Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1/05.01.2016 г.                                   Град Стара Загора

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                    ІІ  Граждански състав

На десети ноември                                                                Година 2015

в публичното заседание, в следния състав:

                                                         

                                      Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                  

                                              Членове: 1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

                                                              2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  С.С.

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1464 по описа за 2015 година.

 

Производството е на основание чл.258 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по постъпила въззивна жалба от  Т.К.Д. ***, чрез неговия пълномощник адв. Ф.Г. ***, с която обжалват постановеното първоинстанционно решение № 282/12.06.2014г., постановено по гр. дело № 1213/2014г., по описа на РС-Р..

 

              Молят да бъде уважена подадената въззивна жалба и отменено постановеното решение, да бъде постановено ново решение и признат предявения иск от въззивника като основателен и доказан, както по основание, така и по размер.

  Въззивникът моли да бъде отменено обжалваното решение изцяло като порочно, неправилно, незаконосъобразно и немотивирано и вместо него постановено друго, с което да се уважи предявения иск.

  Не прави искане за събиране на нови доказателства. Претендира за присъждане на направените разноски пред настоящата съдебна инстанция.

             В законоустановеният срок е постъпил писмен отговор на въззивната жалба от “Е.” ЕАД гр. П., чрез  юрисконсулт И.П.П. на подадената въззивна жалба. Считат, че жалбата за допустима, но изцяло неоснователна, а решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно, постановено при пълнота на доказателствата и съответстващо с материалния закон.

              Считат предявения от въззивника Т.Д. иск за неоснователен и молят да бъде отхвърлен.

               Не правят искане за събиране на доказателства.

                Претендират да им бъдат присъдени направените пред въззивната инстанция разноски.

 

      Въззивникът Т.К.Д., редовно и своевременно призован, не се явява. Вместо него се  явява адв. Ф.Г. и заема становище, с което моли изцяло да бъде отменено постановеното решение от РС-Р., като неправилно и незаконосъобразно, да се отхвърли предявения иск и да им бъдат присъдени всички направени по делото разноски включително и адвокатско възнаграждение пред настоящата съдебна инстанция.

 

      Въззиваемият “Е.” ЕАД гр. П., редовно и своевременно призовани чрез пълномощника им юриск. И.П., не изпращат представител в съдебно заседание пред въззивния съд.

 

      Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намери за установено следното:

 

Предявени са искове с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК, във вр. с чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ и във вр. с чл. 48, ал. 2 от ПИКЕЕ.

 

 Разгледана по съществото си въззивната жалба на жалбоподателя се явява неоснователна и недоказана, поради следните съображения:

 

В първоинстанционното производство правилно е установена следната фактическа обстановка:

 

Въззивникът е небитов клиент на ответното дружество – въззиваем, съответно с клиентски № ... и потребител на услуги, доставяни от ответника, на обект, регистриран с ИТН ..., находящ се в гр. Р., ул. “М.” № ., вх.., ап. .

 

Налице е спор между страните относно законосъобразното коригиране на сметката за минал период - от 12.05.2014 г. до 08.08.2014 г., както е посочено многократно в исковата молба. В тази връзка следва да се отбележи, че с исковата молба ищецът е повдигнал правен спор относно законосъобразното коригиране на сметката за електроенергия за периода от 12.05.2014 г. до 08.08.2014 г., но не и за предходна проверка, осъществена на 21.11.2013 г. и с която му е коригирана сметката за минал период от 28.08.2013 г. до 21.11.2013 г. на стойност 312,49 лв., който период не е предмет на настоящото производство. В нито една част на обстоятелствената част и петитума на исковата молба не се засяга период на незаконосъобразно коригиране на сметката за ел.енергия, извън периода от 12.05.2014 г. до 08.08.2014 г., поради което съдът следва да разгледа спора единствено относно законосъобразността на коригирането на сметката за периода от 12.05.2014 г. до 08.08.2014 г., но не и за другия предходен период от 28.08.2013 г. до 21.11.2013 г., за който период ищецът разполага с правото на иск в отделен процес. В тази насока въззивният съд намира, че такъв спор и въпрос не е бил повдиган и с въззивната жалба на въззивника, поради което съответните съдебни инстанции не следва да разглеждат и да се произнасят по този въпрос, тъй като съдът не може да се произнесе извън това което е поискано от страните по делото и което е очертано съответно от ищеца и въззивник в настоящата инстанция с исковата молба и впоследствие с въззивната жалба.

 

По делото пред първостепенния съд е представена процесната фактура под № 1122498613 от 13.11.2014 г., издадена от “Е.” ЕАД на стойност 1180,80 лв., включваща сумата от 868,31 лв. с ДДС – дължима сума, вследствие установено неизмерване на количеството ел.енергия за периода от 12.05.2014 г. до 08.08.2014 г. в размер на 6476 kWh електроенергия, доставена на обект гр. Р., ул. “К.” № ., вх. ., ет. ., ап. ., както и сумата от 312,49 лв., представляваща просрочени задължения.

 

От приложения констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване № 132106 е видно, че на 08.08.2014 г. е извършена проверка от двама служители на „Е.” АД – Г. И. Д. и Е. С. Б., обект с ИТН ..., находящ се в гр. Р., ул. “М.” № ., вх.., ап. . На проверката са присъствали двама свидетели и служителя на РУП-Р. – К. Ж. Н., с констатация, че електромерът е демонтиран от ЕВН, но мрежата е свързана директно, чрез заобикаляне на електромера.

 

В тази връзка с оглед проверката на твърдяните от въззивника обстоятелства в исковата молба пред първоинстанционния съд е било назначено изслушано и прието като доказателство по делото заключение на съдебно-техническата експертиза, според която констативният протокол отразява техническото състояние на заобикаляне на СТИ /средство за техническо измерване – електромер/ чрез присъединен проводник преди мерене-резултат от външно вмешателство, вследствие на което е констатирано неизмерване на електрическата енергия чрез електромера. Представена е и справка за коригиране на сметката за електроенергия, от която е видно, че ответното дружество е извършило корекция на електромерните данни за времето от 12.05.2014 г. до 08.08.2014 г., като е начислена общо 6476 kWh на стойност 868,31 лв. С уведомително писмо изх. № 13123311-1 от 13.11.2014 г. ответното дружество е уведомило ищеца за констатираното неотчитане на електромера поради присъединен проводник преди мерене, вследствие на което електромерът не е измервал, както и за предстоящата корекция на сметката за 88 дни – за периода от 12.05.2014 г. до 08.08.2014 г. и допълнително начислената стойност на неизмереното количество електроенергия на стойност 868,31 лв.

 

В показанията на разпитания пред първата инстанция по делото свидетел Г. И. Д., съставител на протокола от 08.08.2014 г. и извършил проверката, се установява, че със своя колега Е.Б. направили проверка на 08.08.2014 г. на електромера на ищеца, като поводът бил, че електромерът бил демонтиран, поради неплатени задължения, и следва да се провери състоянието. Установява се, че на място констатирали наличието на демонтирания електромер, който се намирал на находящо се на етажа ел.табло, което било с разбита ключалка и отворена врата, липсвала бравата. Констатирали също, че входящата към апартамента клема била директно подвързана към магистралата, която захранва етажното електромерно табло, като ищецът е ползвал ел.енергия пряко, без електромер. На проверката присъствали други двама свидетели и служителя на РУП-Р. К. Ж. Н.. Установява се, че са потърсили ищеца на адреса, но никой не отворил вратата, поради което съставили протокола в присъствието на двамата свидетели и служителя на РУП-Р..

 

Действително процесният протокол от датата 08.08.2014 г. е съставен в присъствието на служител на РУП-Р., чийто подпис е положен в началото на протокола, преди посочване на констатациите на проверяващите, поради което от протокола не е видно дали служителят е присъствал при констатациите. Но обстоятелството, че служителят на РУП-Р. е присъствал на проверката се установява от показанията на свидетеля Г. Д., който посочва, че при самата проверка са присъствали служителя на РУП-Р. и други двама свидетеля. Освен това въззивният съд счита, че служителят на полицията макар да е положил подписа си в горната част на същия протокол той е действителен, тъй като законът не поставя изискване за точното място на поставяне на подписа на този служител.

 

При така посочените като безспорни обстоятелства първостепенният съд е стигнал до правилния и законосъобразен извод, че основанието за заплащане на дължимата от въззивника сума е по чл. 83, ал. 1, т . 6 от ЗЕ във вр. с чл. 98а, ал. 1, т. 6 от ЗЕ и във вр. чл. 48, ал. 2 от ПИКЕЕ. 

 

Пред съдилищата е поставен правният въпрос дали заплатената от въззивника сметка, изчислена по правилата на ЗЕ и съответно приетите въз основа на същия ПИКЕЕ се дължи за посочения от него период от 12.05.2014г. до 08.08.2014г.

 

Нормалното развитие на правоотношението по доставяне на процесната ел. енергия предполага в срока на ползване на същата съответно да бъде заплащана и таксата за нейното ползване, а именно продажната цена на доставената от Електроразпределителното дружество ел. енергия.

 

По делото е прието заключение на СТЕ, което съдът кредитира като компетентно, а страните не го оспорват. От заключението е видно, че констативният протокол № 132106 от 08.08.2014 г. отразява техническото състояние на заобикаляна на СТИ /електромера/ чрез присъединен проводник преди мерене-резултат от външно вмешателство, вследствие на което е констатирано неизмерване на електрическата енергия чрез СТИ. Не са необходими специални знания, че след като е заобиколен електромерът, то не се въздейства върху него, а позволява консумиране на електроенергия без нейното измерване, но въпреки това същото е посочено и от вещото лице в заключението. От експертизата е видно, че методиката за изчисляване на неотчетеното количество електроенергия, заложено в чл. 48, ал. 1, т.1б от ПИКЕЕ е приложена правилно, а неотчетеното количество е остойностено правилно съгласно чл. 51, ал. 1 ПИКЕЕ. От експертизата е видно, че електромерът е бил еднофазен двутарифен индукционен, произведен през 2003 г., с периодичност на проверките от 6 години, като същият е минавал редовно метрологични проверки. Останалите отговори в заключението касаят предходна проверка и предходен период, за които вече се посочи са неотносими към настоящия правен спор.

 

Предвид така коментираните доказателства, първоинстанционния съд правилно и мотивирано е приел, че по делото безспорно се установява наличието на виновно вмешателство при директното свързване на клемата към обекта на ищеца, чрез заобикаляне на измервателното устройство, водещо до неотчитане на потребената ел. енергия. В тази насока въззивникът не е ангажирал никакви доказателства, с които да обори констатациите на съответните длъжностни лица в горецитирания съдебен протокол, както и доказателства, които да оборват и експертното заключение на съдебно-техническата експертиза. В тази връзка и въззивният съд намира, че е безспорно установен фактът на неправомерно ползване на ел. енергия от въззивника.

 

Понастоящем правото на електроразпределителното дружество да преизчислява и коригира стойността на доставената ел.енергия, в случаите на констатирано неправомерно въздействие върху средството за търговско измерване и неправомерно присъединяване към електропреносната мрежа, е уредено в Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/, обн., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г., приети от ДКЕВР в изпълнение на законовата делегация по смисъла на чл. 83, ал. 2, изр. 2 от ЗЕ, с решение по т. 3 от Протокол № 147 от 14.10.2013 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 във вр. с чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ. Процесната проверка се твърди да е осъществена на 08.08.2014 г. и да е начислена ел.енергия за минал период от 12.05.2014 г. до 08.08.2014 г., т.е. след приемане и влизане в сила на ПИКЕЕ. Поради това в случая са приложими Закона за енергетиката и ПИКЕЕ, и затова съдът кредитира експертизата относно отговорите за съответствие на изчисленията за количеството електроенергия съобразно ПИКЕЕ.

Корекцията е извършена от енергоснабдителното предприятие въззиваем при действието на ПИКЕЕ, в сила от 16.11.2013 г. В новоприетите ПИКЕЕ е предвидена възможността за извършване на корекции на сметките на абонатите за потребена ел. енергия за минал период при констатирано неизмерване на количеството доставяна от дружеството и потребена от абонатите ел. енергия.

 

Предвид действащото към процесния период законодателство, съдът намира, че първоинстанционния съд е разгледал всички изчерпателно изброени от закона предпоставки на енергоснабдителното предприятие за едностранна корекция в сметките за минало време, при наличието на предвидените в  чл. 98а, ал.2, т.6, б. ”а” ЗЕ предпоставки. Същите следва да бъдат кумулативно предвидените в тази връзка като са били подробно и обосновано разгледани от първата инстанция. В тази връзка първостепенният съд е изложил подробни и законосъобразни мотиви, които изцяло се споделят и от настоящата въззивна инстанция.

 

В този смисъл съгласно чл. 104а от ЗЕ /в сила от датата 17.07.2012 год, редът за уведомяването е предвиден като задължителен реквизит в съдържанието на публично известните Общи условия, при които страните са сключили договорът за потребление на ел. енергия. 2/ Подлежащата на корекция сметка да е обоснована от наличие на потребена енергия, която е била неизмерена, неправилно и/или неточно измерена такава; 3/ Неизмерването, неправилното и/или неточно измерване на потребената ел. енергия да е резултат от доказано неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно осъществено от потребителя въздействие върху уреди, съоръжения или устройства по чл. 120, ал.3 ЗЕ. По смисъла на чл. 83, ал. 1, т. 6 ЗЕ ответното дружество-въззиваем може да извърши едностранната корекция на сметките на ищеца като „краен снабдител” за минало време само при наличие на нормативно регламентирани ПРАВИЛА, изготвени като такива от единствено компетентния по см. на чл. 21 от ЗЕ орган, а именно ДКЕВР. Няма спор, че към момента на извършване на корекцията са действали приетите през м. ХІ.2013 г. ПИКЕЕ, които са изготвени на осн.чл. 83, ал.1, т.6 ЗЕ.

Цитираната по-горе разпоредба, одобрена като методика за коригиране на сметки за минало време, предвижда условията и предпоставките, при които жалбоподателят може да пристъпи към корекция на консумираната за минало време ел. енергия. А именно: в случай на констатирано по правилата на ДКЕВР не измерване и/или неточно измерване на ел. енергия в резултат на осъществено от потребителя неправомерно въздействие върху СТИ и неправомерно присъединяване към разпределителната система.

 

Въпреки развитите по-горе съображения, съдът намира тезата на настоящия въззивник във въззивната му жалба за определяне на конкретния размер на дължимите суми за минало време като противоречива, неправилна и противоречаща на целта на ЗЕ и съответно на приетите въз основа на него ПИКЕЕ.

 

 

Съгласно чл. 48, ал. 2 ПИКЕЕ когато при проверката на измервателната система се установи промяна на схемата за свързване, както е в настоящия случай, корекцията по ал. 1 се извършва само въз основа на констативен протокол за установяване намесата в измервателната система, който отговаря на изискванията на чл. 47 и е съставен в присъствието на органите на полицията и е подписан от тях. Приетият по делото протокол под № 132106 от 08.08.2014 г. отговаря формално на изискванията на чл. 47 ПИКЕЕ и е съставен в присъствието на служител на РУП-Р., с което са изпълнени условията на чл. 48, ал. 2 ПИКЕЕ. В случая се установи, че не само протоколът е съставен в присъствието на служителя на РУП-Р., но и цялата проверка е протекла при неговото присъствие. Протоколът се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на клиента съгласно чл. 47, ал. 4 ПИКЕЕ при случаите на чл. 47, ал. 3 ПИКЕЕ, но не и в случаите на чл. 48, ал. 2 ПИКЕЕ, когато присъстват органите на полицията. В тези случаи органите на полицията присъстват в качеството на свидетели и не е необходимо присъствието на други двама свидетели, които не са служители на оператора. В тази връзка в случая са спазени правилата на ПИКЕЕ и правилно съгласно чл. 48, ал. 2 ПИКЕЕ на база протокола е извършена корекция на сметката на ищеца за минал период.

 

Разпоредбата на закона е ясна и непротиворечива. Видно е, че законодателят не държи сметка за авторството на деянието, а само за наличието на промяната на схемата за свързване. Същият ясно и категорично е приел, че корекцията по ал. 1 се извършва само въз основа на констативен протокол за установяване намесата в измервателната система, който отговаря на изискванията на чл. 47 и е съставен в присъствието на органите на полицията и е подписан от тях. Това е така, защото както правилно е приел и първоинстанционния съд, доколкото е видно от данните по делото, протоколът не само е подписан от служител на полицията, но и същият е присъствал на процесната проверка. Фактът, че протоколът не бил подписан от този служител в долната част на протокола, а в неговата горна част е ирелевантен за спора, тъй като нормативните актове поставят изискването за присъствие и подпис на протокола, но не и за мястото на подписа на съответния служител.

 

Съдът намира, че в настоящия случай, с оглед констатациите на приетото заключение на СТЕ, са налице основанията да се приеме за безспорно установено, че по отношение на ползваните от въззивника съоръжения по доставката на ел.енергия е предприета намеса чрез директно включване, чрез заобикаляне на СТИ, която противоречи на законово определените технически норми и правила. Фактически установеното вмешателство налага извод за осъществени от потребителя неправомерни действия. В тази връзка следва да се отбележи, че извършената от ответното дружество-въззиваем корекция не представлява санкция, а цена на доставена консумирана, но неотчетена електрическа енергия.

 

В резултат на така установеното вмешателство, електромерът на абоната не е отчитал въобще поради заобикалянето му, предвид на което са налице предпоставките по ЗЕ, които в редакцията си към датата на проверката, предоставят в полза на ответника правото да коригира сметката на ищеца за миналия период от време.

 

Ето защо съдът счита, че въззивната жалба е неоснователна, а решението на Районен съд Р. се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено изцяло.

 

В заключение въззивният съд намира, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено, ведно с всички законни последици от това.

 

На основание чл.78, ал.3 във връзка с чл. 273 от ГПК въззивникът следва да бъде осъден да заплати на въззиваемия направените от последния разноски по делото пред настоящата съдебна инстанция, общо в размер на 300 лева, представляващи възнаграждение за един юрисконсулт, съобразно представения списък на разноските извършени от въззиваемия “Е.” ЕАД гр. П. /на л. 23 от делото/.

 

На основание чл.280, ал.1 от ГПК тъй като цената на иска е под 5 000 лева, а именно 1 180.80 лева - настоящото Решение не подлежи на касационно обжалване.

 

Водим от горното, съдът

 

                        Р    Е    Ш    И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 282/12.06.2015г. постановено по гр.дело № 1213/2014г., по описа на Радневския районен съд, като Правилно и законосъобразно.

 

ОСЪЖДА Т.К.Д. с ЕГН **********,***, да заплати на “Е.” ЕАД гр. П., с ЕИК **********, с адрес на управление гр. П., ул. “Х.” № . сумата от 300 /триста/ лева, представляваща направените разноски от въззиваемия по делото пред въззивната инстанция.

 

      Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                           ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                                                                      2.