О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

Номер 48                                    18.01.2016 година                  Град Стара Загора   

                                            

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 18 януари                                                    две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                               МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар……………………………….…………………………………………..                                                        

Прокурор………………………………………………………………………….                                            

като разгледа докладваното от зам.-председателя  ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА                        

въззивно ч. гражданско дело номер 1619  по описа за 2015 година.

 

Образувано е по частна жалба на “НИДЕЯ-КОМ” ООД гр.Стара Загора   против определение №2955  от 29.10.2015г., постановено по гр.д.№ 5831/2013г. по описа на Старозагорския  районен съд.

Жалбоподателите обжалват определението като считат същото за неправилно и молят да бъде уважена частната им жалба, като бъде отменено атакуваното с нея определение като неправилно, като вместо него бъде постановено освобождаване на внесената от „НИДЕЯ-КОМ" ООД, със седалище в гр.Стара Загора, по сметката на Районен съд гр. Стара Загора, за допускане на обезпечение, парична гаранция от 1500 лв. и връщането на „НИДЕЯ-КОМ" ООД със седалище в гр.Стара Загора на сумата в размер на 1500 лв. от Районен съд гр. Стара Загора. Подробни съображения излагат в частната си жалба.

Ответниците по частната жалба “ТЕХНОВОЛТ” ЕООД и Н.Е.М. не вземат становище по жалбата.

Окръжният съд като разгледа материалите по делото, намери за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима, подадена е в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е неоснователна.

С определение в з.з. № 3744/10.12.2013 г. по гр.д.№ 5831/2013г. по описа на Старозагорския  районен съд, е допуснато обезпечение на предявения по гр.д. № 5831/2013 г. по описа на СтРС иск с цена 15005,51 лв. в полза на „Нидея-Ком" ООД гр. Стара Загора против „Техноволт" ЕООД гр. Стара Загора и Н.Е.М., чрез налагане на запор на банкови сметки на ответниците, като е определена гаранция в размер на 1500 лв. Гаранцията е внесена по сметка на РС - Стара Загора с банково бордеро № 230511/11.12.2013 г.

С влязло в сила на 26.03.2014 г. неприсъствено решение № 357/26.03.2014 г. по настоящото дело, предявения обективно съединен иск от „Нидея-Ком" ООД против „Техноволт" ЕООД и Н.Е.М., по който е допуснато обезпечение, е уважен изцяло.

С обжалваното определение Старозагорският районен съд е приел, че тъй като ищецът и молител по обезпечението „Нидея-Ком" ООД не е направил искане за освобождаване на внесената гаранция в 1-годишен срок от датата, когато внесената сума за гаранция е станала изискуема - 26.03.2014 г., а такова искане е направено едва на 28.10.2015 г., молбата за освобождаване на внесената гаранция в размер на 1500 лв. следва да бъде оставена без уважение, като на основание чл. 82 ГПК следва да бъде разпоредено внесената сума за гаранция в размер на 1500 лв. да се внесе в полза на Държавата по Бюджета на съдебната власт.

Въззивният съд намира така постановеното определение за правилно и законосъобразно. Напълно споделя изводите на първоинстанционния съд относно това, че след като спорът между страните е приключил с влязло в сила решение на 26.03.2014 г., от този момент насетне започва да тече едногодишният срок, в който може да се иска връщане на гаранцията. Изискуемостта на едно вземане принципно се свързва с момента на неговото възникване – ако не е уговорено друго /чл. 69, ал. 1 ЗЗД/. В случаите на освобождаване на внесена гаранция за допускане на обезпечение на иск по чл. 389 и сл. ГПК, това е влизането в сила на съдебния акт, с който искът е отхвърлен или производството по него прекратено – аргумент от чл.403 ал.2 във връзка с ал.1 ГПК. С влизане в сила на акта, чието обезпечение е поискано и във връзка със същото съдът е задължил молителя да внесе парична гаранция, отпада интересът и необходимостта от допуснатата обезпечителна мярка, а оттук и изводът – възниква вземане за лицето, в чиято полза същите са били допуснати, да получи обратно внесените като гаранция суми.

В потвърждение на горното е и приетото от Върховния касационен съд на Република България – Тълкувателно решение № 6 от 23.10.2015 г., т. 3, а именно: изискуемостта на вземането за връщането на сумите настъпва с влизане в сила на съдебния акт, с който е приключил исковият процес.

          С оглед на гореизложеното въззивният съд намира обжалваното определение за правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено. При постановяването му не са допуснати нарушения на материалния и процесуалния закони.

 

Водим от горните мотиви, окръжният съд  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №2955  от 29.10.2015г., постановено по гр.д.№ 5831/2013г. по описа на Старозагорския  районен съд.

 

Определението не подлежи на обжалване.

     

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      

        

 

          ЧЛЕНОВЕ: