О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 88                                                       26.01.2016 г.                          гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                   І ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на двадесет и шести януари                                       две хиляди и шестнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

           

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

      ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                            МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар  ………………….……………………………

Прокурор  …………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия МАВРОДИЕВА

въззивно  гр.  дело № 1019 по описа  за  2016 година

 

Производството е образувано по жалба от адв. К.Л., като пълномощник на Общото събраните на Етажната собственост на ваканционен комплекс „Лъки“, с рег. № 94-00-1598 от 10.10.2011г. на Община Несебър, с адрес обл. Бургас, с. Равда, ул. Бриз, представлявано от Р.С.В.– председател на Управителния съвет на ОС против определение № 2390 от 27.11.2015г. постановено по гр.д.№ 1598/2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което се оставя без разглеждане исковата молба и се прекратява производството по делото, обезсилва се заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК и са присъдени разноски..

 

Частният жалбоподател излага съображения за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното определение и моли да  бъде отменено, а делото върнато за продължаване на процесуалните действия.

 

В срока е постъпил отговор от другата страна „Фенерите“ ООД, гр.Казанлък,  чрез адв. Ц.М., с който се взема становище за неоснователност на частната жалба. Моли да се остави в сила обжалваното определение. Претендира за разноски.

 

Съдът след като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери допустимостта и намери за установено следното:

 

Жалбата е допустима, като подадена в срока за обжалване.

 

С обжалваното определение Казанлъшкия районен съд е приел, че предявения иск е недопустим, като предявен от ненадлежно легитимирано лице, поради което е прекратил производството по делото. Изложил е съображения, че съгласно т.8 от Договора било записано, че изпълнителят имал право да получи договореното възнаграждение от собствениците, а не Общото събрание на ЕС.

 

Производството е образувано по искова молба на Етажната собственост на ваканционен комплекс „Лъки“, с рег. № 94-00-1598 от 10.10.2011г. на Община Несебър, с адрес обл. Бургас, с. Равда, ул. Бриз, представлявано от Р.С.В.– председател на Управителния съвет на ОС против „Фенерите“ ООД, гр.Казанлък, представлявано от управителя С.П.К. с правно основание чл.422 ГПК, за признаване за установено по отношение на ответника, че същият дължи на ищеца общо сумата 5538 лв., представляваща незаплатени от ответника суми по поддръжка за 2012г., 2013г. и 2014г., ведно със законната лихва.

 

Процесуалната легитимация се определя от твърденията на ищеца в исковата молба, който заявява, че именно той е носителят на накърненото от ответника чрез възникналия между тях правен спор материалното право (Решение № 5/06.06.2011 г., по гр. д. № 47/2010 г., на III г.о., постановено по реда на чл. 290 ГПК), за разлика от материалната легитимация, която се определя от доказването на иска и обуславя неговата основателност и по която съдът се произнася със съдебното решение. В случая, процесуално легитимирано да води установителен иск по чл.422 ГПК е лицето, което твърди, че има вземане срещу ответника. Дали в действителност тези факти са се осъществили, е въпрос на материалноправна легитимация на страните, която се установява от събраните по делото доказателства. При положение, че в обжалваното определените съдът обсъжда приети по делото доказателства, какъвто е договорът между ищеца и „Радианс“ ООД, то вече става дума за материалната легитимация на ищеца, която подлежи на доказване и по която следва да има произнасяне в мотивите на решението.  

 

Ето защо, съдът намира, че определението на съда, с което се оставя без разглеждане иска като недопустим, прекратява се производството по делото, обезсилва се Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч.гр.д.№ 915/2015г. по описа на РС Казанлък и се присъждат разноски, е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а делото върнато на Казанлъшкия  районен съд за продължаване на процесуалните действия.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.278 от ГПК, Окръжният съд

 

                                                О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 2390 от 27.11.2015г. постановено по гр.д.№ 1598/2015г. по описа на Казанлъшкия районен съд като незаконосъобразно.

 

ВРЪЩА делото на Казанлъшкия районен съд за продължаване на процесуалните действия.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: