О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер 142                     12.02.2016 г.               град  Стара

 

Старозагорският окръжен съд,ШЕСТИ граждански състав

на дванадесети февруари 2016г.

в закрито заседание в следния състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Н. УРУКОВ

Секретар Павлина Г.

като разгледа докладваното от съдията-докладчик УРУКОВ

Гражданско дело № 139 по описа за 2015 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

        Производството е на основание чл.129, ал.3 и във вр. с чл.252- чл.254 и във вр. с чл.336 и сл. от ГПК/2008г./ и във вр. с чл.5, ал.1 от ЗЛС.

 

Постъпила е Искова молба от пълнолетната С.Г.Ф. против пълнолетния ответник Н.И.К. *** , за който твърди, че страда от тежка душевна болест, която му пречи да се грижи за своите работи, поради което на основание чл.5 от ЗЛС моли съда да го постави под пълно запрещение.

 

        За осъществяване на процесуално представителство и във връзка с постъпилата в ОС-Ст. след 01.03.2008г. Искова молба, на основание чл.29, ал.2, изр.1 и 2 във връзка с чл.131 и сл. от новия ГПК/2008г./, и с оглед избягване на евентуални противоречия между страните по делото, и с оглед връчването по надлежния ред на препис от Исковата молба и всички приложения към нея за сочения като душевно болен пълнолетен ответник, съдът с разпореждането си от датата 15.12.2015 год. е оставил без движение гр. дело под № 139/2015 год. по описа на ОС-Стара , като ищцата в 1-седмичен срок от съобщението с писмена молба и съответния препис да посочи надлежен ответник по делото, да представи препис от исковата молба и всички приложения към нея за връчването на този ответник, да внесе ДТ в размер на 30 /тридесет/ лева по сметката на ОС-Стара , както и с оглед осигуряване на задължителната адвокатска защита на ответника по делото, в 1- седмичен срок от съобщаването ищцата да внесе и депозит 300 лв. /триста лева/ по депозитната  /набирателна/ сметка на Окръжен съд- Стара  в обслужващата го “Централна Кооперативна банка- АД”- клон Стара  за възнаграждение на особения представител на ответника, и в същия срок да представи платежния документ своевременно по делото, като бъде изрично предупредена, че при неизпълнението на указанията на съда в посочения срок, исковата молба ще бъде върната и производството по делото прекратено.

 

Законният 1- седмичен срок е започнал да тече за ищцата С.Г.Ф. на датата 04.01.2016 г. /понеделник/ и е изтекъл на 11.01.2016г. /понеделник/. Било е изпратено и второ съобщение до ищцата С.Г.Ф., чрез пълномощника й адв. А.М.С. ***, което е получено на 01.02.2016 год. И на днешна дата 12.02.2016г. не са отстранени нередовностите по Исковата молба и не е внесена дължимата ДТ в размер на 30 /тридесет/ лева по сметката на ОС-Стара , както и с оглед осигуряване на задължителната адвокатска защита на ответницата по делото, в 1- седмичен срок от съобщаването ищцата не е внесла и депозит 300 лв. /триста лева/ по депозитната  /набирателна/ сметка на Окръжен съд- Стара  в обслужващата го “Централна Кооперативна банка- АД”- клон Стара  за възнаграждение на особения представител на ответника, и в същия срок да представи платежния документ своевременно по делото. В тази връзка ищцата е била изрично предупредена, че при неизпълнението на указанията на съда в посочения срок, исковата молба ще бъде върната и производството по делото прекратено.

 

Следва категоричния извод, че не са изпълнени по никакъв начин указанията на съда, дадени  с горепосоченото разпореждане от датата 15.12.2015 г.

       

Следователно е налице законовата хипотеза на чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 от ГПК/2008г./, и Исковата молба следва да се върне обратно на ищцата и производството по делото да бъде прекратено, ведно с всички законни последици от това.

 

        Тъй като това постановено в закрито заседание съдебно Определение прегражда по- нататъшното развитие на делото, то може да се обжалва в 1-седмичен срок от съобщаването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Ст. пред Апелативен съд- гр.Пловдив по правилата на чл.252-254 във вр. с чл.274, ал.1, т.1 и чл.275 от ГПК/2008г./.

 

        Ето защо предвид гореизложените мотиви и на основание чл.129, ал.3, изр.1, пр.1 и изр.2 от ГПК/2008г./,  във вр. с чл.252- чл.254 и във вр. с чл.336, ал.1, и чл.5 от ЗЛС, Окръжен съд- Стара

 

                              О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И   :

 

        ВРЪЩА обратно на ищцата С.Г.Ф. *** Исковата й молба вх.№ 15257/26.11.2015г., поради неотстраняване в срок на нередовностите по същата.

 

        ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 139/2015г. по описа на Окръжен съд- гр.Стара .

 

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 1-седмичен срок от връчването му на всяка от страните с частна жалба чрез Окръжен съд- гр.Стара  пред Апелативен съд- гр.Пловдив.

 

 

 

 

                                                ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :