Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 43                                                    17.02.2016 г.                     град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД               ТРЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На шестнадесети февруари                                                                    2016 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

                                                           

Секретар:  Н. Караджунова,

Прокурор: Петър Василев,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик МИНЧЕВ

гражданско дело № 142 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл.5 от ЗЛС и чл. 336 и сл. от ГПК.

           

            Образувано е по искова молба от Р.Д.Т., с която моли съда да постави под пълно запрещение дъщерите си – Д.В.Х. и Х.В.Х., като страдащи от психично заболяване.

 

Назначеният служебно от съда особен представител на непълнолетните ответници изразява становището, че от събраните по делото доказателства в интерес на ответниците е да се поставят под пълно запрещение.

 

Представителят на Окръжна прокуратура- гр.Стара Загора взема становище, че предявеният иск е основателен и следва да бъде уважен, като непълнолетните ответници се поставят под пълно запрещение.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, като взе предвид становищата и доводите на страните, както и приложимите по казуса материално-правни и процесуални норми, намира за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното:

 

Не се спори между страните по делото, че ищцата е майка на непълнолетните ответници Д.В.Х. и Х.В.Х. и съгласно разпоредбата на чл. 336, ал.1 от ГПК, за нея е налице правен интерес от предявения иск. Това обстоятелство се установява от представеното по делото Удостоверения за раждане издадени въз основа на актове за раждане с № 1847/05.11.1999 г. и № 1846/05.11.1999 г. издадени от Община Стара Загора, Област Стара Загора.

 

Съгласно изискването на чл. 337 от ГПК, съдът придоби непосредствени и преки впечатления за ответниците в проведеното открито съдебно заседание.

 

Същите не са ориентирани за време и място. Не могат да говорят. Не могат да се грижат сами за своите нужди. 

 

От представеното по делото експертни решения № 1324/14.05.2015 г. на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД гр. Стара Загора и № 1315/14.05.2015 г. на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД гр. Стара Загора се установява, че ответниците страдат от  “тежка умствена изостаналост”

 

При цялостната преценка на всички писмени доказателства по делото, от придобитите лични впечатления от ответниците, съдът намира, че същите следва да бъдат поставени под пълно запрещение. Установи се по безспорен начин, че ответниците страдат от заболяване, което ги лишава напълно от възможността да полагат каквито и да е грижи за себе си и да защитават своите интереси. Страдат от “тежка умствена изостаналост”, което не им позволява да живеят самостоятелно и да се грижат за себе си и да защитават имуществените и не имуществените си интересите.

 

При тези данни, съдът счита, че ответниците са в невъзможност да се грижат за своите работи и да защитават по какъвто и да е начин своите ежедневни нужди и интереси. Съдът намира, че невъзможността за адекватна защита на личните и имуществените интереси налага поставянето им под пълно запрещение с оглед да не се допусне по какъвто и да е начин увреждането им. Налице са законовите изисквания на чл.5, ал.1 от ЗЛС.

 

Следователно предявеният иск се явява напълно основателен и доказан и следва да бъде уважен, като ответниците се поставят под пълно запрещение по смисъла на чл.5, ал.1, пр.2 от ЗЛС.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл. 338 от ГПК, във вр. с чл.5, ал.1, пр.2 от ЗЛС и чл.154 и сл. от СК, Окръжен съд- гр.Стара Загора

                                    

Р    Е    Ш    И   :

 

ПОСТАВЯ под ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ непълнолетните лица Д.В.Х. ЕГН ********** и Х.В.Х., ЕГН **********,***.

 

РАЗПОРЕЖДА препис от Решението, след влизането му в законна сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство - Кмета на Община- гр.Стара Загора, обл.Старозагорска, както и на ТЗ “ГРАО”-Ст.Загора – Областна служба на МРРБ - София, ГД “ГРАО” по ЕСГРАОН, съгласно чл.107 от ПАС и чл.115, ал.1, т. 7 от ЗГР.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив. 

 

 

                                                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :………………..