Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   497 / 15.12.2015 г.                                                        Град Стара Загора

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               ІІ   Граждански състав

На десети ноември                                                                                       Година 2015

в публичното заседание, в следния състав:

                                                                       

                                                 Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                            Членове: 1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                               2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  С.С.

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1481  по описа за 2015 година.

 

    Производството е на основание чл.258 и сл. от ГПК.

Постъпила е въззивна жалба от адвокат Д.Д. като пълномощник на Ж.И. М. /сега Б./, против решение под № 383/2015г. по описа на РС-К.. Молят въззивният съд да отхвърли изцяло предявения от иск от ищеца за заплащане на парична сума, представляваща половината от сумата платена от него след развода на страните, по получен от него банков кредит. Сочат, че не са доволни от постановеното първоинстанционно решение и считат същото за неправилно и го обжалват изцяло.

 Считат, че решението на районния съд е неправилно и поради не обсъждането на релевантни за делото факти, твърдения на страните, както и на доводите на защитата. Излагат доводи, че не са доволни от постановеното решение относно твърденията за изтегления от ищеца кредит през 2006г., както и твърденията за разходване на сумата от него, съдът не бил обсъдил същите. Този кредит е бил рефинансиран с последващия кредит от 2008г., като се изтъква че е взет кредита за семейни нужди. Посочват, че съдът не бил обсъдил доводите на защитата, изложени в писмените бележки представени в определения от съда срок.

Молят да бъде отменено обжалваното решение и да бъде постановено друго решение, с което да се отхвърли предявения иск.

Претендират за присъждане на направените по делото разноски.

Не правят искане за събиране на нови доказателства.

 

 В законоустановеният срок е постъпил писмен отговор на въззивната жалба от адв. В.А. като пълномощник на Н.Л.М., срещу въззивната жалба по гражданско дело № 1213/2015г., по описа на Казанлъшкия районен съд.  Считат подадената въззивна жалба за неоснователна и молят да бъде потвърдено постановеното решение от районния съд като правилно и обосновано.

Молят да им бъдат присъдени направените разноски по делото.

Не правят искане за събиране на нови доказателства.

  

           Въззивницата Ж.И. М. редовно и своевременно призована, не се явява, вместо нея се явява адв. Д., който заема становището, че решението на първостепенния съд се явява неправилно и незаконосъобразно в обжалваната му част, по съображенията подробно изложени във въззивната жалба и в съдебно заседание по съществото на делото на 10.11.2015г.

 

            Въззиваемият Н.Л.М. - редовно и своевременно призован, не се явява. Вместо него се явява адв. В. А., която заема становище, че жалбата е неоснователна и недоказана и като такава следва да бъде оставена без уважение, по съображения подробно изложени в съдебно заседание по съществото на делото на 10.11.2015г.

 

          Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

 

Предявен е иск с правно основание чл.  127, ал. 2  от ЗЗД, във връзка с чл. 32, ал. 2 от СК.

 

Съдът намира, че подадената въззивна жалба се явява процесуално допустима, но разгледана по съществото си, е неоснователна, поради следните съображения:

 

В първоинстанционното производство правилно е установена следната фактическа обстановка:

 

С влязло в законна сила решение под №66/04.02.2014 г. сключеният на 01.11.1998 г. в гр.К. граждански брак между въззивницата Ж.И.Б.-М. и въззиваемия Н.Л.М. е прекратен с развод по взаимно съгласие като семейното жилище, находящо се в гр.К., ул.”Г.” №. е предоставено за ползване на жената Ж.И.Б.-М.. Не е спорно, че преди прекратяването на брака страните са били във фактическа раздяла от м. май 2012г. Съдът е постановил също така след прекратяването на брака въззивницата да носи предбрачното си фамилно име Б..

 

Исковата молба е подадена на датата 19.02.2015г., поради което искът за отговорността на задълженията за нужди на семейството по чл. 32 от СК се явява процесуално допустим. До същия правилен и законосъобразен извод е стигнал и първоинстанционният съд в мотивите към обжалваното решение.

 

По делото не се спори, че страните имат родени едно дете Л. Н. М. роден на ***г.

 

Не е спорно, също така че  по време на брака, което се установява и от заверено копие на договора за кредит за текущо потребление от датата 07.04.2008 г. надлежно приет по делото като писмено доказателство от първостепенния съд, а именно, че ищецът Н.Л.М.  е изтеглил от “Б.” ЕАД сумата в размер на 8500 лв., представляваща кредит за текущи нужди, със срок за издължаване на кредита е 96 месеца, считано от датата на неговото усвояване. От удостоверение №4631/17.12.2014 г. и №1567/21.04.2015г. е видно, че кредитът за текущо потребление към “Б.” ЕАД е погасен на 16.12.2014 г. от въззиваемия Н.М.,  а към 01.05.2012г. остатъкът е бил в размер на 4966.84 лв. По делото са приети като доказателство  също така покана от 16.04.2014 г. ищеца до ответницата и известие за доставка от 23.04.2014 г.

 

              Пред първоинстанционния съд са били разпитани свидетелите К. М. К. и Д. И. П., посочени от въззиваемия и свидетелите М. И. Л. и свидетеля С. С., посочени от въззивницата, като свидетелите П. и свид.Л. са били поставени и в очна ставка на основание чл. 174 от ГПК от районния съд. В показанията си св.Койчо Койчев сочи, че през 2008г.-2009 г. страните правили основен ремонт на жилището в гр.К., в което живеело семейството им. Ищецът организирал ремонтните дейности- окабеляване и подмяна на ел.инсталация, изолация на стените, шпакловка и боядисване, като наемал и плащал на майстори,  купувал и доставял материалите за ремонта. Двамата му споделили, че ремонтът е извършен със заема, които ищецът теглил /”….Знам, че е правен ремонт в тази къща, където живееха Н. и Ж.. Не знам със сигурност, дали 2008г. или 2009 г., но една от двете години правеха ремонт. Може да се каже, че ремонтът е основен. Още от началото на ремонта съм присъствал….Когато Н. ме заведе, стаите бяха празни, без мебели. …Когато аз отидох, се прави окабеляване. Работил съм, доколкото съм помагал на Н. като приятел. С него къртихме отгоре по стените, пускахме кабели за контакти и след това влезнаха майстори, които трябваше да вършат други работи. Всичко съм видял - мазане правеха, изолация на стените със стиропор, шпакловане, боядисване. В общи линии това. Мен ме извика Н.…..Окабеляване се прави на двете стаи и коридора, а това е самата къща. Ходил съм с Н. до складовете с една кола, която имах „Пикап”. Купуваше строителни материали – лепила, гипс, цимент, ютонг, бои сме купували. Вече нямам спомен, но всичко което трябва за ремонта сме го купили. Виждал съм, когато Н.М. е плащал на майсторите и на складовете, където пазарувахме. Доколкото той ми е споделял знам, че ремонтът е извършен със заем, който той е теглил. Споделял ми е като приятел, че ремонтът му е излезнал около 3000 лв., дори се е скарал с майстора за някаква сума, тъй като той му е искал повече….Мисля, ремонтът прави м.юни-юли. …Помагаха всички от семейството, дори и децата боядисваха, и аз съм боядисвал. Ж. беше там, майка й не беше там, аз я познавам….Ж. е присъствала на ремонта..тя беше там. Те двамата са ми споделяли,  сигурен съм, че парите са от заема, който е теглил за този ремонт, за който става въпрос - от заем са....Не мога да помня колко време е било, може ремонтът да е бил 3 месеца, може да е 2 месеца. Това е ориентировъчно. През това време мисля, че Н. и Ж. ходиха в другата къща. Двете къщи са наблизко.. пускахме кабелите около седмица, но с прекъсване. Ние с Н. сме къртили каналите, а за окабеляването идваха ел.техници…В къщата беше поставена вътрешна изолация. Мисля, на височина около метър до височината на прозорците…Майсторът, който поставяше изолацията, беше основният майстор и той прави шпакловката, замазване и зидане до боядисване. Майсторът беше с работника, ние и семейството…”/.

            Съгласно показанията на св.Д. П. преди 6-7 години заедно с Р. К. извършили ремонтни дейности в кирпичената къщата, в което живеели страните. Къщата се състояла се две стаи, антре и преддверие. С майстора заздравили стените, направили изолация със стиропор и гипсова шпакловка, иззидали южната страна на преддверието и от изток колона с ютонг, изкърпили дупки около дограмата. Ищецът ги снабдявал с материали /”…ходихме с майстора, който им извършваше ремонта на къщата. Майсторът е Р.К., а аз му бях помощник. Ремонтът правихме преди 6-7 години. Правихме ремонт на къщата, в която живееха Н. и Ж..***, наблизо до “Х.”…Къщата е кирпичена, близо метър от земята кирпичът беше порутен. Заздравихме стените. Направихме изолация със стиропор и гипсова шпакловка. Други им бяха сменяли дограмата и майсторът им изкърпи около дограмата дупките…На преддверието иззидахме едната стена, южната с ютонг, и от изток една колона. Колоната е дебела колкото едно парче ютонг. Ютонгът е газо-бетонно блокче и другата стена от същото е иззидана. И отвън, почти цялата къща направи с тъй наречена техника, като пръскана мазилка само, че го прави с валяк. Инсталацията мисля, че беше направена чисто нова, защото имаше чисто ново табло. Личеше къртеното…Мен ме води майсторът…Мен ме извика майсторът, а него кой го е извикал не знам. Н. носеше материалите, де с неговата кола, де със служебната… Не съм виждал кой е плащал. Аз получих средства за моето участие от майстора…Не сме работили всеки ден. Работили сме различно. Преди нощна, след нощна, почивка преди това, зависи колко е уморен майстора… Когато е свършил материала, звъним по телефона на Н., той идва и ни докарва материали. Някой път и Койчо е карал материали, но много рядко. Майката на Ж. я видях след като свършихме ремонта и то по повод, че отидохме в нейната къща, за да изкърпим някаква мазилка... Другата къща се намира на 100- 200 метра от тази, на която правихме ремонта. Ж. е идвала някой път….За това, че е правена нова инсталация, разбрах от това, че имаше замазано, беше прихванат кабела, за да не излиза от каналите….Това преддверие, когато отидохме, беше винкел със стъкла, както са остъклени терасите. Махнахме стената с винкела и стъклата и зидахме с ютонг. Иззидахме от метър над земята нагоре…”/.

              В показанията си св.М. Л. заявява, че от 2000 г. до преди да се разделят, страните живяли в жилището на ответницата- стара къща в гр.К., наследство от баба й. Когато се нанесли в къщата подменили ел.инсталация и таблото. През 2008г. майката на ответницата правила ремонт на тази къща със средства от продажба на земи, като ремонтните работи извършил С. С. за една седмица /”.. Отидоха, мисля 2000г. да живеят там. Сами живяха там. Мисля, че само ел.инсталация подмениха, понеже старата беше стара също и таблото. Тогава семейството беше тричленно. Правеха им проблеми инсталациите, гърмяха бушони…На Ж. майка й ми каза, че са продали някакви земи и искат къщата да се освежи и ангажираха моя майстор С. С.... Той работеше самичък… Аз също ходих да помагам…Боядисвах с Ж. вратите, прозорците, чисто женски неща. Знам, че ремонтът го е извършил С.. Аз бях през деня там. Майката на Ж. му даваше пари на С. С. и той ходеше и пазареше, и носеше касови бележки. Над седмица продължи ремонтът. Накрая се събрахме всички, аз, Ж., С. и майката на Ж. му плати. Не мога да си спомня, около 1000 лв. мисля му даде. Нямам спомен вече. С. шпаклова и сложи ютонг на прозореца…Ютонгът е на преддверието. Отвън не е правено. Къщата беше боядисана частично отвън, само в тази част, където е ютонга. Мазилката беше стара, от дърпаната, сив цвят…По време на едноседмичният ремонт, С. работи от 8:30ч. до 17:00 ч.. Извърши шпакловка под прозорците, сложи стиропор и това с ютонга…Сваляхме първо тапети, после боядисвахме…”/.

           Съгласно показанията на св.С. С. преди около 10 години през лятото извършвал ремонтни дейности в жилището на ответницата на ул.”Г.” №. в гр.К.. Направил шпакловка на стените и на таваните, поставил под прозорците стериопор и го шпакловал, зазидал с ютонг западния прозорец  на преддверието и боядисал тази стена. Майката на ответницата го ангажирала и му платила /…. Правих шпакловка на стените и на таваните в къща с две стаи и коридор, който е преустроен на кухня. Шпакловка на две ръце. Изолации е малко силно казано. Под прозорците беше изровено, слагал съм стериопор, за да го шпакловам. Не съм извършвал боядисване върху шпаклованото….Дограмата беше пластмасова мисля, че бяла. Мисля, че са подменяли ел.инсталацията. По онова време бяха актуални едни ключове и контакти и тогава ги видях. Мисля, че подмяната е правена преди месеци. Не е била току-що подменена…Аз съм съученик с М. И. Л...Майка й на Ж. ме извика…Тапетите бяха свалени…Мебелите бяха пръснати. Мисля, че ремонтът продължи над седмица. На ремонта присъстваха Ж., Мима, майка й на Ж.. Плащаше ми майка й на Ж.…Материалите се е случвало и аз да си купувам и после с майка й сме се оправяли. Никой друг не ми е давал пари за материали. Имаха някакъв прозорец, който аз махнах в преддверието, който прозорец гледа на запад. Затворих го с ютонг. Този прозорец беше стъклен на винкел, на около 60-70 см. над земята и над това зидах. Отвънка цветът трябваше да се докара като останалото. Цветът беше мръсно бяло. Боядисах го с релефен валяк /валяче/…При ремонта, когато правих шпакловката, първо грундирах, попълних ниските места и шпакловах с две ръце. Те си боядисваха…Виждал съм го Н., но някакво дейно участие не е имал. Шпакловах с гипсова шпакловка. Инсталацията са подменили преди това още. На мястото, където е било разкъртвано е било запълвано, замазано. …. Преди мен знам, че е работил някакъв ел.техник - Р., който им е правил ел.инсталацията.Това нещо в преддверието трябваше да се иззида и да се шпаклова. Трябваше да иззидам прозореца, който затворих и това е нещото, което правих в преддверието….Майката на Ж. ми плати между 800лв. и 1000 лева. Парите ми ги даде на ръка. Ж. беше мисля, че и Мима беше при плащането.. Сега с Ж. сме приятели. Правих й вътрешна баня…”/.

              По реда на чл.176 от ГПК въззивницата Б. обяснява, че през 2008г. е извършен ремонт в жилището на ул.”Г.” №. в гр.К.- шпакловане на стаите и изолация под прозорците, както било отбелязано в исковата молба. Семейното им жилище от 2000г. до 2012г. било това, на ул.”Г.” №. в гр.К..

 

Съобразно разпоредбата на чл. 32, ал. 2 от СК съпрузите отговарят солидарно за задълженията, поети за задоволяването на нуждите на семейството.

В хода на съдебното производство и пред двете съдебни инстанции въззивницата Б. не е успяла да обори тази законоустановена презумпция и да докаже, обратното твърдение, а именно че средствата са изразходвани само за нуждите на въззиваемия или евентуално не са били разходвани в полза на семейството.

 

Съдебната практика на Върховните съдилища на Републиката категорично приема, че тежестта на доказване в процеса пада върху оспорващия съпруг , който следва да установи, че твърдените разходи не са извършени или че удовлетворената нужда не е семейна.

 

Никой от свидетелите разпитани в хода на първоинстанционното производство не е депозирал показания, който да оборят законоустановеното предположение, нито да установят че средствата не са били изразходвани  - за други нужди извън семейните на страните и бивши съпрузи. Налага се извода, че от изложеното по-горе е видно, че по делото не са събрани убедителни доказателства, подкрепящи твърденията и оспорванията на въззивницата във въззивната й жалба.

 

 Въззивният съд намира в тази насока, че по делото пред първата инстанция е била назначена, изслушана и приета по делото съдебно-техническа експертиза, с депозирано основно и допълнително заключение, не оспорени, което и въззивният съд възприема като компетентно и мотивирано. Съгласно заключението в имота на ул.Г. Д.” №6 в гр.К. са извършени следните СМР-смяна на електрическата инсталация, стените и таваните на двете стаи и коридора /кухня/ са шпакловани и боядисани с бял и цветен латекс. След изкъртване по стените вещото лице – строителен експерт е установило, че на три стени, под всички прозорци на двете стаи, до височина 0.75 м. е направена изолация със стериопор. Към южната стена на антрето е направена нова пристройка и стената е подменена. Правена е нова зидария по източна и южна фасада на антре, по стените има шпакловка и боядисване с цветен латекс. Общата стойност на всички СМР -2008 г. е 2620 лв.

             

           Съгласно разпоредбата на чл.32 от СК  /2009г./ респ. чл.25 от СК отм., разходите за задоволяване на нужди на семейството се поемат от двамата съпрузи, като съпрузите отговарят солидарно за задълженията, поети от двамата или от единия от тях за задоволяване на нужди на семейството. Следователно солидарна отговорност на другия съпруг възниква не с получаването на заетата сума, а от това дали сумата е изразходвана за задоволяване нуждите на семейството.

 

Тъй като няма легална дефиниция на “нужди на семейството”, то такава дефиниция е дадена от ВКС на РБ по реда на чл.290 от ГПК с решение под № 293/19.11.2013г. постановено по гр.д. № 3267/2013г. на ІІІ ГО на ВКС. Според същата практика която е задължителна за всички съдилища в републиката, такива следва да се приемат всички общи нужди на всички членове на семейството свързани не само с обикновените, ежедневните и материално-домакински нужди-доставяне на хранителни продукти, услуги, отопление, покъщнина, плащане на вода, електричество, облекло, учебни пособия, лечение, почивки, образователни и здравословни потребности, но и стоки и вещи, необходими за съвместния живот вкл. за оправданите лични нужди на членовете на семейството, задоволяването на които произтичат от изискванията за семейна солидарност, благополучие и взаимопомощ- арг. от чл.13, чл.14 и чл.17 на СК. Счита се, че всичко закупено от съпрузите по време на брака с посочената цел е за нуждите на семейството. Съгласно трайно установената съдебна практика /решение №293/19.11. 2013 г. по гр.д. №3267/2013 г. на ВКС ІІІ г.о., решение №211/23.07.2012 г. по гр.д.№177 /2011 г. на ВКС, IV г.о. и др./, в тежест на оспорващия съпруг е да докаже, че твърдените разходи не са извършени или че удовлетворената нужда не е семейна. Ако той не направи това, следва да се приеме, че сумата е разходвана и то за семейни нужди. Когато едно парично задължение е поето от единия съпруг, солидарната обвързаност за другия възниква по силата на законовата презумпция, че взетата в заем сума се използва за задоволяване нуждите на семейството. Предвид това, че вещите, удовлетворяващи нужди на семейството, са поначало общи, независимо от това, на чие име са придобити, то и задълженията, изпълняващи същата функция, следва да бъдат солидарни, независимо дали са поети от единия от съпрузите. Когато един от солидарните длъжници /бивш съпруг/ удовлетвори кредитор след прекратяване на брака, той придобива регресно право срещу другия съпруг, за да възстанови нарушеното имуществено равновесие /т.см. решение №342/04.01.2013 г. по гр.д.№1358/11 г. на ВКС, IV г. о./. При рефинансиране на стар дълг, средствата от който са послужили за задоволяване на семейни нужди, новото парично задължение по банковия кредит несъмнено и във всички случаи също е поето за общи нужди на двамата съпрузи, т.е. за задоволяване на нужди на семейството, поради което двамата съпрузи отговарят солидарно за него / в т.см. решение №24/23.04.2013 г. по гр.д.№308/2012 г. на ВКС/.

 

          Бракът на между страните е прекратен с влязло в сила на 04.02.2014 г. решение по гр.д.№1976/2013 г. по описа на РС-К., след фактическа раздяла от м.05.2012 г. По време на брака семейното им жилище е била къща, находяща се в гр.К., ул.”Г.” №.. Установи се, също така че на датата 07.04.2008 г. въззиваемия Н.М. е сключил договора за кредит с кредитна институция- “Б.” ЕАД. Както по време на брака, така и след фактическата раздяла той е погасявал с лични средства задължението по процесния договор за кредит, отпуснат за текущи нужди. Съдът е обвързан с изложените в исковата молба фактически твърдения и възраженията в отговора на исковата молба, които очертават предмета на доказване- за ищеца, че суми от получения кредит са изразходвани за ремонт на семейното жилище, а за ответницата като оспорващ презумпцията съпруг, че заявените разходи не са извършени. По делото са разпитани като свидетелите Койчо Койчев и Димитър П. и свидетелите на ответника Мария Любенова и С. С..

 

Първостепенният съд в мотивите към обжалваното решение правилно и обосновано не е кредитирал с доверие показанията на св.Л. и св.С., тъй като са противоречиви помежду си досежно извършения в семейното жилище ремонт- според св.Л. ремонтните работи са извършени през 2008 г. от св.С. С., а според последния той извършил ремонтните работи в това жилище преди около 10 години т.е. около 2005 г., което не кореспондира и с обясненията на ответницата по чл.176 от ГПК, че ремонт е извършен през 2008 г. Освен това според показанията на св.С., той е махнал прозорец в преддверието, който гледал на запад и го затворил с ютонг, а СТЕ установила, че извършената зидария е по източна и южна фасада на преддверието на къщата. Според св.С. преди него ел.техник на име Ружди е направил ел.инсталацията, а според св.Л. ел.инсталацията била подменена през 2000 г. след като страните се нанесли да живеят в къщата. Така установените противоречия в показанията на свидетелите на ответника води до тяхната  неубедителност, поради което и първоинстанционния съд мотивирано не им е дал вяра.

 

От кореспондиращите показания на св.К. и св.П. се е установило пред първата инстанция, че през лятото на 2008 г. страните са правили ремонтни дейности в семейното им жилище- окабеляване и подмяна на ел.инсталация, изолация на стените около прозорците, шпакловка, боядисване на стаите, нова зидария по източна и южна фасада на антре и др. Безспорно извършените ремонти дейности в семейното жилище са свързани със финансови средства и подобряват битовите условия за живеене на семейството. Въззивницата не е доказала нито пред първата, нито пред настоящата инстанция, че в ремонта са вложени други средства. Тя не е навела в отговора на исковата молба доводи за конкретни лични нужди, за които ищецът е изразходвал средствата от кредита. При липса на доказателства, че удовлетворената с кредите нужда не е семейна, следва да се приеме, че със сключения от ищеца на 07.04.2008 г. договор за кредит за текущо потребление с “Б.” ЕАД са задоволени нужди на семейството, поради което двамата съпрузи следва да отговарят солидарно за поетото задължение.

 

Съгласно чл.127, ал.1 от ЗЗД, доколкото не следва друго от отношенията между солидарните длъжници, това, което е платено на кредитора, трябва да се понесе от тях по равно. Законът предвижда оборима презумпция за равно поемане на дълга от солидарните длъжници. Посоченото в чл.127, ал.1 от ЗЗД – „друго” може да бъде уговорка между самите солидарни съдлъжници за неравенство в разпределението на платения на кредитора солидарен дълг, може да следва и от липсата на еднаквост в интереса на длъжниците, защото някой от тях се е възползвал от целия или повече от половината от общият дълг, при което следва да понесе такава част от кредита, от която възползвайки се, се е обогатил за сметка на другите, а може да следва и ако солидарността произтича от деликт. Съдът намира, че ответницата не обори по пълен и категоричен начин презумираното в чл.127, ал.1 от ЗЗД равенство при разпределението на платения от ищеца техен солидарен дълг, поради което следва задължението да се счита за поето в равни дялове. Съгласно чл.127, ал.2, изр.1 от ЗЗД всеки солидарен длъжник, който е изпълнил повече от своята част, има иск срещу останалите солидарни длъжници за разликата. Ищецът претендира да му бъде заплатена половина от заплатената от него сума 4966.84 лв. или сумата от 2483.42 лв. След като се установи, че  заплатена от ищеца сума след 01.05.2012 г. до 16.12.2014 г., когато е погасен изцяло кредита е 4966.84 лв., то половината от тях съставлява именно исковата претенция от 2483.42 лв.  В същия смисъл е и константната практика на ВКС в тази насока, а именно решение № 342/12 от 04.01.2013г., постановено по гр.дело № 1358/2011г. на ІV ГО на ВКС на РБ, с докладчик съдия Светла Бояджиева, което също е постановено по реда на чл. 290 от ГПК.

 

В хода на производството не се представиха доказателства сумата да е изплатена от ответницата, поради което и с оглед изложените по-горе съображения първостепенният съд е стигнал до правилния, обоснован и мотивиран извод, че предявеният иск се явява основателен и доказан и като такъв следва да бъде изцяло уважен.

 

Предмет на въззивната жалба се явява именно претенцията и оплакването, че  в обективното правно не съществувала правна норма, която да въвежда такава презумпция. Въззивният съд не възприема това оплакване във въззивната жалба, тъй като е налице принос и на двамата съпрузи както в придобиването на цялото имущество по време на брака им, така следва да се носи и отговорността от двамата съпрузи за задълженията на семейството. Първостепенния съд подробно и мотивирано е разгледал всички обстоятелства и доказателства касаещи задълженията на двамата съпрузи относно семейните нужди, какъвто се явява именно настоящия случай, по време на съществуване на брака им, и е стигнал до правилните изводи, че и двамата съпрузи отговарят солидарно за задълженията, които са поети за задоволяването на общите нужди на семейството. В тази насока всеки от бившите съпрузи съобразно своите възможности, умения и доходи следва да носи и отговорността си за тези задължения, съответно до доказване на противното, че тези нужди са били само в полза на другия съпруг, което остана недоказано в настоящия процес.

 

В тази насока първоинстанционния съд в мотивите към обжалваното решение е посочил приложимата практика на ВКС на Републиката, с която да обоснове извода, че за да бъде основателен искът по чл.32, ал.2, във вр. с чл. 127, ал. 2 от СК, и същата практика е постановена по реда на чл. 290 от ГПК, поради което е задължителна за всички съдилища в Републиката, поради което се явява неоснователно и недоказано и второто основно оплакване във въззивната жалба относно позоваването на съдебната практика от първостепенния съд.

 

В тази насока първоинстанционния съд е изложил подробни мотиви, които изцяло се споделят и от настоящата инстанция.

 

         Въззивният съд намира, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено. Районният съд правилно е присъдил и направените по делото разноски, съобразно уважената част на предявения от въззиваемия иск.

На основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, във вр. с чл. 273 от ГПК въззивницата  Б. следва да бъде осъдена да заплати на въззиваемия М. направените от последния разноски по делото пред въззивната инстанция, общо в размер на 200 лева, представляващи възнаграждение за един адвокат – адв. В.А.  съобразно представения договор за правна защита и съдействие под №087991/15.10.2015г.  /на л. 23 от наст. дело/, пред въззивната инстанция.

На основание чл.280, ал.2 от ГПК тъй като цената на иска е под 5 000 лева, а именно – 2 483.42 лева, настоящото въззивно решение  не подлежи на касационно обжалване в едномесечен срок от връчването му на страните, пред ВКС на РБ.

 

         Водим от горното, съдът

 

                                                    Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 382/10.07.2015г., постановено по гр.дело № 301/2015г., по описа на Районен съд - гр. К., като правилно и законосъобразно.

 

ОСЪЖДА Ж.И.  Б. с ЕГН **********,***, да заплати на Н.Л.М. с ЕГН **********,***, сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща направените от въззиваемия разноски по делото, пред въззивната инстанция.

 

Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:    1.

 

 

                                                                                                                    2.