О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  1206                                         25.11.2015 г.                            Град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,         ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и пети ноември                                 две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                                  ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                           МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от  съдията МАРИАНА МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело №  1568  по описа за 2015 година.

 

                    Производството е по реда на чл. 435 от ГПК.

 

                   Жалбоподателят Ф.А.А. обжалва действията на ДСИ при РС - Стара Загора по изп. д. № 5061/2007г.  по описа на СИС – отказ да прекрати изпълнителното производство по делото от 09.09.2015г. и насочване на изпълнението върху несеквестеруемо имущество -пенсия.

 

                   Жалбоподателят счита, че постановеният отказ на ДСИ бил неправилен и моли да бъде отменен. Счита, че липсвало искане или молба за възобновяване, или нов изпълнителен способ от взискателя в срока по чл.433, ал.1 т.8 от ГПК. В две годишен срок взискателя не бил поискал извършване на изпълнителни действия, считано от последното изпълнително действие и делото не било за издръжка. Излага съображения в тази насока.

 

                   Взискателят по изпълнителното дело „ЕОС Файнънс“ ООД гр.Хамбург, чрез пълномощника си „ЕОС Сървисис“ ЕООД взема становище за недопустимост на жалбата, тъй като обжалваното действие не попада в кръга на  действията на СИ, подлежащи на обжалване съгласно чл.435 ГПК. Моли да се остави без разглеждане.

  

                    На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са изложени мотиви по обжалваното действие от ДСИ при РС - Стара Загора.  Взема становище за недопустимост на жалбата, съгласно разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК, а по същество за неоснователност.

 

                    Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваните действия, извършени по изп. д. № 5061/2007г.  по описа на СИС при РС - Стара Загора, намери за установено следното:

 

                    ЖАЛБАТА Е НЕДОПУСТИМА.

 

                   Изпълнително дело № 5061/2007г.  по описа на СИС при РС – Стара Загора е образувано по молба на взискателя “ОББ” АД гр.София против Р.А.А. и Ф.А.А. по приложен изпълнителен лист от 08.02.2007г., издаден по гр.д. № 379/2007г. по описа на Старозагорския районен съд.  По силата на сключен договор за цесия между ОББ Ад гр.София и „ЕОС Файнънс“ ООД от 26.06.2008г. ДСИ е конституирал като взискател по делото „ЕОС Файнънс“ ООД с постановление от 30.03.2009г.

 

          В разпоредбата на чл. 435 от ГПК изрично е посочено кои действия на съдебния изпълнител могат да бъдат обжалвани,  както и лицата, които могат да сторят това. В настоящия случай Ф.А.А. е длъжник по изпълнителното дело. С оглед на това може да обжалва посочените в ал.2 на чл.435 ГПК действия – постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо, отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е уведомен надлежно за изпълнението, както и постановлението за разноските.

 

          Обжалваното действие – отказ за прекратяване на производството по изпълнителното дело от 09.09.2015г., извършено от ДСИ по изпълнителното дело, не е сред посочените в ал.2, на чл.435 ГПК, действия. Ето защо, окръжният съд намира, че жалбоподателя няма процесуалната възможност да обжалва, тъй като постановения отказ да се прекрати изпълнителното производство на основание чл. 433, т.8 ГПК, по изпълнително дело № 5061/2007г.  по описа на СИС при РС -Стара Загора, не е от кръга на действията на съдебния изпълнител, които подлежат на съдебен контрол в конкретния случай. В този смисъл е трайната практика на съдилищата – Определение № 44 от 06.01.2010г. на САС, по гр.д.№ 15/2010г., ГК, 1-ви състав.

 

          Предвид гореизложеното, Окръжният съд намира, че жалбата на Ф.А.А. против действието на Държавния съдебен изпълнител по изпълнително дело № 5061/2007г.  по описа на СИС при РС - Стара Загора – отказ да прекрати изпълнителното производство по делото от 09.09.2015г., следва да бъде оставена без разглеждане като недопустима.

 

          В останалата си част, жалбата срещу действието на ДСИ – насочване на изпълнение срещу несеквестеруемо имущество на длъжника - пенсия, също е недопустима като просрочена. ДСИ е постановил налагане на запор върху пенсията на длъжника на 14.11.2014г. Запорното съобщение от 14.11.2014г. е връчено на НОИ ТП – Стара Загора на 01.12.2014г. Третото задължено лице – НОИ, ТП – Стара Загора е уведомило ДСИ, че е наложена удръжка от пенсията на Ф.А.А. в размер на 143.26 лв., считано от 01.01.2015г.  Тъй като запорът не е бил съобщен на длъжника, срока за обжалването на това действие на ДСИ започва да тече от узнаването, че третото лице е платило на съдебния изпълнител. Такова плащане е извършено през м. 01.01.2015г. от НОИ, ТП – Стара Загора. От друга страна в жалбата си,  длъжникът А. не е изложил никакви съображения във връзка с обжалване действието на ДСИ – насочване на изпълнение върху несеквестеруемо имущество -  пенсия, по изпълнителното дело, по които съдът да се произнесе.   

 

          Предвид изложените съображения, Старозагорския окръжен съд намира, че жалбата на Ф.А.А. е недопустима в двете й части, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

          Водим от горните мотиви, окръжният съд       

         

О П Р Е Д Е Л И :

 

                   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.А.А. *** Загора, ЕГН ********** против действията на ДСИ при РС Стара Загора, извършени по изп.д. № 5061/2007г. по описа на СИС при РС- гр. Стара Загора – отказ да прекрати изпълнителното производство от 09.09.2015г. и насочване на изпълнението върху несеквестеруемо имущество – пенсия като недопустима.

 

                   ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1568/2015г. по описа на ОС-Стара Загора.

 

          Определението подлежи на обжалване в седмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-Пловдив.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      ЧЛЕНОВЕ: