Р Е Ш Е Н И Е

 

 462                                              25.11.2015 г.                       Град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,      I  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и пети ноември                            две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                       

                      ЧЛЕНОВЕ:  РУМЯНА ТИХОЛОВА

                  

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                    

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от  съдията МАРИАНА МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело номер 1573 по описа за 2015 година.

Производството е по реда на чл. 435 и сл., във вр. чл.527, ал.4 от ГПК.

Образувано е по жалба на Х.К.Г. против постановление на ДСИ при РС - Стара Загора от 07.10.2015г., с което и се налага глоба в размер на 150 лв. по изпълнително дело № 52/ 2014 г. по описа на ДСИ при РС – Стара Загора.

 

Жалбоподателката Х.К.Г. е останала недоволна от действията на ДСИ по изпълнително дело№ 52/2014г. по описа на СИС при РС Стара Загора, по налагане на глоба в размер на 150 лв. с постановление от 07.10.2015г., поради което го обжалва в срока. Твърди, че по никакъв начин не се била противопоставяла на субективното право на бащата П.С.П. да реализира срещи с дъщеря си С.П..  Моли наложената и глоба да бъде изцяло отменена.

 

В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК са постъпили писмени възражения от взискателя по изпълнителното дело П.С.П.. Взема се становище за неоснователност на жалбата. 

Съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК, по делото са приложени и мотиви на ДСИ при РС – Стара Загора, в които се взема становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е подадена в срока по чл. 436 от ГПК, от легитимирано лице и е редовна. Същата е процесуално допустима на основание чл. 527, ал.4 от ГПК, съгласно който, действията на СИ по налагане на глоби подлежат на обжалване по реда на чл.435 – 438 от ГПК.

Съдът, като обсъди направените оплаквания и прецени приложените по служебно изготвената преписка по изпълнително дело № 52/ 2014г. по описа на ДСИ при РС Стара Загора, писмени доказателства, намира за установено следното:

Производството по изпълнително дело № 52/2014г. по описа на ДСИ при РС – Стара Загора е образувано по молба, подадена на 25.04.2014г. от П.С.П., въз основа на изпълнителен лист от 11.04.2014г. по гр.д. №  3462/2013г. по описа на РС – Стара Загора, за определяне на режим на лични контакти на бащата П.С.П. с детето С.П.П..

На14.05.2014 год. е връчена покана за доброволно предаване на дете на длъжника по изпълнителното дело, получена от Х.К.Г. - лично. На 06.10.2015г. е постъпила молба от П.С.П. за съдействие от ДСИ за налагане на глоба на длъжницата за препятстване изпълнението по изп. дело.  Взискателят по изпълнителното дело сочи, че на 02.10.2015г. към 19.00 ч. се обадил по телефона на Х.К.. При опита да вземе детето за осъществяване на режима на лични контакти получил отказ от нея, поради ангажименти на детето през почивните дни.   

 

При така установената фактическа обстановка, съдът, от правна страна, намира следното:

 

Действието по осигуряване на режима на лични отношения между бащата П.С.П. и детето С.П.П., не може да бъде изпълнено от друго лице и зависи единствено от волята на Х.К.Г.. Режимът на лични отношения не е осъществен на 02.10.2015г. – 19.00 ч. петък до 17 ч. - неделя с приспиване, която дата съвпада с първата седмица от месеца, съобразно определения в изпълнителния лист режим. Длъжникът Х.К.Г. е уведомена за задължението си с получаването на покана за доброволно предаване на дете от 14.05.2014г. за предаване на детето и същата не е изпълнила задължението си. Не са налице основания, които да установяват обективни пречки на длъжника да изпълни задължението си за предаване на детето в определения в изпълнителния лист режим на лични контакти.

Съгласно разпоредбата на чл.527, ал.3 от ГПК, когато длъжникът върши противното на това, което с решението е задължен да върши или да търпи, съдебният изпълнител по искане на взискателя му налага глоба до 400 лв.

В настоящия случай, ДСИ правилно и в съответствие с изискванията на разпоредбите на чл.527 от ГПК, е наложил на длъжника Г. глоба в размер на 150 лв., предвид установеното по изпълнителното дело неизпълнение на задължението за предаване на дете.

 

Предвид изложените съображения, съдът намира, че жалбата на Х.К.Г. е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

Водим от горното, Окръженият съд

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.К.Г. *** против постановление на ДСИ при РС - Стара Загора от 07.10.2015г., по изпълнително дело № 52/2014 г. по описа на ДСИ при РС – Стара Загора като неоснователна.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         

 

ЧЛЕНОВЕ: