Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 77                                                   18.03.2016 г.                     град Стара Загора

 

 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД            ШЕСТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

На девети март                                                                                         2016 година

в открито заседание, в следния състав:           

                                                                       

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                   

Секретар: …………………..,

Прокурор: Петя Драганова,

като разгледа докладваното от съдията – докладчик УРУКОВ

гражданско дело № 148 по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

 

 

Производството е на основание чл.5 от ЗЛС и чл. 336 и сл. от ГПК.

           

Образувано е по искова молба от  ОП Стара Загора, с която моли съда да постави под пълно запрещение ответника М.Г.А., като страдащ от психично заболяване. В съдебно заседание Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора взема становище, че предявеният иск е основателен и следва да бъде уважен, като пълнолетният ответник се постави под пълно запрещение.

 

             Назначеният служебно от съда особен представител на пълнолетния ответник изразява становището, че след придобитите лични впечатления от съда и  събраните по делото доказателства безспорно се установява, че ответникът не може да с грижи за себе си и имуществото си и следва да се постави под пълно запрещение.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, като взе предвид становищата и доводите на страните, както и приложимите по казуса материално-правни и процесуални норми, намира за установено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното:

 

Исковата молба е предявена от ОП Стара Загора, каквато възможност е предвидена в разпоредбата на чл. 336, ал.1 от ГПК, след като е сезирана с молба за това от С.Г.М..

 

Съгласно изискването на чл. 337 от ГПК, съдът придоби непосредствени и преки впечатления за ответника в проведеното открито съдебно заседание. Същият не отговаря на зададените въпроси, само гледа, не може да говори.

 

От представеното по делото Експертно решение № 1922/2006г., се установява, че ответника страда от “Тежка умствена изостаналост, болест на Даун”.

При цялостната преценка на всички писмени доказателства по делото, от придобитите лични впечатления от ответника, съдът намира, че същият следва да бъде поставен под пълно запрещение. Установи се по безспорен начин, че ответника страда от заболяване, което го лишава напълно от възможността да полага грижи за себе си и да защитава своите интереси. Страда от “Тежка умствена изостаналост, болест на Даун”, което не му позволява да живее самостоятелно и да се грижи за себе си и да защитава имуществените и не имуществените си интереси.

 

При тези данни, съдът счита, че ответникът е в невъзможност да се грижи за своите работи и да защитава по какъвто и да е начин своите ежедневни нужди и интереси. Съдът намира, че невъзможността за адекватна защита на личните и имуществените интереси налага поставянето му под пълно запрещение с оглед да не се допусне по какъвто и да е начин увреждането им. Налице са законовите изисквания на чл.5, ал.1 от ЗЛС.

 

Следователно предявеният иск се явява напълно основателен и доказан и следва да бъде уважен, като ответникът се постави под пълно запрещение по смисъла на чл.5, ал.1, пр.2 от ЗЛС.

 

Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание чл. 338 от ГПК, във вр. с чл.5, ал.1, пр.2 от ЗЛС и чл.154 и сл. от СК, Окръжен съд- гр.Стара Загора

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ПОСТАВЯ под ПЪЛНО ЗАПРЕЩЕНИЕ пълнолетното лице М.Г.А., ЕГН **********,*** **.

 

РАЗПОРЕЖДА препис от Решението, след влизането му в законна сила да се изпрати на чрез ТЗ “ГРАО” Стара Загора – Областна служба на МРРБ-София, ГД “ГРАО” по ЕСГРАОН на Органа по настойничество и попечителство - Кмета на Община Стара Загора, съгласно чл. 97 от ПСАРОВАС и чл.115, ал.1, т. 7 от ЗГР за назначаване на настойник.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от днес чрез Окръжен съд гр. Стара Загора пред Апелативен съд гр. Пловдив.

 

 

 

 

 

 

                                                           ОКРЪЖЕН СЪДИЯ :