Р Е Ш Е Н И Е

 

   44 /18.02.2016 година                                                       Град С.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд                           ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 18.02.                                                                                               2016 година

В закрито заседание, в следния състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  М. САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                              ЧЛЕНОВЕ:  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                      НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                 

Секретар 

Прокурор  

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1050 по описа за 2016 година.

                  

 

 

 Производството е по чл. 463, ал. 1 ГПК.

 

Обжалвано е разпределение на постъпила сума по изпълнително дело № 322, по описа на ЧСИ И. С., направено в протокол за разпределение от 13.01.2016г., предявено на 21.01.2016г.

 

Жалбоподателят “М. – М” ЕООД гр. С. счита, че разпределението на сумите е неправилно и незаконосъобразно и моли да бъде отменено изцяло като бъде разпоредено сумата 121 977.39 лева – неправилно разпределена за текуща лихва, да бъде разпределена за погасяване на главницата, а приетите за приоритетно погасяване разноски бъдат намалени с размера на извършените разноски за последната продан и начисленото юрисконсултско възнаграждение. Претендира за направените разноски.

 

Постъпили са писмени възражения от другата страна, която моли да бъде оставена без уважение жалбата и излага съображения за това.

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК са постъпили писмени мотиви от ЧСИ, който моли да се потвърдят извършените действия и отхвърлят всички искания за отмяна на действия по изпълнителното дело.

 

 Въззивният съд след като обсъди данните по делото, намира за установено следното:

 

Жалбоподателят  твърди, че във връзка с извършеното разпределение на събраната по изпълнителното дело сума са допуснати следните нарушения:

 

                  1. Извършена е била публична продан на недвижим имот, за което страната не е била надлежно уведомена.

 

                  2.  Погрешно е било извършено погашение на вземане на лихви, които не били дължими съгласно изпълнителния лист.

 

                  3.  Погрешно е била предвидена привилегия за погасяване на вземане за авансови такси, платени от взискателя във връзка с извършен опис на имота и публична продан на същия.

 

                  4. Погрешно е било предвидено погашение на вземане за юрисконсултско възнаграждение за представителя на взискателя.

 

Изпълнително дело № 20138700400322 със страни: “Първа инвестиционна банка” АД - като взискател и жалбоподателя и М.И.З. – като длъжници, е образувано на 11.06.2013г. във връзка с представен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.дело № 2275/2013г. на РС-С..

 

По искане на взискателя изпълнението е насочено върху недвижими имоти. Първото разпределение е било изготвено на 15.04.2015г. Против него е била подадена жалба от длъжника, за което е образувано в.гр.дело № 1268/2015г. на ОС-С.. С решение от 26.05. същата година е оставена без уважение жалбата, което е потвърдено с решение от 28.07.2015г. по в.гр.дело № 398/2015г. на ПАС.

 

Междувременно се е наложило изготвяне на ново разпределение, което е изготвено на 13.01.2016г., предмет на обжалването.

 

                   1.Неоснователно е оплакването на жалбоподателя, че не бил уведомен за публичната продан на имота. В кориците на делото са налични всички съобщения връчени на длъжника за всяко отделно предприето действие, по отношение на продавания имот. Във връзка с последната проведена процедура на публична продан, също са връчени съобщения на длъжника – на 23.02.2015г. са връчени съобщенията за предстоящата продан, на 17.04.2015г. са връчени съобщенията за предстоящото разпределение. След изготвянето на новия проект за разпределение, страните също са надлежно уведомени със съобщения, връчени на 15.01.2016г. Жалбоподателят се е явил на датата за предявяване на разпределението и е запознат със съдържанието на протокола. В случаите при които взискател участва като купувач на публична продан, плащането на цената настъпва след влизане в сила на разпределението, тоест, фактическият състав още не е завършен, поради което не може да се приеме, че страната не е уведомена за извършената продажба, защото тя още не е завършена.

 

2. Взискателят по делото е заплатил авансови такси към момента на образуване на делото, в размер на 246 лева. По-късно е заплатил и такса в размер на 10 746 лева  за извършения опис на недвижими имоти на 02.10.2013г. Таксата е начислена във връзка с описа на продадения недвижим имот. Тоест, изплащането на тези суми е привилегия в съответствие на чл. 136 ЗЗД, според който с право на предпочтително удовлетворение се ползва на първо място вземането за разноски по принудително изпълнение от стойността на имота, за който тези разноски са направени. Поради това неоснователни са оплакванията относно разпределената в полза на взискателя сума заплатени авансови такси по изпълнителното дело. Действително жалбата не е извършена в рамките на първия цикъл – продажби, но това не променя обстоятелството, че таксата е заплатена именно във връзка с проведеното принудително изпълнение върху имота, който е предмет на продажбата.

 

3. По отношение на твърдението за неправомерно предвидени за погасяване лихви непредвидените в изпълнителния лист, същото е неоснователно. Видно от издадения изпълнителен лист длъжниците са осъдени да заплатят на взискателя освен дължимата главница и законна лихва върху нея, считано от 10.05.2013г., до окончателно погасяване на задължението. Начисляването на лихва не е било прекратено. Предвидената в постановленията “текуща лихва” е именно законната лихва, присъдена в изпълнителния лист, начислена до деня на разпределението.

 

4. Неоснователно е твърдението, че разпределение на постъпила сума по изпълнително дело № 322, по описа на ЧСИ И. С., направено в протокол за разпределение от 13.01.2016г., предявено на 21.01.2016г. за неправомерно предвидено вземане за юрисконсултско възнаграждение. За правото на предпочтително удовлетворяване по чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД на разноските за юрисконсултско възнаграждение от 6 000 лева, не е необходимо взискателя да представя доказателства за предварително плащане на същото. Такова изискване съществува само по отношение на адвокатските възнаграждения. В този смисъл е трайната практика на ВКС, включително и задължителна такава, създадена по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК. Освен това в мотивите на т. 6 на тълкувателно решение № 2/2013г. от 26.06.2015г. на ОСГТК на ВКС изрично се приема, че при разпределяне на постъпления от най-скъпата вещ или от най-голямото вземане на длъжника по реда на чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД се включват и разноските на първоначалния взискател за таксите за образуване на изпълнителното дело и възнаграждение на един адвокат, като по силата на чл. 78, ал. 8 ГПК в полза на юридическите лица, които са защитавани от юрисконсулт се присъжда юрисконсултско възнаграждение в минималния размер по Наредба № 1/2004г. на Висшия адвокатски съвет.

 

Неоснователно е и твърдението, че за разпределението не е призован взискателя ТД на НАП. Съобщението е връчено на 15.01.2016г. и е налично по делото. На 21.01.2016г. взискателят е изискал копие от протокола за разпределение, който му е предоставен.

 

Предвид гореизложеното съдът намира, че жалбата против извършеното с протокол от 13.01.2016г. разпределение на суми по изпълнителното дело е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Направеното искане за спиране на изпълнението е неоснователно и следва да бъде оставено без уважение. Съдът намира, че не са налице предпоставки за спиране на изпълнението.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 463, ал. 1 от ГПК, Окръжният съд

      

Р   Е   Ш   И:

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на “М. – М” ЕООД - гр. С. /в несъстоятелност/, с ЕИК ……, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. “Г.. С.” № . ет. ., ап. 1., представлявано от М.И.З., против протокол за разпределение на сума от 13.01.2016г., по изпълнително дело №….., по описа на ЧСИ И. С.,  с рег. № …, предявен на 21.01.2016г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на производството по   изпълнително дело № .., по описа на ЧСИ И. С.,  с рег. №.., предявен на 21.01.2016г.

 

 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от  съобщаването му,    пред Апелативен съд – гр. П..

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:     1.                    

                                                                                           2.