Р Е Ш Е Н И Е

 

 

  51 /25.02.2016 година                                                 Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                           ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На шестнадесети февруари                                                                2016 година

В публично заседание, в следния състав:

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                   НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                   

                                                                 

Секретар 

Прокурор  

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1045 по описа за 2016 година.

                  

 

 

Обжалвано е решение № 631/16.12.2015г. по гр.дело № 1113/2015г., по описа на К. районен съд.

 

Въззивниците А.М. и Б.М. не са доволни от решението в частта му,  с която е отхвърлен искът им за обявяване за нищожен поради липса на основание договорът, с който на 05.05.2015г. чичо им е прехвърлил на ответника идеалните си части от недвижими имоти, срещу задължение за гледане и издръжка. Молят да се реши спора по същество и уважи иска изцяло, както и да се присъдят разноските пред двете съдебни инстанции.

 

Въззиваемият О.О.С. е подал писмен отговор, в който заявява, че решението е правилно, а подадената жалба е неоснователна. Моли да се потвърди решението в обжалваната част и присъдят направените по делото разноски.

 

Въззивният съд след като обсъди данните по делото, намира за установено следното:

 

Предявени са искове за обявяване нищожност на сделки, поради  

липса на основание, с правно основание чл. 26, ал. 2 ЗЗД.

 

 

Видно от удостоверения от 2015г. на Кметство село К. лицето Ю. А. е починал на 09.05.2015г. и е оставил за наследници ищците.

 

Видно от съставения на 05.05.2015г. нотариален акт № …. Ю. А. чрез пълномощника си ответникът О.С. – упълномощен с пълномощно № 79/04.05.2015г. е прехвърлил на ответника идеални части от недвижими имоти, срещу задължение за издръжка и гледане.

 

По делото е назначена съдебномедицинска експертиза, която дава заключение, че пряката причина за настъпилата смърт на Ю. А. е тежка дихателна недостатъчност и утежнена сърдечносъдова недостатъчност. Лицето е страдало от пневмония и придружаващ плеврален излив, заболявания които единствено в крайния си стадий на развитие могат да причинят смърт. На 27.04.2015г. Ю. А. е докаран спешно в отделение с утежняване на състоянието. От този момент постепенно заболяването е навлязло в стадий на пълна клинична изява, за да се достигне към 08.05.2015г. състояние на абсолютна немощ и невъзможност за извършване на минимални усилия. При повикване на Спешна медицинска помощ на 07.05. същата година е извършена допълнителна терапия с урбазон и аналгин интравенозно и интрамускулно.

 

По делото са събрани гласни доказателства. Свидетелите И. К. и М. Ж. установяват, че на дата 04.04.2015г. при посещение в дома на болния констатирали, че лицето е в лошо здравословно състояние – храчи кръв и повикали Спешна медицинска помощ.  При приемането на А. в болницата уведомили, че вероятно се касае за туберкулоза или пневмония. Лошото здравословно състояние се потвърждава и от останалите свидетели и тези, посочени от ответника.

 

Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗЗД, нищожни са договорите при които липсва основание, което се предполага до доказване на противното. Две са предпоставките които обосновават наличието на липса на основание на сделките, с които се прехвърля право на собственост върху имот срещу задължение за издръжка и гледане: 1. Наличие на заболяване предполагащо настъпващо на смъртта твърде скоро, след датата на сключване на договора и 2. Знание на приобретателя към момента на сключването на сделката за скорошното настъпване на смъртта.

 

При сключване на сделките Ю. А. е страдал от пневмония. При тежко протичане на това заболяване общото състояние на болния може да се влоши и да се развият усложнения като дихателна и сърдечносъдова недостатъчност. Напредналият стадий на това състояние и то в тъй наречения терминален стадий /предшестващ смъртта в период от няколко часа, до няколко дни/, характеризиращ се с пълна физическа изнемощялост, невъзможност дори и за елементарни движения, често или постоянно изпадане в безсъзнание е състояние предполагащо настъпването на смъртта твърде скоро, след датата на сключване на сделката.

 

От събраните по делото доказателства въззивният съд приема, че приобретателят О.С. е бил информиран за фаталното развитие на заболяването на покойния, от непрекъснатите му контакти с лекарите особено през периода след 27.04.2015г. до смъртта му. Свидетелите И. и М. и двамата без лични интереси от изхода на делото установяват, че ответникът е бил на ясно с близката смърт на А. и дори е беседвал с тях като им казал, че болният освен пневмония има и рак на белите дробове. Свидетелите П. и С. – посочени от ответника заявяват, че на 04.05.2015г. ответникът е преместил в собствения си дом тежко болния А. и веднага след това същия ден е довел кмета – свидетеля Петков, да направи нотариална заверка на подписа му за пълномощно и други документи, с които на следващия ден е станало прехвърлянето на имотите в полза на ответника.

 Вещото лице е посочило, че в крайния стадий на развитието си състоянието на болния – тежка дихателна недостатъчност ІІІ степен с утежнена сърдечносъдова недостатъчност, довежда до летален изход. Същото е категорично, че заболяването постепенно и сигурно е навлизало в своя стадий на пълна клинична изява, въпреки предписаното му и прилагано лечение. Тези данни водят до извода, че ответникът е бил мотивиран да бърза с придобиването на имотите както и че здравословното състояние на прехвърлителя няма да позволи той да престира грижи и издръжка. На 04.05.2015г. здравословното състояние на Ю. А. е било много тежко. Следователно сключената сделка предмет на нотариален акт № ….. е била сключена без основание, поради което предявеният иск относно този нотариален акт е основателен. Не е оборена презумпцията съдържаща се в чл. 26, ал. 2, предложение последно от  ЗЗД, че основанието на договора се предполага до доказване на противното, което е в тежест на ответника.

 

Поради изложените по-горе мотиви въззивният съд намира, че следва да отмени обжалваното решение в отхвърлителната част и уважи иска като обяви за нищожен поради липса на основание договорът за прехвърляне на описаните в нотариален акт № 064 недвижими имоти.

 

В полза на въззивниците следва да се присъдят направени разноски в двете съдебни инстанции, за което са представени писмени доказателства, общо в размер на 2 670.62 лева, от които 1 272.56 лева – остатък от присъдените разноски в първата инстанция.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 от ГПК, въззивният съд

      

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение № 631/16.12.2015г. по гр.дело № 1113/2015г., по описа на К. районен съд, в частта, в която е отхвърлен предявения от ищците, против ответника иск за обявяване за нищожен договорът, с който на 05.05.2015г. Ю. А. чрез пълномощника си О.С. - упълномощен с пълномощно № 79/04.05.2015г. е прехвърлил на О.С. своите идеални части от недвижими имоти, и в частта, в която са осъдени ищците – въззивници да заплатят на О.С. сумата 400 лева, представляваща разноски по делото, като вместо това  ПОСТАНОВЯВА:

 

ОБЯВЯВА за нищожен поради липса на основание по отношение на А.М.Б. с ЕГН ********** и Б.М.Б. с ЕГН ********** ***, и О.О.С. с ЕГН **********,*** договорът, с който на 05.05.2015г. Ю.А. А. с ЕГН ********** чрез пълномощникът си О.О.С. упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подписа № 79/04.05.2015г. и нотариална заверка на съдържанието от същата дата, прехвърлил на О.О.С. своята ½ ид.част от дворно място, с площ от 603 кв.м. по документ за собственост, а по приложената скица на община К. с площ от 774 кв.м., за което е отреден УПИ ІІІ-330, кв. 31, по плана на село К., община К., заедно с построената в него стопанска постройка с площ 60 кв.м., разположена на уличната регулация и други подобрения; ¾ ид. части от нива с площ от 9 декара, V категория, в местността “К.”, съставляваща имот № 060026, по плана за земеразделяне на село К.; ¾ ид. части от нива с площ 20.304 декара, ІV категория, в местността “К.”, съставляваща имот № 0260009, по плана за земеразделяне на село К.; ¾ ид. части от овощна градина – терасирана, с площ от 5 декара, ІХ категория, в местността “М.”, съставляща имот № 079015, по плана за земеразделяне на село К., срещу задължението на О.О.С. да поеме издръжката и гледането на прехвърлителя Ю. А. като му осигури нормален и спокоен живот докато е жив, за който договор е съставен нотариален акт К№ ., том ., рег. № ., нот.дело № .г., на нотариус К.К...

 

ОСЪЖДА  О.О.С. с ЕГН **********,***, да заплати на А.М.Б. с ЕГН ********** и Б.М.Б. с ЕГН ********** ***, сумата  2 670.62 /две хиляди шестстотин и седемдесет лева и 62 ст./ лева – направени разноски в двете съдебни инстанции.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

 

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:     1.                    

 

 

                                                                                           2.