О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 30                               08.01.2016 г.                     град  С.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На  08.01.                                                                                                 Година 2016

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                                                                                              ЧЛЕНОВЕ:1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                    2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  

като разгледа докладваното от съдия Николай Уруков въззивно частно гражданско дело номер 1592 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е на основание чл. 274, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 105 от. ГПК.

 

Производството по делото е образувано по частна жалба, подадена от жалбоподателя Б.А.Ж. – чрез адв. Д.Р. ищец по  гр. дело № 450/2015г., по описа на РС-Г..

 

Жалбоподателят моли съда да отмени определение № 212/23.09.2015г., постановено по гр. дело № 450/2015г. по описа на РС-Г., с което първоинстанционният съд е прекратил производството и по делото и същото е изпратено за разглеждане и решаване по правилата на местната подсъдност на местно компетентния РС-Б., като неправилно и незаконосъобразно.

 

 Жалбоподателят твърди, че обжалваното определение се явява неправилно и незаконосъобразно, тъй като с твърди, че в РС-Г. са е заведено  производството от нея, против ответника Г.А.Г. ***, с правно основание чл. 59, ал. 9 от СК. В тази насока същия ответник с отговора на исковата молба направил и възражението за подсъдността на спора, като се позовал на обстоятелството, че родителските права върху детето му били присъдени с предходното споразумение и както неговия адрес, респ. така и на детето, били в гр. Б.. Жалбоподателката твърди в жалбата си, че впоследствие са настъпили важни обстоятелства, които налагали изменение на подсъдността като делото следвало да остане за разглеждане според нея и пълномощника й в РС-Г..

 

Подробни съображения относно всички оплаквания на жалбоподателката Ж. са изложени в  депозираната от нея частна жалба с вх. № СД – 02-08-2696/20.10.2015г.

 

В тази връзка счита, че обжалваното определение е неправилно, незаконосъобразно и немотивирано и моли същото да бъде изцяло отменено, ведно с всички законни последици от това, като делото бъде разгледано от първоначалния съд, именно РС-Г..  

 

В законоустановения срок  е постъпил писмен отговор от другата страна – въззиваемия Г.А.Г., с който моли да бъде оставена без уважение частната жалба на жалбоподателката против обжалваното определение и се потвърди определението на РС-Г. за изпращане на делото по правилата за местната подсъдност на РС-Б..

 

Окръжен съд – С., след като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното определение, намери за установено следното: 

 

Първоинстанционното гр. дело № 450/2015г. по описа на РС-Г. е образувано по исковата молба на жалбоподателката Б.А.Ж., против Г.А.Г. с искане, да бъде допуснато изменение относно упражняването на родителските права върху малолетната им дъщеря Д. Г.Г., като бъде предоставено упражняването на родителските права на майката и се определи съответния режим на свиждане с бащата на детето. Също така ответникът Г. да бъде осъден да заплаща месечна издръжка в размер на  150 лева, считано от датата на завеждане на иска, ведно със законната лихва, върху всяка просрочена вноска.

 

С обжалваното определение постановено по гр. дело № 450/2015г. по описа на РС-Г., този съд е прекратил производството по делото и е изпратил същото по правилата на местната подсъдност на компетентния РС-Б., с мотива, че същото е местно подсъдно като първа инстанция именно на този съд, като в тази връзка  е приел, че това се налага с оглед постоянния адрес на ответника в гр. Б..

Според специалната разпоредба на  чл. 105, ал. 1 от ГПК, искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника.

В случая видно от представеното заверено копие от личната карта на въззиваемия-ответник Г.А.Г. /на л. 25 от първоинст. дело/, постоянният адрес на същия се явява гр. Б., ж.к. “С.”, блок ., вх. ., ет.., ап. .. Видно от представените удостоверения за постоянен и настоящ адрес, пред първоинстанционния съд, това е адреса както на бащата, така и на малолетното дете Д.Г. Г., съответно за последната от 22.02.2009г. а за ответника от 24.10.2014г. Първоинстанционното гр. дело № 450/2015г. по описа на РС-Г. е заведено на 01.09.2015г. съответно с вх. № СД 02-08-2302 от същата дата. Налага се категоричният извод, че исковата молба е заведена след повече от година, след като въззиваемия- ответник Г. и детето Д. Г. са с постоянен и настоящ адрес ***.

 В конкретния случай въззивния съд  намира, че е налице хипотезата именно на чл. 105, ал. 1 от СК, като правилно и законосъобразно делото е било изпратено по правилата на местната подсъдност на надлежния и компетентен РС-Б..

 

Налага се категоричният извод, че обжалваното от жалбоподателя определение на Г. РС се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде изцяло потвърдено, ведно с всички законни последици от това.

Поради тази причина, частната жалба на жалбоподателката Б.А.Ж. следва да бъде оставена без уважение по съображенията подробно изложени по-горе.

На основание чл. 121 от ГПК, тъй като е предвиден специален ред за обжалване на това определение, същото подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд – гр. Пловдив.  

На основание чл. 78, ал. 4, във вр. с чл. 273 и във вр. с чл. 278, ал. 4 от ГПК, жалбоподателката следва да бъде осъдена да заплати на въззиваемия направените по делото разноски пред настоящата инстанция и производството по частната въззивна жалба, но тъй като въззивният съд намира, че такива разноски не са поискани с писмения отговор на въззиваемия и не са направени такива от него пред настоящата инстанция, то  и такива не следва да бъдат присъждани, тъй като съдът не може да се произнесе извън това, което е поискано от страните по делото.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба с вх. № СД – 02-08-2696/20.10.2015г., подадена от жалбоподателката  Б.А.Ж. с ЕГН **********,*** и съдебен адрес:***, адв. Д.Р. *** против определение № 212/23.09.2015г., постановено по гр. дело № 450/2015г. по описа на РС-Г., с което РС-Г. е прекратил производството по делото и делото е изпратено за разглеждане и решаване по правилата на местната подсъдност на местно компетентния РС-Б., като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 212/23.09.2015г., по гр. дело № 450/2015г., по описа на РС-Г.,  като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 1-седмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Пловдив, чрез ОС-С..

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ :              

 

 

                                  

                                                                    ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

               

                                                                                         2.