Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 451………………20.11.2015 година………………..Град С.

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На  двадесети ноември……..…………………………………….…….Година 2015              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар………………………………………………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1545………по описа за 2015…………година.

 

        Производството е по реда на чл.463 ГПК и е образувано по жалби на “Р./Б./” ЕАД гр.С. - присъединен взискател, против протоколи за разпределение на суми от 17.04.2015 г., предявен на 28.04.2015 г., и от 23.04.2015 г., предявен на 08.05.2015 г. по изп.дело № 181/2015 г. по описа на ЧСИ К.А., рег. № 766.

 

        Жалбоподателят счита, че обжалваното разпределение, обективирано в протокола от 17.04.2015 г., не отговаря на изискванията на закона, тъй като не съдържа такъв минимум от реквизити, който да осигурява възможност за преценка на неговата правилност- липсвала индивидуализация на вземанията на взискателите; не били конкретизирани и сумите, съставляващи според ЧСИ привилегировано вземане по смисъла на чл.136, ал.1 ЗЗД. Излага подробни съображения в жалбата и моли протоколът за разпределение да бъде отменен изцяло и да бъде изготвено ново разпределение, съдържащо информация за размера на вземанията на взискателите, коефициент за съразмерност, посочване по пера и основание на вземанията за разноски; съобразено с настъпилите факти, относими към погасяване на задължението- влезли в сила предходни разпределения, извършени от ЧСИ Г.И. по ИД № 2135/2013 г. По отношение на протокола за разпределение от 23.04.2015 г. излага същите съображения за неправилност и незаконосъобразност. В протокола липсвали данни за вземанията на взискателите; редът на привилегиите им по чл.136 ЗЗД, ако има такива; каква част от вземанията им се удовлетворява. Излага подробни съображения и моли да бъде отменен изцяло протоколът за разпределение от 23.04.2015 г.

 

        Постъпили са писмени възражения по жалбите от “У. Б.” АД гр.С., в които се взема становище, че жалбите са подадени след изтичане на преклузивния срок по чл.462, ал.2 ГПК. Излагат се подробни съображения и относно тяхната неоснователност. Моли същите да бъдат оставени без разглеждане като недопустими или ако бъдат разгледани по същество- да бъдат оставени без уважение като неоснователни и недоказани, алтернативно, ако съдът счете жалбите за основателни и отмени обжалваните разпределения, моли на основание чл.278, ал.2 ГПК да бъдат постановени нови такива.

 

       Не са постъпили писмени възражения от  длъжниците С.В.Ф.,*** и “Х.” ЕООД- С..

   

        Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.3 ГПК са приложени мотиви от ЧСИ.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното разпределение, намери за установено следното:

        Жалбите са подадени в срока по чл.462, ал.2 ГПК. Протоколът за разпределение от 17.04.2015 г. е предявен на 28.04.2015 г., от когато тече тридневният срок за обжалването му. Този срок изтича на 04.05.2015 г. /понеделник/, жалбата против същия е подадена по пощата и пощенското клеймо е с дата 04.05.2015 г. Протоколът за разпределение от 23.04.2015 г. е предявен на 08.05.2015 г. и срокът за обжалването му изтича на 11.05.2015 г. /понеделник/. Жалбата против този протокол също е подадена по пощата и пощенското клеймо е с дата 11.05.2015 г. Следователно, подадените жалби са допустими. 

 

        Изпълнителното дело е образувано по молба на “У.” АД- С. и приложен изпълнителен лист по ч.гр.дело № 18/2015 г. на РС- С. срещу длъжниците “Х.” ЕООД- С., “Х.” ООД- С. и С.В.Ф. за сумите: главница 243766.49 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 19.12.2014 г.; дължими лихви по договора за кредит в размер на 21559.75 лева за периода от 31.01.2014 г. до 18.12.2014 г. и сумата от 5306.53 лева разноски по делото. С молба, вх.№ 1198/09.02.2015 г. взискателят е претендирал разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 13323.02 лева. Вземането е било обезпечено с договорни ипотеки на недвижими имоти в с.М., община Ч.; С.Р., Община С.; с. К. община С; с.З, община С, както и залог, вписан по реда на ЗОЗ на движими вещи, собственост на длъжниците по делото. Установено е наличието на други имущества, собственост на длъжниците, а именно: земеделски земи в землището на с.М., община Ч.; с.Я., община М., както и движими вещи. Към ИД № 181/2015 г. е присъединено и вземане на “У.” АД по ИД № 182/2015г. на ЧСИ К.А., обезпечено с договорни ипотеки върху недвижими имоти и залог по реда на ЗОЗ. В резултат на присъединяване към ИД № 2135/2013 г. на ЧСИ Г.И. по ИД № 182/2015 г. на 19.03.2015 г.  постъпила сума от 95813.78 лв. от публична продан, извършена по това дело.

 

        По ИД № 181/2015 г. е подадена молба за присъединяване, вх.№ 4272/27.03.2015 г. от “Р./Б./” ЕАД, ведно с удостоверение по чл.456, ал.2 ГПК, издадено от ЧСИ Г. И. по нейно ИД № 2135/2013 г. Други присъединени взискатели по делото са НАП и съответните общини за вземанията им.

 

        На 31.03.2015 г. по делото е постъпила сума в размер на 30562.40 лева от публична продан на 25 броя ниви, находящи се в землището на с.М., община Ч., която е била разпределена с протокола от 17.04.2015 г., предявен на 28.04.2015 г. На предявяването е присъствал представител на жалбоподателя- юрисконсулт П. Т.. Сумите са разпределени съгласно чл.136, ал., т.1 ЗЗД, както следва: обикновени такси от ТТРЗЧСИ и разноски към ЗЧСИ по делото в общ размер 884.50 лв.; обикновени такси от ТТРЗЧСИ, платени от взискателя в размер на 2123.10 лв. с ДДС; разноски, направени от взискателя, свързани с принудителното изпълнение, в размер на 18629.55 лв. и пропорционална такса по т.26 от Тарифата в размер на 793.01 лв. с ДДС. Съгласно чл.136, ал.1, т.6 ЗЗД и е разпределена сума на ТД на НАП съгласно посочено удостоверение в размер на 5439.75 лв. Съгласно чл.460 ГПК е разпределена сумата от 2692.49 лв., както следва: ИД 181/2015 г.- 915.99 лв.; ИД № 182/2015 г.- 237.47 лв. и ИД № 2135/2013 г. на ЧСИ Г.И.- 1539.03 лв.

 

        С протокола за разпределение  от 23.04.2015 г., предявен на 08.05.2015 г. е разпределена сума от 38274 лв., постъпила от публична продан на недвижими имоти и движима вещ, собственост на длъжниците, които не са посочени конкретно в протокола. На предявяването е присъствал представител на жалбоподателя- юрисконсулт П. Т.. Сумата е разпределена, както следва: съгласно чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД: обикновени такси от ТТРЗЧСИ и разноските към ЗЧСИ в общ размер на 366.61 лв. с ДДС; пропорционална такса по т.26 от Тарифата в размер на 1391 лв. с ДДС; съгласно чл.136, ал.1, т.2 ЗЗД- ТД на НАП- 570.53 лв. ДДС на основание чл.131 ЗДДС; Община С.- 66.91 лв.- данък недвижими имоти и съгласно чл.136, ал.1, т.3 ЗЗД- ИД № 181/2015 г.- 35878.95 лв.       

 

        При така установените факти, от правна страна съдът приема следното: Съгласно чл.460 ГПК, ако събраната сума по изпълнителното дело е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най- напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение. Остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност. Жалбоподателят твърди, че процесните протоколи за разпределение не съдържат такъв минимум от реквизити, който да осигурява възможност за преценка на тяхната правилност- липсвала индивидуализация на вземанията на взискателите; не били конкретизирани и сумите, съставляващи според ЧСИ привилегировано вземане по смисъла на чл.136, ал.1 ЗЗД; не бил посочен коефициент за съразмерност при разпределяне на остатъкът;  не били посочени по пера и основание вземанията за разноски. Тези оплаквания са основателни.

 

        Разпоредбата на чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД предвижда, че с право на предпочтително удовлетворение се ползват вземанията за разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение, както и за исковете по чл.134 и чл.135 ЗЗД- от стойността на имота, за който са направени, спрямо кредиторите, които се ползват от тези разноски. От съдържанието на протокола за разпределение с дата 17.04.2015 г.- раздел І, т.1, е видно, че са посочени само текстовете от ТТРЗЧСИ /т.5- 10 броя; т.10- 25 броя /вдигане/; т.4- 3 броя; т.13- 1 брой/. Не са конкретизирани сумите по всеки един от посочените като основание текстове от ТТРЗЧСИ, както и документите за извършването на тези разноски /единствено по т.31а и т.31к е посочен размер на сумата- 122.50 лв./. При това положение не е ясно откъде фактически произтича вземането на ЧСИ и съответно дали то се ползва с определена привилегия, респ. с посочената такава по чл.136, ал.1, т.1 ЗЗД. Същото се отнася и до сумите по т.2- обикновени такси по ТТРЗЧСИ в общ размер от 2123.10 лв. с ДДС, без да са конкретизирани по основание и размер. Не са конкретизирани по основание и размер и разноските, направени от взискателя по делото “У. Б.”- посочен е само общият им размер- 18629.55 лв. За разпределената сума по чл.460 ГПК /ако се касае до остатъкът от разпределяната сума, тъй като другите суми също се разпределят на това основание/, не е посочен коефициент за съразмерност, поради което не може да бъде извършена проверка правилно ли са разпределени тези суми. Гореизложените съображения се отнасят и до протокола за разпределение на суми от 23.04.2015 г. В този протокол разпределените суми също са посочени в общи размери, без да са индивидуализирани по размер и фактическо основание. Разноските по т.1, раздел І, са посочени само с правно основание- т.5, 10, 4, 13 и 31к от ТТРЗЧСИ. Това посочване не дава възможност да се направи конкретен фактически извод какви точно размери по отделните такси по тарифата са включени. Немотивирането на разпределението осуетява реализирането на съдебния контрол.

 

        Процесните протоколи за разпределение са обжалвани изцяло. Обоснован извод за законосъобразното разпределение не може да бъде даден, доколкото в разпределенията вземанията не са индивидуализирани по пера, фактическото основание за възникването им и размери за всяко едно от тях, не е посочен коефициент за съразмерност при разпределяне на остатъка от събраната сума. Съдът не може да предполага кои точно разноски и вземания е имал пред вид ЧСИ, определящи сумите, посочени като общ размер. При преценка на законосъобразността на разпределението съдът не може да изхожда от предположения, а от установени факти. Недопустимо е едва с мотивите по чл.436, ал.3 ГПК тези вземания да бъдат конкретизирани, тъй като тези мотиви не са част от протокола за разпределение- предмет на жалбата и съответно на проверката на съда за законосъобразността му.

 

        Пред вид гореизложените съображения съдът намира, че извършените  разпределения на суми, обективирани в протоколи от 17.04.2015 г. и 23.04.2015 г., са немотивирани и поради това незаконосъобразни, поради което следва да бъдат отменени, като ЧСИ бъде задължен да извърши ново разпределение на постъпилите суми, съобразно  посочените в мотивите на настоящото решение указания.

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

                                                       Р  Е Ш И :

           ОТМЕНЯ протокол за разпределение на суми от 17.04.2015 г., предявен на 28.04.2015 г., и протокол за разпределение на суми от 23.04.2015 г., предявен на 08.05.2015 г., по изп.дело № 181/2015 г. по описа на ЧСИ К.А., рег. № 766.

 

         ЗАДЪЛЖАВА частния съдебен изпълнител да извърши ново разпределение на сумите съгласно указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.

 

        Решението може да се обжалва пред Апелативен съд гр.П. в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                 ЧЛЕНОВЕ: