О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 1244                                     11.12.2015г.                      град Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд,  Гражданско отделение, Четвърти състав

На единадесети декември 2015 г.

В закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело 140 по описа за 2015 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производството е на основание чл.118, ал.1 и 2 във вр. с чл.104, т.3, пр.1 и т.4, пр.1 и във вр. с чл.124, ал.1, пр.2 от ГПК, и във вр. с чл.21, ал.4, т.1, пр.2 от СК.

 

         Производството по делото е образувано въз основа на Искова молба вх.№ 15286/27.11.2015г. с искова претенция, с която ищецът- пълнолетния  български гражданин М. П.Д. ***, против ответницата- бившата му съпруга, също пълнолетната българска гражданка К.Н.А.-***, с която иска съдът да приеме за установено, че той е изключителен собственик/тоест и на нейната презумирана ½ идеална част/ на недвижим имот, представляващ подробно описано празно дворно място, находящо се в ***, закупено по време на брака му с ответницата, преди прекратяването му, като претендира и всички свои разноски по делото.

 

Съдът счита, че установителният иск е процесуално допустим, своевременно предявен и следва да бъда допуснат до разглеждане в настоящото съдебно производство.

 

Но тъй като той е с предмет претендирано право на собственост върху ½ идеална част от право на собственост за ответницата- бивша съпруга при условията на оборимата презумпция на чл.21, ал.3 от СК, и е за недвижим имот с данъчна оценка от точно 39 458, 70 лв. за тази процесна ½ идеална част/тоест под границата от 50 000 лв. по смисъла на чл.104, т.3, пр.1 от ГПК/, то той се явява родово и местно подсъден по правилата на родовата и местната подсъдност като първа инстанция не на настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр.Стара Загора, а на първоинстанционния РС- *** по местонахождението на имота.

Поради което и на основание чл.103 във вр. с чл.118 от ГПК установителният иск подлежи на разглеждане от съответния надлежен  първоинстанционен Районен съд- *** като първа съдебна инстанция по местонахождението на недвижимия имот съгласно  правилата на чл.109 от ГПК.

 

Още повече, че и ИМ предстои и следва да бъде вписана в Сл.Вп.- *** по местонахождението на самия недвижим имот, което още не е направено от ищеца по делото.

 

         Производството по делото пред ОС – Стара Загора следва да се прекрати изцяло, ведно със законните последици от това, като делото по правилата на местната и родовата подсъдност следва да се изпрати на надлежния първоинстанционен РС- *** за образуване на ново гр.дело и продължаване на съдопроизводствените действия по разглеждане на предявения установителен иск.

 

         Настоящото съдебно Определение, постановено в закрито заседание, може да се обжалва от заинтерсовата страна- ищеца, с частна жалба  в 1- седмичен срок от връчването му, чрез настоящия първоинстанционен Окръжен съд- гр. Стара Загора пред въззивния му Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.121 от ГПК.

 

         Ето защо предвид всички гореизложени сьображения и на основание  чл.118, ал.1 и 2 във вр. с чл.104, т.3, пр.1 и т.4, пр.1 и във вр. с чл.124, ал.1, пр.2 от ГПК, и във вр. с чл.21, ал.4, т.1, пр.2 от СК, първоинстанционният ОС- Ст.Загора

 

 О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И    :

 

 

         ПРЕКРАТЯВА изцяло пред себе си производството по първоинстанционното гр.д. 140/2015г. по описа на ОС– гр.Стара Загора.

 

         ИЗПРАЩА  делото по правилата на родовата и местната подсъдност на надлежния първоинстанционен Районен съд- ***, за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба в 1седмичен срок от връчването му на ищеца, чрез Окръжен съд– гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр. Пловдив.

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :