Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  23                                                19.01.2016 г.                     град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД               ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На деветнадесети януари                                     2016 година

в открито заседание, в следния състав:         

                                                                      

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                          

Секретар:  Н. Караджунова,

Прокурор: В. Гьонева,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ

гражданско дело № 129 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е на основание чл.5 от ЗЛС и чл. 336 и сл. от ГПК.

           

            Образувано е по искова молба от М.Й.  И., с която моли съда да постави под пълно запрещение майка си – К.Г.Х., като страдаща от психично заболяване.

 

Назначеният служебно от съда особен представител на пълнолетната ответница изразява становището, че от събраните по делото доказателства в интерес на ответницата е да се постави под пълно запрещение.

 

Представителят на Окръжна прокуратура- гр.Стара Загора взема становище, че предявеният иск е основателен и следва да бъде уважен, като пълнолетната ответница се постави под пълно запрещение.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, като взе предвид становищата и доводите на страните, както и приложимите по казуса материално-правни и процесуални норми, намира за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното:

 

Не се спори между страните по делото, че ищцата е дъщеря на пълнолетната ответница К.Г.Х. и съгласно разпоредбата на чл. 336, ал.1 от ГПК, за нея е налице правен интерес от предявения иск. Това обстоятелство се установява от представеното по делото Удостоверение за раждане издадено въз основа на Акт за раждане № 2076/15.07.1974 г. издаден от Община Стара Загора, Област Стара Загора.

 

Съгласно изискването на чл. 337 от ГПК, съдът придоби непосредствени и преки впечатления за ответницата в проведеното открито съдебно заседание. Същата не е ориентирана за време, но разпознава роднините си и живее в собствен измислен свят. 

 

 

От представеното по делото експертно решение № 527/29.09.2015 г. на УМБАЛ “Свети Георги” – ЕАД гр. Пловдив се установява, че ответницата страда от   “Болест на Алцхаймер””

 

От свидетелските показания на разпитаната по делото свидетелка се установява, че ответницата страда от “Болест на Алцхаймер”. Не е в състояние да се грижи за себе си и за своите работи. Същата не е ориентирана за време и място.

 

При цялостната преценка на всички писмени и гласни доказателства по делото, от придобитите лични впечатления от ответника, съдът намира, че същата следва да бъде поставена под пълно запрещение. Установи се по безспорен начин, че ответницата страда от заболяване, което я лишава напълно от възможността да полага каквито и да е грижи за себе си, и да защитава своите интереси. Страда от “Болест на Алцхаймер”, което не й позволява да живее самостоятелно и да се грижи за себе си и да защитава имуществените и не имуществените си интересите.

 

При тези данни, съдът счита, че ответницата е в невъзможност да се грижи за своите работи и да защитава по какъвто и да е начин своите ежедневни нужди и интереси. Съдът намира, че невъзможността за адекватна защита на личните и имуществените интереси налага поставянето и под пълно запрещение с оглед да не се допусне по какъвто и да е начин увреждането им. Налице са законовите изисквания на чл.5, ал.1 от ЗЛС.

 

Следователно предявеният иск се явява напълно основателен и доказан и следва да бъде уважен, като ответницата се постави под пълно запрещение по смисъла на чл.5, ал.1, пр.2 от ЗЛС.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл. 338 от ГПК, във вр. с чл.5, ал.1, пр.2 от ЗЛС и чл.154 и сл. от СК, Окръжен съд- гр.Стара Загора

                                    

Р    Е    Ш    И   :

 

ПОСТАВЯ под ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ пълнолетното лице К.Г.Х., ЕГН **********,***

 

РАЗПОРЕЖДА препис от Решението, след влизането му в законна сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство - Кмета на Община- гр.Стара Загора, обл.Старозагорска, както и на ТЗ “ГРАО”-Ст.Загора – Областна служба на МРРБ-София, ГД “ГРАО” по ЕСГРАОН, съгласно чл.107 от ПАС и чл.115, ал.1, т. 7 от ЗГР.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от днес чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив. 

 

 

                                                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :