О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  

 

Номер  153                                  17.02.2016 година                  Град Стара Загора   

                                            

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 17 февруари                                               две хиляди и шестнадесета година

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                               МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

Секретар……………………………….…………………………………………..                                                        

Прокурор………………………………………………………………………….                                            

като разгледа докладваното от зам.-председателя  ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА                        

въззивно ч. гражданско дело номер 1047  по описа за 2016 година.

 

Образувано е по частна жалба на М.К.М. против определение №3354  от 02.12.2015г., постановено по гр.д.№ 736/2015г. по описа на Старозагорския  районен съд.

Жалбоподателката обжалва определението като счита същото за незаконосъобразно, поради което моли да бъде отменено и бъде върнато делото за продължаване на съдопроизводствените действия на РС – Стара Загора. Подробни съображения излага в частната си жалба.

Постъпил е писмен отговор от М.П.П. чрез адв. Т.Р., който изразява становище, че жалбата е процесуално допустима, но напълно неоснователна. Излага подробни съображения. Моли да бъде потвърдено обжалваното определение.

Окръжният съд като разгледа материалите по делото, намери за установено следното:

Частната жалба е процесуално допустима, подадена е в срок и от надлежна страна. Разгледана по същество е основателна.

Производството по гр.д. №736/2015г. по описа на Старозагорския  районен съд е образувано по подадена на 06.02.2015г. искова молба от М.К.М. чрез адв.Васил Щерев против С.И.В. и М.П.П., с която  се иска да бъдат развалени съставените нотариални актове за продажба и дарение  до 1/8 ид.ч. – до квотата на продавачката/дарителка С.И.В., тъй като се твърди, че същата се разпоредила с чужди имоти, с което ищцата е била ощетена със сумата 3 782.60 лв., за която сума и предявявала иска си. По отношение на втория ответник е посочено, че същия се е сдобил като надарен и купувач със собственост на имоти, които целите по обем не могат да преминат в негова собственост, за което той също знаел, че за тези имоти има и други наследници но си е премълчал и сега бил длъжен да ги освободи.

С разпореждане от 12.02.2015г. Старозагорският районен съд е оставил без движение исковата молба, като е дал възможност на ищцата да отстрани нередовностите в същата , като впише исковата молба в Службата по вписвания при РС- Стар Загора съобразно разпоредбата на чл.114 б.”а” от ЗС. Други указания не са били дадени. С молба от 24.02.2015г. М.К.М. чрез адв. В.Щ. е представил искова молба, вписана в Агенцията по вписванията. С разпореждане от 26.02.2015г. съдът е разпоредил изпращане на препис от същата заедно с приложенията на  ответника с възможност същия да даде писмен отговор. Впоследствие е постановено ново разпореждане от 15.05.2015г. с което отново е оставена без движение  исковата молба, като е дадена възможност на ищеца да отстрани нередовностите на иска си, като конкретизира петитума на същия, като посочи предявява ли осъдителен иск против ответницата С.И.В., както и иск за ревандикация на имотите против ответника М.П.П.. На 27.05.2015г. ищцата е депозирала нова молба чрез пълномощника си, с която прави следното уточнение: моли съдът да постанови решение, с което да осъди ответницата С.В.  да й заплати сумата от 3782.60 лв., представляваща стойността на ¼ ид.ч. от продадения недвижим имот с договор за продажба на недвижим имот от 10.11.2014г., както и моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника М.П. да предаде на ищцата недвижим имот, дарен с договор за дарение от 10.11.2014г., както и да й присъди направените разноски по дело.  На 25.06.2015г. е постановено ново разпореждане за оставяне на исковата молба без движение като съдът е посочил, че страната следва да отстрани нередовностите на исковата молба по втория обективно съединен иск по чл.108 от ЗС като посочи цената на иска съобразно разпоредбата на чл.69 ал.1 т.2 от ГПК, заплати ДТ в зависимост цената на иска взависимост от данъчната оценка на имота и да представи документ за внесена ДТ.

 След това разпореждане има поставен отговор на исковата молба от 24.03.2015г. подаден от ответника по делото М.П.П. чрез адв. Р..

На 03.07.2015г. е подадена молба от М.М., с която същата посочва, че във връзка с дадените й от съда указания посочва цената на иска – 3782.60 лв. и представя б.б. за внесена ДТ в размер на 151.30 лв. Моли да бъде даден ход на делото предвид изправяне на нередовностите в исковата молба.

На 09.07.2015г. съдът е постанови определение по чл.140 от ГПК, с което е и насрочил делото за о.с.з.

В проведеното о.с.з. на 06.10.2015г. съдът отново е намерил че следва да остави исковата молба без движение като е констатирал противоречие в обстоятелствената част на първоначално предявеният иск и петитума, уточнен с молба от 27.05.2015г., поради което е преценил, че следва да даде възможност на ищцата да уточни обстоятелствата, на които основава иска си. На 13.10.2015г. ищцата М.М. чрез адв. Е.Н. е депозирал молба, във връзка с последните указания, дадени й от съда. Съдът е разпоредил изпращане на препис от молбата на ответниците които могат да изразят становище. Такова е постъпило от ответника М.П.П. чрез. адв. Р. на 11.11.2015г.

С обжалваното определение от 02.12.2015г. съдът е приел, че следва да приложи разпоредбата на чл.129 ал.3 от ГПК и да върне исковата молба заедно с приложенията на ищцата тъй като е приел, че не са отстранени констатираните нередовности. С оглед на това е постановил връщане на исковата молба на ищцата, осъдил е същата да заплати на М.П. направените разноски по делото и е прекратил производството по гр.д.№ 736/2015г. по описа на РС-Стара Загора. В мотивите на определението си Старозагорският районен съд е приел, че след като с разпореждане от 15.05.2015г. съдът е оставил без движение  исковата молба на ищеца с указания относно нередовностите на същата, с молба от 27.05.2015г. ищцата е уточнила петитума на исковата молба, като предявява два субективно съединени иска – първият по отношение на ответницата С.В.  с правно основание чл.59 от ЗЗД и касае първият процесен недвижим имот и вторият по отношение на  ответника М.П. с правно основание чл.108 от ЗС и касае вторият процесен недвижим имот. С определение в проведеното на 06.10.2015г. открито съдебно заседание съдът отново е оставил без движение исковата молба с указания да бъде уточнена обстоятелствената част на исковата молба. С молба от 13.10.2015г. ищцата оттегля исковата молба по отношение на ответницата С.И.В. и заявява, че претендира съдът да осъди ответника М.П.П. да й предаде владението по отношение на двата процесни недвижими имота. По този начин съдът е счел, че тя променя петитума на първоначално предявения иск, като предявява нов иск за ревандикация по чл.108 от ЗС и за първия недвижим имот по отношение на втория ответник М.П.П., с което не отстранява нередовностите на иска си и не уточнява обстоятелствената част на същия. Ето защо, съдът приел, че ищецът  не е отстранил констатираните нередовности.

Въззивният съд намира, че обжалваното определението е неправилно и незаконосъобразно. В случая съдът многократно е оставял без движение исковата молба в нарушение на разпоредбата на чл.140 от ГПК. Указанията, които са давани на страната са различни като първоначално исковата молба е била оставена без движение единствено,  за да бъде вписана в Агенцията по вписванията, не са били дадени указания, свързани с петитума на исковата молба. Впоследствие е насочил страната да конкретизира дали предявява ревандикационен иск, а след това приел, че като твърди обстоятелства за такъв иск предявява нов иск, а не отстранява нередовности. С оглед на това въззивният съд намира, че районният съд е давал различни указания на страната, с което не е изпълнил задължението си да даде ясни и точни указания за това  кои са нередовностите на исковата молба и е насочил страната към  несвързани с първоначалните твърдения на ищеца обстоятелства.

С оглед на това въззивният съд намира, че следва обжалваното определение да бъде отменено и делото върнато на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Следва съдът да даде  конкретни указания на ищцата и едва след това да извърши преценка доколко същата ги е отстранила.

 С оглед на гореизложеното въззивният съд намира, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено и делото върнато на същия  съд за продължаване на съдопроизводствените действия.  

Водим от горните мотиви, окръжният съд  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯВА определение №3354  от 02.12.2015г., постановено по гр.д.№ 736/2015г. по описа на Старозагорския  районен съд.  

 

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

     

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      

        

 

          ЧЛЕНОВЕ: