Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 69   ……………………10.03.2016 година………………Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На десети февруари……………………………...……………………..Година 2016              

В публичното заседание в следния състав:                                            

                                              

                                             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА

 

                                               ЧЛЕНОВЕ:           РУМЯНА ТИХОЛОВА   

 

                                                                             МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                                       

                        

 

Секретар П.В.……………………………..………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от……………………………съдията Р.ТИХОЛОВА      

въззивно гражданско дело номер 1625…..по описа за 2015……………...година.

 

        Обжалвано е решение № 821 от 04.08.2015 г., постановено по гр.дело № 944/2012 г.  на Старозагорския районен съд, с което е отхвърлена молбата на Н.Х.А., С.Г.А. и Н.Д.П. за тълкуване на основание чл.251 ГПК, на решение № 1161 от 10.10.2013 г., постановено по гр.дело № 944/2012 г. на Старозагорския районен съд. С решението е оставено без уважение и искането на молителите Н.Х.А., С.Г.А. и Н.Д.П. за обезсилване на изпълнителен лист от 15.04.2013 г., издаден по гр.дело № 944/2012 г. на Старозагорския районен съд, за разноските присъдени в полза   на Д.Г.Т. с решение № 1069 от 22.10.2012 г., постановено по делото.

 

        Въззивниците Н.Х.А., С.Г.А. и Н.Д.П., чрез пълномощника си адв.Т.Д., считат, че решението е незаконосъобразно, немотивирано и неправилно. Молят да бъде постановен акт, с която да се извърши тълкуване на решение № 1161/10.10.2013 г. по гр.дело № 944/2012 г. на Старозагорския районен съд, а именно: дали обезсилването на същото се простира и в частта относно разноските в размер на 458.25 лв. Молят да бъде обезсилен и издаденият на 15.04.2013 г. по същото дело изпълнителен лист в полза на Д.Г.Т.. Претендират за разноските по делото.    

 

        Въззиваемият Д.Г.Т., чрез пълномощника си адв.Д.М., взема становище в отговора си по чл.263, ал.1 ГПК, че въззивната жалба е неоснователна, тъй като районният съд правилно определил, че искането за тълкуване е неоснователно, тъй като съдебното решение било ясно и категорично. Моли обжалваното решение да бъде потвърдено като правилно и обосновано.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на въззиваемия, намери за установено следното:

 

        Пред първоинстанционния съд е подадена молба с правно основание чл.251 ГПК. Молителите Н.А., Н.П. и С.А. - ответници в производство, твърдят, че решение № 1161 от 10.10.2013 г. по гр.дело № 944/2012 г. е неясно относно това дали постановеното с него обезсилване на решение № 1069 от 22.10.2012 г., постановено по същото дело, обхваща и частта му за разноските. Молителите обосновават интереса си с твърдението, че срещу тях е налице висящо изпълнително дело, образувано по изпълнителен лист, издаден за събиране на разноските, които съдът е присъдил с решение № 1069 от 22.10.2012 г. С молбата се иска и обезсилване на изпълнителния лист от 15.04.2013 г., издаден срещу тях за разноските, присъдени в цитираното решение № 1069 от 22.10.2012 г. Районният съд е приел, че молбата за тълкуване на решението и искането за обезсилване на издадения по делото изпълнителен лист са неоснователни и е оставил без уважение същите.

 

        Производството по гр.дело № 944/2012 г. на Старозагорския районен съд е било образувано по иск с правно основание чл.26, ал.1 ЗЗД, съединен евентуално с иск по чл.33, ал.2 от ЗС, предявен от Д.Г.Т. против Н.А., Н.П. и С.А.. С решение № 1069 от 22.10.2012 г. районният съд отхвърлил иска за прогласяване на нищожност и уважил евентуално съединения иск по чл.33, ал.2 от ЗС, като постановил изкупуване в полза на ищеца Д.Т. на продадената с нотариален акт от 14.09.2010 г. 1/3 ид. част от недвижим имот, находящ се в с.Казанка, област Стара Загора, подробно описан в решението. С решението тримата ответници са били осъдени да заплатят на ищеца направените по делото разноски в размер на 458.25 лв., съразмерно с уважената част от иска. Това решение е потвърдено с решение № 107 от 06.03.2013 г. по в.гр.дело № 1008/2013 г. на Старозагорския окръжен съд и е влязло в законна сила на същата дата- 06.03.2013 г. На 15.04.2013 г. е бил издаден изпълнителен лист за разноските в полза на Д.Т..

        На 15.05.2013 г. районният съд е бил сезиран с искане от С.А. и Н.А. за обезсилване на решение № 1069 от 22.10.2012 г. на основание чл.33, ал.3 ЗС. Производството е приключило с решение № 1161 от 10.10.2013 г., с което съдът постановил да се счита за обезсилено по право решение № 1069 от 22.10.2012 г. по гр.дело № 944/2012 г. по описа на РС- Стара Загора, в частта, с която е постановено изкупуване в полза на Д.Г.Т. на продадената от Н.Д.П. на купувача С. Ганева А. по време на брака с Н.Х.А. с договор за покупко- продажба на недвижим имот 14.09.2010 г., материализиран в нот.акт № 195, т.І, рег.№ 5992, дело № 159/2010 г., 1/3 идеална част от недвижим имот, находящ се в с.Казанка, подробно описан в диспозитива на решението. Със същото решение в полза на молителите С.А. и Н.А. са присъдени направените в производството разноски в размер на 250 лв.

 

        При така установените факти, от правна страна съдът приема следното:   Предпоставки за допускане на тълкуване на решението са неясноти в съдебния акт, които пораждат съмнение във формираната воля на съда. В настоящия случай такива неясноти в решение № 1161 от 10.10.2013 г. на Старозагорския районен съд не са налице, тъй като в диспозитива на решението ясно и точно е посочено в коя част съдебният акт /решение № 1069 от 22.10.2012 г./ се счита за обезсилен по право. Това е частта, в която е постановено изкупуването по чл.33, ал.2 ЗС, но не и тази относно разноските. Тълкуването изхожда от мотивите на решението, а не от нова преценка на доказателствата, което в производството по чл.251 ГПК е недопустимо. В настоящия случай, съдържанието на горепосочения диспозитив напълно съответства на мотивите на решението, на които се основава. Поради това съдът намира, че молбата за тълкуване на решението се явява неоснователна и следва да се отхвърли, както правилно е приел и районният съд.

 

        Неоснователна е и молбата за обезсилване на изпълнителния лист за разноски в размер на 458.25 лв., присъдени в полза на Д.Г.Т., с решение № 1069 от 22.12.2012 г. В частта си за разноските съдебният акт е влязъл в сила, не е отменен, нито са налице основания за неговото изменяване. Както бе посочено, обезсилването не засяга частта за разноските, поради което това искане следва да бъде оставено без уважение.

 

        Пред вид гореизложените съображения, въззивният съд намира, че обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                        Р  Е  Ш  И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА решение № 821 от 04.08.2015 г., постановено по гр.дело № 944/2012 г.  по описа на Старозагорския районен съд.

 

        Решението не подлежи на касационно обжалване.

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: