О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 68                                           21.01.2016 г.                      град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и първи януари                                                             Година 2016

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар ……………….,

като разгледа докладваното от съдия Трифон Минчев гражданско дело номер 152 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е на основание чл. 128, ал. 1, т. 2 и 3, във връзка с чл. 129 от ГПК.

 

Образувано е по искова молба от В.Т.Н. и Б.Т.И. *** с която ищците молят съда да установи чия собственост е процесният имот.

 

Със свое определение от 05.01.2016 г. е оставена без движение ИМ по гр. д. № 152/2015 г. по описа на ОС - гр. Стара Загора, като е даден едноседмичен срок от връчването на ищците, в който да отстранят следните нередовности:

1. да внесат дължимата държавна такса по сметка на ОС Стара Загора и представят банковото бордеро по делото; 

2. да представят актуална данъчна оценка на процесния имот;

3. да представят актуална скица за имота, издадена от АГКК, СГКК Стара Загора,

4. да представят всички писмени доказателства;

5. да конкретизират съответен петитум на искова молба, чрез заявяване на  искане за установяване на правото на собственост на ищците върху процесния имот, който следва да е индивидуализиран с посочване на неговото местонахождение, площ, граници, описание съгласно одобрената кадастрална карта;

6. да впишат ИМ в АВ Стара Загора на основание чл. 11 от ПВ, след всички направени от ищците уточнения съгласно горните разпореждания, с вписване на предупреждението, че в противен случай исковата молба ще бъде върната обратно на ищците, а производството по делото прекратено.

 

Съобщението за това е връчено на ищците съответно на 07.01.2016 г. и на 08.01.2016 г. поради което законният едноседмичен срок за отстраняване на констатираните нередовности на ИМ е изтекъл съответно на 14.01.2016 г., /четвъртък, работен ден/ и на 15.01.2016 г. /петък, работен ден/.

 

Тъй като ищците не са изпълнили определението на съда за отстраняване на констатираните нередовности на ИМ в дадения им за това едноседмичен срок, съдът намира, че производството по гр. дело № 152/2015 г. година по описа на Старозагорския окръжен съд следва да бъде прекратено, а исковата молба - върната обратно на ищците, поради неотстраняване в срок на допуснатите нередовности.

 

Предвид изложеното и, съдът

 

                                              

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 152 по описа за 2015 година на Окръжен съд Стара Загора, поради неотстраняване в срок допуснатите нередовности и връща обратно исковата молба на ищците, заедно с приложенията.

 

ПРЕПИС от Определението да се връчи на ищците по делото.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от получаването му с частна жалба, чрез ОС- гр.Ст.Загора пред АС- гр. Пловдив.

 

             

 

 

                                        

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ:…………………….