Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 20                                  18.01.2016 година                     гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД      ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa 18 януари                                               две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                       ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                         МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

 

СЕКРЕТАР: …………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

в.гр.д. № 1622 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази:

 

Производството е по реда на  чл. 435 и следващите от ГПК.

Постъпили са три жалби, подадени от “ЗАПРЯНОВИ” ООД гр.Стара Загора длъжник по изпълнително дело № 20158690400145 по описа на ЧСИ И.Б. срещу 3 броя Постановления за възлагане на недвижим имот, собственост на дружеството всички от 09.11.2015г., издадени от ЧСИ И.Б..

Жалбоподателят моли да се отменят обжалваните постановления за възлагане на недвижим имот като неправилни. Подробни съображения излага в жалбите си.

На основание чл. 436, ал.3 от ГПК са постъпили мотиви по обжалваното действие от ЧСИ  И.Б..

Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваните действия, извършени по изпълнително дело № 20158690400145 по описа на ЧСИ И.Б. с район на действие ОС-Стара Загора, намери за установено следното:

Жалбите са постъпили в срок, поради което са процесуално допустими, разгледани по същество са неоснователни.

Изпълнително дело № 20158690400145 по описа на ЧСИ-И.Б. с район на действие ОС-Стара Загора, е образувано на 20.07.2015г. по молба на взискателя ЕТ „Г.Г.-Н.Н.", ЕИК 202657865, със седалище и адрес на управление с. Бял Извор, общ. Опан, чрез адв. К.М., въз основа на изп.лист, издаден на 03.07.2015г. по в.т.д.№ 1507 по описа за 2014г. на ПАС за сумите посочени в него.

На 03.08.2015г. е изготвена покана за доброволно изпълнение до длъжника “З.” ООД, ЕИК 123553406, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул. Промишлена № 5 с изх. № 5033, ведно с приложения, като в същата е посочена дата 02.09.2015г. за извършване на насрочен опис на недвижими имоти. ПДИ е получена от длъжника на 18.08.2015г. видно от обратната разписка приложена по делото /лист № 90/. На 02.09.2015г. е извършен опис на недвижимите имоти, притежавани от длъжника, за което са съставени три броя протоколи за опис, приложени по дело /лист № 1061 до 1063/. Описът и оценката на недвижимите имоти - ниви, находящи се в землището на с. Тракия, общ. Опан, е извършен от съдебния изпълнител, без помощта на вещо лице. Описът и оценката на недвижимите имоти, находящи се в землището на с. Средец, общ. Опан и с. Бял Извор, са извършени с помощта на назначеното по делото вещо лице. Назначеното по делото вещо лице е изготвило и предало съдебно - техническа експертиза за определяне на пазарна оценка на недвижимите имоти с вх. № 3931/08.09.2015г. и вх. №3932/08.09.2015г. /лист № 1095 и следващите/, в която е включена и пазарна оценка на имотите, находящи се в землището на с. Тракия, общ. Опан, но предвид това, че имотите са оценени от съдебния изпълнител при описването им не е възприета в последствие по делото, като по отношение определянето на началните тръжни цени за имотите в с. Тракия, заключението на вещото лице не е възприето от съдебния изпълнител. По делото са изготвени обявления за публична продан на описаните имоти, провела се в периода от 29.09.2015г. до 29.10.2015г., за което длъжникът е надлежно уведомен / обратна разписка лист № 1406/. На 30.10.2015г. са съставени протоколи за отваряне на писмени наддавателни предложения и обявяване на купувачи от провелата се публична продажба.

За купувач на имота, представляващ нива - имот № 033027, с площ от 7 дка, находящ се в землището на с. Тракия с ЕКАТТЕ 72970, в местността „Чанлъка", на осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, е обявен наддавачът М.Д.М. за сумата в размер на 6800лв., при начална тръжна цена за имота 4 500лв.

            За купувач на имота, представляващ нива — имот НИВА с площ от 5,625 дка, осма категория, представляваща имот № 031030 по плана на земеразделяне на землището на с. Тракия с ЕКАТТЕ 72970, общ. Опан, на осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, е обявен наддавачът И.П.Д. за сумата в размер на 5 125лв., при начална тръжна цена за имота 3 750лв.

За купувач на имота, представляващ нива - имот ЗЕМЯ с площ 1930 кв.м, съставляваща имот № 057021, с начин на трайно ползване: Стопански двор, находящ се в землището на с. Средец с ЕКАТТЕ 68312, общ. Опан, обл. Стара Загора, в местността „НОВИ ЛОЗЯ",, на осн. чл. 492, ал. 1 от ГПК, е обявен наддавачът Ж.Г.Г. за сумата в размер на 14 800лв., при начална тръжна цена за имота 14 700лв.

Изготвени са три броя постановления за възлагане на недвижим имот от 09.11.2015г. както следва:

1.Постановление за възлагане на недвижим имот от 09.11.2015 г. на ЧСИ И.Б.- ЧСИ с рег.номер 869 на КЧСИ, с район на действие Окръжен съд Стара Загора по изпълнително дело 20158690400145. с което е възложен на Ж.Г.Г. недвижим имот, собственост на дружеството, а именно ЗЕМЯ, с начин на трайно ползване: Стопански двор, находящ се в землището на с. Средец с ЕКАТТЕ 68312, общ. Опан, обл. Стара Загора, в местността „Нови Лозя", ведно с построената в имота сграда с друго предназначение с площ 501 кв.м, въз основа на публична продан, проведена от 29.09.2015 до 29.10.2015 г.;

2.Постановление за възлагане на недвижим имот от 09.11.2015 г. на ЧСИ И.Б.- ЧСИ с рег.номер 869 на КЧСИ, с район на действие Окръжен съд Стара Загора по изпълнително дело 20158690400145. с което е възложен на И.П.Д. недвижим имот. собственост на дружеството, а именно НИВА с площ от 5,625 дка, осма категория, представляваща имот 031030, по плана на земеразделяне на землището на с. Тракия с ЕКАТТЕ 72970, оббщ. Опан, местност „Ески Мизярлък", въз основа на публична Продан, проведена от 29.09.2015 до 29.10.2015 г.;

3.Постановление за възлагане на недвижим имот от 09.11.2015 г. на ЧСИ И.Б. - ЧСИ с рег.номер 869 на КЧСИ, с район на действие Окръжен съд Стара Загора по изпълнително дело 20158690400145, с което е възложен на М.Д.М. недвижим имот, собственост на дружеството, а именно НИВА с площ от 7 дка, IV категория, представляваща имот 033027, находяща се в местността „Чанлъка" в землището на с. Тракия, ЕКАТТЕ 72970, общ. Опан. обл. Стара Загора., въз основа на публична продан, проведена от 29.09.2015 до 29.10.2015 г.

Против така постановените постановления са подадените три броя жалби, предмет на разглеждане в настоящото производство. Жалбоподателят е длъжник по изпълнителното производство. Основното възражение е в трите жалби, което е релевантно в настоящото дело е, че допуснатото нарушение от ЧСИ е в това, че наддаването не е извършено надлежно и недвижимият имот не е възложен по най-високата цена.

Съгласно разпоредбата на  чл.435, ал.З от ГПК постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника на две основания — когато наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или когато имуществото не е възложено на най-високата предложена цена. В първата хипотеза наддаването е надлежно, когато са спазени изискванията на чл.489 и чл.490 от ГПК. По аргумент от противното следва да се приеме, че основанията на длъжника за оспорване на постановлението за наддаване поради ненадлежно извършено наддаване следва да визират случаи, при които е нарушена предвидената в посочените разпоредби процедура - напр. наддавателните предложения не съдържат съответните реквизити, участникът в наддаването не е внесъл задатък или не е приложил съответната квитанция, предложението му не е било отразено във входящия регистър на съда, проданта не е приключила в съответното законоустановено време, в наддаването са взели участие лица, които не са имали право да наддават. В този смисъл е и Тълкувателно решение №  2/26.06.2015г. на ВКС, съгласно което част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най - високата предложена цена. Извършената продан в конкретния случай не страда от нито един от посочените пороци, наддавателните предложения на обявените купувачи и за трите имота съдържа необходимите реквизити, предвидени в чл. 489 от ГПК - индивидуализация на имота, посочване на предлаганата цена с цифри и с думи, приложено е платежно нареждане за платен задатък и прочие. В конкретния случай оценката е определено съобразно правилата на чл. 485 във вр. с чл.468 от ГПК.

Всички останали съображения, наведени в жалбите са ирелеватни, тъй като в разпоредбата на чл.435 от ГПК са посочени изчерпателно кои действия на ЧСИ могат да бъдат обжалвани от страните в изпълнителното производство, поради което не следва да бъдат обсъждани от настоящия състав, тъй като за тях закона не допуска обжалване.

Предвид гореизложените съображения, окръжният съд намира, че процедурата по наддаване не е опорочена и процесните недвижими имоти са възложени на най -високата предложена цена, поради което Жалби с вх. №№5214, 5215 и 5216/19.11.2015г., подадени от длъжника “Запрянови” ООД против постановления за възлагане, изготвени на 09.11.2015 г. са неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                                         Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Жалби с вх. №№5214, 5215 и 5216/19.11.2015г., подадени от „ЗАПРЯНОВИ" ООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. Индустриален, ул."Промишлена" 5 ЕИК 123553406, Представляваното от З.Н.З. Управител чрез адв. Р.С. *** - длъжник по изп.д. № 20158690400145 по описа на ЧСИ И.Б. с район на действие ОС-Стара Загора  срещу три броя постановления за възлагане на недвижим имот от 09.11.2015г., издадени от ЧСИ И.Б. при ОС-Стара Загора, като неоснователни.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                     

ЧЛЕНОВЕ: