О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 53                                                       18.01.2016 г.                          гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                   І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на осемнадесети януари                                             две хиляди и шестнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

           

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

      ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                            МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар  ………………….……………………………

Прокурор  …………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия МАВРОДИЕВА

въззивно  гр.  дело № 1623 по описа  за  2015 година

 

Производството е образувано по жалба от адв. П.П., като пълномощник на С.Г.Р. против определение № 1851 от 26.06.2015г. постановено по гр.д.№ 2226/2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се прекратява производството по делото и се връща исковата му молба.

 

Частният жалбоподател излага съображения за неправилност и незаконосъобразност  на обжалваното определение и моли да  бъде отменено.

 

В срока е постъпил отговор от другата страна А.С.Р., действащ със съгласието на майка си Е.А.К.– Р., чрез адв. Г.Й., с който се взема становище за неоснователност на частната жалба. Моли да се остави в сила обжалваното определение.

 

Съдът след като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери допустимостта и намери за установено следното:

 

Жалбата е допустима, като подадена в срока за обжалване.

 

С обжалваното определение Старозагорския районен съд е приел, че ищецът няма правен интерес от воденето на настоящия иск, тъй като от обстоятелствената част на исковата молба било видно, че на 14.04.2015г. с банков превод в срока за доброволно изпълнение по чл.428, ал.1 от ГПК превел дължимата сума по сметка на ДСИ при РС – Стара Загора.

 

Производството е образувано по искова молба на С.Г.Р., чрез адв. П. против А.С.Р., действащ със съгласието на майка си Е.А. Кондева – Радева с правно основание чл.439 ГПК , за установяване недължимост на сумата от 1270.78 лв. – месечни издръжки от по 70 лв. всяка за периода 01.06.2009г. – 01.03.2010г. вкл., общо 700 лв., определени по съдебно решение по гр.д.№ 663/2005г. по описа на РС – Стара Загора, присъдени по изп. лист  от 04.02.2015г. и претендирани по изп. д. № 52/2015г. по описа на ДСИ при РС Стара Загора; мораторни лихви за периода 01.06.2009г. – 27.03.2015г. върху дължимите месечни вноски за процесния период в общ размер на 392.54 лв. и за периода 01.04.2010г. до 27.03.3012г. върху дължимите месечни вноски за периода 01.04.2010г. – 01.03.2012г. в общ размер 178.24 лв., изчислени към 27.03.2015г. по изп. дело поради погасяване по давност.

 

Изложеното от СтРС обстоятелство в определението от 26.06.2015г., че задължението на ищеца за спорното вземане било изпълнено в срока за доброволно изпълнение с банков превод по сметка на ДСИ, не отговаря на фактическата обстановка, изложена в исковата молба. В обстоятелствената част на исковата молба, ищецът сочи, че получената от него  ПДИ била за плащане на сумата 7168.88 лв., като изброява конкретните задължения, включени в тази сума. Сочи, че по банков път внесъл по сметка на ДСИ сумата от 5274.14 лв., като конкретизира основанието на сумите по месеци и размер. По отношение на процесната сума от 1270.78 лв. не е налице твърдение за плащане, чрез превод по сметка на ДСИ. Тъй като изложеното фактическо основание за прекратяване на производството по делото в обжалваното определение не е налице, съдът намира, че не е налице и установената от съда липса на правен интерес от водене на настоящия иск и недопустимост на иска по чл.439 ГПК.  

Ето защо, съдът намира, че определението на съда, с което се прекратява производството по делото и се връща исковата молба и приложенията й на ищеца С.Г.Р. поради недопустимост на иска с правно основание чл.439 ГПК е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото върнато на Старозагорския районен съд за продължаване на процесуалните действия.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.278 от ГПК, Окръжният съд

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 1851 от 26.06.2015г. постановено по гр.д.№ 2226/2015г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се прекратява производството по делото и се връща исковата молба и приложенията й на С.Г.Р. като незаконосъобразно.

 

ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за продължаване на процесуалните действия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: