на заплащането на главницата на задължението от длъжника към взискателката- видно от материалите по настоящото в.гр.д.№ 1515/2015г. по описа на ОС- С. и по приложеното ИД № .... по описа на частен съдебен изпълнител/ЧСИ/- Я. Г.- С., гр.д. е приключило окончателно на 11.05.2015г., декларацията на ответника- длъжник е депозирана по в.гр.дело на 11.06.2015г., ИЛ е издаден на 19.06.2015г., ИД е образувано на 25.06.2015г., СДИ е връчено редовно на длъжника- жалбоподател на 03.07.2015г., Запорното съобщение/ЗС/ е изпратено на 10.07.2015г. и му е връчено редовно на 20.07.2015г., като едва на 22.07.2015г.  той е извършил плащане с пощенски запис на дължимата като главница сума по изп.лист, а не по посочената в ПДИ служебна банкова сметка ***. Съобщението до ЧСИ за нов съдебен адрес на длъжника е изпратено на ЧСИ едва на 30.07.2015г. Поради което напълно мотивирано, законосъобразно и правилно ЧСИ е запорирал вземанията на длъжника- жалбоподател, до размера на задължението му по изп.дело, тъй като взискателката не е била уведомяване от него за това плащане и е декларирала пред ЧСИ, че сумата по изпълнението не й е била заплатена, и тъй като няма постъпило никакво плащане по сметката на ЧСИ. Поради което жалбата и в тази й част се явява неоснователна и недоказана.

 

Относно дължимите като цяло суми- те естествено по изп.дело са по- големи от посочените в ИЛ, тъй като включват и всички лихви за забава, всички разноски на взискателката по изпълнението, както и таксите и разноските на ЧСИ по съобщенията, и по доброволното и по принудителното изпълнение на паричните задължения.

 

Предвид гореизложените мотиви и изцяло отхвърлителния резултат от обжалването от страна на длъжника- жалбоподател,  както и с оглед практически веднага извършеното произнасяне от настоящия въззивен съд след образуване на настоящото дело, връчването му на съдията- докладчик и произнасянето му в 3- членния въззивен съдебен състав, и то с окончателен съдебен акт/необжалваемо въззивно съдебно Решение/, то искането на жалбоподателя- длъжник за спиране на принудителното изпълнение по това изп.дело по реда на чл.438, изр.1 от ГПК се явява изцяло необосновано, недоказано и неоснователно, поради което то следва да се остави изцяло без уважение, ведно със законните последици от това.

 

              Ето защо настоящият въззивен Окръжен съд намира, че жалбата се явява напълно неоснователна и  недоказана, поради което следва да се остави изцяло без уважение, ведно с всички законни последици от това.

 

 Съгласно императивната разпоредба на чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК, настоящото въззивно съдебно Решение е окончателно и не подлежи на по- нататъшно касационно обжалване пред ВКС- С..

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.435, ал.2 във вр. с чл.437, ал.1, 3 и 4 и чл.438, изр.1 от ГПК, въззивният ОС- С.    

           

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ изцяло жалба вх.№ 3576/28.08.2015г. от длъжника Т.К.К.- ЕГН **********, с постоянен адрес ***, с посочен съдебен адрес ***- кантората на адв.Б.И.Г. ***, против Постановлението за приключване на изпълнителното производство, както и искането за спиране на изпълнението по чл.438, изр.1 от ГПК, по изпълнително дело № ... по описа на Частен съдебен изпълнител/ЧСИ/- Я. Г. с рег.№ ..., с район на действие района на Окръжен съд- гр.С., като неоснователни и недоказани.

 

            РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ : 

 

                    

 

 ЧЛЕНОВЕ :       1.                                      

 

                                                                              

 

                                                                                 2.