Р Е Ш Е Н И Е                         

 

Номер 496                                        12.12.2015 г.                       гр.Стара Загора

 

                                        В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

на деветнадесети ноември 2015г.

в публично заседание в състав :

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

секретар П.Г.      

като изслуша докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

гр.д.№ 132 по описа за 2014 г.,

за да се произнесе съобрази следното :

 

           Производството е на основание чл.72 от ЗС във вр. с чл.82- 86 от ЗЗД.

           Ищците Р.Г.С. и В. . С./съпрузи/ от гр.С.З. в последната си уточняваща Искова молба/ИМ/ претендират, че ответниците са съсобственици на дворно място, находящо се в **** с идентификатор по плана на града № 68850.503.76, както са и собственици и на самостоятелни обекти в сградата, построена в дворното място и която сграда е с идентификатор 68850.503.76.1., и че в строителството на тази сграда са вложени средства на доверителите ми Р.Г.С. и В.С.С./съпрузи/, както и на лицата С.И.С., М. Д.А., В.Г.М., Б.С.М., Н.С.М., Р.К.Г., П.П.М.,  С.Р.. И., Д. М. С., Е.З.С., П.Т.Р. и С.Д.Л.. Твърдят, че върху горепосоченото дворно място през 1995 г. е учредено право на строеж на жилищна сграда в полза на "Астрей" ЕООД- гр.Стара Загора, съгласно съгласуван и одобрен архитектурен проект, че с Нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж № 35, том. X, дело № 3031/95г. на нотариус при РС- Стара Загора, от 23.06.1995г. ищците са закупили от "Астрей'" ЕООД- гр.Стара Загора, правото на строеж върху 136,30 кв.м. и включващо правото да се построи апартамент „В" на четвърти етаж със застроена площ от 110,60 кв.м., състоящ се от съответните стаи, заедно с мазе № 7 с площ от 10,12 кв.м., както и правото на строеж върху 18,23 кв.м. и включващо правото да се построи 1 бр. гараж № 7 на сутеренен етаж и със застроена площ от 14,79 кв.м., заедно с 28.86 кв.м. ид.ч.от общите части на сградата. Заявяват, че на 23.06.1995год. със същото дружество ищците са сключили договор за строителство, с който изпълнителят е приел да изпълни на свой риск гореописаните жилищен имот, мазе и гараж, като обектите е следвало да се построят съгласно одобрени архитектурен  и други проекти в дворно място, находящо се в ***, урегулиран в парцел 13 за планоснимачни № 3496 и № 3499 в кв.58 по плана на града, че в строителството на сградата ищците са вложили чрез строителя „Астрей" ЕООД- гр.Стара Загора свои средства общо в размер на 1 260 000 лв., внасяне на 3 части, че за платените суми, както и факта, че са вложени в строителството на процесния обект са налице писмени документи, удостоверяващи извършените плащания, както и Техническото заключение от 30.04.1999 год., изготвено от фирма "Ивелина-ХЖХ" град С.З., както и от копие от описа направен от „Астрей" ЕООД С.З. на приходите за обект "Х.Д.Асенов"132-134. Строителят „Астрей" ЕООД гр.Стара Загора е трябвало да завърши строежа, съгласно договора, за 18 месеца от издаване на строителното разрешение за строеж, т.е. на 22.03.1997 год. Поради неизпълнение на поетото задължение е предявен установителен иск по чл. 67 от ЗС от ответниците срещу „Астрей" ЕООД гр.Стара Загора. По подадената искова молба, в която настоящите ответници - тогава ищци - твърдят, че са собственици на процесното дворно място, находящо се в ***, представляващ УПИ - парцел XIII 3496, 3499 в кв. 58 по плана на града, е образувано гражданско дело № 1854/2006г. на Старозагорския Районен съд. Същото е приключило с влязло в сила съдебно решение № 55/06.07.2007г., като на основание чл. 67 от ЗС Районен съд Стара Загора е признал за установено, че учреденото в полза на „Астрей" ЕООД гр.Стара Загора право на строеж с нотариален акт № 171, т. IX, нотариално дело № 2942/95г, е погасено по давност в полза на собствениците на земята - Д.Д.В., М.Н.С., В.К.К. и К.Д.К.. Моят съда да постанови съдебно решение, с което да осъди  4 бр. ответници К.Д.К.. В.К.К., М.Н.С., Д.Д.В./с посочени по-горе данни/, солидарно да заплатят на 2 бр. ищци Р.Г.С. и В.С.С./с посочени по-горе данни/, сумата 39 850 лв., представляваща обезщетение в размер на левовата равностойност на 11.49 % от общата стойност на извършени в недвижим имот, собствен на ответниците с идентификатор 68850.503.76, и находящ се в ****, строително-монтажни работи/СМР/, изпълнени по възлагане и със средства на ищците и на трети лица, от строителя „Астрей" ЕООД- гр.Стара Загора в имота на ответниците с идентификатор 68850.503.76 с тяхното съгласие и без противопоставяне от тяхна страна, въз основа на учредено от ответниците и действащо към момента на извършване на строителството право на строеж в полза на строителя „Астрей" ЕООД, двамата ищци Р.С. и В.С. и трети лица, и което право на строеж по-късно е погасено по давност поради нереализирането му в законните срокове. Претендират всички свои разноски по делото. Молят исковете  им да се уважат изцяло, ведно със законните последици от това. В този смисъл е и пледоарията на общия им процесуален представител- адвокат в последното открито съдебно заседание по делото пред настоящата първа съдебна инстанция.

        В този смисъл са пледоариите на процесуалния им представител-   адвокат, както и писмените им защити по делото.

          ОТВЕТНИЦИТЕ в Отговорите си на ИМ сочат подробно и аргументирано, че исковете против тях са процесуално допустим, но изцяло неоснователни и недоказани, както и че са погасени по давност, поради което молят съда да ги отхвърли изцяло, ведно със законните последици от това. В този смисъл са пледоариите на процесуалните им представители, както и писмените им защити по делото. Претендират направените от тях разноски по делото пред настоящата първа съдебна инстанция.

 

          СЪДЪТ, след като се запозна със становищата на всяка една от страните, със събраните по делото писмени и гласни доказателства, със заключенията на съдебните експертизи и с приложимите по казуса материалноправни и процесуални норми, счита за изяснено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

 

          ОТНОСНО ПРОЦЕСУАЛНАТА ДОПУСТИМОСТ НА ИСКА :

          Съдът счита, че искът по чл.72 от ЗС е процесуално допустим, родово и местно подсъден на настоящия първоинстанционен ОС- С.З., и той следва да се произнесе по съществото на спора между страните по делото.

          Поради което искът се явява процесуално допустим, родово и местно подсъден на настоящия първоинстанционен ОС- С.З., и по него съдът следва да се произнесе по съществото на спора със съдебното си решение по делото.

 

          ОТНОСНО МАТЕРИАЛНАТА ОСНОВАТЕЛНОСТ НА ИСКА:

            Видно от събраните по делото писмени доказателства техническо  заключение относно предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 29.08.1995 г. и справка за стойността на оставащите за  довършване до етап „груб строеж” видове СМР на обект: 17 фамилна жилищна сграда с 8 бр. гаражи и  об. ст. Дейности 2 бр. магазини и  3 бр. ателиета в кв.58 на *** от 30.10.2008г., както и от извършената от РС- С.З. констатация с представените в оригинал от пълномощника на ищците частни  документи- един брой приходен касов ордер от 30.10.1995 г., два броя разписки от 23.06.1995 г. и 27.06.1995 г., списък на закупилите право на строеж на обект ***, внесените пари към „Астрей” ЕООД и полагащото им се % участие при разпределение на обезщетението, удостоверение от „Астрей”- ЕООД от 29.02.2012г., техническо заключение  от 30.04.99г. от ЕТ„Ивелина ХЖХ”- гр.Стара Загора, като констатира, че представените като доказателства по  делото документи са идентични с представените оригинали, се установява, че ищците сочат, че ответниците били съсобственици на дворно място, находящо се в *** и с идентификатор по плана на града № 68850.503.76, както били и собственици и на самостоятелни обекти в сграда, построена в дворното място, и която сграда е с идентификатор 68850.503.76.1. В строителството на тази сграда били вложени средства на ищците, като съпрузи, както и на лицата: С.И.С., М. Д.А., В.Г.М., Б.С.М., Н.С.М., Р.К.Г., П.П.М., С.Р.. И., Д. М. С., Е.З.С., П.Т.Р., С.Д.Л.. Върху горепосоченото дворно място през 1995 г. било учредено право на строеж на жилищна сграда в полза на "Астрей" ЕООД- гр.С.З., съгласно съгласуван и одобрен архитектурен проект. С нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж № 35, том. X, дело № 3031/95г. на нотариус при PC- Стара Загора, от 23.06.1995г. ищците закупили от "Астрей" ЕООД- гр.С.З., представлявано от И. И.К., правото на строеж върху 136,30 кв.м., включващо правото да се построи апартамент „В" на четвърти етаж, със застроена площ от 110, 60 кв.м. и състоящ се от дневна-столова, кухненски бокс, три спални, баня-тоалетна, тоалетна, килер, антре и две тераси, заедно с мазе № 7 с площ от 10,12 кв.м. и находящ се в ***, както и правото на строеж върху 18,23 кв.м., включващо правото да се построи един гараж № 7 на сутеренен етаж и със застроена площ от 14,79 кв.м., находящ се в ***, заедно с 28.86 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата. На 23.06.1995г. със същото дружество ищците сключили договор за строителство. С този договор изпълнителят  приел да изпълни на свой риск един апартамент представляващ - № В на четвърти жилищен етаж с площ 136.30 кв.м., заедно с мазе № 7 с площ 10.12 кв.м., заедно с 15.70 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и един гараж с площ от 18,23 кв.м. Обектите следвало да се построят съгласно одобрени архитектурен и др.проекти в дворно място, находящо се в ***, урегулиран в парцел 13 за планоснимачни № 3496 и № 3499 в кв.58 по плана на града. В строителството на сградата ищците вложили, чрез строителя „Астрей" ЕООД- гр.С.З., свои средства общо в размер на 1260000 лв. /един милион двеста и шестдесет хиляди/ лева. Сумите били платени с документи, както следва: сумата от 500 000 лв. на 23.06.1995год., за което имало издадена разписка от същата дата; сумата от 400 000 лв. на 27.06.1995 год., за което имало издадена разписка от същата дата; сумата от 360000 лв. с приходен касов ордер № 47 от 30.10.1995г. За платените суми, както и факта, че били вложени в строителството на процесния обект имало налице писмени документи, удостоверяващи извършените плащания, както и Техническото заключение от 30.04.1999г., изготвено от ЕТ"Ивелина-ХЖХ"- гр.С.З., както и копие от описа направен от „Астрей" ЕООД- С.З. на приходите за обекта в ***. Строителят „Астрей" ЕООД- гр.С.З. трябвало да завърши строежа, съгласно договора, за 18 м. от издаване на строителното разрешение за строеж- т.е. на 22.03.1997г. Поради неизпълнение на поетото задължение бил предявен установителен иск по чл.67 от ЗС от ответниците срещу строителя „Астрей" ЕООД- гр.Стара Загора. По подадената искова молба, в която настоящите ответници/тогава ищци/ твърдят, че били собственици на процесното дворно място, находящо се в ***, представляващ УПИ - парцел XIII- 3496, 3499 в кв.58 по плана на града, било образувано гр.д.№ 1854/2006г. на РС- С.З., като същото е приключило с влязло в сила съдебно Решение № 55/06.07.2007г., като на основание чл.67 от ЗС РС- С.З. е признал за установено, че учреденото в полза на „Астрей" ЕООД- гр.С.З. право на строеж с нотариален акт № 171, т.IX, нотариално дело № 2942/95г. било погасено по давност в полза на собствениците на земята- ответниците по настоящото дело Д.Д.В., М.Н.С., В.К.К. и К.Д.К.. С искова молба, подадена до РС- С.З. било образувано гр.д.№ 817/2008г. по описа на PC- С.З., страни в производството като ищци били настоящите ответници, а именно - Д.Д.В., М.Н.С., В.К.К. и К.Д.К., а като ответник бил П.П.М.. В тази ИМ отново се твърди, че Д.Д.В., М.Н.С., В.К.К. и К.Д.К. били собственици на процесното дворно място, находящо се в ***, представляващ УПИ - парцел XIII 3496, 3499 в кв.58 по плана на града. Предмет на делото бил иск по чл.67 ЗС. С Решение № 16/27.11.2008г. РС- С.З. е уважил иска, като е признал за установено, че учреденото от „Астрей" ЕООД- гр.Стара Загора в полза на Петър Матев право на строеж с нотариален акт № 54, т.XV, нотариално дело № 4425/95г. било погасено по давност в полза на собствениците на земята - Д.Д.В., М.Н.С., В.К.К. и К.Д.К..*** било потвърдено с Решение № 95/03.04.2009г. на Окръжен съд- Стара Загора и Решение № 547/24.06.2010г., постановено по гр.д.№ 940/2009г. на Първо ГО на ВКС. С искова молба е било образувано гр.д.№ 814/2008г. по описа на PC- Стара Загора, като страни в производството като ищци били настоящите ответници, а именно - Д.Д.В., М.Н.С., В.К.К. и К.Д.К., а като ответници - настоящите ищци - Р.Г.С. и В.С.С.. В исковата молба отново се твърдяло, че Д.Д.В., М.Н.С., В.К.К. и К.Д.К. били собственици на процесното дворно място, находящо се в ***, представляващ УПИ - парцел XIII 3496, 3499 в кв.58 по плана на града. Предмет на делото бил иск по чл.67 от ЗС. С Решение № 68/02.06.2009г. РС- С.З. е уважил иска, като признал за установено, че учреденото от „Астрей" ЕООД- гр.С.З. в полза на Р.Г.С. и В.С.С. право на строеж с нотариален акт № 35, т.X, нот.дело № 3031/95г. било погасено по давност в полза на собствениците на земята - Д.Д.В., М.Н.С., В.К.К. и К.Д.К.. Решението на PC- С.З. било потвърдено с Решение № 428/10.12.2009г. на ОС- С.З.. След приключването на гр.д.№ 1854/2006г., гр.д. № 814/2008г. и гр.д. № 817/2008г.- и трите по описа на РС- С.З. с Нотариален акт № 33 том II, per. № 2103, дело № 169/2010г. ответниците, като собственици на поземлен имот с адрес *** и с идентификатор № 68850.503.76, учредили право на строеж в полза на друг, втори строител „Тера Строй" ЕООД- гр.С.З.. При учредяването на правото на строеж ответниците представили влезлите в сила решения, постановени по гр.д.№ 1854/2006г. и гр.д. 817/2008г. и двете по описа на Районен съд Стара Загора, както и презавереното действащо строително Разрешение № 628/22.08.1995г. С нотариален акт № 67 от 17.12.2010 г., том III, peг. № 3924 дело № 327/2010 г. на Нотариус Христо Спасов- С.З. ответниците учредили право на строеж на друга строителна фирма „Тера Строй" ЕООД- гр.С.З. върху собственото си дворно място да извърши преустройство и надстрои върху построената до степен „груб строеж" сграда още един етаж - таванско складово помещение. Сградата била довършена от новия строител, като във връзка с процедурата по въвеждане на сградата в експлоатация СГКК– С.З. издала удостоверение по чл. 52 ал. 4 от ЗКИР вр. чл. 175 ал. 5 от ЗУТ. Към 21.02.2012г., видно от Скица на поземлен имот № 1644/21.02.2012г. на СГКК– С.З., собственици на имота с идентификатор 68850.503.76 били ответниците Д.Д.В., В.К.К. и К.Д.К., както и Н.С.С., който бил наследодател на ответницата М.Н.С.. С Нотариален акт № 130 от 30.05.2011 г., том II, per. № 3671, дело 204/2011 г. на Нотариус Бойко Георгиев, ответникът Д.В. продал на третото лице: М.Ж.Д. апартамент в процесната сграда с идентификатор 68850.503.76.1.6, подробно описан в нотариалния акт. При изслушване на сделката било представено удостоверение за степен на завършеност на обекта № 94-Д-01977-3/27.05.2011г. Видно от нотариалните актове и приложенията към тях от 2010г. и 2011г. строителството на процесната сграда било извършено съобразно първоначалните проекти и разрешение за строеж от 1995г. Сградата била довършена, като било използвано построеното със средствата на ищците и трети лица от строителя „Астрей"-ЕООД до 1997г. строителство. Налице били документи, удостоверяващи до каква степен е била изградена сградата със средствата на ищците и други лица, а именно  били изпълнени следните видове строително-монтажни работи: изкопни работи – изпълнение на основите на обекта, усложнени от появилите се в основите елементи с историческо значение; изпълнение на подземни комуникации в основите: канализация и ел.захранване; изпълнение на сутерена с рампа, 8 гаража и мази; партер с магазини в него и ателиета; в груб строеж първи и втори етаж със стоманобетонните плочи; частично зидария на трети етаж. Тези обстоятелства били установени по безспорен начин по гр.дело № 1854/2006г., гр.д. 814/2008г. и гр.д. 817/2008г.- и трите по описа на РС- С.З., където били назначени и съответни експертизи относно степента на завършеност, както и били събрани свидетелски показания от трети лица за това. Обстоятелството, че със средства на ищците била изградена част от процесната сграда в дворното място, собственост на ответниците, им било известно, особено предвид водените съдебни дела.  Тези части на сградата, построени със средства на ищците представлявали подобрения в чужд имот, за което в полза на ищците имало учредено право на строеж за осъществяване на процесното строителство. Ответниците използвали тази построена част от сградата, като до настоящия момент, въпреки водените разговори, покани, срещи, не били предприели никакви действия да обезщетят ищците за вложените от тях средства в дворното им място, които били увеличили стойността на имота им, и били използвани за изграждането на сградата в окончателен вид.

 

          Видно от събраните по делото гласни доказателства пред РС- С.З., се установява следното :

          Съгласно показанията на всички 4 бр. свидетелите П.П.М., И. И.К., И. З.К. и И. С. И./всички те пълнолетни български граждани, без родствени и/или други особени отношения със страните по делото/,  ищците са давали на няколко пъти различни парични суми в тогавашните неденоминирани левове/до 1999г./ за довършване на общия строеж, за което са налице и съответните частни и официални писмени доказателства, част от които макар и оспорени, които доказват извършването от тях на допълнителни парични плащания към първоначалния строител „Астрей"-ЕООД и към втория строител „Тера Строй" ЕООД- и двете със седалище и адрес на управление в гр.С.З.. Съдът кредитира тези гласни доказателства, тъй като показанията на свидетелите са вътрешно непротиворечиви, в унисон помежду си и с останалите събрани по делото писмени доказателства, както и със заключенията на съдебните експертизи по делото.

 

       Видно от заключението на назначената, представена, изслушана и приета по делото съдебно- техническа експертиза пред РС- С.З., се установява, че  сумата за отстраняване на негодните СМР от първоначалния строител, след възобновяване на строителството е в размер на общо 7 783 лв. по цени към 2010г. или съответно 8 587 лв. към датата на въвеждане на обекта в редовна експлоатация. Съответно пазарната цена на спорния обект е била към 2010г. в размер на 140 665 лв., а към същата дата по метода на възстановителната стойност при отчитане сумите за отстраняване на повредите е била в размер на 486 865 лв. Следователно към датата на възникване на твърдяното от ищците право на обезщетение/момента на спиране на строителството от първия строител “Аспрей- ЕООД, цената на целия обект е била 579 200 лв.       Поради което процесните 11.49 % от общата стойност на извършени в недвижим имот, собственост на ответниците СМР, изпълнени по възлагане и със средства на ищците и на трети лица е в размер на съответно 894, 27 лв. към 2010г. и 986, 65 лв. към датата на въвеждане на обекта в редовна експлоатация.

 

       Предвид гореизложеното от фактическа и правна страна съдът установява по несъмнен и безспорен начин, че в полза на ответниците, със средства на ищците е била изградена част от процесната сграда в празното дворно място/собственост на ответниците/, което им е било вече известно, особено предвид водените и приключили по- рано други граждански съдебни дела между тях.  Тези части на сградата, които били построени със средства на ищците, представляват подобрения в чуждия имот/на ответниците/, за което в полза на ищците тогава е имало вече учредено право на строеж за осъществяване на процесното строителство, и което още не е било погасено. Ответниците използвали тази построена част от сградата, както и дворното място. До настоящия момент, въпреки водените разговори, покани, срещи, ответниците не са обезщетили по никакъв начин ищците за вложените от тях средства в дворното им място, които са увеличили стойността на имота на ответниците и тези парични средства са били използвани за изграждането на сградата в окончателен вид. Ищците напълно мотивирано, законосъобразно и правилно претендират заплащане на обезщетение от съсобствениците на дворното място до размера на полагащите им се 11.49 % от общата стойност на построеното и представляващо подобрение в имота на ответниците, което представлявало техния дял от стойността на „построеното" с техни и средства на други лица.

            Следователно съсобствениците на дворното място/ответници по делото/ дължат обезщетение на закупилите право на строеж /към настоящия момент погасено по давност/, равно на стойността на построеното към момента на придобиването му, което свое задължение същите не били изпълнили. От приетите по делото като писмени доказателства/документи/ е видно, че обектът е завършен и вече са налице разпоредителни сделки с  някои обекти в него. Всичко гореизложено обосновавало правния интерес на ищците като лица, вложили средства за изграждането на процесната сграда, изпълнената част, от които СМР били подобрили и увеличили стойността на имота на ответниците за сметка на ищците, да претендират заплащане на обезщетение в размер на допуснатото в хода на настоящото дело увеличение на иска от първоначалните 22 000 лв. на увеличените 39 850 лв., представляващи левовата равностойност на 11.49 % от построеното- на колкото е изчислен делът на участие на ищците спрямо другите лица, инвестирали средства в строителството на сградата в периода след 1995 г. до момента на преустановяване на строителството от първия строител „Астрей"-ЕООД.

Гореизложените обстоятелства дават основание предявения иск да бъде правно квалифициран по чл.72 от ЗС, като съобразно правилото за разпределение на доказателствената тежест съгласно разпоредбата на чл.154, ал.1 от ГПК, в тежест на ищците е да докажат, че имат качеството на добросъвестни владелци на процесния недвижим имот, че са извършили СМР, които имат характер на подобрения, тъй като са увеличили пазарната стойност на имота, както и че подобренията са извършени със знанието и без противопоставянето на собствениците на имота, и не са погасени вече поради настъпила законова давност предвид възраженията на ответниците в този смисъл. А в тежест на ответниците е да докажат всички свои възражения против иска като фактически и правни съображения, вид, размер, евентуална изтекла погасителна давност и други,  изложени в Отговорите им на ИМ.

 

          ОТНОСНО РАЗМЕРА НА ПАРИЧНОТО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ :

          С оглед заключенията на вещите лице по делото, чиито писмени заключения съдът кредитира изцяло като изготвени пълни, мотивирани и обосновани, установените и доказани процесни 11.49 % от общата стойност на извършени в недвижим имот/собственост на ответниците/ СМР, изпълнени по възлагане и със средства на ищците и на трети лица е в размер на съответно 894, 27 лв. към 2010г. и 986, 65 лв. към датата на въвеждане на обекта в редовна експлоатация/16.03.2012г./- датата на издаване на Удостоверението за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта категория № Уве- 61/16.03.2012г./л.196 от делото на РС- С.З./. С оглед дадените с Тълкувателно решение № 1/2011 г. на ОСГК на ВКС- София, тълкуване относно „право на строеж", в мотивите към решението е посочено, че суперфициар/каквито са ищците/, чийто договор е развален, поради разваляне на договора между строителя- предприемач и собственика на земята поради погасяване правото на строеж по давност, има правата по чл.72 от ЗС като добросъвестен владелец, защото е придобил правото на строеж на валидно законно основание. За ликвидацията на отношенията със собственика на земята в този случай намира приложение разясненията в ППВС № 6/1974г., т.IV, като суперфициарят ще има право да получи като парично обезщетение увеличената в резултат на това стойност на имота. В този смисъл ищците имат правата на добросъвестни владелци, придобили правото на строеж на валидно законно основание, на които с оглед развалените договорни отношения се полагало обезщетение от собствениците на земята/ответниците/ по реда на чл.72 от ЗС в съответния доказан в хода на делото вид и размер.

          Съдът счита, че в този си размер/986, 65 лв. към датата на въвеждане на обекта в редовна експлоатация на 16.03.2012г./, исковите претенции на ищците срещу ответниците по реда на чл.72 от ЗС се явяват в тази им част изцяло мотивирани, обосновани и законосъобразни и следва да се уважат, ведно със законните последици.

          А в останалата част над безспорно доказаните 986, 65 лв. до претендираните от ищците общо 39 850 лв., исковете се явяват в тази им част изцяло неоснователни и недоказани, поради което следва в тази им част да се отхвърлят напълно, ведно със законните последици от това.

 

          ОТНОСНО ИСКАНЕТО ЗА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ :

В разпоредбата на чл.121, ал.1 от ЗЗД изрично е посочено, че „освен в определените от закона случаи, солидарност между двама или повече длъжници възниква, само когато е уговорена''. В конкретния случай по делото, нито се твърди от ищците, че ответниците да са приели да им дължат нещо солидарно, нито има каквито и да са доказателства в тази насока. Няма и законова разпоредба, която да предвижда солидарност, приложима към процесния случай. Съгласно нормата на чл.30, ал.3 от ЗС „всеки съсобственик участвува в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си". Поради което съсобствеността върху поземления имот/ответниците/ не поражда солидарност, тъй като всеки от съсобствениците отговаря според съответстващата му квота, съразмерно на законния му дял в собствеността върху поземления имот. По делото не са налице основания за търсене на солидарна отговорност спрямо всички ответници или на спрямо част от тях по смисъла на чл.121- 127 от ЗЗД, тъй като нищо от фактическа и правна страна не обосновава такава солидарна отговорност. Всеки от ответниците притежава своята съответна идеална част от съсобственото дворно място и съответно върху сградата, и не може да отговаря солидарно за цялата претендирана сума против всички. Обезщетението се явява дължимо по основание и по размер, но не солидарно от ответниците по смисъла на чл.121- 127 от ЗЗД, предвид факта, че всички те са съсобственици на дворното място и заедно ползвали и са се били обогатили с подобренията за сметка на ищците и другите инвестирали в постройката по време на извършване на СМР от първия строител „Астрей"- ЕООД лица.

Поради което искането за солидарно осъжда на ответниците се явява неоснователно и недоказано, и следва да се отхвърли изцяло, ведно със законните последици от това.

 

          ОТНОСНО ВЪЗРАЖЕНИЕТО ЗА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ :

Видно от обстоятелствената част на Исковата молба, на 05.06.2008г./установено от служебната страница на РС- С.З./, срещу ищците по настоящото дело е предявен иск от ответниците, с правно основание чл.67 от ЗС, във връзка с който е образувано гр.д.№ 814/2008г. по описа на РС- С.З., като на 21.08.2008г./установена от справките по партидата на лицата в страницата на ИКАР- България/, ИМ по това дело е вписана в Служба по вписванията- С.З. по партидата на Р.Г.С. и В.С.С.. Безспорно на ищците по настоящото дело им е било известно воденото срещу тях дело, доколкото са имали активно участие в производството по него. Впоследствие с влязло в сила на 15.02.2010г. Решение на РС- С.З. по гр.д.№ 814/2008г. е признато за установено по отношение на ищците Р.Г.С. и В.С.С., че прехвърленото на 23.06.1995г. от Астрей" ЕООД- С.З. в тяхна полза право на строеж, което включва правото да се построи един апартамент, заедно с мазе, и един гараж в жилищната сграда, която ще се построи в поземлен имот с идентификатор 68850.503.76, с административен адрес в ***, е погасено по давност, като неупражнено в продължение на 5 години, в полза на собствениците на земята К.Д.К., В.К.К., М.Н.С. и Д.Д.В./ответници по настоящото дело/. Исковата молба по настоящото гр.д.№ 132/2014г. е подадена на 28.03.2014г.- т.е. почти 6 години след  вписване в Сл.Вп.- гр.С.З. на първоначалната Искова молба по първоначално образуваното гр.д.№ 814/2008г. по описа на РС- С.З., между същите страни, но в различно качество/21.08.2008г./. Тъй като вземането на добросъвестния владелец /каквито ищците претендират да са/ става изискуемо от момента на прекъсване на владението или най-късно от деня, когато владението бъде смутено от собственика по исков ред/което в процесния случай е станало с предявяване на иск по чл.67 от ЗС/, то към датата на подаване на настоящата Искова молба твърдяното вземане на ищците е погасено по давност. Отделно от това, от датата на извършване на евентуалните подобрения в имота на ответниците са минали цели 18 г., доколкото строителните дейности от „Астрей"- ЕООД са прекратени още през есента на 1996г./видно от мотивите на приложеното към исковата молба Решение № 68/02.06.2009г. по гр.д.№ 814/2008г. по описа на РС- Стара Загора, междувременно влязло в законна сила/. Следователно до датата на исковата молба по настоящото гр.дело е минал период, 3- кратно надвишаващ общия законов 5- годишния срок за реализиране евентуалните права на ищците Р.Г.С. и В.С.С. по исков ред. Наред с това съдът счита, че правото на завеждане на процесната искова претенция по реда на чл.76 от ЗС е възникнала за ищците от датата, от която тези разноски са станали ликвидни и изискуеми- това са датите на извършените няколко частични плащания/съответно сумите 500 000 нед.лв. на 23.06.1995г., 400 000 нед.лв. на 27.06.1995г. и от 360 000 нед.лв. на 30.10.1995г./, а не е датата на въвеждане на обекта в редовна експлоатация/16.03.2012г./- тоест датата на официалното писмено Удостоверението за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта категория. Като от тези дати/съответно от 23.06.1995г., от 27.06.1995г. и от 30.10.1995г./, а не от друга  дата/16.03.2012г./ за тях започва да тече, както законния 5- годишен давностен срок по смисъла на чл.110 от ЗЗД, така и законния 3- годишен давностен срок по смисъла на чл.111, б.”б” от ЗЗД. При входирана исковата молба на 28.03.2014г./видно от щемпела на първоначалната ИМ- л.2 от първоначално образуваното гр.д.№ 1269/2014г. по описа на РС- С.З./, исковите претенции против всички ответници в горния смисъл се явяват напълно погасени по давност, поради което следва да се отхвърлят изцяло, ведно с всички законови последици от това.

 

          ОТНОСНО ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКОННАТА ЛИХВА :

          С оглед отхвърлянето на главните искове по чл.72 от ЗС поради погасяването им по давност предвид по- горе изложените мотиви, то  и акцесорните искове за парични обезщетения в размер на законната лихва по чл.82- 86 от ЗЗД върху тази доказана обща сума от 986, 65 лв. от датата на завеждане на иска в съда/28.03.2014г./, до датата на окончателното изплащане на сумите, се явяват неоснователни и недоказани, и следва да се отхвърлят изцяло, ведно със законните последици от това.

 

          ОТНОСНО ОБЖАЛВАЕМОСТТА НА РЕШЕНИЕТО :

          Съгласно правилата на чл.258- 261 от ГПК, настоящото първоинстанционно съдебно Решение на Окръжен съд- гр.Стара Загора може да се обжалва в законния 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез първоинстанционния Окръжен съд/ОС/- гр.Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд/АС/- гр.Пловдив.

          Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл.72 от ЗС във вр. с чл.82- 86 и във вр. с чл.110- 111 от ЗЗД, първоинстанционният ОС- С.З.

 

 

                                                        Р   Е   Ш   И   :

 

 

          ОТХВЪРЛЯ изцяло исковете на ищците Р.Г.С.- ЕГН ********** и В.С.С.- ЕГН **********и двамата от ***, и двамата с общ съдебен адрес ***, офис Е- кантората на адв.С.Ч. от АК- С.З., против ответниците К.Д.К.- ЕГН ********** ***, В.К.К.- ЕГН ********** ***- двамата със съдебен адрес ***- кантората на адв.И.С.И. от АК- С.З., М.Н.С.- ЕГН ********** ***, и Д.Д.В.- ЕГН ********** от ***, солидарно да им заплатят, сумата от 39 850 лв./тридесет и девет хиляди осемстотин и петдесет лева/, представляваща парично обезщетение в размер на левовата равностойност на 11.49 % от общата стойност на извършени в недвижим имот- собствен на ответниците с идентификатор 68850.503.76, находящ се в ****, строително-монтажни работи, изпълнени по възлагане и със средства на ищците и трети лица от строителя „Астрей" ЕООД- гр.Стара Загора в имота на ответниците с идентификатор 68850.503.76, ведно със законната лихва върху главницата от 39 850 лв. от 28.03.2014г. до окончателното изплащане на сумите, като неоснователни, недоказани и погасени по давност.

 

 

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в 2- седмичен срок от връчването му на всяка от страните, с въззивна жалба чрез ОС- С.З. пред ПАС- Пловдив.

 

 

                                                       ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :