О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 67                                         21.01.2016г.                      град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Четвърти състав

На двадесет и първи януари 2016 г.

в закрито заседание в следния състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: П. ЗЛАТЕВ

Секретар Павлина Георгиева,

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

Гражданско дело № 117 по описа за 2013 г.,

за да се произнесе съобрази следното :

   

 

Производството е на основание чл.219- 220 във връзка с чл.274, ал.1, т.1 и във вр. с чл.104, т.4 от ГПК, във вр. с чл.45, 50, 51 и 52 във вр. с чл.82- 86 от ЗЗД, във вр. с чл.226 и сл. от КЗ/отм./ и във вр. с чл.407 от ТЗ.

 

    Производството по делото е образувано въз основа на уточнена Искова молба от 3 бр. ищци- всички те пълнолетни български граждани от ***, против ответника- юридическото лице ЗК“Лев Инс”- АД- гр.София, с първоначални облигационни иск за сумите съответно от първоначалната ищца Я.П.- за 50 000 лв. неимуществени вреди и за 5 540, 01 лв. имуществени вреди, и от първоначалния втори ищец Я.П.- за 5 000 лв. неимуществени вреди и 2 596, 07 лв. за имуществени вреди, ведно със законните лихви върху тях от датата на увреждането/09.09.2008г./ до окончателното изплащане на сумите, както и на разноските по делото.

 

    Впоследствие с писмена Молба вх.№ 9677/28.07.2015г./л.68- 69 от делото/ новите общо 3 бр. ищци/наследници по закон на починалата им обща наследодателка- първата ищца Я.П./ са поискали намаляване на първата си искова претенция за обезщетяване на техните неимуществени вреди от 50 000 лв. на 5 000 лв. по реда на чл.214, ал.1 от ГПК. Това искане е своевременно направено, същото е процесуално допустимо и обосновано, поради което следва да бъде уважено, като този първи иск се намали от 50 000 лв. на 5 000 лв.

 

В тази връзка и предвид разпоредбата на чл.104, т.3 от ГПК и по аргумента на противното по чл.104, т.6 от ГПК, всички процесни искове са вече с размери под 25 000 лв., поради което вече не са родово подсъдни като първа съдебна инстанция на настоящия ОС- Ст.Загора, а на по- долу стоящия РС- Ст.Загора. Поради което производството по делото следва да се прекрати пред ОС- Ст.Загора и да се изпрати на родово и местно компетентния РС- Ст.Загора.  

 

В законния 1– месечен срок по чл. 131- 133 от ГПК ответникът в Отговора си на ИМ/л.95- 99 от делото/ моли съда да бъде конституирано като трето лице- помагач на негова страна по реда на чл.219- 220 от ГПК едно друго, трето физическо лице/фактическия извършител на процесното ПТП- водача на МПС/- пълнолетния български гражданин П.Х.К. от ***, срещу който би имал евентуално регресен иск след приключване на настоящото дело. Няма предявен обратен иск по реда на чл.219, ал.3 от ГПК срещу него в това съдебно производство до настоящия момент.

 

Тъй като настоящото съдебно Определение не прегражда по – нататъшното развитие на делото, то съгласно чл.274, ал.1, т.1 от ГПК, не подлежи на самостоятелно обжалване пред по- горен съд.

 

Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.219- 220 във връзка с чл.274, ал.1, т.1 и във вр. с чл.104, т.4 от ГПК, във вр. с чл.45, 50, 51 и 52 във вр. с чл.82- 86 от ЗЗД, във вр. с чл.226 и сл. от КЗ/отм./ и във вр. с чл.407 от ТЗ, първоинстанционният Окръжен съд – гр.Стара Загора  

 

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

    КОНСТИТУИРА като трето лице- помагач по делото физическото лице- пълнолетен български гражданин П.Х.К.- ЕГН ********** ***, на страната на ответника ЗК”Лев Инс” АД- ЕИК 121130788 със :

1.Седалище и адрес на управление- гр.София, бул.”Черни връх” № 51-Д- юрисконсулт Лъчезар Стоянов.

2.Съдебен адрес-***- адв.Б.Д.Б. ***.

 

РАЗПОРЕЖДА на конституираното трето лице- помагач да му се изпратят и връчат преписи от Исковата молба, Отговора на ИМ и всички приложения към тях, с право на писмен Отговор в 1- месечен срок от датата на връчването, с правата и задълженията по чл.221, ал.1 във вр. с чл.131- 133 от ГПК.

 

    ДОПУСКА намаляване на първата искова претенция за претърпени неимуществени вреди от 50 000 лв./петдесет хиляди лева/ на 5 000 лв./пет хиляди лева/.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази му част не прегражда пътя на делото и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

   

ПРЕКРАТЯВА изцяло пред себе си производството по гр.д.№ 117/2013г. по описа на ОС- Ст.Загора.

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази му част може да се обжалва с частна жалба чрез ОС- Ст.Загора пред ПАС- Пловдив в 1- седмичен срок от връчването му на всяка от страните и третото лице- помагач.

 

    ИЗПРАЩА прекратеното гр.д.№ 117/2013г. по описа на ОС- Ст.Загора, за разглеждане на надлежния родово и местно компетентен РС- ***.

 

РАЗПОРЕЖДА преписи от настоящото съдебно Определение да се изпратят за сведение и изпълнение на :

1.Конституираното третото лице- помагач на адреса му на управление в гр***, ведно с преписи от ИМ, Отговора на ИМ и всички приложения към тях, с право на писмен Отговор от него в законния 1- месечен срок от връчването по реда на чл.221, ал.1 и 2 във вр. с чл.131- 133 от ГПК.

 

    2.Ищцата- на съдебния й адрес в гр***- за сведение.

 

    3.Ответника- на съдебния му адрес в ***- за сведение.

 

 

   ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :