Р Е Ш Е Н И Е

 

  491 /11.12.2015 година                                                        Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                           ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На единадесети декември                                                                   2015 година

В закрито заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:   МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:   П. ЗЛАТЕВ

                                                                       НИКОЛАЙ УРУКОВ  

 

Секретар СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1462 по описа за 2015 година.

 

 

 

Производството е по чл. 435 ГПК.

 

С определение № 651/02.12.2015г., по гр. дело № 635/2015г., по описа на П. апелативен съд е отменено определение № 1009/28.09.2015г., постановено по посоченото въззивно гр. дело и дадени указания съдът да се произнесе по основателността на жалбите, с които е сезиран.

 

Обжалвани са действията на ЧСИ Г. И. по изпълнително дело № 1295/2014г. – налагане на запор върху банковите сметки на длъжника в Банка “..” ЕАД, по които постъпват субсидии от Държавен фонд “З.”.

 

Жалбоподателките М.М.К. и Т.Ж.А. твърдят, че вземанията върху които е наложен запора са несеквестеруеми съгласно чл. 444, т. 8 ГПК и чл. 95 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г.

 

Постъпило е писмено възражение от “Б.” АД – С. взискател, който заявява, че жалбата е неоснователна. Излага съображения, които са подробни и подкрепени с нормативна уредба. Моли жалбите да бъдат оставени без уважение.

 

Постъпили са мотиви от ЧСИ на основание чл. 436, ал. 3 ГПК, който заявява, че жалбите са неоснователни и недоказани.

 

Въззивният съд след като обсъди данните по делото, намира за установено следното:

 

Установено е, че по молба с вх. № 20819/19.09.2014г. на взискателя и приложен изпълнителен лист е образувано изпълнително дело № 1295/2014г. по описа на ЧСИ Г. И., срещу солидарните длъжници П.М.Н., М.К.А., М.М.К., Н.М.Н. и Т.Ж.А.. Длъжниците са осъдени да заплатят солидарно сумата 40 986 лева, ведно със законната лихва  считано от 29.08.2014г.

 

На обжалване по реда на това производство подлежи насочването на изпълнението върху несеквестеруемо имущество /тълк. решение № 2/26.06.2015г. на ВКС/.  В настоящия случай жалбоподателите искат съдебния изпълнител да вдигне запор върху банкова сметка, *** “З.”, но това обстоятелство /факт/ е недоказано.

 Действително съгласно чл. 94, ал. 1 от Закона за държавния бюджет целево предоставените средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия и чрез предоставяне трансфери на общини за субсидии и други, не могат да се използват за обезпечения. Средствата не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и държавни вземания. Държавен фонд “З.” осигурява финансова подкрепа за земеделски стопани със средства както от държавния бюджет, така и от различни европейски и международни програми, което означава, че не всички средства постъпващи по заявените пред фонда сметки са несеквестеруеми. За да не се накърнят интересите на взискателя трябва да се установи произхода на постъпващите средства и ако те са несеквестеруеми да бъдат бъдат върнати по сметка на длъжника, но в противен случай те следва да бъдат преведени за погасяване на задължението по изпълнителното дело.

 

Отделно от гореизложеното, съгласно посочената по-горе разпоредба става въпрос за целево предоставяне средства от държавния бюджет. Видно от приложените като доказателства към жалбата и на двете жалбоподателки извлечения, в случая става въпрос за средства осигурявани на 100% от Европейския съюз, съгласно изложената от ДФ “З.” официална информация. Като описание на схемата – Схема за единно плащане на площ – без финансова дисциплина, ДФ “З.” е посочило, че тя представлява основна схема за подпомагане на земеделските стопани, като средствата се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране на З.то. Схемата е доброволна за държавите членки и определя по-високо еднакво за всички бенефициенти плащане на хектар за първите хектари на всяко стопанство, допустими за подпомагане, като сумите по схемата отново са с източник Европейския фонд за гарантиране на З.то. Плащане на фермери в райони с природни недостатъци се урежда от Регламента на Съвета за подкрепа на развитието на селските райони чрез Европейския селскостопански фонд и получаваните средства по тази подсхема са на 100% европейски плащания. Поради това въззивният съд приема, че посочените средства постъпващи по банковата сметка на длъжниците по която ЧСИ е наложила запор не се е явяват несеквестеруеми, тъй като не попадат в хипотезата на чл. 94, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015г.

 

Поради това подадените жалби са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 437, ал. 4 ГПК, въззивният съд     

 

                                      Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадените жалби от М.М.К. с ЕГН ********** и Т.Ж.А. с ЕГН **********,***, против действията на ЧСИ Г.И. с рег. № ..., с район на действие Окръжен съд – С., по изпълнително дело № 1295/2014г. – налагане на запор върху банковите сметки на длъжника в Банка “..” АД, по които постъпват субсидии от Държавен фонд “З.” като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

 

 Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

 

                                 2.