Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 513                                          22.12.2015 г.                       град Стара Загора

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, V ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На двадесет и втори декември                                                       2015 година

в открито заседание, в следния състав:  

                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                              

Секретар: Н. Караджунова

Прокурор:………………………..,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МАВРОДИЕВА гражданско дело № 112 по описа за 2015 година.

 

Производството е на основание чл. 95 от ЗАПСП, във вр. с чл.124, ал.1 от ГПК.

 

Образувано е по искова молба от Г.Р.Х. против ответника ИК “Гълъбовски вести” ЕООД, гр. Гълъбово, обл. Старозагорска. Ищецът твърди, че ответникът търговско дружество ИК “Гълъбовски вести” ЕООД, гр. Гълъбово, обл. Старозагорска, издава вестник „Гълъбовски вести“, който е регионален седмичник за град Гълъбово, обл. Старозагорска. Твърди още, че в бр. 28 (1181) от 25.08.2011 г. на вестник „Гълъбовски вести“ била публикувана негова кръстословица без негово знание и съгласие. Сочи, че кръстословиците му представляват обект на авторско право и съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗАПСП се ползват от закрилата на закона. Счита, че това поражда правото му да търси установяване на факта на нарушението на авторското му право от страна на издателството - ответник. Като доказателство, че е автор на процесната кръстословица, представя бр.139 от 10.12.2001 г. на вестник „7 дни Стара Загора“ - регионален седмичник за град Стара Загора, където същата е публикувана преди това. В публикацията на вестник „7 дни Стара Загора“ надлежно било означено неговото авторство. Кръстословицата била публикувана по начин, идентичен на този във вестник „7 дни Стара Загора“. Дори отговорите били изписани по същия начин. Очевидно било, че ответникът съзнателно извършил нарушение на авторски права.  Моли съда да приемете за установено, че ответникът търговско дружество „Издателска къща – Гълъбовски вести“ ЕООД е нарушило авторското му право върху процесната кръстословица. Също така моли съда да осъди ответника да му заплати направените по делото разноски. Представя писмена защита.

 

Ответникът ИК “Гълъбовски вести” ЕООД, гр. Гълъбово не представя отговор и не взема становище по иска.

 


 

След като се запозна със събраните по делото доказателства, съдът намери за установено следното от фактическа страна:

 

Между страните не се спори, че кръстословиците във бр.139 от 10.12.2001 г. на вестник „7 дни Стара Загора“ и в бр. 28 (1181) от 25.08.2011 г. на вестник „Гълъбовски вести“ са еднакви, както и, че в публикацията на двата вестника под кръстословицата се вижда надписа “Г.Х.” и речник с трудните думи, изписани идентично.

 

Предвид установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:

 

Съгласно чл.2 от ЗАПСП, авторското право върху произведенията на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението, а в чл.6 от същия закон е постановено, че до доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени върху произведението по обичайния за това начин.

Съгласно разпоредбата на чл.3 от ЗАПСП, обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма.

В този смисъл и всяка една кръстословица е резултат на творческа дейност и се обективира със своя текстово-графичен вид. Разпоредбата на чл.3, ал.1, т.9 от ЗАПСП изрично посочва графичното оформление на периодично издание като обект на авторското право. Графичното оформление на една кръстословица, като част от едно периодично издание, също се явява обект на авторско право. От своя страна графичното оформление на една кръстословица включва рамка, полета, в които се пишат въпросите, самия текст на въпросите, оформен по подходящ начин, стрелки и полета с различна форма, в които пише читателя, както и комбинирането на всички тези елементи по подходящ начин, за да се получи едно крайно и завършено произведение.

В конкретния случай от събраните по делото писмени доказателства се установи, че ищецът Г.Р.Х. е автор на процесната  кръстословица, публикувана бр. 28 (1181) от 25.08.2011 г. на вестник „Гълъбовски вести“, издаван от ответното търговско дружество “Гълъбовски вести” ЕООД, гр. Гълъбово. Ищецът е посочен като автор на публикуваната кръстословица. Същата идентична кръстословица е публикувана във бр.139 от 10.12.2001 г. на вестник „7 дни Стара Загора“, където като автор е посочен ищеца Г.Х..

Ищецът доказа, че публикуваната кръстословица е идентична с тази публикувана по рано в друг вестник, с обозначено под нея авторство по обичайния за него начин с двете му имена. Правото да се използва обект на авторско право или да се разрешава използването му е предоставено на автора му съгласно разпоредбите на чл. 18 ал.1, чл. 35 ЗАПСП. Публикуването на кръстословица без такова разрешение е нарушение на признатите авторски права. При доказателствена тежест за ответника да установи, че е спазил авторските права на автора на публикуваната кръстословица, доказателства в този смисъл не са представени. Не се установи да са предприети каквито и да е било действия за съблюдаване правата на автора. Презумпцията за вина по чл. 95б ЗАПСП не е оборена.

 

Разпоредбата на чл. 95, т.1 от ЗАПСП предвижда, че носителят на нарушеното авторско право лично може да иска по съдебен ред установяване факта на това нарушение против нарушителя. Фактът на нарушение по този закон бе установен и доказан по несъмнен начин в хода на съдебното дирене по настоящото дело, поради което предявеният установителен иск следва да се уважи изцяло.

 

С оглед изхода на делото, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, следва да бъде осъден ответникът да заплати на ищеца направените разноски по делото в размер на 530.70 лв.

 

Ето защо, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника ИК “Гълъбовски вести” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово обл. Старозагорска, ул. “Димитър Благоев” № 53, ЕИК 833034847, че е нарушил авторското право на ищеца Г.Р.Х., ЕГН ********** ***, върху неговата кръстословица, публикувана в бр. 28 (1181) от 25.08.2011 г. на вестник „Гълъбовски вести", издаван от ответника.

 

ОСЪЖДА ИК “Гълъбовски вести” ЕООД, гр. Гълъбово с п.а. да заплати на Г.Р.Х. с п.а. сумата от 530.70 лв./петстотин и тридесет лева и седемдесет ст./, представляваща направените по делото разноски.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от получаване на съобщението, с въззивна жалба чрез ОС- Ст.Загора пред АС - гр.Пловдив.

 

                                                     ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :