О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  

 

Номер   34                        08.01.2016 година                  град С.

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                     Втори граждански състав

На 08.01.                                                                                      2016 година

В закрито заседание, в следния състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                              ЧЛЕНОВЕ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                   НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

като разгледа докладваното от съдия УРУКОВ въззивно гражданско дело № 1626 по описа за 2015година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

           

 

Производството е на основание чл. 258 и сл. от ГПК.

 

Делото е образувано по постъпила въззивна жалба от адв. Л. Д. – М. от АК – гр. Пловдив като пълномощник на въззивника Д.К.И., с която в законния срок обжалват постановеното първоинстанционно решение на РС-Г., постановено по гр.дело № 475/24.11.2015г., с което решение е отхвърлена претенцията на ищеца за присъждане на направени по делото разноски – за заплатен адвокатски хонорар. Считат решението на съда за неправилно, неоснователно и постановено в несъответствие с нормативните разпоредби.

 

Молят да бъде отменено решението на Г. районен съд в частта му, в която е отхвърлена претенцията на въззивника Д.И. за присъждане на направени по делото разноски за заплатен адвокатски хонорар.

 

Претендират за присъждане на направените разноски пред първоинстанционното производство, за което са представили договор за правна защита и съдействие и списък на разноските.

 

Не правят искане за събиране на нови доказателства.

 

               В законния срок е постъпил писмен отговор на въззивната жалба от “Т.” ЕООД – гр. Г., представлявано от Управителя Г.Б.Н., чрез пълномощника си адв. П.Ж.Ж., с правно основание чл. 263 от ГПК.

 

       Считат, че подадената въззивна жалба на Д.И. е изцяло необоснована и неоснователна и молят да бъде оставена без уважение, а решението на РС-Г. като правилно и законосъобразно да бъде потвърдено. Считат, че отхвърлянето на предявените искове е в резултат на процесуалното поведение на ищеца – дезинтересираност към делото, оставяйки съда и ответника да извършват практически лишени от смисъл процесуални действия. По отношение на разноските считат, че напълно законосъобразно и в съответствие с нормата на чл. 78, ал. 1 ГПК, при цялостното отхвърляне на исковете, съдът правилно не е присъдил на ищеца съдебни разноски по делото, в това число и адвокатския хонорар.

 

Молят предвид изложеното в писмения отговор, да бъде постановено решение, с което да се остави без уважение подадената въззивна жалба от Д.И. чрез неговия пълномощник, като се потвърди постановеното първоинстанционно решение на РС-Г. № 100/24.11.2015г. по гр. Дело № 475/2015г.

 

Претендират за присъждане на направените пред въззивната инстанция разноски.

 

Представят и молят да бъдат приети по делото – справка за дължими и изплатени суми на въззивника Д.К.И., пълномощно № 18762/15.09.2015г., пълномощно от 21.12.2015г. и списъка на разноските.

 

Въззивният съд намира, че делото следва да бъде върнато на първоинстанционния РС-Г. за произнасяне по реда на чл. 248 от ГПК относно искането на въззивника Д.К.И. за присъждане на направените от същия по делото разноски именно пред първата инстанция, съобразно специалната разпоредба на чл. 248 от ГПК. Компетентен да се произнесе по това искане е първостепенният съд и едва вече след произнасянето на този съд относно поисканите от въззивника – ищец разноски, определението на този съд съобразно чл. 248, ал. 3 ГПК от своя страна може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване и самото решение.

 

В тази връзка производството по делото следва да бъде прекратено пред настоящия съд и изпратено на РС-Г. относно искането на ищеца-въззивник Д.К. за произнасяне относно искането му за присъждане на направените от него разноски по делото, касаещи заплатения от него адвокатски хонорар.

 

Тъй като настоящото определение не прегражда по-нататъшния ход на делото и не е предвиден специален ред за неговото обжалване, то същото не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

          Водим от горните мотиви, съдът

 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 1626/2015г. по описа на ОС-С..

 

ИЗПРАЩА делото на РС-Г. за произнасяне по искането на ищеца-въззивник Д.К.И. с ЕГН **********,***, за присъждане на направените от него разноски по делото пред първоинстанционния съд, касаещи заплатения от него адвокатски хонорар.   

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                            ЧЛЕНОВЕ:      1.

 

 

                                                                    2.