П Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

Година 2016                                                    гр. СТАРА ЗАГОРА                                                 

Окръжен  съд                                                 V граждански състав 

На 19 януари                                                 година 2016

В публично заседание в следния състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. МАВРОДИЕВА

 

Съдебен секретар П.Г.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия МАВРОДИЕВА

гр.д. №1173 по описа за 2012 година

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:  

    

         ИЩЕЦ: Н.Ж.Ж. – редовно и своевременно уведомена, явява се лично и с адв. Е.М., упълномощена от по-рано

 

ОТВЕТНИК: Д.Д.Ж. – редовно и своевременно уведомен, явява се лично и с адв. К.Л., ред. упълномощена от по-рано

 

         ВЕЩИ ЛИЦА: И.  П.А. – лично

 

       Ю.В.К. –  лично

 

 

АДВ.М.: Да се даде ход на делото.

 

АДВ.Л.: Да се даде ход на делото. Доверителят ми иска да си оттегли пълномощията от адв. К..

 

ОТВЕТНИКЪТ Д.Ж.: Оттеглям си пълномощията от адв. К..

 

Съдът

                          О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ.Л.: Постигнахме спогодба.

 

АДВ.М.: Постигнахме спогодба.

 

Съдът намира, че следва да определи възнаграждения за вещите лица за изготвената експертиза, поради което

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице И.А. в размер на сумата 680 лв., което да се изплати както следва: 400 лв. от внесения депозит и още 280 лв., които да се изплатят от ответника в 3-дневен срок от днес, за което да се представи вн. бележка.

 

За вещото лице К. определя възнаграждение в размер на 1500 лв., които да се изплатят както следва: 600 лв. от внесения първоначален депозит и още 900 лв., от които следва да се внесат 600 лв. от Н.Ж. и 300 лв. от Д.Д. в 3-дневен срок от днес.

 

АДВ.Л.: Постигнахме следното споразумение:

 

1.Д.Д.Ж., ЕГН ********** ***, действащ лично, както и в качеството си на ЕТ „ДАНИКО-Д.Д.” със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. „Армейска” №13, вх.Б, ет.4, ап.13, вписано в АВ - Търговски регистър с  ЕИК 833131723, и

2.Н.Ж. ***, ЕГН **********,

          се сключи настоящата спогодба, с която страните уреждат спора между тях, предмет на гр.дело №1173/2012 год. на Старозагорски окръжен съд, както следва:

 Д.Д.Ж., действащ в качеството си на ЕТ „ДАНИКО-Д.Д.”*** се задължава да изплати на Н.Ж. Д. по банковата й сметка в Сосиете дженерал експресбанк, а именно по IBAN ***00 000 лева, платима по следния начин:

-         сумата от 300 000 лева /триста хиляди лева/, платими по посочена банкова сметка *** Н.Ж. Д. в срок до 31.03.2016 година;

-         сумата от 100 000 лева /сто хиляди лева/, платими по посочена банкова сметка *** Н.Ж. Д. в срок до 31.12.2016 година;

-         сумата от 100 000 лева /сто хиляди лева/, платими по посочена банкова с/ка на Н.Ж. Д. в срок до 31.12.2017 година.

 При изплащането на сумата от 300 000 лева страните се съгласяват да бъдат отменени обезпечителните мерки, предмет на ч.гр.д. №1144/2012 год. по описа на Старозагорски окръжен съд, за което следва да подадат обща молба по делото, с изключение на обезпечителната мярка възбрана върху апартамент и гараж в гр. С.З., самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.502.411.1.122 с адм. адрес ***, както и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.502.411.1.121 с предназначение гараж в сграда с адм. адрес ***, които имоти ще останат за обезпечаване на заплащането на остатъка от дължимите 200 000 лв.  В случай, че не бъде заплатен в срок която и да е от уговорените суми, цялото вземане става изискуемо.

В случай, че Н.Ж. Д. не е съгласна да подпише молба за отмяна на обезпечителните мерки по ч.гр.д. №1144/2012 год., то Д.Д.Ж. има правото да поиска сам отмяната на обезпечителните мерки, след превода на сумата от 300 000 лева, като в този случай Н.Ж. Д. дължи на Д.Д.Ж. еднократна неустойка в размер на 100 000 лева, както и действително претърпените вреди и загуби в резултат на обезпечителните мерки.

         С настоящата спогодба страните се съгласяват, че уреждат изцяло всичките си взаимоотношения по повод заведеното гр.дело №1173/2012 год. по описа на Старозагорски окръжен съд и никоя страна няма и няма да има за в бъдеще повече претенции към другата страна за главница, лихви или разноски по повод горепосоченото дело.

,

С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

 

ИЩЕЦ:                                                    ОТВЕТНИК:

 

           /Н.Ж./                                                       /Др.Ж./

 

 

 АДВ.М.: Моля да бъде възстановена половината от внесената държавна такса на основание чл.78, ал.9 от ГПК.

 

 Съдът намира, че следва да приеме и одобри постигнатата между страните спогодба, тъй като не противоречи на закона и добрите нрави и на основание чл.78, ал.9 от ГПК следва да постанови връщане на половината от внесената от ищеца държавна такса, както и производството да бъде прекратено, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатата във днешното с.з. спогодба.

 

ПОСТАНОВЯВА връщане на половината от внесената държавна такса в размер на 21 780 лева, платена по сметката на ОС С.З., като дава 3-дневен срок на ищеца от днес, да посочи банкова сметка ***.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №1173/2012г., поради постигната между страните съдебна спогодба.

 

Съдебната спогодба има сила на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване.

        

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.30 часа.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

 

                                                     СЕКРЕТАР: