Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

57                                                   26.02.2016 г.                              гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и седми януари                                 две хиляди и шестнадесета година  

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                                      

             РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                 МАРИАНА МАВРОДИЕВА Секретар П.В.

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА

въззивно гражданско дело N  1605 по описа за 2015 година.

           

Производството е образувано по въззивна жалба на В.А.М. чрез адв. Д.Г. против решение № 1011 от 02.11.2015 г., постановено по гр.дело № 3080/2015 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се отхвърлят предявените от В.А.М. против Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите – Стара Загора, обективно съединени искове с правно основание чл. 344 ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от КТ, за признаване на уволнението по Заповед № РД – 11 – 127/01.06.2015г. на Директора на РИОСВ гр. Стара Загора, за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на предишната работа, на длъжност „Изпълнител – водач на МПС”, Дирекция „Административни, финансови и правни дейности” към РИОСВ гр. Стара Загора, за заплащане на сумата 3 300 лв., представляваща обезщетение по чл. 225 ал. 1 от КТ за оставане без работа, считано от датата на уволнението 01.06.2015 г. - до 01.12.2015г.,  ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на исковата молба - 24.06.2015г. до окончателното изплащане, за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка и в други документи, като неоснователни, присъдени са разноски.

             

Въззивникът счита, че решението на Старозагорския РС е неправилно и незаконосъобразно, постановено при неправилно прилагане на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Проведената процедура по подбор била незаконосъобразна, извършения подбор и прекратяване на ТПО били незаконосъобразни, тъй като одобреното длъжностно и поименно длъжностно разписание били издадени в противоречие с императивни правни норми и при неспазване на законно- установените процедури. Решението било постановено при допуснати съществени процесуални нарушения. Излага подробни съображения в жалбата по всички оплаквания. Моли съдът да отмени решението изцяло и уважи предявените искове с правно основание чл.344, ал.1, т.1, т.2, т.3, и т.4  от КТ. Претендира разноски.

 

Въззиваемата страна РИОСВ гр.Стара Загора, представлявана от директора П.П., чрез адв. Н.К., оспорва жалбата като неоснователна. Сочи се, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно и не са допуснати процесуални нарушения при разглеждане и решаване на делото. Излага подробни съображения. Моли съдът да остави решението в сила и претендира направените пред въззивната инстанция разноски.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становищата на  страните, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

 

Производството е по предявени обективно съединени искове: за признаване уволнението за незаконно и неговата отмяна по чл.344, ал.1, т.1 от КТ, за възстановяване на предишната работа по чл.344, ал.1, т.2 от КТ, за заплащане на обезщетение за времето, през което ищецът е останал без работа поради уволнението, по чл.344, ал.1, т.3 от КТ; за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи по чл. 344, ал.1, т.4 от КТ.

Ищецът В.А.М. твърди в исковата си молба, че с трудов договор от 30.06.2014 г., сключен между РИОСВ- Стара Загора, в качеството му на работодател и ищеца, в качеството му на служител бил назначен на длъжност „Изпълнител-водач на МПС" в РИОСВ- Стара Загора, за неопределено време, с мястото на работа РИОСВ-Стара Загора, ул. „Стара планина" № 2, с изпитателен срок три месеца в полза на работодателя, при 8-часов работен ден и основна месечна работна заплата в размер на 500 лв., считано от 01.07.2014 г. Срокът за предизвестие при прекратяване на трудовия договор за двете страни бил уговорен на 30 дни. Считано от 15.07.2014 г. основното трудово възнаграждение на В.М. било променено на 550 лв.  на основание чл. 118, ал. 3 КТ. Със Заповед  от 01.06.2015 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора било прекратено трудово му правоотношение, считано от 01.06.2015 г. на основание чл. 328, ал.1, т. 2 КТ, одобрено длъжностно разписание на РИОСВ-Стара Загора, в сила от 01.06.2015 г. и утвърдено поименно разписание на длъжностите в РИОСВ-Стара Загора, в сила от 01.06.2015 г. В заповедта било посочено, че причината за прекратяване на трудовия договор била съкращаване на щата и проведен вътрешен подбор. Регистриран бил в Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда" - Стара Загора от 08.06.2015 г. По време на работата си в РИОСВ-Стара Загора ищецът изпълнявал качествено и в срок служебните си задължения, като  бил отговорен и съвестен служител. Счита, че така издадената заповед и извършеното прекратяване на трудовото правоотношение за незаконосъобразни, поради следните причини: Не били спазени формалните изисквания на чл. 328, ал. 1 от КТ, където законодателят изрично указал прекратяването да бъде осъществено чрез отправяне на предизвестие в сроковете на чл. 326, ал. 2 от КТ. Такова предизвестие не било отправяно, нито връчвано на В.М.. Заповедта не била достатъчно мотивирана, в това число и фактически обоснована, тъй като в нея не се сочело коя длъжност и къде се съкращава и т.н. Съкращаването на щата не било извършено по законоустановения ред и не било реално, тъй като трудовата функция фактически продължавала да се осъществява от други служители в инспекцията. Твърди още, че общата численост на служителите в инспекцията и на звеното, в което заемал длъжност ищеца, не била променена с новоодобрените щатно и длъжностно разписание. Съчетаването на съкращаване на една бройка с разкриването на друга след като е запазена общата численост на структурното звено и на администрацията като цяло, в което е работил ищецът водили до недоказаност на "реално съкращаване на длъжността". В случаят не било налице реално съкращаване на длъжността, защото служебните задължения изпълнявани от ищеца продължавали да бъдат осъществявани, но от друг служител на инспекцията. Към момента на прекратяване на трудовото правоотношение, на заеманата от ищеца длъжност били налице 2 щатни бройки, като на другата щатна бройка също имало назначен служител. Правото на уволнение не било упражнено законосъобразно, тъй като не се предхождало от законосъобразно извършен подбор защото: Работодателят не бил извършил подбор между лицата, изпълняващи трудовите задължения на ищеца. Ищецът не бил уведомяван за какъвто и да е подбор, нито критериите по които да се извършва подбора, евентуално назначена такава комисия, качеството на лицата натоварени да извършат подбор, нито били искани от него допълнителни сведения и документи, поради което въпреки посоченото в заповедта счита, че такъв подбор не бил осъществяван и дори да бил налице, същият бил незаконосъобразен и необективно извършен. Не били изпълнени изискванията на закона, които определяли два задължителни обективни критерия, които трябвало да се прилагат при извършване на подбора - квалификацията и нивото на изпълнение на работата. Работодателят бил злоупотребил с правото си на подбор като евентуално установените оценки не съответствали на действително притежаваните от работниците квалификация и изпълнение на възложената работа, както и при определянето на критериите за подбор. Решението за прекратяване на трудовото правоотношение не било взето преди уволнението. Предприетите от работодателя действия по подбор подлежали на съдебен контрол, като счита, че същите не били съобразени с императивни законови норми - не били включени всички необходими участници, законовите критерии не били приложени правилно, не било налице обективно съответствие между оценката по отделните показатели на професионалните качества и квалификация /подготовка/ с оглед изпълняваната от ищеца длъжност. При това положение извършеното прекратяване на трудовото правоотношение се явявало незаконосъобразно. Според ищеца, не били спазени и изискванията на чл. 333 КТ, тъй като от ищеца не била изискана информация дали не се ползва със закрила по този член на КТ.  В новото длъжностно разписание РИОСВ била организирана в две дирекции - една от общата администрация и една от специализираната, което било в нарушение на разпоредбите на ПУДРИОСВ. Структурата на инспекцията била организирана незаконосъобразно, в противоречие с императивни правни норми. Заповедта за прекратяване на служебното правоотношение била издадена въз основа на одобрено длъжностно разписание, което не било изготвено съобразно относимите законови разпоредби.  Счита, че изготвянето и връчването на длъжностните характеристики на основание длъжностно разписание действащо от 01.06.2015 г. било незаконосъобразно. Незаконосъобразно били издадени длъжностното, поименното разписание и новите длъжностни характеристики, поради което, обжалваната заповед се обосновавала на незаконосъобразни актове и като такава следвало да бъде отменена изцяло.  При признаване незаконосъобразността на извършеното уволнение ищецът следвало да бъде възстановен на заеманата преди уволнението длъжност „изпълнител - водач на МПС” при ответника и така предявеният иск с правно основание чл. 344, ал. 1, т 2 от КТ следвало да бъде уважен. Съгласно чл. 225, ал.1 КТ вр. с чл. 228 КТ, ищецът имал право на обезщетение, но за не повече от шест месеца в размер на последното получено месечно брутно трудово възнаграждение от 550 лева.  Моли съда, да се произнесе с решение, с което: Да признае за незаконосъобразно извършеното уволнение на ищеца от длъжността „Изпълнител - водач на МПС" в РИОСВ-Стара Загора, извършено със Заповед № РД-11-127/01.06.2015 г. на Директора на РИОСВ - Стара Загора и отмени същото като незаконосъобразно; Да го възстанови на заеманата преди уволнението длъжност „Изпълнител - водач на МПС" в РИОСВ-Стара Загора; Да осъди РИОСВ - Стара Загора, да му заплати сумата от 3 300 лв.,  представляваща обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ за времето през което ищецът е останал без работа – 01.06.2015 г. до 01.12.2015г. и законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане на сумите; Да бъде поправено в трудовата книжка и други документи основанието за уволнение. Ответникът по делото Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Стара Загора, чрез пълномощника си адв. Н.К. *** взема становище за неоснователност на претенциите, като излага подробни съображения за това.  Заявява, че издадената заповед за прекратяване на трудовото правоотношение на ищеца е законосъобразна, като осъществените в тази насока действия са при спазване на  изискванията на материалния закон. С определение в о.с.з от 06.08.2015г. съдът е приел за съвместно разглеждане направеното от ответника възражение за прихващане на претендираното от ищеца В.А.М.  обезщетение по чл. 225,  ал. 1 от КТ, в размер на 3300 лева, със сумата от 1100 лева, представляваща заплатени от ответника на ищеца обезщетения по чл.  220, ал. 1 от КТ и чл. 222, ал.1 от КТ.

           

            Не е спорно, че по трудово правоотношение ищецът В.А.М. е работил на длъжност „Изпълнител – водач на МРС” в Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите /РИОСВ/ гр. Стара Загора. Със Заповед № РД – 11 – 127/01.06.2015г. на директора на РИОСВ – Стара Загора, на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ – поради съкращаване на щата, трудовото правоотношение на ищеца е прекратено, считано от 01.06.2015г., като е разпоредено на В.М. да се изплати обезщетение по чл. 224, ал.1 от КТ за неизползвани дни платен годишен отпуск и по чл. 220, ал.1 от КТ – в размер на брутното трудово възнаграждение за неспазен срок на предизвестие. Заповедта е връчена на ищеца на 01.06.2015г. срещу подпис. 

 

            По длъжностно разписание на РИОСВ гр. Стара Загора, в сила от 15.07.2014г. в Обща администрация, Дирекция „Административни, финансови и правни дейности” /АФПД/ в т.9 и 10 са съществували две щатни бройки за длъжността „Изпълнител – водач на МПС”, заемани от ищеца В.М. и Т.Т.П.. С писмо изх. № 05-08-2961/13.05.2015г. на Министерството на околната среда и водите е разпоредено, в срок до 29.05.2015г. да се изготвят нови длъжностни разписания, като длъжностните наименования да се приведат в съответствие с Класификатора на длъжностите в администрацията и да се оптимизира числеността на общата администрация. С писмо изх. № РД – 05 – 2244/29.05.2015г., входирано в МОСВ с  № 05 – 08 – 2961/29.05.2015г., придружено с предложение за  ново длъжностно разписание и докладна записка изх. № РД – 05 – 2244/29.05.2015г. на РИОСВ гр. Стара Загора, адресирани до  Министъра на околната среда и водите и до Директора на Дирекция „ЧРИОВОП” към МОСВ, е оптимизирана числеността на Дирекция „АФПД”, като са посочени девет длъжности, които ще функционират, измежду които една е за длъжността „Изпълнител”. Длъжностното разписание е утвърдено от Директора на РИОСВ и одобрено от Министъра на околната среда и водите и е в сила от 01.06.2015г. Видно от същото, за длъжността „Изпълнител” към Дирекция „Административни, финансови и правни дейности” е предвидена една щатна бройка. Съгласно поименното разписание от същата тази щатна бройка е предвидено да се заема от лицето Т.Т.П..

            По повод утвърждаване на новото длъжностно разписание – изготвено по постъпилото писмо от МОСВ за оптимизиране числеността на общата администрация, със Заповед № РД 08 – 84/01.06.2015г. на Директора на РИОСВ гр. Стара Загора е наредено да се създаде комисия за подбор по чл. 329 от КТ състав от един председател и двама членове. Посочено е, че процедурата по подбора следва да се извърши в деня на издаване на заповедта – 01.06.2015г. В изпълнение на издадената заповед, с Протокол от 01.06.2015г. е извършен подбор от назначената комисия и е предложено ищецът В.М. да бъде съкратен от заеманата длъжност. Подборът е проведен при сравнение квалификацията, начинът на изпълнение на служебните задължения, справянето с поставените задачи в трудовия процес, изпълнението на трудовите норми за всяко едно от двете лица, заемащи длъжността „Изпълнител” – Т.Т.П. и В.А.М.. Изложени са мотиви, поради които комисията е стигнала до крайното си решение, отчетено е обстоятелството, че лицето Т.П. разполага с по- висока квалификация от ищеца, а В.М. не поддържа в изправно техническо състояние повереният му автомобил.

            Във връзка с извършения подбор е приложен Доклад, изготвен от главния счетоводител на РИОСВ гр. Стара Загора, без дата, в който са посочени извършени от ищеца нарушения при изпълнение на трудовата  дейност, по – конкретно: че получил неправомерно пари за командировки, които не  осъществил или отчетността за автомобилите не била водена стриктно и не била вярна”; че извършил нарушение при зареждане на гориво на служебния автомобил направил опит, със служебната си карта да зареди личния си автомобил на бензиностанция на „Петрол” АД. Видно от представения протокол от 29.05.2015г, изготвен от управителя на „НИП Комерс” ООД гр. Стара Загора относно извършен технически преглед на автомобил с рег. № СТ 1151 СМ, се установява наличието на множество повреди в автомобила, управляван от ищеца. На осн. чл. 193 от ГПК по делото е открито производство по оспорване верността на съдържанието на писмени доказателства – Протокол от 01.06.2015г. на комисията по извършения подбор; Доклад, изготвен от главния счетоводител на РИОСВ гр. Стара Загора по повод извършването на подбор; Протокол от 29.05.2015г. за технически преглед на автомобил с рег. № СТ 1151 СМ.  С оглед разпределената за ответника тежест на доказване в производството по оспорване е допуснато събиране на гласни доказателства.

            От показанията на свидетелите Х.П.И. и В.В.Д., участвали в извършването на подбора по чл. 329 от КТ, се установява, че на 01.06.2015г., в началото на работния ден, въз основа на връчена им заповед от директора на РИОСВ гр. Стара Загора за назначаване на комисия за подбор, бил осъществен подбор, между двамата заемащи длъжността „Изпълнител” – ищецът и Т.П.. При обсъждане на критериите за всяко от двете лица, бил обсъден факта, че ищецът М. отчел командировъчни курсове за населени места, които не фигурират в съответните пътни книжки. Било отчетено също обстоятелството, че ищецът се опитал да извърши зареждане с гориво на личния си автомобил, чрез употребата на служебната си карта, която служи за зареждане с гориво единствено на служебни автомобили. Отчетено било също, че ищецът, при изпълнение на служебните си задължения, не поддържал в изправно състояние поверения му служебен автомобил. Св. Д. твърди, че по повод постъпило писмо от МОСВ за оптимизиране числеността на администрацията в РИОСВ гр. Стара Загора, участвала при изготвянето на ново длъжностно разписание, като замествала изпълняващият длъжността „Човешки ресурси” – отсъстващ поради отпуск по болест. Правото на свидетелката да замества лицето по посочената длъжност й било вменено със заповед на директора на РИОСВ гр. Стара Загора. Твърди, че била командирована до София, за да представи за одобрение утвърденото ново длъжностно разписание. Новото разписание било одобрено от МОСВ на 29.05.2015г., когато свидетелката го върнала в РИОСВ гр. Стара Загора. На 01.06.2015г. свидетелката участвала в комисията по извършване на подбора, проведен между ищеца и Т.П.. След извършване на подбора и съставяне на съответния протокол, същият бил представен на директора на РИОСВ гр. Стара Загора. Свидетелката твърди, че присъствала на връчването на заповедите за прекратяване на трудовото правоотношение на главния експерт в „Човешки ресурси” /св. М.Х./ и на ищеца по делото В.М.. В подкрепа на твърдението на св. Д., че тя е участвала при изготвянето на новото длъжностно разписание /в сила от 01.06.2015г./, вместо отсъстващият поради отпуск по болест Главен експерт „Човешки ресурси”, е представена Заповед № РД – 08 – 79/27.05.2015г. на директора на РИОСВ гр. Стара Загора, с която е разпоредено В.Д., в случай на отсъствие на лицето, заемаща посочената длъжност, да изпълнява функциите му.

 

            В подкрепа на показанията на св. Х.И., относно констатираното лошо техническо състояние на поверения на ищеца автомобил „Шкода – октавия” с рег. № СТ 1151 СМ, по делото е представен Протокол от 30.06.2015г., изготвен от комисия по автотранспорта на РИОСВ гр. Стара Загора/, в която, по силата на Заповед  № 66/15.04.2008г. на директора на РИОСВ гр. Стара Загора, участва свидетелят. В него е констатирано, че на посочения лек автомобил е извършена смяна на автомобилни части, за които е издадена фактура № 2000001196 от 30.06.2015г. По реда на чл. 193, ал.1 от ГПК, съдът, по искане на ищеца, е открил производство по оспорване верността на съдържанието на представения Протокол от 30.06.2015г.

            От показанията на свидетелите С.И.К. и Н.И.Н. се установява верността на изложените в протокола за подбор и в  доклада на В.Д. обстоятелства, касаещи извършени нарушения от страна на ищеца, а именно:  че през 2014г. / в края на м. септември/ ищецът е направил опит на бензиностанция на „Петрол” АД да зареди с гориво личния си автомобил, използвайки служебната си карта, която служи за зареждане само на служебни автомобили; че при осъществения технически преглед на автомобил „Шкода Октавия” е констатирано лошо техническо състояние на автомобила, за което е осъществен необходимия ремонт. Съдът намира, че следва да кредитира с доверие показанията на разпитаните по делото свидетели, тъй като същите са непротиворечиви и кореспондират, изцяло със събраните писмени доказателства по делото.

            От показанията на св. М.В.Х., която до 01.06.2015г. е изпълнявала длъжността Главен експерт в „Човешки ресурси” към РИОСВ гр. Стара Загора, а от м. март до м. декември 2014г. е заемала и длъжността „Директор” на РИОСВ се установява начинът и редът, по който става утвърждаването и одобряването на ново длъжностно разписание. Свидетелката изразява съмнение, че при връчването на заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на ищеца на 01.06.2015г. новото длъжностно разписание е било налично в РИОСВ гр. Стара Загора. Съдът намира, че не следва да взема предвид изразеното съмнение, тъй като то не почива на реални факти. В останалата си част показанията й установяват реда, по който се издават командировъчни заповеди, начинът на отчитане на извършената командировка и редът за заплащането й, който обстоятелства не са спорни по делото.

  

            От приложената към личното трудово досие на ищеца длъжностна характеристика връчена му на 01.07.2014г. , утвърдена от директора на РИОСВ гр. Стара Загора на 01.08.2012г., се установява, че основната цел на заемащият длъжността е да управлява поверения му автомобил по зададени от директора и/или прекия му ръководител маршрути. Преките задължения на водача включват  задължението своевременно да описва в пътния лист необходимите данни за извършените курсове; и да сигнализира за появила се неизправност в транспортното средство чрез докладна записка. От представените командировъчни заповеди № 546/20.08.2014г., с маршрут РИОСВ - с. Елхово на 21.08.2014г.  и № 558/22.08.2014г. , с маршрут РИОСВ - с. Лозенец, общ. Стралджа за 22.08.2014г., се установява, че служебен автомобил с водач В.М. е пътувал по посочените маршрути.  От приложените към трудовото досие на ищеца пътни книжки на автомобилите, управлявани от ищеца - „Шкода – октавия” с рег. № СТ 2990 НН; „Шкода – октавия” с рег. № СТ 11 51 СМ; „Рекстон” с рег. № СТ 2527 АХ, и отчети към същите, е видно, че горните два курса на командироване не са отразени.

 

            От заключението по назначена съдебно – икономическа експертиза,  неоспорено от страните, се установява, че на посочените в командировъчни заповеди дати 21.08. и 22.08.2014г., със служебен автомобил са пътували служители на РИОСВ гр. Стара Загора по посочените в заповедите направления.

  

            С оглед на събраните по делото писмени и гласни доказателства, съдът намира, че оспорването по реда на чл. 193, ал.1 от ГПК на Протокол от 01.06.2015г. на комисията по извършения подбор; Доклад, изготвен от главния счетоводител на РИОСВ гр. Стара Загора по повод извършването на подбор; Протокол от 29.05.2015г. за технически преглед на автомобил с рег. № СТ 1151 СМ; Протокол от 30.06.2015г. на комисия за установяване на сменени авточасти на автомобил „Шкода – октавия” с рег. № СТ 1151 СМ, не е доказано, тъй като посочените писмени документи  отразяват обективно настъпили факти.

            Възражението на ищеца за незаконност на издадената уволнителна заповед във връзка с невръчено предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение, въззивната инстация намира за неоснователно. Наистина на ищеца не е връчено писмено предизвестие от работодателя за прекратяването на ТПО, но вместо това е използвана възможността на чл.220 ал.1 от КТ, за компенсиране чрез заплащане на обезщетение за неспазен срок на предизвестие. Невръчването на предизвестие не е съществено нарушение на процедурата по уволнение, с оглед предвидената в КТ възможност работодателят да не спази срока на предизвестието, а вместо това да изплати на работника обезщетение за неспазен срок на предизвестие.

              Предпоставка за законосъобразност на уволнение на основание чл.328, ал.1 т.2 от КТ, която работодателят следва да докаже е реалното съкращаване на щата, при спазване на законовите предпоставки. В случая се установи, че в изпълнение на  разпореждане на Министерството на околната среда и водите от 13.05.2015г., Директорът на РИОСВ гр. Стара Загора е извършил оптимизиране числеността на общата администрация в съответствие с Класификатора на длъжностите в администрацията. За целта е изготвено ново длъжностно разписание, в което за длъжността „Изпълнител – водач на МПС” е предвидена една щатна бройка. Причините, мотивирали директорът на РИОСВ гр. Стара Загора за вземане на решение за съкращаване на длъжността „изпълнител – водач на МПС” са без значение. Самото решение, с което една щатна бройка се съкращава, не подлежи на съдебен контрол. Така утвърденото от директора на РИОСВ гр. Стара Загора длъжностно разписание е одобрено от МОСВ, и е в сила от 01.06.2015г. Без значение е обстоятелството, че директорът на РИОСВ гр. Стара Загора не е издал заповед за утвърждаване на това ново длъжностно разписание. Новото длъжностно разписание е утвърдено от Директора на РИОСВ и е одобрено от министъра на околната среда и водите.

              Без значение за предмета на спора е обстоятелството, дали в новото длъжностно разписание са налице допуснати нарушения на Правилника на РИОСВ относно структуриране на администрацията в две, вместо в три дирекции, съобразно числеността на щата. Наличието на такова нарушение на Правилника, изисква предприемане на съответната административна процедура, но не може да даде отражение на законността на уволнението на ищеца. Налице е ново длъжностно разписание, в което заеманата от ищеца длъжност е намалена от две щатни бр. на една, поради което е налице реално съкращаване на щата при работодателя.   

             

              По повод съкратения един щат е проведен подбор, съгласно изискванията на  чл. 329 от КТ. Когато съкращаването в щата засяга една или повече от множеството еднородни трудови функции /длъжности/ в предприятието, работодателят е длъжен да извърши подбор и да реши кой от заемащите съответната длъжност да уволни. Критериите, въз основа на които следва да се извърши подбора са квалификацията и нивото на изпълнение на възложената работа. В конкретния случай, работодателят в съответствие със законовите норми е извършил подбора. Безспорно се установи от събраните доказателства извършването на нарушение при изпълнение на трудовите задължения от страна на ищеца. Констатираното нарушение, което макар и да не е съществено е дало превес при вземане на решение, кое от двете лица, заемащи съкращаваната длъжност да продължи да работи и кое да бъде уволнено. Разпоредбата на КТ, регламентираща извършването на подбор не въвежда задължение за извършване на оценяване на участниците в подбора от определената със заповед на директора комисия. Критериите за подбор са посочени в Протокола, като видно от същия е, че и двамата участници в подбора имат нужната квалификация – категория В като водач на МПС. Други изисквания за квалификация на лицата, заемащи тази длъжност не са налице. По втория критерий – изпълнение, комисията е изложила съображения защо приема, че Т.Т.П. има по – добри показатели – по - голям стаж и опит - 6 години, в сравнение с ищеца – 11 месеца. Отлично познаване на естеството на работата и големия брой контролирани обекти за Т.П.,  стриктно изпълнение на разпорежданията; водене на отчетност на автомобилите без забележки; поддържане на същите в изправно техническо състояние. По отношение на В.М. – комисията е приела, че също изпълнява възложените му задачи, води отчетност, но съгласно протокол от м. май за технически преглед не поддържа в изправност технически поверения му автомобил.

              Посоченото в протокола на комисията по подбор от 01.06.2015г. нарушение на ищеца се установява от Протоколът за технически преглед на автомобил от 29.05.2015г. От него и показанията на св. Н.Н.– управител на фирмата, извършила техническия преглед,, се установява, че автомобила с регистрация СТ 1151СМ, управляван от ищеца е бил в недобро техническо състояние, с множество компоненти за смяна. С протокол на комисията по автотранспорт при работодателя и фактура от 30.06.2015г. се установява, че част от неизправните компоненти на автомобила са подменени с нови от същата фирма. В този смисъл са налице показания на св. Х.И., член на комисията по автотранспорт при РИОСВ Стара Загора, който установява, че по повод на извършения преглед на автомобила на 29.05. и констатираните там  неизправности е извършен ремонта му на 30.06.2015г.              .   

 

              В представения допълнителен доклад, изготвен във вр. с подбора, са посочени и други констатирани нарушения на задълженията на В.М., макар, че същия не се споменава в протокола за подбор. От показанията на св. Д., обаче, се установи, че същия е бил съставен от нея във връзка с процедурата по извършване на подбора и е бил коментиран от назначената комисия при изпълнение на задълженията им по извършване на подбор.   

 

              От събраните по делото доказателства, се установи по категоричен начин извършването на посоченото в Протокола за подбор нарушение от страна на ищеца. Посочените в протокола за подбор критерии са обективни и неизвършването на оценяване и остойностяване, чрез поставяне на конкретни оценки по различните критерии за всеки от участващите в него лица не е процесуално нарушение на подбора. Комисията по подбора е изложила в писмен вид съображения по двата обективни критерия за участниците, заемащи съкращаваната длъжност и е мотивирала своето решение. В този смисъл, въззивната инстанция намира, че не е налице нарушение на ТР № 3 от 16.01.2012г. по т.д.№ 3/2011г. на ОСГК на ВКС.

             

            Издадената заповед № РД 11 – 127/01.06.2015г.,  е на основание чл. 328 ал. 1, т. 2 от КТ, като е посочена причината за прекратяване на трудовото правоотношение – съкращаване на щата и проведен подбор. Посочено е също като основание за уволнението одобрено длъжностно разписание на РИОСВ Стара Загора в сила от 01.06.2015г. и утвърдено поименно разписание на длъжностите на РИОСВ Стара Загора в сила от 01.06.2015г. С оглед на това, уволнителната заповед е достатъчно мотивирана. В същата ясно и разбираемо е посочено, че трудовият договор с ищеца се прекратява поради съкращаване на щата.

 

            Не е процесуално нарушение, че всички дейности по влизане в сила на длъжностното разписание, назначаването на комисия по подбора, извършването на подбора, връчването на заповедта за прекратяване на ТПО на ищеца, изготвянето на ново поименно разписание, са станали на 01.06.2015г., в един и същи ден. Това обстоятелство не може да обоснове основателност на оплакването на ищеца, че не е извършен реално подбор. Изготвянето на поименното щатно разписание и влизането му в сила преди прекратяването на ТПО с ищеца, също не може да доведе до незаконосъобразност на уволнението му.

           

            Ищецът прави оплакване за неспазване от страна на работодателя на императивните изисквания на чл. 333, ал.1, т.3 от КТ, тъй като от него не е била изискана информация относно предварителната закрила при уволнение по чл. 333 от КТ.  Тъй като ищецът не се позовава на някоя от хипотезите на чл. 333 от КТ, нито има данни в трудовото му досие по отношение на него да се прилага специална закрила, съдът намира, че това оплакване е неоснователно.

            Неоснователно е оплакването, че тъй като във формуляра за оценка на изпълнението на длъжността от служителя В.А.М. за периода 01.07.2014г. – 31.12.2014г. показателите му са били високи и било констатирано, че се справя с поставените му служебни задачи, то не били констатирани  нарушения на трудовата дисциплина от него в този период. Наистина във формуляра за оценка от 22.01.2015г. за ищеца е посочено, че изпълнението отговаря на изискването и не са констатирани пропуски и нарушения в трудовата дисциплина от негова страна.  В случая, обаче, при прекратяване на ТПО на ищеца на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ, поради съкращаване на щата релевантно обстоятелство при извършвания подбор е не нарушение на трудовата дисциплина от страна на участник в подбора, което би било основание за започване на дисциплинарно производство, а се преценява нивото на справяне с трудовите задачи и изпълнение на трудовите задължения за всеки един от участниците в подбора. Такава съпоставка е направена в протокола от 01.06.2015г.  и след обосноваване на становището си, комисията по подбора е предпочела Т.П., вместо ищеца В.М..

  

            С оглед изложените съображения, съдът счита, че уволнението на ищеца е законосъобразно и извършено при спазване на процесуалните изисквания. Предявеният иск с правно основание чл. 344 ал. 1, т. 1 от КТ за признаване на уволнението на ищеца за незаконно и неговата отмяна е неоснователен, поради което следва да бъде отхвърлен.  При разглеждане на делото и произнасяне с решение, първоинстанционният съд не е допуснал твърдените от  въззивника процесуални нарушения.

            С оглед на отхвърляне на иска за отмяна на уволнението, следва да бъдат отхвърлени и акцесорните, обусловените от него, искове по чл. 344 ал. 1, т. 2 и т.3  от КТ - за възстановяване на ищеца на предишната работа – на длъжността „Изпълнител – водач на МПС”в РИОСВ гр. Стара Загора и за заплащане на сумата 3 300 лева, представляваща обезщетение по чл. 225 ал. 1 от КТ за оставане без работа, считано от 01.06.2015 г. до 01.12.2015г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 24.06.2015 г. до окончателното изплащане. Неоснователен е и искът по чл. 344, ал.1, т.4 от КТ – за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка на ищеца и в други документи, тъй като в исковата молба изобщо не са изложени обстоятелства и твърдения за допусната грешка в отразяването на основанието за прекратяване на ТПО на ищеца.

               

            Предвид изложените съображения, въззивната инстанция намира, че решението на Старозагорския районен съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде потвърдено изцяло.  В полза на въззиваемия следва да се присъдят разноски в размер на 830 лв.

           

            Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р    Е    Ш    И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА решение № 1011 от 02.11.2015 г., постановено по гр.дело № 3080/2015 г. по описа на Старозагорския районен съд.

           

ОСЪЖДА В.А.М., ЕГН ********** ***, да заплати на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите – Стара Загора, ул. Стара планина № 2 сумата от 830 / осемстотин и тридесет/ лева, представляващи направените по делото разноски за възнаграждение за един адвокат за настоящата инстанция.

 

Решението може да се обжалва пред ВКС на Република България в едномесечен срок от връчването му, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ: