О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 15   06.01.2016г.  град  Стара Загора

 

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, шести състав

на шести януари 2016г.

в закрито заседание в следния състав:

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                       

Секретар Павлина Георгиева

като разгледа докладваното от съдията-докладчик УРУКОВ

Гражданско дело №138 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

    Производството е на основание чл.356 и във вр. с чл.103 и чл.104, т.3 от ГПК и във вр. с чл.200 и сл. от КТ.

   

    Постъпила е първоначална Искова молба вх.№ 19662/03.09.2015г. /л.2-3 от първоначално образуваното, прекратено и приложено гр.д.№ 4441/2015г. по описа на РС- Ст.Загора/ от ищците Д.И.Н. и Д.Р.Д. *** против “МОНТАЖИНЖЕНЕРИНГ” АД гр.Ст.Загора, в която се иска съдът да осъди ответника да заплати на ищците общо сумата от 160 000 лева или по 80 000 лева за всеки един от тях, ведно със законната лихва по чл.86 от ЗЗД. Ищците имат подадена и уточняващата си   Молба съответно с вх.№ 21181/25.09.2015г. /на л.40 от първоначално образуваното, прекратено и приложено гр.д.№ 4441/2015г. по описа на РС- Ст.Загора/, с която уточняват, че правното основание на иска им чл.200 от КТ, а не както е посочено първоначално в исковата молба чл.45 във връзка с чл.49 от ЗЗД.

 

    След като се запозна с изложеното в Исковата молба и в Уточняващата молба на ищците, както и с представените от ищеца писмени доказателства по делото, и като взе предвид приложимите по случая материално- правни и процесуални норми, съдът счита за изяснено следното :

 

    Видно от мотивите на постановеното в закрито заседание Определение без № от 14.09.2015г./л.38 от първоначално образуваното, прекратено и приложено гр.д.№ 4441/2015г. по описа на РС- Ст.Загора/, РС- Ст.Загора е приел, че предмет на исковата претенция на ищеца е облигационен иск с цена 80 000лв.- тоест над 25 000 лв. по смисъла на чл.104, т.4 от ГПК, поради което е прекратил пред себе си иска като родово неподсъден и го е изпратил за разглеждане на настоящия ОС- Ст.Загора като първа съдебна инстанция.

 

    По съществото си обаче ищците са предявили иск представляващ трудов спор по смисъла на специалната разпоредба на гл. ОСЕМНАДЕСЕТА - чл.357 и следв. от КТ, във връзка с изключенията, визирани в общата разпоредба на гл.XII- чл.104, т.4 във вр. с чл.103 от ГПК.

 

    Поради което независимо от цената на процесните отделни искове или от тяхната обща цена, която възлиза на 160 000 лева, съобразно посочената обща цена на иска, съгласно императивната разпоредба на чл.357 от КТ във връзка с чл.104, ал.1, т.4, предл.3 /трето/от ГПК, родово компетентен се явява винаги и само съответния Районен съд като първа съдебна инстанция. Касае се за трудов спор имащ за предмет разглеждането на настъпила трудова злополука и съответно присъждането на обезщетение за настъпилите неимуществени вреди от същата.

 

    Предвид на което ОС- Ст.Загора счита, че искът не му е родово подсъден като първа съдебна инстанция и следва да се повдигне и съответно спор за родова подсъдност между местно компетентните ОС- Ст.Загора и РС- Ст.Загора, пред общия им по-горен по степен съд, какъвто се явява именно АС- Пловдив по правилата на чл.122 във вр. с чл.118, ал.1 и 2 и във вр. с чл.119, ал.1,пр. последно от ГПК.

 

    Това съдебно Определение не прегражда по принцип по-нататъшния път на делото и не подлежи на самостоятелно обжалване пред по- горен съд.

 

    Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.122 във вр. с чл.357 от КТ във вр. с чл.104, т.3 или т.4, във вр. с чл.103, чл.118, ал.1 и 2 и във вр. с чл.119, ал.1,пр. последно от ГПК, във вр. с чл.200 от КТ, първоинстанционният Окръжен съд- Стара Загора

 

             О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

    ПРЕКРАТЯВА пред себе си производството по гр. дело № 138/2015 год. по описа на ОС-Стара Загора, образувано въз основа на родово неподсъдния му иск с правно основание чл.200 от КТ във връзка с чл.357 от КТ и във вр. с чл.104, ал.1, т.4 предл.3 от ГПК.

 

    ПОВДИГА спор за родова подсъдност между ОС- Ст.Загора и РС- Ст.Загора за разглеждане на процесния иск като първа съдебна инстанция, пред ПАС- гр.Пловдив.

 

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не прегражда пътя на делото и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

 

 

                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :