Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 41                                                    16.02.2016 г.                     град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На шестнадесети февруари                                                                    2016 година

в открито заседание, в следния състав:         

                                                                      

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                          

Секретар:  Н. Караджунова,

Прокурор: Петя Драганова,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ

гражданско дело № 141 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл.5 от ЗЛС и чл. 336 и сл. от ГПК.

           

            Образувано е по искова молба от С.В.Д., с която моли съда да постави под пълно запрещение дъщеря й – Н.Н.Н., като страдаща от психично заболяване.

 

Назначеният служебно от съда особен представител на пълнолетния ответник изразява становището, че от събраните по делото доказателства в интерес на ответницата е да се постави под пълно запрещение.

 

Представителят на Окръжна прокуратура- гр.Стара Загора взема становище, че предявеният иск е основателен и следва да бъде уважен, като пълнолетната ответница се постави под пълно запрещение.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, като взе предвид становищата и доводите на страните, както и приложимите по казуса материално-правни и процесуални норми, намира за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното:

 

Не се спори между страните по делото, че ищцата е майка на пълнолетната ответница Н.Н.Н. и съгласно разпоредбата на чл. 336, ал.1 от ГПК, за нея е налице правен интерес от предявения иск. Това обстоятелство се установява от представеното по делото Удостоверение за раждане издадено въз основа на акт за раждане № 718/24.11.1997 г. издадени от Община Казанлък.

 

Съгласно изискването на чл. 337 от ГПК, съдът придоби непосредствени и преки впечатления за ответницата в проведеното открито съдебно заседание в дома и в гр. Казанлък. Същата не е ориентирана за време и място. Не може да говори, не може да се движи, лежи в легло, не може да се обслужва сама.

 

 

От представеното по делото експертно решение № 2575/27.09.2007 г. на Многопрофилна болница за активно лечение “Проф. д-р Стоян Киркович” – АД гр. Стара Загора се установява, че ответницата страда от “детска церебрална парализа”

 

При цялостната преценка на всички писмени доказателства по делото, от придобитите лични впечатления от ответника, съдът намира, че същата следва да бъде поставена под пълно запрещение. Установи се по безспорен начин, че ответницата страда от заболяване, което я лишава напълно от възможността да полага каквито и да е грижи за себе си, и да защитава своите интереси. Страда от “детска церебрална парализа”, което не й позволява да живее самостоятелно и да се грижи за себе си и да защитава имуществените и не имуществените си интересите.

 

При тези данни, съдът счита, че ответницата е в невъзможност да се грижи за своите работи и да защитава по какъвто и да е начин своите ежедневни нужди и интереси. Съдът намира, че невъзможността за адекватна защита на личните и имуществените интереси налага поставянето и под пълно запрещение с оглед да не се допусне по какъвто и да е начин увреждането им. Налице са законовите изисквания на чл.5, ал.1 от ЗЛС.

 

Следователно предявеният иск се явява напълно основателен и доказан и следва да бъде уважен, като ответницата се постави под пълно запрещение по смисъла на чл.5, ал.1, пр.2 от ЗЛС.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл. 338 от ГПК, във вр. с чл.5, ал.1, пр.2 от ЗЛС и чл.154 и сл. от СК, Окръжен съд- гр.Стара Загора

                                     

Р    Е    Ш    И   :

 

 

ПОСТАВЯ под ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ пълнолетното лице Н.Н.Н., ЕГН **********,***.

 

РАЗПОРЕЖДА препис от Решението, след влизането му в законна сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство - Кмета на Община- Казанлък, както и на ТЗ “ГРАО”-Ст.Загора – Областна служба на МРРБ - София, ГД “ГРАО” по ЕСГРАОН, съгласно чл.107 от ПАС и чл.115, ал.1, т. 7 от ЗГР.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщаването му чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив. 

 

                                                            

 

ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :…………………