О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

 

Номер 46     …………………18.01.2016 година…………………Град Стара Загора    

 

                                            

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД……...………..Първи граждански състав

На осемнадесети януари………………………..………………………Година 2016

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА                                                        

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА     

                        

                                                                                      МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар……………………………………………………………………………….                                                          

Прокурор……….…………………………………………….………………………..                                               

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р. ТИХОЛОВА                                                     

частно гражданско дело номер 1617………по описа за 2015……………...година.

 

        Производството е образувано по частната жалба на “Екарисаж- Загоре” АД гр.Стара Загора против определение № 2912 от 26.10.2015 г., постановено по гр. дело № 4230/2014 г. на Старозагорския районен съд, с което е допуснато обезпечение на предявения иск по чл.49 ЗЗД от “Лора 2004” ООД- Стара Загора против “Екарисаж- Загоре” АД- Стара Загора за осъждане на ответното дружество да заплати на ищеца сумата от 4990 лв.- частичен иск /цялостна претенция 431827.20 лв./, чрез налагане на възбрана на поземлен имот с намиращите се в него 8 бр.сгради, находящ се в землището на гр.Стара Загора, до общия размер на исковата претенция по предявения частичен иск от 4990 лв., като е определил гаранция в размер на 500 лв. Обжалвано е и определението от 11.11.2015 г., постановено по горното делото, с което производството е прекратено и делото изпратено по подсъдност на ОС- Стара Загора.

 

        В частната жалба против определението от 26.10.2015 г. се твърди, че същото е недопустимо, тъй като обезпечителната заповед била издадена против несъществуащо търговско дружество, а така също и незаконосъобразна поради това, че всеки от възбранените имоти имал пазарна стойност и данъчна оценка над стойността на предявения иск. Нарушени били и разпоредбите на чл.389- чл.391 ГПК. Моли това определение да бъде обезсилено като недопустимо или отменено като незаконосъобразно. По отношение на определението от 11.11.2015 г. прави оплаквания за незаконосъобразност, тъй като преди да прекрати производството, районният съд следвало да се произнесе по депозираната молба за събиране на нови доказателства. Моли същото да бъде отменено.

 

        В писмените си отговори по частните жалби другата страна “Лора 2004” ООД- Стара Загора, чрез пълномощника си адв.В.Т., взема становище, че жалбата против определението за допускане на обезпечение е неоснователна и незаконосъобразна. Касаело се до техническа грешка при изписването на наименованието на дружеството, което не водело до недопустимост на определението. Определението било законосъобразно, тъй като били налице всички предпоставки на чл.391, ал.1 ГПК за допускане на обезпечението. По отношение частната жалба против определението от 11.11.2015 г. взема становище, че същата е недопустима, тъй като обжалваното определение не преграждало по- нататъшното развитие на делото. Същото било и законосъобразно с оглед правилата за родовата подсъдност, установени с ГПК. Моли частните жалби за бъдат отхвърлени и оставени в сила обжалваните определения.

 

        Съдът, като обсъди направените в частните жалби оплаквания и провери правилността на обжалваните определения, намери за установено следното:

 

        По частната жалба против определението за допускане на обезпечение на предявения иск: Същата е подадена в срок по чл.396, ал.1 ГПК и е допустима. Разгледана по същество е основателна.

 

        Първоинстанционното производство е образувано по искова молба на “Лора 2004” ООД- Стара Загора против “Екарисаж- Загоре” АД- Стара Загора за сумата 4990 лв.- частичен иск, предявен от общата сума 431827.20 лв., представляваща обезщетение за нанесени от ответника имуществени вреди, с които е намалена стойността на ипотекираното в полза на ищцовото дружество имущество. В хода на производството са събрани доказателства, съдебното дирене приключено и обявено, че РС ще се произнесе с решение. С определение от 02.04.2015 г. обаче районният съд е отменил протоколните си определения от 10.03.2015 г. и прекратил производството по делото поради недопустимост на предявения иск. Това определение на РС е отменено с определение на Окръжен съд- Стара Загора от 28.08.2015 г. по ч.търг.дело № 1137/2015 г. и делото върнато на районния съд за произнасяне с решение по съществото на спора. След връщане на делото в районния съд е депозирана молба от ищеца с дата 23.10.2015 г. за допускане на обезпечение на иска чрез възбрана на недвижими имоти, подробно описани в молбата. За обосноваване на обезпечителната нужда ищецът посочил обстоятелството, че в хода на производството се установило, че ответникът извършил демонтаж на елементи от покривните конструкции на 12- те броя сгради и впоследствие извършил разпоредителни сделки с тях, поради което съществувала реална възможност за затрудняване и осуетяване на вземането му при уважаване на претенцията му, която била основателна.  

        С обжалваното определение районният съд е приел, че предявеният иск е допустим и вероятно основателен; че е налице обезпечителна нужда, както и че поисканата обезпечителна мярка е подходяща с оглед характера на иска, поради което допуснал исканото обезпечение чрез налагане на възбрана на посочените недвижими имоти, като определил и гаранция в размер на 500 лв. Определената гаранция е била внесена и е издадена обезпечителна заповед.

 

        Процедурата по обезпечение на иск има за цел да осигури, докато съдебният спор е висящ или дори още преди предявяване на иска, осъществяването на неоснователно отричаното право. Тя се прилага с оглед елиминиране или ограничаване на възможността ответникът да осуети изпълнението на бъдещото съдебно решение, постановено в полза на ищеца. За да бъде допуснато обезпечение на иска следва да са налице кумулативно дадени предпоставки, а именно: искът да е допустим, вероятно основателен /подкрепен с достатъчно доказателства/, да е налице обезпечителна нужда, предложената обезпечителна мярка да е подходяща. Липсата на която и да е от посочените предпоставки обуславя неоснователност на молбата за обезпечаване на иска.

 

        Настоящият състав счита, че районният съд е допуснал исканата обезпечителна мярка без да е събрал доказателства относно всички предпоставки, посочени по- горе, които следва да са налице за допускане на обезпечението. Приел е, че предложената обезпечителна мярка е подходяща, без молителят да е представил доказателства с молбата за стойността на имотите, чиято възбрана се иска, за да се извърши преценка съобразена ли е исканата обезпечителна мярка с обезпечителната нужда. В конкретния случай, данъчната оценка на имотите възлиза на 506146.70 лв., видно от представеното пред настоящата инстанция удостоверение №  ДОО13683БФ от 13.11.2015 г. на Община Стара Загора, отдел “МДТ”, а пазарната цена безспорно надвишава тази стойност. Цената на предявения иск е 4990 лв. към момента на допускане на обезпечението. В случая е предявен частичен иск и при облигационните парични притезания, предявяването на частичен иск въвежда като предмет на делото част от търсената парична сума и последната определя цената на предявения иск, поради което е без значение какъв е размерът на цялата претенция. Всяка обезпечителна мярка сериозно засяга правната сфера на лицето, срещу което се допуска, и затова тя трябва да бъде съобразена с нуждата, която налага прилагането й. В случая обезпечителната мярка не е съобразена с нуждата, поради което определението и издадената въз основа на него обезпечителна заповед следва да бъдат отменени и вместо това постановено друго, с което молбата на “Лора 2004” ООД- Стара Загора за допускане на обезпечение на предявения от дружеството иск за сумата 4990 лв. бъде оставена без уважение като неоснователна.

  

        По частната жалба относно прекратяване на производството по делото и изпращането му по подсъдност на Окръжен съд- Стара Загора: Жалбата е подадена в срок и е допустима- съгласно разпоредбата на чл.121 ГПК, заинтересованата страна може да обжалва определението във връзка с подсъдността. Разгледана по същество, тази частна жалба е неоснователна. В съдебно заседание на 11.11.2015 г. районният съд е допуснал изменение на предявения иск чрез увеличение на размера на претендирана сума, като същият се счита частично предявен за сумата 31990 лв. вместо за 4990 лв. С оглед размера на иска, същият е подсъден на окръжния съд- чл.104, т.4 ГПК, поради което и районният съд е прекратил производството и изпратил делото по подсъдност на ОС- Стара Загора. Това определение е правилно. В частната жалба не се развиват никакви конкретни оплаквания относно нарушаване на правилата за подсъдността. Твърди се само, че определението е незаконосъобразно, тъй като преди да го изпрати на ОС, районният съд следвало да се произнесе по молбата на ответника от 11.11.2015 г. за събиране на нови доказателства.  Това оплакване е неоснователно. След изпращане на делото на окръжния съд същото се счита висящо пред него от деня на подаване на исковата молба- чл.118, ал.2 ГПК, поради което същият следва да се произнесе по депозираната от ответника молба. Следва определението, с което производството по делото е прекратено и същото изпратено по подсъдност на окръжния съд да бъде потвърдено.

      

        Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд

 

                                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

        ОТМЕНЯ определение № 2912 от 26.10.2015 г., постановено по гр. дело № 4230/2014 г. на Старозагорския районен съд, с което е допуснато обезпечение на предявения иск по чл.49 ЗЗД от “Лора 2004” ООД- Стара Загора против “Екарисаж- Загоре” АД- Стара Загора за осъждане на ответното дружество да заплати на ищеца сумата от 4990 лв.- частичен иск /цялостна претенция 431827.20 лв./, чрез налагане на възбрана на поземлен имот с намиращите се в него 8 бр.сгради, находящ се в землището на гр.Стара Загора, до общия размер на исковата претенция по предявения частичен иск от 4990 лв. и определена гаранция в размер на 500 лв., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата за допускане на обезпечение на предявения иск по чл.49 ЗЗД от „Лора-2004" ООД, ЕИК 123658624, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман" № 85Б, офис 5, против „Екарисаж - Загоре" АД, ЕИК 123117608, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, кв.„Индустриален", за осъждане на ответното дружество да заплати на ищеца сумата от 4990 лв.- частичен иск /цялостна претенция 431827.20 лв./, чрез налагане на възбрана върху следните недвижими имоти: поземлен имот с идентификатор №68850.109.141 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № РД-18-43/25.05.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот гр.Стара Загора, с площ 10808 кв.м, с трайно предназначение на територията: друг вид земеделска земя, представляващ имот № 003141 в землището на гр.Стара Загора, при съседи имот №68850.109.37, имот №68850.109.150, имот №68850.109.140, имот №68850.109.517. имот №68850.109.138, ведно с построените върху имота 8 броя сгради: 1/сграда с идентификатор №68850.109.141.1, с функционално предназначение за преработка на животински протеин и мазнини за олигохимични цели и склад, със застроена площ от 1303 кв.м на два етажа; 2/сграда с идентификатор 68850.109.141.2 с функционално предназначение котелно помещение, със застроена площ от 179 кв.м на един етаж; 3/сграда с идентификатор 68850.109.141.3, с функционално предназначение трафопост, със застроена площ от 72 кв.м на един етаж; 4/сграда с идентификатор №68850.109.141.4, с функционално предназначение склад за готова продукция и работилница със застроена площ от 197 кв.м на един етаж; 5/сграда с идентификатор №68850.109.141.5, с функционално предназначение помпена и пречиствателна станция, със застроена площ от 76 кв.м на един етаж; 6/сграда с идентификатор №68850.109.141.6. с функционално предназначение столова и санитарен пропуск, със застроена площ от 397 кв.м, на два етажа; 7/сграда с идентификатор №68850.109.141.7, с функционално предназначение административна сграда, със застроена площ от 190 кв.м, на един етаж; 8/сграда с идентификатор №68850.109.141.8, с функционално предназначение беседка, със застроена площ от 71 кв.м, на един етаж - до общия размер на исковата претенция по предявения частичен иск от 4990 лв.,  като неоснователна.

 

        ОБЕЗСИЛВА издадената обезпечителна заповед.

 

        ПОТВЪРЖДАВА определението от 11.11.2015 г., постановено по гр. дело № 4230/2014 г. по описа на Старозагорския районен, съд с което производството е прекратено и делото изпратено по подсъдност на Окръжен съд- Стара Загора.

 

        Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                           

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                    

                                                                                         2.