О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 Номер 115                           03.02.2016г.                  град  С.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД            ІІ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 03.02.                                                                                   Година 2016

в закрито заседание, в следния състав :

 

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНДЕЛЧЕВА

                                           ЧЛЕНОВЕ:    1.ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                 2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар:

като разгледа докладваното от съдия Уруков

въззивно гражданско дело номер 1001 по описа за 2016 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

         Производството е по чл. 258 и сл. ГПК, във връзка с чл. 233, ал.1 от ГПК.

 

Постъпила е въззивна жалба от С.Н.Н. против Решение от 02.11.2015г. постановено по гр. дело №  2750/2015г., по описа на РС-С.. Жалбоподателят твърди, че същото Решение се явява неправилно и незаконосъобразно и като такова моли да бъде изцяло отменено или обезсилено от въззивния съд.

 

Въззивникът обжалва и моли с въззивната си жалба да се обезсили или отмени като неправилно и незаконосъобразно Решение от 02.11.2015г., постановено по гр.д. № 2750/2015г по описа на РС-С., в частта, в която му е предоставено ползването на семейното жилище, представляващо жилищна сграда в гр. С., на “У”. №. и е определен размера на наема, който той съпругът С.Н.Н. дължи на съпругата Д.К.Н. за предоставянето му с обжалваното решение ползване след развода и на нейната 1/2 идеална част от семейното жилище, представляващо жилищна сграда в гр. С.. на ул. У. №. в размер на 285лв месечно.

 

Не е съгласен с така постановеното решение, в обжалваната му част, и счита, че в тази част то е необосновано - фактическите изводи на съда са в противоречие със събраните доказателства, като въз основа на тях съдът е направил погрешни материалноправни изводи.

    Съображенията му за гореизложените твърдения са следните:

Съгласно разпоредбата на чл., 56, ал. 1 от СК при допускане на развода, когато семейното жилище не може да се ползва поотделно от двамата съпрузи, съдът предоставя ползването му на единия от тях, ако той е поискал това и има жилищна нужда.

За да бъде уважено искането на ищеца за предоставяне правото на ползване на семейното жилище, следва съгласно чл.56, ал.1 от СК да е невъзможно ползването на семейното жилище от двамата съпрузи и да е налице жилищна нужда за съпруга направил искането.

Твърди, че по делото не е установено нито едно от тези обстоятелства.

За да се уважи искането по чл.56, ал.1 от СК следва да се установи и невъзможността за съвместно и едновременно ползване на семейното жилище от двамата съпрузи, за които обстоятелства доказателства по делото не са представени. Напротив от заключението на експертизата и изслушването на вещото лице в с.з. е видно, че на всеки етаж в къщата има самостоятелни баня, тоалетна и кухня, от което следва, че къщата може да се ползва от двамата съпрузи поотделно /всеки на отделен етаж/. Факта, че липсва търпимост в отношенията ни, не е достатъчен да се направи прецнка, че ползването на семейното жилище от двамата е невъзможно.

Заявява, че не е доказана и жилищната им нужда. Видно от представените декларации за семейно и имотно състояние и от представените нотариални актове по делото, притежаваме освен семейното жилище и други жилищни имоти.

 

Освен това за него било непосилно заплащането на такъв висок месечен наем /285 лв./, а като не можел да го заплаща бившата му съпруга, ще прибегнела до услугите на ЧСИ, с което допълнително ще утежняла положението му, както вече се случи по друг повод. Жилището било невъзможно да се ползва от двама им - има три етажа, два от които със самостоятелни санитарни помещения. Никога не е гонил съпругата си от семейното жилище и както казал в исковата си молба тя го напуснала без ясна причина или уведомление. Подробни съображения и доводи са изложени във въззивната жалба на жалбоподателите.

С ОГЛЕД КАЗАНОТО ЗАЯВЯВА, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 233 ОТ ГПК, ЧЕ СЕ ОТКАЗВА ОТ ИСКА СИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, НАХОДЯЩО СЕ В ГР. С., НА “У”. №..

Съгласно чл. 233 от ГПК  твърди, че може да направи това във всяко положение на делото, вкл. пред въззивната или касационната инстанция, като обжалваното решение се обезсилва /в случая в обжалваната част по отношение на ползването на семейното жилище/. В този случай, при обезсилване на съдебното решение с частта му за предоставяне ползването на семейното жилище, то следва да се обезсили или отмени и в частта относно определяне на размера на месечния наем.

С оглед гореизложеното и направения от него отказ от иска му за предоставяне на ползването на семейното жилище, Моли да бъде обезсилено Решението от 02.11.2015г., постановено по гр.д. № 2750/2015г по описа на РС-С., в частта, в която е предоставено ползването на семейното жилище представляващо жилищна сграда в гр. С., на ул. У. №. на мен съпруга С. Н. Н. и е определен размера на наема, който съпругът С.Н.Н. дължи на съпругата Д.К.Н. за предоставянето му с обжалваното решение ползване след развода и на нейната 1/2 идеална част от семейното жилище, представляващо жилищна сграда в гр, С., на ул. У. №. в размер на 285лв. месечно.

В случай, че съдът намери, че с оглед нанравния отказ от иска, следва да се обезсили решението само в частта относно ползването на семейното жилище, но не и в частта за определениея месечен наем, и моли да бъде обезисилено Решението от 02.11.2015г., постановено по гр.д. № 2750/2015г по описа на РС-С., в частта, в която е предоставено ползването на семейното жилище представляващо жилищна сграда в гр. С., на ул. У. №. на мен съпруга С. Неден Н. и да го отмените в частта в която е определен размера на наема, който съпругът С.Н.Н. дължи на съпругата Д.К.Н. за предоставянето му с обжалваното решение ползване след развода и на нейната 1/2 идеална част от семейното жилище, представляващо жилищна сграда в гр. С., на ул. У. №. в размер на 285лв месечно и вместо тава, да отхвърлите искането на Д.К.Н. за определяне размера на месечен наем, като неоснователно.

В случай, че съдът прецени, че направения от него отказ е несвоевременно направен или недопустим,

Моли да се отмени Решението от 02.11.2015г., постановено по гр.д. № 2750/2015г по описа на РС-С.,  в  частта, в която е  предоставено ползването  на семейното жилище представляващо жилищна сграда в гр. С., на ул. У. №. на съпруга С. Неден Н. и е определен размера на наема, който съпругът С.Н.Н. дължи на съпругата Д.К.Н. за предоставянето му с обжалваното решение ползване след развода и на нейната 1/2 идеална част от семейното жилище, представляващо жилищна сграда в гр. С., на ул. У. №. в размер на 285лв. месечно и вместо това, да отхвърлите исканияета на страните за предоствянане ползването на семейното жилище и за определяне размера на наем.

 

В законоустановеният срок е постъпил писмен отговор от другата страна Д.К.Н. чрез адв. К.А., с който отговор заявява, че жалбата се явява неоснователна и като такава моли същата да бъде оставена без уважение. Счита, че направения отказ от иска е допустим и моли да им бъдат присъдени разноските по делото.

 

С решение № 1010/02.11.2015г. РС-С. е прекратил брака между страните С.Н.Н. и Д.К.Н. с развод, като дълбоко и непоправимо разстроен, по първоинстанционното гр. дело № 2750/2015г. по описа на същия съд.

 

Първостепенният съд е предоставил ползването на семейното жилище, представляващо жилищна сграда в гр. С., “У”. №., на съпруга – жалбоподател С.Н.Н..*** е определил, че размера на наема който същият следва да заплаща на съпругата си за предоставеното му с обжалваното решение ползване след развода и на нейната 1/2 ид. част от същото семейно жилище е в размер на 285 лева месечно.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 233, ал. 1 ГПК ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото. В този случай той не може да предяви отново същия иск. Когато отказът е направен пред въззивната или касационната инстанция обжалваното решение се обезсилва.

        В този смисъл Съгласно чл. 233 от ГПК жалбоподателят може да направи отказа от иска си във всяко положение на делото, вкл. пред въззивната или касационната инстанция, като обжалваното решение се обезсилва /в случая в обжалваната му част по отношение на ползването на семейното жилище/. В този случай, при обезсилване на съдебното решение с частта му за предоставяне ползването на семейното жилище, то следва да се обезсили или отмени и в частта относно определяне на размера на месечния наем.

 

С първоинстанционното решение № 1010/02.11.2015г. по първоинстанционното гр. дело № 2750/2015г. по описа на РС-С., първоинстанционният съд е предоставил ползването на семейното жилище представляващо жилищна сграда в гр. С., “У”. №., на съпруга – жалбоподател С.Н.Н..*** е определил, че размера на наема който същият следва да заплаща на съпругата си за предоставеното му с обжалваното решение ползване след развода и на нейната 1/2 ид. част от същото семейно жилище е в размер на 285 лева месечно.

 

Въззивният съд счита, че на практика с отказът от иска си за предоставяне на семейното жилище Решението на първата инстанция следва да се обезсили и в частта му за заплащането на съответния наем в размер на 285 лева месечно като пряка и непосредствена последица от първоначалния и главен иска за ползване на семейното жилище. Искът за обезщетение или наема за ползване се явява акцесорен /допълнителен/ по отношение на главния иск и в това си качество следва съдбата на главния иск. Не е налице процесуална пречка това да стане и в закрито съд. заседание, тъй като ищецът /в случая въззивникът/ може да се откаже от иска си във всяко положение на делото.

 

     Въззивният съд намира, че обжалваното Решение следва да се обезсили именно в обжалваната му част с въззивната жалба на въззивника Н., като производството по настоящото в.гр. дело № 1001/2016 год по описа на ОС-С. следва да бъде прекратено.

На основание чл. 78, ал. 3 от ГПК, във вр. с чл. 273 и чл.278, ал.4 от ГПК въззивникът С.Н.Н., следва да бъде осъден да заплати на въззиваемата Д.К.Н. направените от последната разноски по делото пред въззивната инстанция в размер на 600 лева, представляващи възнаграждение за един адвокат – адв. К.А., изготвила писмения отговор на въззиваемата, с който отговор са поискани и направените от въззиваемата разноски пред настоящата инстанция, съобразно представените с писмения отговор пред въззивната инстанция договор за правна защита и съдействие № 093878/2015г. и пълномощно приложено към същия договор/ на л.8 от наст. дело/.

Настоящото определение на въззивния съд подлежи на касационно обжалване, тъй като с него се прегражда хода на делото, а от друга страна е предвиден и специален ред за обжалване на това определение.

              Воден от горното, съдът

   О П Р Е Д Е Л И :

     ОБЕЗСИЛВА решение № 1010/02.11.2015г. постановено по гр. дело № 2750/2015г. по описа на РС-С., в частта му, с която е  ПРЕДОСТАВЕНО ползването на семейното жилище, представляващо жилищна сграда в гр. С., на ул. У. №., на съпруга С.Н.Н. с ЕГН **********,*** и съдебен адрес за призоваване и съобщения: гр. С., бул. “Ц.” №., ет. ., офис № ., както и в частта му, с която е ОПРЕДЕЛЕНО, че размера на наема, който съпругът С.Н.Н. с ЕГН **********,*** и съдебен адрес за призоваване и съобщения: гр. С., бул. “Ц.” № ., ет. ., офис № . - дължи на съпругата Д.К.Н. с ЕГН **********,***, и служебен адрес: гр. С., ул. “Св. К. ” № ., кабинет АИППМП Д-р Д.,   за предоставеното му с първоинстанционното решение ползване след развода и на нейната 1/2 идеална част от семейното жилище, представляващо жилищна сграда в гр. С., на ул. У. №., е 285 лева месечно, поради отказ от иска от страна на ищеца и жалбоподател С.Н.Н. с посочени по-горе данни.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело № 1001/2016г. по описа на Окръжен съд - С., поради отказ от иска на жалбоподателя С.Н.Н., с посочени по-горе данни, направен пред въззивната инстанция.

  

        ОСЪЖДА С.Н.Н. с посочени по-горе данни, да заплати на Д.К.Н. с посочени по-горе данни, сумата от 600 /шестстотин/ лева, представляваща направените от тази въззиваема разноски по делото пред въззивната инстанция.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 1-седмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд П. чрез Окръжен съд гр. С..

 

 

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                 

                                      ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                                        2.