Р Е Ш Е Н И Е

 

505                                   16.12.2015г.                          гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,      І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осемнадесети ноември                            две хиляди и петнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

                                                         

      РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                    ЧЛЕНОВЕ:

                                                                         МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1519 по описа за 2015 година.

 

Производството е образувано по въззивните жалби на С.И.К. чрез адв. Е.Е. и на Мини „Марица изток” ЕАД – гр. Раднево чрез адвокат В.Ц. против решение № 300 от 27.07.2015 г., постановено по гр.дело № 69/2015 г. по описа на Радневския районен съд, с което се отменя като незаконосъобразно на основание чл.344, ал. 1, т. 1 КТ уволнението на С.И.К., извършено със заповед № 39 от 13.12.2014 г. на изпълнителния директор на „Мини Марица – изток” ЕАД - гр. Раднево, на основание чл. 328, ал. 2 КТ; възстановява се на основание чл.344, ал. 1, т. 2 КТ С.И.К. на заеманата до уволнението длъжност “ръководител отдел в промишлеността – инвестиции” с място на работа отдел „Инвестиции” в „Мини Марица – изток” ЕАД - гр. Раднево; осъжда се „Мини Марица - изток” ЕАД - гр. Раднево да заплати на С.И.К. на основание чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ във вр. чл. 225, ал. 1 КТ сумата от 11 237,74 лв., представляваща обезщетение за оставане без работа в резултат на незаконното уволнение за периода от 16.12.2014 г. до 24.03.2015 г., ведно със законната лихва от 12.02.2015 г. до окончателното й погасяване, като се отхвърля иска за разликата от 11 237,74 лв. до пълния претендиран размер от 20 745,48 лв. и за периода от 25.03.2015 г. до 16.06.2015 г. като неоснователен, присъдени са държавна такса и разноски.

 

Въззивникът С.И.К. обжалва решението в частта, с която съдът е отхвърлил иска с правно основание чл.344, ал.1, т.3, вр. чл.225 от КТ, за разликата от 11237.74 лв. до пълния претендиран размер от 20754.48 лв. и за периода 25.03.2015г. до 16.06.2015г. Счита, че решението е неправилно и незаконосъобразно в тази част, като излага подробни съображения. Моли съдът да постанови решение, с което да отмени решението в обжалваната част и осъди Мини „Марица-изток” ЕАД – гр. Раднево да заплати разликата до пълния претендиран размер 9516,74 лв., както и да му бъдат присъдени сторените по делото разноски.

                                                                                                       

Въззиваемата страна Мини „Марица изток” ЕАД – гр. Раднево, чрез адв. В. Ц., взема становище, че постановеното решение в обжалваната част се явява правилно и законосъобразно. Моли съдът да остави без уважение въззивната жалба.

 

Въззивникът Мини „Марица изток” ЕАД – гр. Раднево чрез адв. В. Ц. обжалва решението на РРС в частта, с която са уважени исковете по чл.344, ал.1, т.т.1, 2 и 3 от КТ, както и в частта за присъдените разноски. Счита, че изводите на съда са необосновани, постановени в противоречие със събрания по делото доказателствен  материал, действителната фактическа обстановка и приложимия материален закон. Излага подробни съображения.    Моли съдът да отмени решението на първоинстанционния съд като вместо него постанови друго, с което да отхвърли изцяло предявените от С.И.К. искове като неоснователни и недоказани. Претендира за направените по делото разноски. 

Въззиваемият по въззивната жалба на Мини „Марица изток” ЕАД – гр. Раднево, С.И.К. чрез адв. Е.Е., оспорва жалбата като неоснователна. Счита, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно. Излага подробни съображения и счита, че извършеното уволнение е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Моли съдът да постанови решение, с което да отхвърли въззивната жалба и да потвърди решението на РРС в обжалваната част, както и да му се присъдят направените по делото разноски.

Съдът, след като провери събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните, намира за установена следната фактическа и правна обстановка по делото:

Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т.т. 1, 2 и 3 КТ, във вр. чл. 225 КТ.

           Производството е образувано по искова молба на С.И.К. срещу „Мини Марица-изток” ЕАД. Ищецът твърди, че заемал длъжността „ръководител отдел в промишлеността-инвестиции” при ответното дружество, въз основа на трудов договор № 3 от 24.01.2014 г. Връчено му било предизвестие за прекратяване на трудовия договор на основание чл. 328, ал. 2 от КТ, но със заповед № 39 от 13.12.2014 г. било прекратено трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 2 от КТ – поради сключване на договор за управление № РД-ЛС-ММИ-36 от 03.12.2014 г. за възлагане управлението на „Мини Марица-изток” ЕАД преди изтичане на 30-дневния срок на предизвестието. Твърди, че уволнението било незаконно, тъй като съгласно структурата на предприятието на ответника и длъжностната му характеристика заеманата от него преди уволнението длъжност „ръководител отдел в промишлеността-инвестиции” не била ръководна по смисъла на §.1, т. 3 от ДР на КТ. Моли да се признае уволнението му за незаконно и да бъде отменено, да бъде възстановен на заеманата преди уволнението длъжност „ръководител отдел в промишлеността-инвестиции”, както и да бъде осъден ответникът да му заплати обезщетение за оставане без работа поради уволнението, за период от 6 месеца – от 16.12.2014 г. до 16.06.2015 г. в размер на 20745,48 лв. Ответникът „Мини Марица-изток” ЕАД взема становище за  неоснователност на исковете. Излага подробни съображения за законосъобразността на прекратяването на трудовия договор, и за ръководния характер на длъжността „ръководител отдел в промишлеността - инвестиции”. Оспорва твърденията на ищеца относно незаконосъобразността на уволнението.  Моли съда да отхвърли исковете като неоснователни и недоказани.

 

          Безспорно е по делото, че ищецът е заемал длъжността „ръководител отдел в промишлеността – инвестиции” при ответното дружество, въз основа на трудов договор № 3/24.01.2014 г.  С  предизвестие ищецът е бил  предизвестен, че след изтичане на 30 дни, ще бъде прекратен трудовия му договор за заеманата длъжност „ръководител отдел в промишлеността – Инвестиции”, поради сключване на договор № РД-ЛС-ММИ-36 от 03.12.2014 г. за възлагане управлението на „Мини Марица – изток” ЕАД и приложена към него бизнес-програма. Предизвестието е връчено на ищеца на 15.12.2014 г.  Едновременно с връчване на предизвестието на 15.12.2014 г.  му е връчена и заповед № 39/13.12.2014 г., на изпълнителния директор, с която на основание чл. 328, ал. 2 КТ и във връзка с договор № РД-ЛС-ММИ-36 от 03.12.2014 г. за възлагане управлението на „Мини Марица – изток” ЕАД и приложена към него бизнес-програма, е прекратено трудовото правоотношение на ищеца, считано от 16.12.2014 г.

 

          От представения договор № РД-ЛС-ММИ-36 от 03.12.2014 г. за възлагане управлението на „Мини Марица – изток” ЕАД на изпълнителен член на съвета на директорите, се установява, че договорът влиза в сила от вписване в търговския регистър на решението на СД на „Мини Марица – изток” ЕАД за избор на изпълнителен директор. На 02.12.2014 г. под № 20141202172237 е извършено вписване в търговския регистър на  обстоятелството, че Андон Андонов е представляващ дружеството, т.е. от 02.12.2014 г. е започнало изпълнението на договор № РД-ЛС-ММИ-36 от 03.12.2014 г. за възлагане управлението на „Мини Марица – изток” ЕАД на изпълнителен член на съвета на директорите и в законовия 9-месечен срок по чл. 328, ал. 2 КТ е връчена на ищеца процесната заповед № 39/13.12.2014 г. за прекратяване на трудовото му правоотношение на основание чл. 328, ал. 2 КТ.

 

          От представените копие на трудова книжка, регистрационна карта от Бюро по труда и  Удостоверение за декларирани данни и справка актуално състояние на трудови договори на НАП ТД гр.Пловдив е видно, че към 06.08.2015 г. ищецът не е започвал работа при друг работодател, както и че не са регистрирани трудови договори на ищеца в системата на НАП и НОИ.

          За изясняване на делото от фактическа страна е назначена съдебно икономическа експертиза, която е представила заключение. От заключението се установява, че трудовото възнаграждение на ищеца за месец ноември 2014 г. е в брутен размер от 3457.58 лв.

 

Съгласно установеното в чл. 328, ал. 2 КТ, освен в случаите по ал. 1, служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 КТ и поради сключването на договор за управление на предприятието, като уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца. Основанието за прекратяване на безсрочния трудов договор по реда на чл. 328, ал. 2 КТ представлява безвиновно основание за уволнение на служителите. Основанието за уволнение в този случай е сключването на нов договор за управление с изпълнителния директор на дружеството. Необходимостта от прекратяване на трудовото правоотношение в този случай е в резултат на поставените задачи за успешно управление на стопанската дейност и изпълнението на определена бизнес програма от новия изпълнителен директор, който следва да подбере екипа, с който да работи. За да може да направи преценка на качествата на стария екип и да провери тяхната способност да се справят с новите задачи, на новия изпълнителен директор е даден срок – 9 месеца от момента, в който е започнало изпълнение на договора. Това означава не само договорът за управление да е сключен, но и да е започнало неговото изпълнение, т.е. съответният изпълнителен директор да е вписан в търговският регистър и той да е пристъпил към реално изпълнение на своите задължения и упражняване на правата си по договора. Основанието за уволнение е именно сключеният нов договор за управление, като преценката на новия изпълнителен директор кого да уволни е суверенна и не подлежи на съдебен контрол. При липса на договор за управление трудовите договори не могат да бъдат прекратени на това основание. Това основание се прилага само за уволнението на ограничен кръг от служители – „служители от ръководството на предприятието”. При липса на други указания, за изясняване на това понятие следва да се има предвид § 1, т. 3 от ДР на КТ, съгласно който „ръководство на предприятието” е ръководителят на предприятието, неговите заместници и други лица, на които е възложено ръководството на трудовия процес, включително и в поделение на предприятието, както и колективните изборни органи за управление. Установяването на законосъобразността на уволнението на това основание предполага доказване на фактическия състав, визиран в заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение.

 

          Основно спорно обстоятелство по делото е дали заеманата от ищеца преди уволнението длъжност „ръководител отдел в промишлеността - инвестиции” е ръководна по смисъла на §.1, т. 3 от ДР на КТ. Съобразно съдебната практика, включително по реда на чл. 290 ГПК, характерът на длъжността като „ръководна” се определя за всеки конкретен случай, в зависимост от длъжностната характеристика на длъжността и структурната схема на предприятието. От значение за преценката на конкретната длъжност като „ръководна” са конкретните функции, които са й възложени да изпълнява - организаторски, контролни или ръководни, мястото й в трудовия процес на конкретното предприятие. Без значение за преценката на длъжността като „ръководна” е включването й в Единния класификатор на длъжностите или в Националния класификатор на професиите и длъжностите, както и обстоятелството дали има подчинени други длъжности и лица. В този смисъл е решение № 442 от 08.06.2010г. на ВКС по гр.д. № 1621/2009г. ІІІ ГО, ГК, постановено по реда на чл. 290 ГПК.

 

          От представената структура на управлението на “Мини Марица – Изток” ЕАД, в сила от 01.12.2014 г. и щатно разписание на отдел „Инвестиции“ към 16.12.2014г. е видно, че дружеството се управлява от Съвет на директорите, който избира изпълнителен директор. Следващият в структурата е заместник-изпълнителен директор, а след него са управителите на рудниците и директор по производствено- технически въпроси и директор икономика и финанси. Подчинени на директора по производствено - техническите въпроси са ръководителите на девет отдела, сред които и отдел „Инвестиции”. Ръководителят на отдел „Инвестиции”, каквато длъжност е заемал ищеца, има на свое подчинение склад № 1 - с.Трояново и общо 28 бр. служители.

          От представената длъжностна характеристика за длъжността „ръководител отдел в промишлеността – инвестиции”, връчена на ищеца на 20.03.2014 г., е видно, че основните функции и задължения за тази длъжност са да: ръководи и контролира дейността по изпълнението на одобрената инвестиционна програма на дружеството; ръководи изпълнението на поставените му задачи в съответствие с утвърдената инвестиционна програма; ръководи, координира и контролира разработването на инвестиционна програма на дружеството; ръководи и координира дейността по доставката и монтажа на нови машини и съоръжения; ръководи и организира дейността, планира и разпределя задачи на подчинените му длъжнистни лица от отдела; ръководи, организира и контролира осигуряването на обектите с всички необходими машини и съоръжения; ръководи и организира възлагането и изпълнението на инвеститорския контрол на подобектите на строителство и доставка на машини и съоръжения; ръководи и организира изпълнението на строителството и контрола по изпълнение на договорите за строителство, независим строителен надзор, доставка на материали, доставка на машини и съоръжения и други, както от техническата, така и от финансова гледна точка; организира и контролира съхраняването на цялата техническа документация; организира и изготвя заповеди за комисии при приемане на обекти и подобекти; контролира спазване на правилниците и нормите за проектиране и изпълнение на строително монтажните работи; контролира прилагането на нормативните актове, свързани с възлагането, изпълнението, приемането и отчитането на СМР и въвеждане на обектите в експлоатация и др. В длъжностната характеристика за заеманата от ищеца длъжност е предвидена отговорност за взетите решения в съответствие с делегираните от прекия му ръководител права. От представената функционалната характеристика за отдел „Инвестиции” в управлението на „Мини Марица Изток“ ЕАД гр.Раднево, се установява, че отдел „Инвестиции” е подчинен на директор производствено-технически въпроси, който осъществява ръководни функции спрямо включените в дирекцията отдели. Видно от т.2 на функционалната характеристика ръководителят на отдел „Инвестиции” има ръководни функции спрямо служителите в отдела и работниците в склада, като се замества от инженер инвеститорски контрол – старши или от друг оторизиран от него служител. Установява се също, че отдел „Инвестици“ като такъв има възложени функции и задачи по планиране, организиране, координиране  и контрол във връзка с Инвестиционната програма на Дружеството.

Както бе посочено по – горе, от представената структура на управлението от 01.12.2014 г. се установява, че отдел “Инвестиции” е подчинено звено на директор “Производствено-технически въпроси”, която от своя страна е подчинена на заместник-изпълнителния директор, който е подчинен на изпълнителния директор. От структурата на управлението и от щатното разписание се установява, че длъжността “ръководител отдел в промишлеността - инвестиции”, която ищецът е заемал преди уволнението, като част от управлението на предприятието, има значение за трудовия процес при ответното дружество, както и пряко отношение за постигането на конкретните стопански задачи и показатели на дружеството – ответник.

 

Наистина от представената по делото Бизнес програма за периода 2014-2018 г.  чиято съставна част е инвестиционната програма на дружеството – „Дейности с инвестиционен характер” се установява, че инвестиционните и ремонтни дейности в дружеството са подробно регламентирани и конкретизирани, поради което следва да бъдат изпълнени по предвидените в нея начини и срокове. В рамките на тази инвестиционната програма на дружеството, обаче ръководителят на отдел „Инвестици“ има възможност за вземане на самостоятелни управленски решения и преценка по ръководството и организацията на трудовия процес в отдела, чийто ръководител е. Трайната съдебна практика приема, че за определянето на една длъжност като „ръководна” от значение са възложените й функции по ръководство на трудовия процес. В този смисъл, служители от ръководството на предприятието са освен ръководителят и неговите заместници, началници на отдели и служби, ръководители на цехове и други производства, когато отговарят за производствния процес. С оглед на изложените по – горе съображения, съдът намира, че заеманата от ищеца длъжност “ръководител отдел в промишлеността – инвестиции”, попада в кръга на предвидените длъжности в разпоредбата на чл. 328, ал. 2 КТ, тъй като определените и функции, съгласно длъжностна характеристика са ръководни.

 

Посоченото от районния съд решение № 422 от 07.11.2013 г., постановено по в.гр.д. № 1345/2013 г. на ОС-Стара Загора, макар и да се отнася до прекратяване на ТПО по реда на чл.328, ал.2 от КТ на лице, заемащо длъжност  „ръководител отдел „Инвестици“ при ответното дружество, касае различна фактическа обстановка във връзка с трудовите функции на тази длъжност и структорното й разпределение в предприятието.

От мотивите на цитираното решение се установява, че  ръководителят на отдел „Инвестиции“ към онзи момент е бил пряко подчинен на директора по технико-икономически въпроси, а в настоящия случай, ръководитят на отдел „Инвестиции“ е пряко подчинен на директора по производствено – техническите въпроси. По посоченото гражданско дело длъжността “Ръководител отдел в промишлеността – Инвестиции” е била с основни функции и задължения да: организира, координира и контролира дейността по изпълнението на одобрената Инвестиционна програма на дружеството; осигурява изпълнението на поставените му задачи в съответствие с утвърдената инвестиционна програма; участва в разработването на Инвестиционна програма на Дружеството; координира и контролира дейността по доставката и монтажа на нови машини и съоръжения; организира и контролира осигуряването на обектите с всички необходими машини и съоръжения; участва в организиране възлагането и изпълнението на инвеститорския контрол на подобектите на строителство и доставка на машини и съоръжения; организира изпълнението на строителството и контрола по изпълнение на договорите за строителство, независим строителен надзор, доставка на материали, доставка на машини и съоръжения и други, както от техническата, така и от финансова гледна точка; организира и контролира съхраняването на цялата техническа документация; организира и изготвя заповеди за комисии при приемане на обекти и подобекти; контролира спазване на правилниците и нормите за проектиране и изпълнение на строително монтажните работи; контролира прилагането на нормативните актове, свързани с възлагането, изпълнението, приемането и отчитането на СМР и въвеждане на обектите в експлоатация и др. В настоящия случай, в длъжностната характеристика на ищеца са включени по- широки правомощия и функции по ръководство, управление, организиране, коордениране и контрол на трудовия процес в отдела, макар и пак във връзка с изпълнението на приетата Инвестиционна програма на дружеството. Следва да се отчете и обстоятелството, че Инвестиционната програма на ответното дружество, като цяло има важно значение и пряко отношение към постигане на конкретните стопански показатели и задачи на дружеството ответник и в настоящия случай, отдела, чийто ръководиле е бил ищеца се намира на пряко подчинение на Дирекция „Производствено – техническите въпроси“, която е пряко свързана с производствения процес на дружеството- ответник.  

 

          В случая не следва да се обсъждат събраните по делото гласни доказателства, във връзка с обстоятелството дали заеманата от ищеца длъжност е била ръководна, тъй като критерия за това е обективен и се извлича от съдържанието на длъжностната характеристика на ищеца. 

          При така установеното по делото, въззивната инстация намира, че трудовите функции на ищеца включват правомощия по ръковдство, организиране, планиране и разпределяне на задачи на подчинените му служители и носи отговорност за изпълнението на тази дейност. Тези функции определят длъжността като ръководна и уволнението на това основание е законосъобразно.

                  

          Ето защо, въззивната инстация намира, че искът по чл.344, ал.1 т.1 от КТ е неоснователен, поради което следва да бъде отхвърлен. Предявените искове по чл. 344, ал.1, т.2 и т.3 от КТ като обусловени от първоначалния искът за отмяна на уволнението, предвид отхвърлянето на основния иск, също следва да бъдат отхвърлени.

         

Предвид гореизложените съображения, въззивната инстация намира, че обжалваното решение в уважената му част е незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено. Вместо това предявените от ищеца против ответника искове за признаване уволнението за незаконъсобразно и отмяната на Заповед № 39 от 13.12.2014г., за възстановяване на ищеца на заеманата преди уволнението длъжност „Ръководител отдел в промишлеността – инвестиции“, и за присъждане на обезщение за времето, през което е останал без работа поради уволнението като неоснователни следва да бъдат отхвърлени. В отхвърлителната му част решението като правилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено.

 

С оглед изхода на делото, в полза на въззивника Мини „Марица Изток“ ЕАД, гр.Раднево следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на 1382.82 лв., съгласно представен в съдебно заседание списък на разноските.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд  

                                                      Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯВА решение № 300 от 27.07.2015 г., постановено по гр.дело № 69/2015 г. по описа на Радневския районен съд в уважената му част, както и в частта за присъдените разноски и ДТ, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от С.И.К., ЕГН **********, с адрес ***, против „Мини Марица – изток” ЕАД, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13, искове за за признаване уволнението за незаконосъобразно и отмяната на Заповед № 39 от 13.12.2014г., за възстановяване на ищеца на заеманата преди уволнението длъжност „Ръководител отдел в промишлеността – инвестиции“  и за присъждане на обезщетение в размер на 11237.74 лв., поради незаконното уволнение за периода от 16.12.2014г. до 24.03.2015г., ведно със законната лихва,  с правно основание чл. 344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от КТ като неоснователни.

 

ОСЪЖДА С.И.К. с п.а. да заплати на „Мини Марица – изток” ЕАД, гр. Раднево, с п.а. сумата от 1382.82 лв. /хиляда триста, осемдесет и два лв. и 82 ст. /, представляващи направените пред въззивната инстанция разноски за адвокатско възнаграждение.

 

          Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: