П Р О Т О К О Л

 

година 2015                                             град С.З.

Окръжен съд                                          VІ граждански състав

На 16 декември                                                година 2015

В публично заседание, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                    

Съдебен секретар П.Г.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия-докладчик УРУКОВ

гр. дело номер 118 по описа за 2015 година

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

ИЩЕЦ: М.С.Д. – редовно и своевременно призована, явява се лично и с адв. Е.З., ред. упълномощена от по-рано

 

ОТВЕТНИК: В.И.С. – редовно и своевременно призована, явява се лично и с адв.Диана Пиличева, надлежно упълномощена от 16.12.2015г.

 

 

АДВ.З.: Да се даде ход на делото.

 

АДВ.ПИЛИЧЕВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                             

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

На основание чл.143, ал.1 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПИ към изясняване на факт. страна на спора.

 

АДВ.З.: Поддържам иск. молба. Приети са приложените към нея писм. доказателства. Междувременно проведохме преговори и страните постигнаха спогодба, което е заявено с отговора към ИМ и която ще представим днес на съда за одобрение. Ответницата признава, че действително със завещателно разпореждане е накърнена завещателната част на доверителката ми и същата се съгласява тази накърнена запазена част да бъде възстановена, като частта е 1\2 ид. част на цялото наследство на наследодателката Д.И.Б.. Ответницата заплати днес, преди настоящето с.з., сумата от 512 лв. на доверителката ми, която представлява половината от внесената ДТ за завеждане на иска и другата половина след одобряване на спогодбата моля, съдът да върне на доверителката ми по посочена от мен сметка. Направените разноски за адв. хонорар да останат за всяка една от страните така, както са направени. Предвид постигнатата спогодба не поддържаме направеното искане за назначаване на експертизи, за които съдът е обявил, че ще се произнесе в първото открито съдебно заседание.

 

АДВ.ПИЛИЧЕВА: Поддържаме отговора, с който сме направили признание на иска. С оглед на това нейно признание в хода на процеса страните постигнаха спогодба, както изложи колегата, а именно да се възстанови запазената част на ищцата, съгласно законово определената от ЗН, като в същата страните уредиха въпросите относно разноските по делото, а именно доверителката вече е изплатила сумата от 512 лв. половината от внесената ДТ от ищцата. Останалите разноски, които са направени от страните, остават за сметка на всяка една от тях. Моля да уважите направеното искане по чл.78, ал.9 от ГПК, което считам за основателно за така постигнатата между страните спогодба, а именно на ищцовата страна да бъде възстановена половината от първоначално внесената ДТ.

 

Съдът счита, че следва да направи доклада си по делото на основание чл.146, ал.1 от ГПК.

Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАПРАВИ доклада си по делото, който беше надлежно вписан и в съдебния протокол по същото.

 

Съдът докладва: Производството е на основание чл.30, ал.1 от ЗН във вр. с чл.29, ал.1 от ЗН.

Постъпила е искова молба с вх. №4041/30.03.2015г. от М.С.Д., действаща лично и чрез адв. Е.З. и ответницата В.И.С., с която молят  съда да постанови решение, с което да възстанови запазената й част като низходящ в размер на 1/2 ид. част от наследството на Д.И.Б., починала на 13.03.2015 год., б.ж. на гр. С.З. завещано изцяло в полза на ответницата В.И.С. с посочени в исковата молба данни със завещание от 29.03.2013 год., обявено в Служба по вписванията С.З., вх. рег. №7207/25.06.2015 год., Акт №24, том VІ, дело №3730/2015 год., ведно с всички законни последици от това, като подробни съображения за това са изложени в исковата молба. Претендира и за присъждането на разноските по делото.

 Делото е било изпратено по подсъдност от РС С.З., като това определение не е обжалвано и е влязло в законна сила. Преди това е била изпълнена и процедурата за размяна на книжа по чл.131, ал.1 от ГПК.

 Следователно съдът намира, че предявеният иск се явява процесуално допустим, родово и местно подсъден на Окръжен съд С.З..

 По делото е проведена процедурата по чл.131, ал.1 от ГПК за размяна на книжа /молбата и всички приложения към нея/.

В законния 1-месечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК има постъпил писмен отговор на исковата молба от ответницата по делото В.И.С., с който взема становище относно допустимостта или евентуалната основателност на иска, като заявява, че признава всички факти и обстоятелства в исковата молба. Твърди, че с поведението си не е дала повод за завеждането на иска и в тази връзка моли на основание чл.78, ал.2 от ГПК разноските по делото да бъдат възложени на ищцовата страна. Твърди също, че са в преговори за постигане на спогодба с ищцовата страна, като в случай на постигането на такава, ще поискат и съда да я одобри, ведно с всички законни последици от това. Подробни съображения са изложени в депозирания писмен отговор.

 

ПРИЕМА отказа от искането на ищцата М.С.Д., направено чрез адв. Е.З. за назначаване на съдебно-техническа оценителна експертиза, заявено с иск. молба.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становищата си, във връзка с дадените указания и доклад по делото и да предприемат съответните процесуални действия като ги предупреждава, че ако страните не направят доказателствените си искания, те губят възможността да направят това по-късно, освен в случаите по чл.147 от ГПК.

 

АДВ.З.:  Нямам възражение по доклада. Няма да соча нови доказателства и нямам док. искания. Да се одобри от съда постигнатата между страните спогодба.

 

АДВ.ПИЛИЧЕВА: Нямам възражение към доклада на съда. нямам док. искания. Моля да одобрите спогодбата, която изложихме, че сме постигнали, а именно:

 

 

Днес, на 16.12.2015г. в гр.С.З. между:

 

От една страна М.С.Д., ЕГН ********** – ищец по  гр.д.№118/2015г. по описа на ОС С.З. и

 

От друга страна В.И.С., ЕГН ********** -ответник по посоченото гр.дело се постигна и подписа настоящата съдебна спогодба, която страните ще представят по делото за одобряване от съда, при следните условия:

 

         1.Страните се споразумяват, че с оглед признанието на иска от страна на ответника В.И.С., на ищцата М.С.Д. - законен наследник-внучка на покойната Д.И.Б., ЕГН **********, б.ж. на гр.С.З., починала на 13.03.2015г. се възстановява запазената й част на низходящ в размер на законно определената съгласно чл.29, ал.1 от Закона за наследството 1/2 /една втора/ ид.част от цялото наследство на покойната наследодателка Д.И.Б., завещано изцяло в полза на ответницата  В.И.С., ЕГН ********** /сестра на наследодателката/ с универсално завещание от 29.03.2013 г., вписано в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията С.З. вх. Рег. №7207/25.06.2015г., акт 24, том VІ, дело №3730/2015г.

 

         2.Страните се съгласяват ответницата В.И.С. да поеме половината от заплатената от ищцата М.С.Д. държавна такса в размер на 512 /петстотин и дванадесет/ лева, която сума В.И.С. е изплатила на М.С.Д. преди настоящето съдебно заседание, а М.Д. е получила сумата, а останалите разноски по делото остават за сметка на всяка от страните така, както са направени.

 

 

 

 

 

С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

 

ИЩЕЦ:                                                          ОТВЕТНИК:

 

            /М.Д./                                                            /В.С./

 

 

Съдът намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави в обществото, поради което следва да бъде одобрена от съда и съответно подписана от него и от страните по делото, а именно от ищцата Д. и ответницата С..

Съобразно чл.234, ал.3 от ГПК настоящата съдебна спогодба има значение на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

Водим от горните мотиви, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ОДОБРЯВА така постигнатата между страните спогодба във днешното с.з., както следва:

 

 От една страна М.С.Д., ЕГН ********** – ищец по  гр.д.№118/2015г. по описа на ОС С.З. и

 

 От друга страна В.И.С., ЕГН ********** -ответник по посоченото гр.дело се постигна и подписа настоящата съдебна спогодба, която страните ще представят по делото за одобряване от съда, при следните условия:

 

          1.Страните се споразумяват, че с оглед признанието на иска от страна на ответника В.И.С., на ищцата М.С.Д. - законен наследник-внучка на покойната Д.И.Б., ЕГН **********, б.ж. на гр.С.З., починала на 13.03.2015г. се възстановява запазената й част на низходящ в размер на законно определената съгласно чл.29, ал.1 от Закона за наследството 1/2 /една втора/ ид.част от цялото наследство на покойната наследодателка Д.И.Б., завещано изцяло в полза на ответницата  В.И.С., ЕГН ********** /сестра на наследодателката/ с универсално завещание от 29.03.2013 г., вписано в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията С.З. вх. Рег. №7207/25.06.2015г., акт 24, том VІ, дело №3730/2015г.

 

         2.Страните се съгласяват ответницата В.И.С. да поеме половината от заплатената от ищцата М.С.Д. държавна такса в размер на 512 /петстотин и дванадесет/ лева, която сума В.И.С. е изплатила на М.С.Д. преди настоящето съдебно заседание, а М.Д. е получила сумата, а останалите разноски по делото остават за сметка на всяка от страните така, както са направени.

 

Настоящата съдебна спогодба има значение на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

На основание чл.78, ал.9 от ГПК съдът ПОСТАНОВЯВА половината от внесената държ. такса в размер на 512.37 лв. /петстотин и дванадесет лева и 37 ст./ да се върне на ищцата М.С.Д., ЕГН **********.

 

Определението за разноските е окончателно и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 14.45 часа.

 

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                    СЕКРЕТАР: