Р Е Ш Е Н И Е

 

466                                               26.11.2015 г.                       Град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,      I  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и шести ноември                            две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                       

                      ЧЛЕНОВЕ:  РУМЯНА ТИХОЛОВА

                  

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                    

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от  съдията МАРИАНА МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело номер 1580 по описа за 2015 година.

Производството е по реда на чл. 435 и слeдващите от ГПК.

Образувано е по жалба на „Химколор“ АД, чрез адв. И.Д.  против постановление на ЧСИ Я.Г., с район на действие ОС - Стара Загора от 21.08.2015г., с което се отказва прекратяване на производството по изпълнително дело № 382/2014 г. по описа на ЧСИ.

 

Жалбоподателят е останал недоволен от действието на ЧСИ Я.Г., с район на действие ОС - Стара Загора Постановление от 21.08.2015г., с което се отказва прекратяване на производството по изпълнително дело № 382/2014 г. по описа на ЧСИ, поради което го обжалва в срока. Счита, че отказът на ЧСИ да прекрати образуваното по молба на взискателя „Химколор“ АД изпълнително дело бил неоснователен и незаконосъобразен. Моли да се постанови решение, с което да се прекрати изпълнителното дело.

 

В срока по чл.436, ал.3 от ГПК не е постъпил писмен отговор от длъжника по изпълнителното дело „Пътстрой“ ООД гр.Стара Загора.

 

В срока по чл. 436, ал. 3 ГПК са постъпили писмени възражения от присъединения кредитор К.Д.Й.. Взема се становище за неоснователност на жалбата и законосъобразност и правилност на обжалваното действие на ЧСИ.   

Съгласно чл. 436, ал. 3 ГПК, по делото са приложени мотиви на ЧСИ Яна Георгиева, с район на действие ОС - Стара Загора, в които се взема становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е подадена в срока по чл. 436 от ГПК, от легитимирано лице и е редовна.

Съдът, като обсъди направените оплаквания и прецени приложените по служебно изготвената преписка по изпълнително дело № 382/2014г. по описа на ЧСИ Я.Г., с район на действие ОС - Стара Загора, писмени доказателства, намира за установено следното:

Производството по изпълнително дело № 382/2014г. по описа на ЧСИ Я.Г., с район на действие ОС – Стара Загора е образувано по молба, подадена на 28.10.2014г. от „Химколор“ АД гр.Първомай, чрез пълномощник адв. И.Д. въз основа на изпълнителен лист от 29.05.2014г. по гр.д. №  5052/2013г. по описа на РС – Стара Загора и изпълнителен лист от 14.08.2014г. по ч.гр.д.№ 3669/2013г. по описа на РС – Стара Загора.

На 19.11.2014 год. е връчена покана за доброволно изпълнение на длъжника „Пътстрой“ ООД гр.Стара Загора.  С постановление от 20.11.2014г., на основание чл.458 ГПК, ЧСИ е присъединил публичните вземания на държавата в размер на 2727547.31 лв. за събиране по изпълнителното дело. По молба на К.Д.Й. на 19.05.2015г., ЧСИ е присъединил вземането на взискателя в производството по изп. дело. 

На 23.06.2015г. Взискателят „Химколор“ АД гр.Първомай, чрез пълномощника си е подал молба за прекратяване на производството по изпълнителното дело на основание чл.433, ал.1 т.2 от ГПК. С Постановление от 21.08.2015г. ЧСИ Я.Г. е отказала да прекрати производството по изпълнителното дело, тъй като по същото са присъединени публични вземания на държавата и вземане на взискателя К.Д.Й..  

При така установената фактическа обстановка, съдът, от правна страна, намира следното:

 

Съгласно разпоредбата на чл.433, ал.1, т. 2 от ГПК, изпълнителното производство се прекратява с постановление, когато взискателят е поискал това писмено. Разпоредбата на чл.456 от ГПК, предвижда възможност през всяко време на изпълнението, докато разпределението не е изготвено, в производството да се присъединят и други кредитори на същия длъжник. Последиците от присъединяването се изразяват в това, че присъединеният взискател има същите права в изпълнителното производство, каквито има първоначалния взискател – чл.457 ГПК. В този смисъл, за да са налице предпоставките на чл.433, ал.1 т.2 от ГПК за прекратяване на изпълнителното производство, писменото искане за прекратяване на изп. дело следва да изхожда от всички взискатели, и първоначалния, и присъединените по изпълнителното производство. Видно от приложеното копие на  изпълнителното дело, искания от присъединения взискател – Държавата и от присъединения взискател К.Й. не са постъпили по него. При това положение не са налице предпоставките за прекратяване на производството по изпълнителното дело.

 

Предвид изложените съображения, съдът намира, че обжалваното действие на ЧСИ Я.Г. е правилно и законосъобразно. Жалбата на взискателя „Химколор“ АД гр.Първомай е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

Водим от горното, Окръженият съд

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Химколор“ АД, гр.Първомай, действащ чрез пълномощника си адв. И.Д.,*** против действието на ЧСИ Я.Г., с район на действие ОС - Стара Загора - Постановление от 21.08.2015г., с което се отказва прекратяване на производството по изпълнително дело № 382/2014 г. по описа на ЧСИ като неоснователна.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         

 

ЧЛЕНОВЕ: