Р Е Ш Е Н И Е

 

  458 /25.11.2015 година                                                      Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                           ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На  25.11.                                                                                               2015 година

В закрито заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                    ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                                       

Секретар СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор   

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1584 по описа за 2015 година.

 

 

 

Производството е по чл. 435 ал.1 ГПК.

 

Обжалвани са две постановления на ЧСИ А.П. – за намаляване на адвокатски хонорар по изпълнително № ... и друго, с което ЧСИ отказва да включи в прихващането сумата от 988 лева, представляваща разноски по изпълнително дело № 123/2015г. на ЧСИ Р. М..

 

Жалбоподателят К.Т.К. счита, че и двата акта постановени от ЧСИ са незаконосъобразни. Липсвали мотиви, което води до незаконосъобразност. Моли  да се обезсили като недопустимо постановлението за отказ да бъде извършено прихващане за част от вземането на взискателя по изпълнително дело № 28/2015г. или да бъде отменено. Моли да бъде отменено и постановлението, с което е допуснато намаление на основание чл. 78, ал. 5 ГПК на адвокатското възнаграждение от 500 лева на 200 лева. Претендира за направени разноски пред настоящата инстанция.

 

Постъпил е писмен отговор от адвокат Е.С. – пълномощник на М.К. – длъжник. Счита, че жалбата е неоснователна и излага подробни съображения. Моли да се присъдят направените разноски в това производство.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК са постъпили писмени мотиви от ЧСИ Ат. П., която излага извършените действия по делото и моли съдът да се произнесе по основателността на жалбата.

 

Въззивният съд след като обсъди данните по делото, намира за установено следното:

 

Предмет на обжалване са постановление без дата, с което ЧСИ е отказал да приеме за извършване на прихващане с вземането по изпълнително дело № 28/2015г. сумата от 988 лева, посочена в постановление от 07.05.2015г. на ЧСИ Р. М. поради това, че посочената сума не представлява изускуемо или ликвидно вземане по смисъла на чл. 103 от ЗЗД и постановление без дата, с което ЧСИ е намалила адвокатския хонорар от 500 лева на 200 лева на основание чл. 10, т. 1 от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, които са връчени на жалбоподателя на 13.07.2015г.

 

Подадената жалба е подадена в срок и е допустима, но е неоснователна поради следните съображения:

 

  Обжалваните постановления са мотивирани.

 

  Относно постановлението, с което е отказано прихващане в размер на 988 лева, представляващи съдебно-изпълнителни разноски по изпълнително дело № 123/2015г. на ЧСИ Р. М..

 

Едно от изискванията на чл. 103, ал. 1 ЗЗД е, за да се извърши прихващане вземането следва да бъде изискуемо.  От една страна, на посоченото постановление на ЧСИ М. липсва отметка, че е влязло в сила. От друга страна длъжникът М.К. твърди, че то е обжалвано, което не се оспорва. Жалбата е била върната от Старозагорския окръжен съд обратно на ЧСИ Р. М. за нейното адмнистриране. При наличие на този спор правилно ЧСИ Р. Пътникова е постановила отказ да извърши прихващане на неизискуеми и неликвидни разноски. 

 

Относно постановлението с което е редуцирано адвокатското възнаграждение

Адвокатският хонорар е намален от 500 лева на 200 лева на основание чл. 10, т. 1 от Наредба № 1/09.07.2014г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Извършеното действие е правилно и законосъобразно, тъй като за процесуално представителство защита и съдействие по изп.дело възнаграждението за образуване на изпълнително дело е 200 лева.

 

Въззивният съд счита, че правилно е приложена посочената разпоредба предвид предмета на изпълнително дело № 150/2015г., по което се иска извършване само на прихващане и не се налага извършване на други изпълнителни действия. Извършеното от процесуалния представител е само подаване на молбата за образуване на изпълнителното дело и не са необходими и извършени други действия с цел удовлетворяване на парично вземане, за да има основание да се приложи разпоредбата на чл. 10, т. 2 от Наредбата.

 

Поради изложеното, подадената жалба следва да бъде оставена без уважение.

 

В полза на другата страна следва да се присъдят направени разноски за адвокатско възнаграждение пред тази инстанция, в размер на 400 лева, установено с приложения договор за правна помощ от 03.07.2015г.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 437 ГПК, въззивният съд     

 

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената жалба от К.Т.К. с ЕГН ********** ***, против постановление за извършване на прихващане и постановление за намаляване на адвокатски хонорар заплатен от взискателя по изпълнително дело № 150/2015г. на ЧСИ Ат. П..

 

 ОСЪЖДА К.Т.К. с ЕГН ********** ***, да заплати на М. С.К. с ЕГН **********,***, сумата 400 лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение за настоящата инстанция.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

                                 2.