О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

Номер  1273                              22.12.2015 година                  Град Стара Загора   

                                            

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД   ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 22 декември                                                две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                      ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                      МАРИАНА МАВРОДИЕВА

Секретар……………………………….…………………………………………..                                                        

Прокурор………………………………………………………………………….                                           

като разгледа докладваното от зам.-председателя  ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА                        

въззивно ч. гражданско дело номер 1616  по описа за 2015 година.

 

Образувано е по частна жалба на М.Х.С. чрез адв. К.А. против определение №2934  от 27.10.2015г., постановено по гр.д.№ 2826/2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е допълнено определение от 06.10.2015г., постановено по гр.д. № 2826/2015г.  по описа на Районен съд - Стара Загора в частта му за разноските, като е осъдена М.Х.С. да заплати на К.Е.К. сумата от 500 лева, представляваща направени разноски за  възнаграждение за адвокат.

Жалбоподателката счита определението за незаконосъобразно, поради което моли да бъде отменено. Подробни съображения излага в частната си жалба.

Ответникът по частната жалба К. Е.К. чрез адв.П.К.  взема становище, че частната жалба е неоснователна, поради което моли да бъде потвърдено обжалваното определение. Подробни съображения излага в писмен отговор.

Окръжният съд като разгледа материалите по делото, намери за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима, подадена е в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е основателна.

Производството по гр.д. № 2826/2015г. по описа на Старозагорския РС е образувано по подадена молба от М.Х.С. по Закона за защита срещу домашно насилие.  Молителката е поискала постановяване на мерки за защита срещу К. Е. К..

С определение от 23.06.2015г. Старозагорският районен съд е уважил молбата на М.Х.С. за издаване на заповед за незабавна защита срещу К.Е.К. и е издал заповед за защита на основание чл. 18 ал.2 , чл.16 ал.1 и 2 във вр. с чл.5 ал.1 т.1 т.3 т.4 от Закона за защита срещу домашното насилие.

В съдебно заседание на 06.10.2015г. по гр.д.№ 2826/2015г. молителката М.Х.С. е заявила, че оттегля молбата си за домашно насилие, предявена в съда и моли да бъде прекратено производството по делото, след като ответникът се извинил в съдебно заседание и е заявил, че това няма да се повтори.  След това ответникът К. Е.К. е заявил, че е съгласен с оттеглянето на молбата и също моли да се прекрати производството по делото. С оглед на това Старозагорският РС е допуснал направеното оттегляне на молбата на М.Х.С. против К. Е.К. и е прекратил производството по гр.д.№2826/2015г. по описа на РС-Стара Загора на това основание. Определението не е обжалвано.

          С молба от 08.10.2015г. К. Е.К. е поискал от РС да допълни определението си от 06.10.2015г. като му бъдат присъдени сторените разноски по делото в размер на 500 лв. съгласно представения с писмения си отговор списък с разноските съгласно чл.80 от ГПК. Препис от тази молба е изпратена на другата страна М.Х.С., която не е взела становище по същата в дадения й от съда срок, не е възразила срещу размера на адвокатското възнаграждение.  

         На 27.10.2015г. съдът е постановил обжалваното определение, като е допълнено определение от 06.10.2015г., постановено по гр.д. № 2826/2015г.  по описа на Районен съд - Стара Загора в частта му за разноските, като е осъдена М.Х.С. да заплати на К.Е.К. сумата от 500 лева, представляваща направени разноски за  възнаграждение за адвокат.

          Първоинстанционният съд е приел, че с определение от 06.10.2015г., постановено по гр.д. № 2826/2015г.  по описа на Районен съд - Стара Загора, съдът е прекратил производството по делото поради оттегляне на иска, като е пропуснал да се произнесе по направеното искане от ответника за присъждане на направените по  делото разноски на основание чл.78 ал.4 от ГПК. С оглед на това е приел, че искането е основателно предвид разпоредбата на чл.78 ал.4 от ГПК, съобразно която ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото. Посочил, е че тъй като в определение от 06.10.2015г. съдът е пропуснал да се произнесе по това искане, то следва да допълни същото в частта му за разноските, като осъди молителя да заплати на ответника направените разноски в размер на 500 лева, представляващи възнаграждение за адвокат.

Въззивният съд намира, че определението е неправилно и незаконосъобразно. Действително с определение от 06.10.2015г., постановено по гр.д. № 2826/2015г.  по описа на Районен съд - Стара Загора, съдът е прекратил производството по делото поради оттегляне на иска, като е пропуснал да се произнесе по направеното искане от ответника за присъждане на направените по  делото разноски на основание чл.78 ал.4 от ГПК.

 

          Въззивният съд споделя доводите, изложени в частната жалба, от молителката, а именно, че в съдебно заседание пред районния съд страните били приканени към спогодба и с оглед характера на производството – по ЗЗСН, единствената спогодба била оттегляне на иска. Молителката е направила компромис и след извинението, направено от ответника и обещанието повече да не се повтаря, е оттеглила молбата си. Затова въззивният съд намира, че в случая следва да се приложи по аналогия  разпоредбата на чл.78 ал.9 ГПК и разноските следва да останат за всяка от страните, така както са направени. Следва да се отчете и факта, че след образуване на делото съдът е издал срещу ответника заповед за незабавна защита. В случая видно от протокола на проведеното съдебно заседание ответника се е извинил в съдебно заседание на молителката и  именно поради това същата е решила да оттегли молбата си, т.е. страните са постигнали споразумение помежду си.

С оглед на гореизложеното въззивният съд намира, че обжалваното определени е неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено, като вместо него бъде постановено друго, с което бъде оставена без уважение молбата на К.Е.К. за допълване на определение от 06.10.2015г., постановено по гр.д. № 2826/2015г.  по описа на Районен съд - Стара Загора в частта му за разноските на основание чл.78 ал.4 от ГПК, като неоснователна.

С оглед изхода на делото пред настоящата инстанция не следва да се присъждат разноски, тъй като жалбоподателката не е направила такова искане.

Водим от горните мотиви, окръжният съд  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯВА определение №2934  от 27.10.2015г., постановено по гр.д.№ 2826/2015г. по описа на Старозагорския районен съд, като вместо това  ПОСТАНОВЯВА:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на К.Е.К. с ЕГН **********, с адрес: *** за допълване на определение от 06.10.2015г., постановено по гр.д. № 2826/2015г.  по описа на Районен съд - Стара Загора в частта му за разноските на основание чл.78 ал.4 от ГПК, като неоснователна.

 

Определението не подлежи на обжалване.

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      

        

 

          ЧЛЕНОВЕ: