О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

  

 

Номер 177………………………24.02.2016 година……………Град Стара Загора    

 

                                            

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………..Първи граждански състав

На двадесет и четвърти февруари………………………………………Година 2016

В закрито заседание в следния състав: 

                                             

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                         ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                        МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

 

Секретар………………………………………………………………………………                                                         

Прокурор…………………………………………….………………………………..                                                

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р. ТИХОЛОВА                                                    

частно гражданско дело номер 1064………по описа за 2016……………..година.

 

        Производството е по чл.274 ГПК.

 

        Образувано е по частна жалба на Ц.П.Ц., подадена чрез пълномощника му адв.Р.М., против определение № 2094 от 19.10.2015 г., постановено по ч.гр.дело № 1938/2015 г. на Казанлъшкия районен съд, с което е прекратено производството по делото и обезсилена заповед № 1359 от 31.07.2015 г. за изпълнение на парично задължение.  

  

        Частната жалба е подадена в срок. Жалбоподателят твърди, че определението е неправилно и незаконосъобразно, постановено при допуснато съществото нарушение на процесуалните правила, тъй като в срока по чл.415, ал.1 ГПК с писмена молба оттеглил заявлението си за издаване на заповед за изпълнение. Съдът не се произнесъл по тази молба, а директно прекратил производството след изтичане на срока по чл.415 ГПК. Следвало да се приеме, че е налице фактическия състав на чл.232 ГПК за десезиране на съда от разглеждането на делото и производството да бъде прекратено на основание подадената от заявителя молба за оттегляне. С постановения съдебен акт били преклудирани правата му. Моли обжалваното определение да бъде отменено и вместо него постановено ново, с което производството да бъде прекратено и обезсилена издадената заповед за незабавно изпълнение на основание на оттегляне на заявлението от заявителя.     

        В срока по чл.276, ал.1 ГПК не е постъпил отговор от другата страна “Индустриал партс и системи” ООД гр.Казанлък.   

 

        Съдът, като обсъди направените в частната жалба оплаквания, намери за установено следното:

 

    За да прекрати производството по делото и обезсили издадената по реда на чл.410 ГПК заповед за незабавно изпълнение, районният съд е приел, че в законноустановения срок заявителят не е представил доказателства, че е предявил иск относно вземането си- предмет на издадената заповед.

 

        Това определение е правилно. Частният жалбоподател е предявил заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.410 ГПК. Издадена  е заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК № 1359 от 31.07.2015 г. по ч.гр.дело № 1938/2015 г. на КРС. На 06.08.2015 г. длъжникът по заповедта “Индустриал партс и системи” ООД гр.Казанлък е подал възражение на основание чл.414 ГПК. С разпореждане № 5643 от 01.09.2015 г. съдът е указал на заявителя, че срещу заповедта за изпълнение е постъпило възражение по чл.414 ГПК и че в едномесечен срок от получаване на това разпореждане следва да предяви иск относно вземането си- предмет на заповедта, както и че при непредставяне на доказателства по делото за предявяване на иска в указания срок, съдът ще обезсили издадената заповед за изпълнение. Препис от това разпореждане е връчено на процесуалния представител на заявителя Ц.Ц.- адв.Р.М. на 09.09.2015 година. На 09.10.2015 г. в КРС е постъпила молба, изпратена по факс, с която Ц.Ц. е заявил, че оттегля заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.410 ГПК и моли заповедта да бъде обезсилена и производството да бъде прекратено. Върху тази молба районният съдия е поставил резолюция молбата да му бъде докладвана след получаване на подписан от молителя екземпляр на същата, тъй като “факс копието не сезира съда с произнасяне”. Екземпляр от молбата с оригинален подпис на молителя не е бил представен и съдът с обжалваното определение, постановено на 19.10.2015 г., прекратил производството и обезсилил издадената в полза на Ц.Ц. заповед за изпълнение на парично задължение, защото в определения от закона едномесечен срок заявителят не е представил доказателства по делото, че е предявил иска за установяване на вземането си.

 

        Съгласно чл.415, ал.2 ГПК, когато заявителят не представи доказателства, че е предявил иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, съдът обезсилва заповедта за изпълнение. В настоящия случай заявителят е получил съобщение, че е постъпило възражение от длъжника по чл.414 ГПК на 09.09.2015 г. При това положение срокът за предявяване на иска за установяване на вземането е изтекъл на 09.10.2015 г. /петък/. Заявителят не е представил доказателства, че е предявил иск в този срок. На 09.10.2015 г. в съда е постъпила молба, изпратена по факс, с която е заявил, че оттегля заявлението си за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК. Авторството на тази молба обаче не е удостоверено, тъй като тя съдържа копие на подписа на молителя, а не оригинален такъв. Екземпляр от молбата с оригинален подпис на молителя /сега жалбоподател/ не е постъпила и до произнасянето на районния съд на 19.10.2015 г., оригинал от тази молба не е представен и с частната жалба. Липсата на подпис прави волеизявлението нередовно, поради което правилно районният съд е приел, че не следва да се произнася по същата, докато не бъде представен екземпляр, подписан от молителя. Не са представени и доказателства за предявен в законноустановения срок иск за установяване на вземането- предмет на заповедта за изпълнение по чл.410 ГПК. Пред вид изложеното, правилно районният съд е прекратил производството и е обезсилил издадената заповед на основание чл.415, ал.2 ГПК, а не поради оттегляне на заявлението.

 

        Както бе посочено по- горе, молителят в заповедното производство Ц.Ц. не е представил доказателства за предявяване на иска  по чл.415, ал.1 ГПК в предвидения от закона срок, поради което правилно районният съд е обезсилил заповедта за изпълнение и е прекратил производството по делото. Обжалваното определение е правилно и следва да бъде потвърдено.                                                                                                                                 

 

        Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд

 

                   О П Р Е Д Е Л И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА определение № 2094 от 19.10.2015 г., постановено по ч.гр.дело № 1938/2015 г. по описа на Казанлъшкия районен съд.

 

        Определението не подлежи на касационно обжалване.       

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: