Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  10/14.01.2016г.                                                   Град С.

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

С. ОКРЪЖЕН СЪД                                 Граждански състав

На 14.01.                                                                                      Година 2016

в закрито заседание, в следния състав:

                                                         

                                           Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                  

                                                                   Членове: 1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

                                                                                    2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1560 по описа за 2015 година

 

 

 

Производството е на основание чл. 463, ал. 1  и ал. 2 от ГПК, във вр. с чл. 462, ал.1 и ал.2 от ГПК.

 

В законоустановения срок е подадена жалба по делото с вх. № 18542/12.09.2015г. от “У.” АД на основание чл. 463, ал. 1 от ГПК, в указания в чл. 462, ал. 2 от същия нормативен акт срок обжалват разпределение от 25.08.2015г. на постъпилата сума по изпълнително дело № 2013...0402135, по описа на ЧСИ Г. И..

 

Твърдят че цитираното разпределение е неправилно и незаконосъобразно, поради следните съображения:

 

По молба на “У.” АД гр. С. били образувани: изп. дело № 201576604181 по описа на ЧСИ К. А., против длъжника “Х.” ЕООД и против солидарните длъжници “Х.” ООД и С. В. Ф. и изп. дело № 201576604182 по описа на ЧСИ К. А., против длъжника “Х.” ООД и против солидарните длъжници “Х.” ЕООД и С. В. Ф. и В. С. Ф.. “У.” АД се явявала присъединен взискател с удостоверение от ЧСИ К. А. по горепосочените дела, съответно и по настоящото изп.дело № 2135/2013г. по описан а ЧСИ Г. И..

 

Също твърдят, че към настоящи момент бил налице и висящия спор по повод обжалван с жалба вх. № 5851/07.05.2015г. от страна на присъединения взискател “Р.” ЕАД протокол за разпределение от 17.04.2015г. на постъпилата сума по изп. дело №181/2015г. по описа на ЧСИ К. А., предявено на 28.04.2015г.

 

В този смисъл твърди, че доколкото се изпълнявало срещу имуществото на едни и същи длъжници и постъпвали сумите на едни и същи вземания, както по изп. дело № 2135/2013г., така и по изп.дело № 181/2015г. по описа на ЧСИ К. А., доколкото жалбата на “Р.” ЕАД съдържала именно такива претенции за неправилно разпределение на сумите между взискателите и несъобразяване на обжалваното разпределение с друго предходно на ЧСИ Г.И. по същото изп. дело. Считат, че не следва до произнасянето на ОС-С. да се извършват и влизат в сила нови разпределения по изп. дело № 135/2013г. по описа на ЧСИ Г.И..

Въз основа на изложеното по-горе, молят да се отменят действията на частен съдебен изпълнител Г.И., вписана под № ... в Камарата на Частните съдебни изпълнители, по изпълнително дело № 2013...0402135, изразяващи се в извършеното разпределение от 25.08.2015г. на постъпилата сума по това изп. дело, предявено на 09.09.2015г. , като го отмени съдът изцяло. Подробни съображения са изложени в жалбата на жалбоподателя “У.” АД.

 

Не претендират за присъждане на направените разноски по делото.

 

           По делото в срок е постъпило писмено възражение на въззивната жалба от “Р.” ЕАД депозирано от юрисконсулт М.В.Т. - процесуален представител на “Р.” ЕАД С., с което моли да се потвърди Разпределение от 25.08.2015г. на ЧСИ Г.И., извършено по и.д. № 2135/2013г., по описа на ЧСИ Г.И..

 

          Молят предвид изложеното в писменото възражение да бъде оставена без уважение подадената жалба от жалбоподателя и да бъдат потвърдени обжалваните действия на ЧСИ по разпределението, като правилни и законосъобразни.

 

На основание чл. 436, ал.3 от ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ Г. И., като моли жалбата на жалбоподателя да бъде оставена без уважение, по съображенията подробно изложени в  същите мотиви.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

 Съдът счита по допустимостта на подадената жалба, че същата се явява процесуално допустима съобразно специалната разпоредба на чл. 463, ал.1 от ГПК която гласи, че в случай, че разпределението бъде обжалвано делото заедно с жалбата се изпраща на Окръжния съд, който я разглежда по реда на чл. 278 ГПК, тъй като присъединения взискател -жалбоподател разполага с процесуалното право на жалба съобразно възведените със закона хипотези, но по съществото си жалбата се явява неоснователна и недоказана, поради следните съображения:  

 

        Въззивният съд намира, че в кантората на ЧСИ Г. И. е образувано Изпълнително дело под № 2013...0402135 по описа на ЧСИ Г.И., рег. № ... в Камарата на Частните съдебни изпълнители и е образувано по молбата с вх. № 28725/12.12.2013г. на първоначалния взискател “Р. (България)" ЕАД, ЕИК ..., чрез пълномощник юрисконсулт М.Т., към която е приложен изпълнителен лист от 06.12.2013., издаден по ч. гр. дело № 5783/2013г.  по  описа  на  Районен съд - град С., съгласно който солидарните длъжници   "Х."  ЕООД  с  ЕИК  ...,  представлявано  от С. В. Ф., С. В. Ф. с ЕГН ********** и „Х." ООД с ЕИК ..., представлявано от управителя В. С.Ф. са били осъдени да заплатят на взискателя сумата от 298 871.64 евро за главница, 3 936,29 евро просрочена редовна лихва за периода от О5.09.2О13г. до 26.11.2013г. с 1 794,52 евро наказателна лихва за периода от 01.10.2013г. до 04.12.2013г. и законна лихва от 05.12.2013г. до изплащане на вземането, както и сумата от 18 115,01 лева разноски по делото. “У.” АД е присъединена като взискател в производството по делото по негова молба от датата 12.02.2015 г., с приложени към същата удостоверения по чл.456 от ГПК, издадени по изп. дело № 20157660400181 и изп. дело № 20157660400182 и двете по описа на ЧСИ с рег. № 766 в РКЧСИ. До момента по изпълнително дело № 2013...0402135 съдебният изпълнител е изготвила и предявила следните разпределения: 31.05.2014г., предявено на 17,06.2014 г. и влязло в законна сила; Разпределението от 12.02.2015г., предявено на 25.02.2015г. и влязло в законна сила; Разпределението от 09.04.2015г., предявено па 28.04.2015г. и влязло в законна сила; Разпределението от 25.08.2015г., предмет на настоящото обжалване. С обжалваното разпределение,
 съдебният изпълнител е разпределила сумата от 11 828, 49 лева, които са постъпили от наложен запор върху банковите сметки на длъжника „Х." ООД, открити в “Р. (България)" ЕАД. По
отношение на постъпилите суми взискателя и присъединения взискател /жалбоподател/ са хирографарни кредитори, без право на предпочтително удовлетворяване.

 

         Разпределението по своята правна същност се явява постановление на съдебния изпълнител, с което той определя кои притезания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично изплащане на всяко едно тях, като се извършва винаги, когато взискателите са повече от един. Разпределението се извършва като се подреждат по реда на привилегиите, определени по реда на чл.13б ЗЗД, участващите в разпределението притезания се поставят на последно място притезания на хирографарните кредитори.

 

        Жалбоподателят “У.” АД от своя страна не възразява срещу размера на приетите вземания или начина и поредността на разпределянето им от съдебния изпълнител, а обосновава подаването на жалбата с наличието на висящ съдебен спор по повод обжалван от “Р. (България)" ЕЛА протокол за разпределение от 17.04.2015г. на постъпила сума по изп. дело № 20157660400181 по описа па ЧСИ К. А.. Твърди, че до произнасяне на Окръжен съд — С. по висящия съдебен спор не следва да се извършват и влизат в сила нови разпределения по изп. дело под № 2013...0402135 по описа на ЧСП Г.И., но не посочва конкретните си правни аргументи, на които основава претенциите си. Жалбоподателят също така не посочва и по какъв начин изготвеното разпределение уврежда интереса му, още повече, че по отношение на сумата от 11 828,49 лева, взискателите са хирографарни кредитори и същата е била разпределена от съдебния изпълнител пропорционално със съответния коефициент и при това положение решението по жалбата на “Р. (България)" ЕАД няма по никакъв начин да повлияе върху реда на привилегиите в настоящото разпределение.

        Разпределението от 25.08.2015г. е извършено в съответствие с изискванията на материалния и процесуалния закон - съдебният изпълнител е включила всички вземания, които са били предявени до деня на изготвянето му - на първоначалния взискател, на присъединените по право или по искане взискатели, както и разноските по изпълнението, които не са предварително внесени от взискател и които съдебният изпълнител има право служебно да събере от длъжника съобразно чл. 79, ал. 2 ГПК. Същото е предявено надлежно на страните в изпълнителното производство. Нещо  повече — с цел  максимална  коректност при  описване  на  вземанията  на  кредиторите  изчисляване на коефициента на съразмерност, със съобщение с изх. № 28518/21.08.2015г. ЧСИ  Г.И. е поискала информация от ЧСИ К. А. извършвани  ли са /плащания за погасяване на задълженията по и.д. № 20157660400181 и и.д. № 20157660400182 след 03.04.20151., от която дата е последната справка за размера на задълженията на длъжника „Х." ООД към “У.” АД. Искането на жалбоподателя ЧСИ Г.И. да не изготвя и предявява разпределения по изп. дело №° 2013...0402135 не само е законово необосновано, но и не би било в интерес на взискателите, тъй като по делото е налице постъпила сума и всички предпоставки за разпределянето й, и никъде не е вменено нормативно изискване съдебния изпълнител да следи и изследва наличието на правен спор по повод подадени жалби от други кредитори по Други изпълнителни дела при други ЧСИ срещу същия длъжник.

 

В разпределението са уточнени дължимите такси и разноски и са съобразени привилегиите на вземанията съгласно чл.136 от ЗЗД. На основание специалната разпоредба на чл.175 от ЗЗД ипотекарните кредитори се удовлетворяват по реда на ипотеките си.

 

Разпределението е акт на съдебния изпълнител, с който той определя кои притезания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично изплащане на всяко едно от тях. Разпределението се извършва като се подреждат по реда на привилегиите, определени по реда на чл.136 ЗЗД, участващите в разпределението притезания и се поставят на последно място притезанията на хирографарните кредитори.

 

        Тази специфична функция на акта налага и режима на проверка за законосъобразност, различен от предвидения за типичните изпълнителни действия като форми на принуда. Правилата на чл.435 и сл.ГПК са изключение от специалната норма на чл.463. Специалният ред за обжалване се прилага само при съставено и обявено разпределение, а отказът да се извърши такова се атакува по общия ред на чл.435, ал.1 от ГПК. Жалбата против разпределението може да се основава само на довод за погрешна преценка на съдебния изпълнител относно кръга на взискателите, размера на предявените от тях вземания и съответстващите им привилегии. Други оплаквания по допуснати нарушения в принудителното изпълнение /напр. при провеждане на способа, чрез който са постъпили сумите/ остават извън предмета на този специфичен контрол. В конкретния случай неоснователно е позоваването и съответно искането на жалбподателя ЧСИ да се съобразява с други изпълнителни дела по повод подадени жалби от други кредитори по същите изпълнителни дела при други ЧСИ срещу същия длъжник. Поради това, наведените в жалбата оплаквания във връзка с процесното разпределение се явяват необосновани и немотивирани.

 

Налага се извода, че процесния протокол за разпределение, обжалван като изпълнително действие на ЧСИ  Г.И. от 25.08.2015г. се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, ведно с всички законни последици от това.

 

Предвид изложеното, съдът намира, че жалба вх. № 18542/12.09.2015г. подадена от жалбоподателя “У.” АД гр. С., се явява неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение, ведно с всички законни последици от това.

На основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, във вр. с чл. 273 във връзка с чл.278, ал.4 и чл.463 от ГПК въззивникът-жалбоподател “У.” АД гр. С. следва да бъде осъден да заплати на въззиваемия “Р.” ЕАД гр. С. - направените от последния разноски по делото пред въззивната инстанция, но тъй като съдът намира, че такива разноски не са поискани с възражението на този въззиваем и не са представени доказателства в тази насока, то такива разноски не следва да бъдат присъждани.

 

На основание чл. 463, ал. 2 от ГПК, настоящото решение не  е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативен съд-гр. П. по реда на чл. 274 ГПК.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.С. в настоящият си състав и на основание чл. 463, ал. 1 и ал. 2, във вр. с  чл.462, ал.1 и ал. 2 от ГПК

 

   Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № 18542/12.09.2015г. подадена от жалбоподателя “У.” АД   гр. С., с ЕИК-..., със седалище и адрес на управление: гр.С., пл. "Света Неделя"' №7, - представлявано от Л.Х. – изпълнителен директор и А.К. – изпълнителен директор, както и от М.Й.С. – И. – юрисконсулт, пълномощник на законните представители с пълномощно № № 1405 и 1406/30.03.2015г. на нотариус П. Т., с рег. № ... на Нотариалната камара, с р-н на действие РС-гр. С., против Действията на Частен съдебен изпълнител Г. И. с  рег. № ..., с район на действие Окръжен съд – С., протокол за разпределение от 25.08.2015г., предявено на 09.09.2015г., изготвен по изпълнително дело № 2013...0402135, по описа на Частен съдебен изпълнител  Г. И. с рег. № ..., с район на действие Окръжен съд – С., като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

 

ПОТВЪРЖДАВА действията на Частен съдебен изпълнител Г. И. с  рег. № ..., с район на действие Окръжен съд – С.,  обективирани в протокол за разпределение от 25.08.2015г., предявено на 09.09.2015г., изготвен по изпълнително дело № 2013...0402135, по описа на Частен съдебен изпълнител  Г. И. с рег. № ..., с район на действие Окръжен съд – С., като ПРАВИЛНИ И ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ в тази им част.

 

ВРЪЩА изпълнително дело № 2013...0402135/2015г. по описа на Частен съдебен изпълнител  Г. И.,  с район на действие Окръжен съд – С., за продължаване на изпълнителните действия по същото.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд - гр. П., чрез Окръжен съд – гр. С..

 

           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:         

                              

 

 

      ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                    2.