Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 80/18.03.2016г.                                          Град С.

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На двадесет и трети февруари                                                   Година 2016

в  публично заседание, в следния състав:

                                                         

                                           Председател: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                  

                                                                   Членове: 1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

 

                                                                                    2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  С.С.

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1629 по описа за 2015 година

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Производството по делото е образувано по постъпила жалба от П.Б.Д., против незаконосъобразните действия на ЧСИ Д. Д. рег. № ., с район на действие ОС-С., извършени със съобщение до съпруг-недлъжник  по изп. Дело № 2015.0400126  и взискател Б.Х. Б..

 

          В законния срок обжалва незаконосъобразните действия на ЧСИ, тъй като счита, че същият не е изпълнил задължението си да провери предварително чия е собствеността посочена в съобщението относно собствеността на процесния лек автомобил марка Фолксваген Поло, рег. № СТ 37 48 АВ, който е фирмена собственост и сочи, че по отношение на жилището находящо се в гр. С., кв. Т., блок ., ет.., ап.. е съпружеска общност и единственото им жилище на четиричленно семейство, което е несеквестеруемо и предприетите действия на ЧСИ счита за незаконосъобразни.

 

На основание изложеното моли,  да бъде отменено насоченото изпълнение върху посоченото имущество, да бъде постановено спиране действията на ЧСИ, до обявяване на решението на съда след разглеждане на подадената жалба.

 

Прави искане – да посочи писмени и гласни доказателства в открито съдебно заседание, доказващи изложеното в жалбата й. Съдът с Определение от датата 28.01.2016 год. е дал възможност на страните да посочат и други доказателства по делото.

 

   По делото е постъпило писмено становище от Б.Х.Б. чрез пълномощника му адв. Р.Ж. ***, относно подадената жалба от П.Б.Д., който счита, че правилно ЧСИ Д. Д. е насочил изпълнението върху имуществото- съпружеска общност по изпълнителното дело. Счита, че са събрани достатъчно доказателства, че лек автомобил Фолксваген – Поло е собственост на П.Д. и тя е декларирала данни относно този автомобил, както и че не е представена никаква документация този автомобил да е фирмена собственост.

 

Относно твърденията за жилището  в гр. С., кв. Т. блок . ет.., ап. ., че е съпружеска общност, същите са неоснователни, тъй като това било единствено жилище на четиричленно семейство. Във връзка с това въззиваемият Б. сочи, че П.Д. притежава  недвижими собственост – ПИ от 895 кв.м. заедно с двуетажна масивна жилищна сграда в с. Г., община К. и придобито вследствие на съдебна делба и е нейна собственост при извършена съдебната делба.

 

С оглед на гореизложеното, моли,  да бъде оставена без уважение жалбата на жалбоподателката П.Б.Д..

Въззиваемият Б. не прави искане за събиране на други доказателства и за присъждане на разноски.

 

 При извършена служебна проверка на въззивната жалба, съдът намира, че същата се явява редовна и процесуално допустима, поради което следва да бъдат разгледани по съществото си.

 

На основание чл. 436, ал. 3 от ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ Д. Д. с район на действие ОС-С..

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

  Съдът счита по допустимостта на подадената жалба, че същата е подадена в срок и се явява процесуално допустими съобразно специалната разпоредба на чл. 503, ал.3 от ГПК, тъй като съпругата на длъжника и жалбоподателка П.Б.Д. заявява, че процесният имот според нея е несеквестеруем и прави възражения именно в тази насока с депозираната от нея писмена жалба. В тази връзка жалбата следва да бъде разгледана по същество относно нейната материална основателност.

 

Въззивният съд намира, че в канцеларията на ЧСИ Д. Д. е образувано изпълнително дело № 2015.0400126/2015г., по молба с вх. № 946/01.09.2015 год. на взискателя Б.Х.Б. срещу длъжника Д.С.Д., който е съпруг на жалбоподателката. Към молбата е приложен изпълнителен лист от 25.02.2013г., издаден по нчх. дело № 9093/2012г., от Районен съд-гр. С..

 

Изпълнителното производство по делото е образувано срещу лицето посочено в изпълнителния лист – длъжника Д.С.Д., който е осъден да заплати на взискателя Б.Х.Б. за сумата от 500 лева – разноски по делото, както и сумата от 5 лева – за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

В хода на изпълнителното производство са изискани справки за пълното проучване на имуществото на длъжник Д.С.Д.. Съпругът недлъжник се ползва със същите права както и длъжника съгласно разпоредбата на чл.503, ал.З от ГПК и може да обжалва действията на същите основания като длъжника , поради което жалбата подадена от лице имащо право да обжалва действията на съдебния изпълнител е допустима.

 

въпреки че в срока на администриране на същата настъпиха промени относно способа на изпълнение, която обезсмисля правния интерес на жалбоподателката от така подадената жалба , но по същество същата е и неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

 

По отношение на първото твърдение в жалбите на жалбоподателката, че е насочено изпълнението върху несеквестеруем имот на жалбоподателката, представляващ и СИО, въззивният съд намира следното:

 

В специалната разпоредба на чл.444, ал.1 от ГПК е уредена   нессквестируемостта на имуществото на длъжника. Съгласно чл.444, т.7, от ГПК НЕСЕКВЕСТИРУЕМО Е ЖИЛИЩЕТО НА ДЛЪЖНИКА, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно и имат друго жилище. Съпрузите Делчеви притежават и други недвижими имоти и това е видно от доказателствата приложени по делото.

 

С молбата за образуване на изп. дело адв. Ж. е поискал извършване на пълно проучване на имуществото на длъжника Д. и насрочване на опис и продан на възбранените имоти и запорирани МПС. Но делото с извършено пълно проучване на имуществото на длъжника . От справка в ГРАО- удостоверение за родствени връзки /л.30/ е видно, че длъжникът е женен за П. БАНКОВА Д.. При извършване на справка за имуществото на длъжника е била извършена по горепосоченото изп. Дело от справка в МДТ и Агенция по Вписванията за имуществата декларирани на името на съпруга недлъжник П.Д.. Съгласно справка от ПП КАТ при ОДП С. - /л.39-40 от изп. дело/ е видно, че по ЕГН на съпруга недлъжник има регистриран лек автомобил ФОЛКСВАГЕН ПОЛО рег. № СТ 3748 АВ. От удостоверение за декларирани данни на името на П.Б.Д. -/л.43/ е посочен лек авт. “ФОЛКСВАГЕН ПОЛО” рег.№ СТ3748 АВ , лек автомобил “ОПЕЛ ЗАФИРА” РЕГ.№СТ 5277 ВА и недвижим имот, находящ се в с.Г. ул. “Х.” № . .

 

От справката в Агенцията по вписванията служба С. по имотната партида на съпруга недлъжник П.Б.Д. се установява вписване на покупка на недвижим имот, находящ се в гр.С. - АПАРТАМЕНТ №77 находящ се в гр.С. кв."Т.„ бл.. ет.. . придобиването на който е станала по врече на брака /л.50 от изп. дело/.От справка в АгВ служба К. по имотната партида на съпруга недлъжник П. Б. Д. се установи вписване на съдебно решение по дело за делба II фаза , с който П.Б. придобива недвижим имот - ДВОРНО МЯСТО с площ от 895 кв.м. представляващо УПИ ІХ-27   по плана на с.Г. ВЕДНО с МАСИВНА ДВУЕТАЖНА     ЖИЛИЩНА     СГРАДА, ЛЯТНА     КУХНЯ,     ГАРАЖ ДВЕ ВТОРОСТЕПЕННИ СГРАДИ НАВЕС и други подобрения. Вписването е извършено на 28.07.2010 год. /л.45  от изп. дело/. По делото е изискано копие от вписаното съдебно решение /л.53-57/, от което е видно , че при така постановена съдебна делба на наследствено имущество на съпругата недлъжник, за придобиване на посоченият по-горе недвижим имот е следвало да изплати на останалите съделители парична сума за уравняване на дяловете , поради което ид.ч. част от посоченият имот е станал СИО .

 

От друга страна съдът намира, че по искане на адв.Р.Ж. вх.№2435/19.10.2015г пълномощник на взискателя по делото изпълнението е насочено към лек автомобил ФОЛКСВАГЕН ПОЛО рег.№СТ 3748 АВ и АПАРТАМЕНТ № ., находящ се в гр.С. кв. “Т.„ бл..ет.., които имущества са записани по ЕГН на съпругата недлъжник и са придобити по време на брака със съпруга длъжник- видно от цитираните по-горе документи. Изпълнението върху тези имущества е законосъобразно поради което е изпратено запорно съобщение за наложен запор до ПП КАТ/виж.л.81/ и искане за вписване на възбрана върху недв. имот /л.85 от изп. дело/ , като е изготвена и Покана за доброволно изпълнение до длъжника с насрочена дата за опис на тези имущества и съобщение до съпруга недлъжник л.86/.

 

Към датата на налагане на възбраната върху АПАРТАМЕНТ №. находящ се в гр. С. кв.Т., бл.., ет.. длъжникът е притежавал в съсобственост със съпругата си-недлъжник и ид.ч, от друг недвижими имот находящ се в с.Г. ул.Х. № ., в който имот живее семейството видно от книжата по делото. Така вписаната възбрана и насочване към изпълнение върху имот АПАРТАМЕНТ №., находящ се в гр.С., кв.”Т.” бл.. ет.. с законосъобразно , защото това жилище не с единствено за длъжника.Длъжникът притежава ид.части освен от това жилище и ид.ч. от жилището в с.Г.Черковише Налагането на запор и насрочването на опис на лек авт. ФОЛКСВАГЕН ПОЛО рег.№СТ 3748 АВ също Е ЗАКОНОСЪОБРАЗНО, тъй като от справките в ПП КАТ И МДТ ОБЩИНА К. е видно, че МПС е записано на П.Б.Д. ПО ЕГН , а не по ЕИК или Булстат на ЕТ , което е изключено от СИО.

 

С оглед на изложеното съдът счита, че не са нарушени правата на жалбоподателката П.Б.Д. и на нейния съпруг – длъжник Д.С.Д., тъй като не е описан несеквестируем имот, поради това, че същите съпрузи разполагат и с ид.ч. от други имоти, включително и с жилищен такъв, поради което жалбата в тази й част следва да бъде оставена без уважение.

 

Въззивният съд намира също така, че в срока на администриране на жалбата с изложение вх. № 2888/04.12.2015г. / на л. 161-168 от изп. дело/длъжникът по делото Д.С.Д. е предложил изпълнението да се насочи върху банкова сметка, ***а да покрие размера на задължението му, като има изрична декларация съгласие и от съпруга недлъжник, а именно жалбоподателката П.Д. като част от същото писмено изложение. В тази насока със съгласието на взискателя Б. е сменен способа за изпълнение като е наложен запор върху цитираната от длъжника сметка.

 

На датата 12.12.2015г. по специалната банкова сметка ***БИБ АД е постъпила сумата от 1367.90 лева /л. 210 от изп. дело/, от която сметка на взискателя Б. е изплатена сумата от 1111.80 лева, с която е изцяло погасено вземането му вкл. главницата по изп. лист, а също така таксите и разноските по изпълнението / л. 219 от изп. дело /. След смяната на способа на изпълнение жалбоподателката е надлежно уведомена за тези обстоятелства, но същата към настоящия момент не е оттеглила жалбата си, което според настоящия съд е предоставено изцяло на нейната преценка.

 

Освен това, при администрирането на същата жалба в законния съд е било представено писмено становище вх. № 2784/23.11.2015г. от адв. Р.Ж. като пълномощник на взискателя Б., че същата жалба е неоснователна и следва да се остави без уважение. От своя страна длъжникът Д. е представил в срок писмено възражение с вх. № 2903/08.12.2015г., че запорираният автомобил Фолксваген Поло, с рег. № СТ 3747 АВ се явява собственост на фирмата ЕТ “ИППМП Д-Р П.Б.” и на практика не е предмет на СИО. В този смисъл запорът върху този лек автомобил е бил отменен и е било предприето изпълнение чрез друг изпълнителен способ, което е станало със знанието и съгласието и на взискателя и длъжника.

 

Въззивният съд намира, че направените оплаквания в жалбите на  жалбоподателката се явяват изцяло в противоречие с реалната обективна обстановка по горепосоченото изпълнително делото.

 

 С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  жалбата на жалбоподателката се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да бъдат оставени без уважение, ведно с всички законни последици от това.

 

На основание чл. 437, ал. 4, изр. последно от ГПК, настоящото решение е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

На основание чл. 436, ал. 4 ГПК, във вр. с чл. 78, ал. 3 и 4 от ГПК, жалбоподателката следва да бъде осъдена на заплати на въззиваемия Б. направените от последния разноски по делото пред настоящото производство, но тъй като от една страна такива разноски не са поискани от същия, а от друга страна не са налице доказателства за направени разноски от този въззиваем пред настоящата съдебна инстанция, то такива не следва да бъдат присъждани.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.С. в настоящият си състав и на основание чл. 437, ал. 4, във вр. с чл. 444, ал. 1 от ГПК

 

   Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 2528/09.11.2015г., подадена от П.Б.Д. с ЕГН  ********** ***, против действията на ЧСИ Д. Д. с рег. №., с район на действие ОС-С., по изпълнително дело № 2015.0400126/2015г., като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

 

ПОТВЪРЖДАВА действията на ЧСИ Д. Д. с рег. № 86, с район на действие ОС-С. по изпълнително дело № 2015.0400126/2015г. по наложен запор на МПС - лек автомобил марка “ФОЛКСВАГЕН ПОЛО” с рег.№ СТ 3748 АВ и насрочен опис на същото, както и наложена възбрана на недвижим имот АПАРТАМЕНТ №.находящ се в гр.С. кв."Т.„ бл..ет.., за който се твърди че е съпружеска имуществена общност и е единствено семейно жилище на четиричленното семейство на длъжника Д.С.Д.,   като ПРАВИЛНИ И ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ в тази им част.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

           

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

 

                                                                                  2.