Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  45 /18.02.2016г.                                                    Град С.

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 18.02.                                                                                      Година 2016

в закрито заседание, в следния състав:

                                               

                                           Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                    2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  СТОЙКА СТОИЛОВА

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1012 по описа за 2016 година.

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Постъпила е жалба от И. Б.Г. против Действията на Частен съдебен изпълнител по изпълнително дело № 77/2014г. на ЧСИ Я. Г., с която в предвидения от закона срок обжалва пред въззивния съд извършените действия от ЧСИ Я. Г. с рег. № ..., с район на действие ОС-С. по същото изпълнително дело в качеството й на длъжник, относно отказа на същия ЧСИ да прекрати изп. Дело № 77/2014г.

 

Въззивницата И. Б.Г. твърди, че е извършен запор върху трудовото й възнаграждение и депозирала молба вх. № 04139/02.10.2015г. в кантората на ЧСИ, за прекратяване на изпълнителното дело, поради което представила от нея и отказ от наследството на починалия й баща Б. Й. Г.. Жалбоподателката е поискала неговото прекратяване и твърди, че до настоящия момент съдебния изпълнител не е прекратил изпълнителното производство въпреки изричното искане на длъжника за това. ЧСИ изложил в мотивите, че издадения изпълнителен лист по ч.гр.дело № 2436/2013г. следва да бъде обезсилен от РС-С. и е отказал да прекрати изпълнителното производство, което според жалбоподателя било незаконосъобразно.

 

Предвид изложените съображения въззивницата И. Б.Г. моли да бъдат отменени действията на ЧСИ Я. Г. по изп. дело № 77/2014г. – отказ за прекратяване на изпълнителното производство – оставяне без уважение на молбата за прекратяване на изпълнението и продължаване на изпълнението по същото изп.дело на ЧСИ Я. Г. по изп. дело № 77/2014г. с рег. №  ..., с р-н на действие Окръжен съд – С. и съдът да задължи съдебния изпълнител да прекрати изпълнителното производство и отмени наложените възбрани и други ограничения по изпълнителното дело, ведно със законните последици от това.

 

В законоустановения срок по ГПК не е постъпил писмен отговор от въззиваемия по делото.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ Я. Г. по изп. дело № 77/2014г., като моли жалбата на жалбоподателката да бъде оставена без уважение по съображенията подробно изложени в  същите мотиви.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

Въззивният съд намира, че Изпълнително дело № 2014871040077 /77/2014г./ е образувано в Кантората на ЧСИ Я. Г. на датата 13.02.2014г. по молба на взискателя “Банка…” ЕАД гр.С. на основание депозиран изп. лист издаден по гр. Дело № 2436/203 год. по описа на РС-С..

 

Съобразно същия изп. лист жалбоподателката И.Б.  Г.,  ЕГН  **********, непълнолетна,  действаща със съгласието на законния си представител  М. И. Б., ЕГН**********, двете с адрес г., С., кв. Т…№ ., вх.А, ет.., п.., с постоянен адрес  гр. Ст.Загора, кв. Три чучура, № 59, ет.6, ап.18, Е ОСЪДЕНА да заплати на „БАНКА ...” ЕАД, БУЛСТАТ ..., седалище и адрес на управление: гр. С., ул. “М.” №. чрез Финансов център,  гр.С., бул.  “М. М.” №., законен представител В. М. С.-главен изпълнителен директор и Д.  Н.  Н. - изпълнителен   директор, пълномощник: А. Н. М.-юрисконсулт, служебен адрес гр.С., бул. “М. М.” №., „БАНКА Д."  ЕАД,  сумата  7068,93  евро  /седем  хиляди шестдесет и осем евро и 93 евроцента/ за главница, ведно със законната лихва върху главницата от 16.05.2013г. до изплащане на вземането,  сумата 879,54  евро /осемстотин седемдесет и девет евро и 54 евроцента/ договорна лихва от 30.04.2012г.  до 15.05.2013г.,с 12, 41 евро /дванадесет евро и 41 евроцента/лихва за забава от 02.08.2012г. до 5.05.2013г., както и 311 лева /триста и единадесет лева/-държавна такса и 561,40 лева /петстотин шестдесет и един и 40 стотинки/ юрисконсултско възнаграждение.

На 14.02.2014г. са извършени справки за имотното състояние на длъжника И. Б.Г., както и справки за деклариран трудов договор и банкови сметки на жалбоподателката /л.9 и 10 от изп. дело/.

 

На 11.08.2015г. е наложен запор на трудово възнаграждение на въззивницата Г. /л.19/.

 

Поканата за доброволно изпълнение с изх. № 1939/14.02.2014 г. до длъжника и жалбоподателка Г. е получена от майката на длъжника на датата 23.02.2014 г.

 

По изпълнителното дело е наложен запора върху трудовото възнаграждение на длъжника в “Д. ЕООД на 11.08.2015 г. Депозирана е молба с вх. № 04139/02.10.2015 г. от длъжника, като е приложен и отказа от наследство от починалия й баща Б. Й. Г. и искане за прекратяване на производството по изпълнителното дело.

 

Изпълнително дело № 20148710400077 по описа на ЧСИ Я. Г. е образувано срещу жалбоподателката въз основа на издадения срещу същата изпълнителен лист по ч.гр. дело № 2436/2013 г. от РС гр. С., а не срещу починалия й баща Б. Й. Г.. Представеният отказ от наследство няма правно значение за образуваното изпълнително дело. Производството би могло да бъде прекратено в случай, че горепосоченият изпълнителен лист бъде обезсилен от Районен съд гр. С., поради което и отказа на съдебния изпълнител Я. Г. да прекрати производството по изпълнителното дело е правилен и законосъобразен.

 

Налага се категоричният извод, че жалбата на жалбоподателката И. Б.Г. се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да бъде оставена без уважение, ведно с всички законни последици от това.

          

На основание чл.437, ал.4 от ГПК настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

Водим от горното, Окръжен съд – гр.С. в настоящият си състав и на основание чл. 437, ал.3 и ал.4 от ГПК, съдът

 

   Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 04544/23.10.2015г., подадена от И. Б.Г., с ЕГН **********, от гр. С., кв. “Т.” № ., вх. ., ет.., ап.. против действията на Частен съдебен изпълнител Я. Г. по изпълнително дело № 77/2014г. по описа на ЧСИ, с която в предвидения от закона срок обжалва пред въззивния съд извършените действия от ЧСИ Я. Г. с рег. № ..., с район на действие ОС-С., а именно: отказът на ЧСИ за прекратяване на изпълнението по изп. дело № 77/2014 год. по описа на ЧСИ Я. Г. с рег. №  ..., с район на действие Окръжен съд – С., като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

 

ВРЪЩА изпълнително дело № 77/2014г. на Частен съдебен изпълнител Я. Г. с рег. № ..., с район на действие Окръжен съд гр. С., за продължаване на изпълнителните действия по делото.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

                                                                                  2.