О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

39                                                 12.01.2016 г.                       Град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На дванадесети януари                                       две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

    ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

                                                                   

                   МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                     

Секретар ПЕНКА ВАСИЛЕВА

като разгледа докладваното от  съдията М.  МАВРОДИЕВА       

въззивно гражданско дело номер 1611 по описа за 2015 година.

 

                    Производството е по реда на чл. 435 от ГПК.

 

                    Жалбоподателят А.П.А. обжалва действията по изп. д. № 179/2015г. по описа на ЧСИ И.Б. с район на действие Окръжен съд Стара Загора – извършен опис на 18.11.2015г. на недвижими имоти, находящи се в с.Хан Аспарухово, общ.Стара Загора и запор върху трудовото възнаграждение от 15.09.2015г.

                  

                   Прави искане за освобождаване от държавна такса и разноски по делото, предвид липсата на достатъчно средства на основание чл.83, ал.2 от ГПК. Прилага писмени документи.

 

                    Ответникът по жалбата Р.Г.Р. взема становище за недопустимост на жалбата и моли да се остави без разглеждане. По същество намира същата за неоснователна и счита, че следва да се остави без уважение.

                   

На основание чл. 436, ал.3 от ГПК е постъпило обяснение от ЧСИ И.Б., в което се сочи на неоснователност на жалбата. 

         

                    По направените искания, съдът намира за установено следното:

 

                   Предвид представените по делото Декларация за имуществено състояние и семейно положение от жалбоподателя от 02.12.2015г., Фиш за заплата за м. 09.15г.,  Удостоверение от 19.06.2001г. на РС - Стара Загора за прекратен граждански брак, съдът счита, че искането на жалбоподателя за освобождаване от заплащането на държавна такса от 25 лв. по сметка на Окръжен съд – Стара Загора е основателно. Налице са предпоставките на чл.83, ал.2 от ГПК за освобождаване на жалбоподателя от задължението за заплащане на държавна такса за обжалване на действията на ЧСИ, предвид липсата на достатъчно средства за заплащането и.

 

                   Окръжният съд, след като обсъди изложените в жалбата оплаквания и искания, провери обжалваните действия на ЧСИ по изп. д. № 179/2015г. по описа на ЧСИ И.Б., намери за установено следното:

 

                    ЖАЛБАТА Е НЕДОПУСТИМА.

 

                    Изпълнително дело № 179/2015г. по описа на ЧСИ И.Б., рег.№ 869, с район на действие Окръжен съд - Стара Загора е образувано по молба на взискателя Р. Георгиев Русев по приложен изпълнителен лист от 30.04.2002г., по гр.д. № 5259/2000г. по описа на Старозагорския районен съд, с който А.П.А. е осъден да заплати на И.Р.М. като баща и законен представител на Р.И.Р. сумата от 3 000 лв., представляващи обезщетение за претърпените от страна на малолетния Р.И. болки и страдания, в следствие на нанесена от страна на А.А. тежка телесна повреда, ведно със законната лихва, считано от 09.07.2000г. до окончателното изплащане на сумата и сумата от 573 лв. разноски.

                   На 15.09.2015г. на длъжника е изпратена покана за доброволно изпълнение, с която се налагат запори върху движими вещи, банкови сметки, върху трудовото възнаграждение в „Езеро“ ООД, и месечната пенсия, получавана от ТП на НОИ гр.Стара Загора. Насрочва се опис и оценка на движими вещи на 19.10.2015г. ПДИ е получена от длъжника по пощата, на 01.10.2015г., видно от известие за доставяне.

                   На 18.11.2015г. е извършен опис на недвижими имущества, който е оформен в протокол от същата дата.

 

          В разпоредбата на чл. 435 от ГПК изрично е посочено кои действия на съдебния изпълнител могат да бъдат обжалвани,  както и лицата, които могат да сторят това. В настоящия случай А.П.А. е длъжник по изпълнителното дело. С оглед на това може да обжалва посочените в ал.2 на чл.435 ГПК действия: постановлението за глоба и насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестеруемо.  Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.1 от ГПК, жалбата се подава в едноседмичен срок от извършването на действието или от съобщаването му.

 

          Жалбоподателят А. обжалва действието на ЧСИ по извършване на опис на недвижими имоти, находящи се в с.Хан Аспарухово, общ. Стара Загора от 18.11.2015г. Сочи, че не бил длъжник по това дело, тъй като вземането било погасено по давност. Взискател по изпълнителното дело   било трето непознато за него лице, различно от посоченото в изп.л.  Наложен бил запор на трудовото му възнаграждение в размер на 98.10 лв. в противоречие на чл.446 ГПК.

 

          От приложеното копие на изпълнително дело № 179/2015г. по описа на ЧСИ е видно, че съобщението до длъжника А. за наложения запор върху трудовото му възнаграждение е получено от него на 01.10.2015г., с ПДИ. Срокът за обжалване на това действие на ЧСИ е изтекъл на 08.10.2015г. Настоящата жалба по която е образувано гр.д.№1611/2015г. е получена в канцеларията на съда на 24.11.2015г., т.е. след изтичане на законно определения срок за обжалване на това действие на ЧСИ.  Като просрочена в тази и част, жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

 

          Извършването на опис върху недвижим имот, не е сред изброените в разпоредбата на чл.435, ал.2 от ГПК действия, подлежащи на обжалване. Оплакването за изтекла погасителна давност на вземането не може да се прави в това производство по обжалване на действията на съдебния изпълнител/ чл.435, ал.2 от ГПК/. 

                    Последното оплакване, че по изп. дело взискател било трето непознато на длъжника лице, също не следва да се разглежда, тъй като не сред действията, подлежащи на контрол.  Видно от изпълнителния лист от 30.04.2002 г. е, че взискателя Р.И.Р. е бил представляван от своя баща и законен представител И.Р.М., тъй като към момента на съдебното производство и издаването на изп. лист е бил малолетен.

          Предвид гореизложеното, окръжният съд намира, че жалбоподателят няма възможност да обжалва действията по извършване на опис на недвижим имот и налагане на запор върху трудовото възнаграждение, тъй като първото действие не е от кръга на действията на съдебния изпълнител, които подлежат на съдебен контрол в конкретния случай, а по отношение на второто – наложен запор върху трудово възнаграждение - жалбата е просрочена. 

Възражението за изтекла погасителна давност също не може да се прави в това производство.

          Ето защо, окръжният съд намира, че следва да бъде оставена без разглеждане жалбата на А.П.А. против действията на ЧСИ по изп. д. № 179/2015г. по описа на ЧСИ И.Б. – опис на недвижими имоти от 18.11.2015г., наложен запор върху трудовото възнаграждение от 15.09.2015г. като недопустима. Производството по делото следва да бъде прекратено.

 

          Водим от горните мотиви, окръжният съд       

         

О П Р Е Д Е Л И :

 

                   ОСВОБОЖДАВА жалбоподателя А.П.А. ***.Христо Димов № 16, вх.0, ет.5, ап.13 ЕГН **********  на основание чл.83, ал.2 от ГПК от заплащане на държавна такса в размер на 25 лв. по сметка на Окръжен съд - Стара Загора.

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.П.А. с п.а. против действията на ЧСИ по изп. д. № 179/2015г. по описа на ЧСИ И.Б. – опис на недвижими имоти от 18.11.2015г. и наложен запор върху трудовото възнаграждение от 15.09.2015г. като недопустима.  

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 1611/2015г. по описа на ОС-Стара Загора.

 

                    Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС-Пловдив.

                   

                                                                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                

 

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: