Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 89                                                 24.03.2016 г.                     град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД            ЧЕТВЪРТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На двадесет и четвърти март                                                                       2016 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                           

Секретар:  Н. Караджунова,

Прокурор: Юлияна Станева,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик ЗЛАТЕВ

гражданско дело № 146 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл.5 от ЗЛС и чл. 336 и сл. от ГПК.

           

            Образувано е по искова молба от П.Д.И., с която моли съда да постави под пълно запрещение майка си – П.Л.В., като страдаща от психично заболяване.

 

Назначеният служебно от съда особен представител на пълнолетния ответник изразява становището, че от събраните по делото доказателства в интерес на ответницата е да се постави под пълно запрещение.

 

Представителят на Окръжна прокуратура- гр.Стара Загора взема становище, че предявеният иск е основателен и следва да бъде уважен, като пълнолетната ответница се постави под пълно запрещение.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, като взе предвид становищата и доводите на страните, както и приложимите по казуса материално-правни и процесуални норми, намира за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното:

 

Не се спори между страните по делото, че ищцата е дъщеря на пълнолетната ответница П.Л.В. и съгласно разпоредбата на чл. 336, ал.1 от ГПК, за нея е налице правен интерес от предявения иск. Това обстоятелство се установява от представеното по делото Удостоверения за родствени връзки № 637/26.02.2016г. издадени от Община Казанлък.

 

Съгласно изискването на чл. 337 от ГПК, съдът придоби непосредствени и преки впечатления за ответницата в проведеното открито съдебно заседание. Същата не е ориентирана за време и място. Не говори. Не разпознава роднините си. Не може да се грижи сама за себе си.

 

От представеното по делото експертно решение № 1594/01.07.2013г. на ЦПЗ Стара Загора ЕООД се установява, че ответницата страда от   “съдова деменция”

 

От свидетелските показания на разпитаните по делото 2-ма свидетели се установява, че ответницата страда от “съдова деменция”. Не е в състояние да се грижи за себе си и за своите работи. Състояние й се влошава, като признаците на заболяването се засилват.

 

При цялостната преценка на всички писмени и гласни доказателства по делото, от придобитите лични впечатления от ответника, съдът намира, че същата следва да бъде поставена под пълно запрещение. Установи се по безспорен начин, че ответницата страда от заболяване, което я лишава напълно от възможността да полага каквито и да е грижи за себе си, и да защитава своите интереси. Страда от “съдова деменция”, което не й позволява да живее самостоятелно и да се грижи за себе си и да защитава имуществените и не имуществените си интересите.

 

При тези данни, съдът счита, че ответницата е в невъзможност да се грижи за своите работи и да защитава по какъвто и да е начин своите ежедневни нужди и интереси. Съдът намира, че невъзможността за адекватна защита на личните и имуществените интереси налага поставянето и под пълно запрещение с оглед да не се допусне по какъвто и да е начин увреждането им. Налице са законовите изисквания на чл.5, ал.1 от ЗЛС.

 

Следователно предявеният иск се явява напълно основателен и доказан и следва да бъде уважен, като ответницата се постави под пълно запрещение по смисъла на чл.5, ал.1, пр.2 от ЗЛС.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл. 338 от ГПК, във вр. с чл.5, ал.1, пр.2 от ЗЛС и чл.154 и сл. от СК, Окръжен съд- гр.Стара Загора

                                    

Р    Е    Ш    И   :

 

ПОСТАВЯ под ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ пълнолетното лице П.Л.В., ЕГН **********,***.

 

РАЗПОРЕЖДА препис от Решението, след влизането му в законна сила да се изпрати на Органа по настойничество и попечителство - Кмета на Община- гр.Казанлък, обл.Старозагорска, както и на ТЗ “ГРАО”-Ст.Загора – Областна служба на МРРБ-София, ГД “ГРАО” по ЕСГРАОН, съгласно чл.107 от ПАС и чл.115, ал.1, т. 7 от ЗГР.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от днес чрез Окръжен съд- гр.Стара Загора пред Апелативен съд- гр.Пловдив. 

 

 

                                                                      ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :