Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   515   /22.12.2015г.                                               Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 22.12.                                                                                      Година 2015

в закрито заседание, в следния състав:

                                                         

                                                            Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                  

                                                                   Членове: 1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

                                                                                    2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1439 по описа за 2015 година

 

 

Производството е на основание чл. 463, ал. 1  и ал. 2 от ГПК, във вр. с чл. 464 от ГПК.

 

В законоустановения срок е подадена жалба по делото с вх. № 6265/10.07.2015г. от “П.” АД на основание чл. 463, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), в указания в чл. 462, ал. 2 от същия нормативен акт обжалват разпределение от 08.07.2015г. на суми по изпълнително дело № 20128720400298, по описа на ЧСИ Д.Ц..

Твърдят че цитираното разпределение е неправилно и незаконосъобразно, поради следните съображения:

Разпоредбата на чл.136 от ЗЗД определяла реда за изплащане на сумите по изпълнителното производство, ако събраната сума не е достатъчна да удовлетвори всички взискатели. Съгласно чл. 136, ал. 1, т. 3, с право на предпочитателно удовлетворение се ползват вземанията, обезпечени със залог или ипотека - от заложената, респ. ипотекираната вещ.

В настоящия случай, от ЧСИ Д.Ц. е прието, че в полза на взискателя “А.” ЕООД, ЕИК..., има учредена първа по ред договорна ипотека, цедирана от Й. В. В. въз основа на Договор от 18.06.2015г.

 

Твърдят, че горното е неправилно поради следните съображения:

В полза на “А.” ЕООД нямало валидно цедирана договорна ипотека върху процесния недвижим имот. Съгласно разпоредбата на чл. 171 от ЗЗД, прехвърлянето на вземането, обезпечено с ипотека, за да има действие, трябва да е извършено в писмена форма с нотариална заверка на подписите и вписано в имотния регистър.

Също твърдят, че от ЧСИ Д.Ц. е извършено конституиране на взискателя ,”А.” въз основа на Договор за продажба на вземане от 18.06.2015г., който няма задължителните реквизити — нотариална заверка и вписване в имотния регистър. Въпреки горното и вместо да бъде отстранен от публичната продан, “А.” ЕООД е обявен за купувач на следния недвижим имот:

Източен магазин № 1 с площ от 25 кв.м. на партерен етаж, както и цялото избено помещение на четириетажна сграда, построена в неурегулиран поземлен имот с планоснимачен номер 8341 с площ от 50 кв.м., включен в УПИ1-за ЖС в кв. 169 по плана на гр. К., находящ се на ул. „Отец Паисий Хилендарски" № 4, при граници на имота: улица, УПИ П-3434, НУПИ 3435, ведно с припадащите се идеални части от идеалните части на сградата.

Следва да се има предвид, че като взискател, обезпечен с ипотека, от “А.” ЕООД не е внесен задатък за участие в публичната Продан.

На следващо място твърдят, че “А.” ЕООД не е ипотекарен кредитор върху недвижимия имот. Видно от публично достъпната информация от електронната база данни на имотния регистър, на 07.04.2010г. от “А.” е прехвърлен на “А.” ЕООД с Нотариален акт за продажба на недвижим имот акт № 17, том 5, дв.вх.рег. № 1725/07.04.2010г. процесния недвижим имот.

Предвид изложеното, считат, че ипотечното право е погасено поради сливане на ипотекарния длъжник и ипотекарния кредитор.

В случай, че не се приемат горните съображения за недействителност на вземането на “А.” ЕООД, молят да се вземе предвид, че ипотеката на Й. В. В., цедирана на “А.” ЕООД, не се простира върху процесния недвижим имот на съображенията, подробно изложени във въззивната жалба.

Въз основа на изложеното по-горе, молят да се отменят действията на частен съдебен изпълнител Д.Ц., вписан под № 872 в Камарата на Частните съдебни изпълнители, по изпълнително дело № 20128720400298, изразяващи се в извършеното разпределение, като го отмени съдът изцяло.

Молят да им бъдат присъдени направените по делото разноски, включително и юрисконсултско възнаграждение в размер на 3 000 лева. Подробни съображения са изложени в жалбата на жалбоподателя ПИБ АД, както и в допълнението към жалбата с вх. № 3616/13.07.2015г.

 

Претендират за присъждане на направените разноски по делото.

Подробни съображения са изложени в писмената жалба и в допълнение към същата жалба от “П.” АД с вх. № 6316/13.07.2015г. /на л. 1-3 от жалбата и л. 1-2 от доп. жалба/.

 

           По делото в срок е постъпил писмен отговор на въззивната жалба от”А.” от 09.07.2015г. и Допълнение към жалба от 10.07.2015г. депозирани от юрисконсулт И.Х. -процесуален представител на “П.” АД С. срещу Разпределение на ЧСИ Д.Ц. извършено по и.д. № 298/2012г.

 

Считат, че разпределението от 08.07.2015г. е извършено в съответствие с изискванията на материалния и процесуалния закон-подробно е описан размерът на задълженията, дължимите такси за ЧСИ и разноските по делото, като е спазен редът на привилегиите по чл.136, ал.1 ЗЗД и не се установяват нарушения при изготвяне на разпределението. Същото е предявено надлежно на страните в изпълнителното производство. Считат, че депозираните жалба и допълнението към нея са недопустими, защото в същите не са изложени оплаквания по изготвеното разпределение на суми, а са развити такива, които не могат да бъдат предмет на производството по чл.463 ГПК. Молят, алтернативно, ако съдът допусне разглеждане на жалбата и допълнението към нея,заявявам,че считам същите за неоснователни по следните съображения :

На 18.06.2015г. по делото е представен Договор за продажба на вземане от същата дата с уведомление до длъжника. На същата дата ЧСИ е конституирала като взискател по делото цесионера “А.” ООД гр.К., за което са уведомени длъжника и "П." АД . Договор за продажба на вземане от 18.06.2015г. още преди предявяване на разпределението е бил с нотариална заверка на подписите и вписан в АВ - СВ при РС-К..

 

          Молят предвид изложеното в писмения отговор да бъде оставена без уважение подадената жалба от жалбоподателя и да бъдат потвърдени обжалваните действия на ЧСИ по разпределението, като правилни и законосъобразни.

 

На основание чл. 436, ал.3 от ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ  Д.Ц., като моли жалбата на жалбоподателя да бъде оставена без уважение, по съображенията подробно изложени в  същите мотиви.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

 Съдът счита по допустимостта на подадената жалба, че същата се явява процесуално допустима съобразно специалната разпоредба на чл. 463, ал.1 от ГПК която гласи, че в случай, че разпределението бъде обжалвано делото заедно с жалбата се изпраща на Окръжния съд, който я разглежда по реда на чл. 278 ГПК, тъй като взискателят-жалбоподател разполага с процесуалното право на жалба съобразно възведените със закона хипотези, но по съществото си жалбата се явява неоснователна и недоказана, поради следните съображения:  

 

Въззивният съд намира, че в кантората на ЧСИ Д. Цветкова е образувано изпълнително дело под № 20128720400298/2012г. по описа на  същия съдебен изпълнител с рег. № 872 от КЧСИ по молба с вх. № 2199/29.02.2012г. с първоначален взискател “М.” АД- гр. С., който впоследствие се е влял в настоящия взискател „П." АД с ЕИК-..., гр.С., бул.”Д.”‘ №., представлявано от В.Х. и Д. К., и другите взискатели ТД НАП-Стара Загора и „Агрострой СП"ЕООД с ЕИК-123134269, гр.К.,ул."Тракия"№19. По изпълнителното дело са извършени три публични продажби, а именно: на Източен магазин, на офис „В" и офис „С".

 

На датата 19.06.2015г. са съставени З /три/ броя протоколи за отваряне на наддавателните предложения и за провеждане на явен търг с устно наддаване за всеки един от имотите поотделно. За Купувач на Източен магазин е обявен взискателя „Агрострой СП" ООД, за Купувач на Офис"В" и Офис „С" е обявен взискателя „П." АД.

В разпределението са уточнени дължимите данъци за имотите, дължимият данък добавена стойност,дължимите такси и са съобразени привилегиите на вземанията съгласно чл.136 от ЗЗД.

На основание специалната разпоредба на чл.175 от ЗЗД ипотекарните кредитори се удовлетворяват по реда на ипотеките си.

 

В жалбата на взискателя „П." АД се твърди, че неправилно е прието в разпределението, че взискателя “А.” ООД има учредена първа по ред ипотека върху недвижимите имоти.

Според събраните по изпълнителното дело актове, както и издаденото от Служба по вписванията-К. Удостоверение за тежести върху недвижимите имоти /на стр. 121 от том III на изпълнителното дело/, хронологията на вписаните актове е следната:

 

С нотариален акт за дарение вх.рег. № 2523/21.03.2007г. на СВ-К. /стр.135 на том ІІІ от изпълнителното дело/ солидарният длъжник М.В.М. е получила по дарение НУПИ с пл.№ 8341 в кв.169 на гр.К. с площ от 50кв.метра,ведно с построената в него Масивна сграда -търговски обект.

Съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в СВ - град К. в том., акт № ., вх.рег.№ 4655/29.05.2007г. върху продадения недвижим имот е учредена договорна ипотека в полза на Й. В. В., който с Договор от 18.06.2015г. е прехвърлил вземането си на „А." ЕООД с ЕИК-.- конституиран като взискател по изпълнителното дело с постановление от 18.06.2015г. Ипотеката е учредена от М.В.М.-солидарен длъжник по настоящото изпълнително дело върху 1/2 ид.част от НУПИ с пл.№ 8341 в кв.169 по плана на гр.К. с площ от 50.кв.м.,ведно с построената в него Масивна сграда -Търговски обект, находящ се на в гр.К.,ул. „О." №.. С договор за доброволна делба,вписан в СВ-К. с вх.рег.№366/28.01.2009г, акт 73, том 1 е прекратена съсобствеността върху имота, като съделителят, учредил ипотеката М.В.М. е получила реално следните обекти в Масивната сграда- Търговски обект: Източен магазин №1 от 25кв.м. , Офис В от 50 кв.метра на втори етаж и Офис С от 50кв.метра на трети етаж. С нотариален акт, вписан в СВ-К. с вх.рег.№ 448/30.01.2009г. ,акт 51, том 2,дело 277 недвижимите имоти,построени в Масивната сграда- Търговски обект- Източен магазин №1 от 25кв.м. и Офис В от 50кв.метра на втори етаж и Офис С от 50 кв.метра на трети етаж са продадени на „Агротора" АД с ЕИК-.,представлявано от М.В.М.-солидарен съдлъжник по настоящото изпълнително дело.

 

Съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в СВ - град К. в том 2, акт № 95, вх.рег.№ 5169/12.10.2009г. върху продадения недвижим имот-Източен магазин №1 с площ от 25 кв.метра на партерен етаж е учредена договорна ипотека от „Агротора" АД в полза на „МКБ Ю." АД с ЕИК-.. представлявано от Радослав Велков и Анна Аспарухова -вляло се в „П." АД с ЕИК-831094393, гр.София, бул."Драган Цанков" №37- взискател по изпълнителното дело. Съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в СВ - град К. в том . акт № . вх. рег. № 929/26.02.2010г. върху продадения недвижим имот- Офис „В" с площ от 50 кв.метра на втори етаж е учредена договорна ипотека от „Агротора" АД в полза на „МКБ Ю."АД с ЕИК-.. представлявано от Радослав Велков и Анна Аспарухова - вляло се в „П." АД с ЕИК-    ..,гр.С.                                    , бул."Д." №37- взискател по изпълнителното дело. Съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в СВ - град К. в том 1, акт № 43, вх.рег.№ 929/26.02.20 Юг. върху продадения недвижим имот- Офис „С" с площ от 50кв.метра на трети етаж е учредена договорна ипотека от „А." АД в полза на „МКБ Юнионбанк"АД с ЕИК-831596033, представлявано от Радослав Велков и Анна Аспарухова -вляло се в „П." АД с ЕИК-83 1094393, гр. С., бул. "Д." № .- взискател по изпълнителното дело. В настоящия случай върху имота имат учредени ипотеки от взискателите „П." АД с ЕИК-831094393,гр.София,бул."Драган Цанков" №37 и „Агрострой СП” ЕООД с ЕИК-., представлявано от Й. В. В. и Т. Ц. . Първата по ред на вписване в Имотния регистър ипотека-29.05.2007г. е учредена в полза на Й. В. В., който с Договор от 18.06.2015г. е прехвърлил вземането си на „ А." ЕООД — конституиран като взискател по изпълнителното дело. Всички доводи на жалбоподателя относно действителността на ипотеката и съществуването на вземането на взискателя не са от компетентността на съдебния изпълнител доколкото изпълнителният лист не е обезсилен и не взети предвид при разпределението на сумите.

 

Освен това, на 18.06.2015г. по делото е представен Договор за продажба на вземане от същата дата с уведомление до длъжника. На същата дата ЧСИ Цветкова е конституирала като взискател по делото цесионера “А.” ООД гр.К., за което са уведомени длъжника и "П." АД. Договор за продажба на вземане от 18.06.2015г. още преди предявяване на разпределението е бил с нотариална заверка на подписите и вписан в АВ - СВ при РС-К..

 

В подадената жалба е посочено, че тя е насочена срещу извършеното разпределение от 08.07.2015 г. По изпълнителното дело са изготвени три броя разпределения за три различни обекта и жалбоподателя не сочи точно срещу кое от тях е жалбата му .Освен това само по себе си разпределението не представлява изпълнително действие. Чрез него не се осъществява принуда, нито се превръща в актив паричен еквивалент. То е онзи необходим междинен акт, чрез който набраните средства от осъществено действие се насочват към взискателите като плащане, което да замести в цялост предписаното в изпълнителния лист поведение, на длъжника. Разпределението е акт на съдебния изпълнител, с който той определя кои притезания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично изплащане на всяко едно от тях. Разпределението се извършва като се подреждат по реда на привилегиите, определени по реда на чл.136 ЗЗД, участващите в разпределението притезания и се поставят на последно място притезанията на хирографарните кредитори.

 

Тази специфична функция на акта налага и режима на проверка за законосъобразност, различен от предвидения за типичните изпълнителни действия като форми на принуда. Правилата на чл.435 и сл.ГПК са изключение от специалната норма на чл.463. Специалният ред за обжалване се прилага само при съставено и обявено разпределение, а отказът да се извърши такова се атакува по общия ред на чл.435, ал.1 от ГПК. Жалбата против разпределението може да се основава само на довод за погрешна преценка на съдебния изпълнител относно кръга на взискателите, размера на предявените от тях вземания и съответстващите им привилегии. Други оплаквания по допуснати нарушения в принудителното изпълнение /напр. при провеждане на способа, чрез който са постъпили сумите/ остават извън предмета на този специфичен контрол. Преждевременно е позоваването на пороци по публичната продан, тъй като към този момент все още липсва финалният обжалваем акт- постановление за възлагане. Поради това, наведените в жалбата оплаквания във връзка с проведената публична продан, в резултат на която са постъпили сумите за разпределение, не следва да бъдат обсъждани.

 

“А.” ООД е конституирано по изпълнителното дело в процесуалното качество на взискател въз основа на сключен договор за цесия от 18.06.2015 г., надлежно вписан и отбелязан в имотния регистър към датата на извършване на разпределението, като вземането му е обезпечено с ипотека, учредена в полза на праводателя му и първоначален кредитор Й. В. В.. Съгласно условията на договора за цесия вземанията са придобити от “А.” ООД при спазване на изискванията на чл.171 ЗЗД и чл.99 ЗЗД, ведно с привилегиите, обезпеченията и другите им принадлежности, включително   с  изтеклите  лихви,   като  са  извършени  действията  по вписване на договора за цесия и съответните отбелязвания на основание чл. 17   ПВ.   Изпълнено  е  и   изискването   за  уведомяване  на  длъжника съгласно чл.99, ал.З от ЗЗД. Съгласно   чл.464   от ГПК   взискателят, оспорващ   вземането   на  друг кредитор трябва да предяви иск срещу него и длъжника. Съдът счита, че в настоящото производство не могат да се преценяват възражения срещу материални права. Процесуалната законосъобразност на принудителното изпълнение е несъвместима с  разрешаване  на спор за дълга или  за валидност на обезпечението.

 

В тази насока ако жалбоподателя претендира за недействителност или нищожност на някои от горепосочените сделки или договори, то същият следва да ги оспори по исков ред в отделно исково производство пред компетентните съдилища в Републиката, а не да прави възраженията си пред съдебния изпълнител и пред органа който проверява законосъобразността на неговите действия, тъй като това е недопустимо в производството по обжалване на същите.

 

Налага се извода, че процесния протокол за разпределение, обжалван като изпълнително действие на ЧСИ  Д.Ц. от 08.07.2015г. се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, ведно с всички законни последици от това.

 

Предвид изложеното, съдът намира, че жалба вх. № 6265/10.07.2015г. подадена от жалбоподателя „П." АД гр. София, както и допълнение към същата жалба съответно с вх. № 6316/13.07.2015г. от същия жалбоподател се явява неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение, ведно с всички законни последици от това.

На основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, във вр. с чл. 273 във връзка с чл.278, ал.4 и чл.463 от ГПК въззивникът-жалбоподател „П." АД гр. София следва да бъде осъден да заплати на въззиваемия “А.” ООД направените от последния разноски по делото пред въззивната инстанция, общо в размер на 7200 лева, представляващи възнаграждение за един адвокат – адв. М.Д. ***,  съобразно представения договор за правна защита и съдействие от 11.08.2015г.  и списък на разноските по чл. 80 от ГПК /приложени към писмения отговор на този въззиваем/, пред настоящата въззивна инстанция.

 

На основание чл. 463, ал. 2 от ГПК, настоящото решение не  е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативен съд-гр. Пловдив по реда на чл. 274 ГПК.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.Стара Загора в настоящият си състав и на основание чл. 463, ал. 1 и ал. 2, във вр. с  чл.464, ал.1 и ал. 2 от ГПК

 

   Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № 6265/10.07.2015г. подадена от жалбоподателя „П." АД гр. С., с ЕИК-…, гр.С., бул. "Д."' №. представлявано от В. Х.Х. и Д.К.К., както и допълнение към същата жалба съответно с вх. № 6316/13.07.2015г. от същия жалбоподател-взискател по делото, против Действията на Частен съдебен изпълнител Д.Ц. с рег. № .., с район на действие Окръжен съд – С., протокол за разпределение от 08.07.2015г., изготвен по изпълнително дело № 20128720400298/2012г. по описа на Частен съдебен изпълнител  Д.Ц. с рег. № 872, с район на действие Окръжен съд – С. ., като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

 

ПОТВЪРЖДАВА действията на Частен съдебен изпълнител Частен съдебен изпълнител  Д.Ц. с рег. № . с район на действие Окръжен съд – С., обективирани в протокол за разпределение от 08.07.2015г., изготвен по изпълнително дело № 20128720400298/2012г. по описа на Частен съдебен изпълнител  Д.Ц. с рег. № ., с район на действие Окръжен съд – С., като ПРАВИЛНИ И ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ в тази им част.

 

ВРЪЩА изпълнително дело № 20128720400298/2012г. по описа на Частен съдебен изпълнител  Д.Ц.,  с район на действие Окръжен съд – С., за продължаване на изпълнителните действия по същото.

 

ОСЪЖДА  „П." АД гр. С., с ЕИК-., гр.С., бул. ".Д.Ц."' №., представлявано от В. Х.Х. и Д. К.К., да заплати на “А.” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. К., ул. “Т.” № ., с ЕИК …, представлявано от Управителя си Т. Ц. Д. и със съдебен адрес:*** от АК-С., сумата от 7 200 /седем хиляди и двеста/ лева, представляваща направените от този въззиваем разноски по делото пред въззивната инстанция.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд - гр. Пловдив, чрез Окръжен съд – гр. Стара Загора.

 

           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

                              

 

 

     ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

                                                                                   2.