Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  64                              10.03.2016 година                            гр. Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД           ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 10 март                                                                                         2016 година

В закрито заседание в следния състав

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:РУМЯНА ТИХОЛОВА

 

                                                                 МАРИАНА МАВРОДИЕВА       

 

                                                                   

СЕКРЕТАР: ПЕНКА ВАСИЛЕВА …………………………………………….....

ПРОКУРОР:………………………………………………………………………...

Като разгледа докладваното от зам. председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА в.гр.д. № 1057 по описа за 2016 г., за да се произнесе съобрази:

        Производството е по реда на чл.463 ГПК и е образувано по жалба на „Корпоративна търговска банка” АД – в несъстоятелност със седалище и адрес на управление гр.София против протокол за разпределението на суми от 18.12.2015г. по изп.дело № 20158690400217 по описа на ЧСИ И.Б., рег. № 869  на КЧСИ, предявен на 07.01.2016 г.

Жалбоподателят счита, че обжалваното разпределение на сумите е незаконосъобразно. На първо място в съставения протокол за разпределение на суми не било надлежно посочен номер на изпълнителното дело, във връзка с което е изготвен същия. Отделно, в протокола не били конкретизирани определените за всеки взискател суми по пера, а същите били представени като сбор, както и не било посочено на какво основание са дължими, как са изчислени и формирани, поради което за тях не съществува възможност за преценка досежно правилността на разпределението, а именно дали сумите са действително дължими, респективно платени и по делото се съдържат доказателства за това. На второ място, видно от изпълнителното дело, същото било образувано против двама длъжници - „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО" ООД, ЕИК 833067690 и „ЕКЗОТИК 2000" ООД, ЕИК 123527977. От така съставения протокол за разпределение, обаче, не ставало ясно дали първоначалният взискател Н.П.К. и вторият по ред взискател -„ЯНИЦА ХЛЯБ ДН" ЕООД, са взискатели по отношение и на двамата длъжници или само на един от тях. На следващо място, съгласно т. 6 от мотивите на постановеното Тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. на ВКС по т.д. № 2/2013 г., ОСГТК по изпълнителното дело следва, че не се извършва общо разпределение на постъпленията, а разпределение на постъпленията от отделни изпълнителни способи, като по отношение на едни постъпления някои кредитори могат да са привилегировани, по отношение на други постъпления същите кредитори могат да са хирографарни. Прието е също така, че не всички разноски по изпълнителното дело на първоначалния взискател попадат в хипотезата на чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД. Първоначалния взискател правел разноски по образуването на изпълнителното дело, по осъществяването на изпълнителния способ, постъпленията от който се разпределят, както и по осъществяването на други изпълнителни способи. С привилегията на чл. 136, ал. 1, т. 1 ЗЗД се ползвали само разноските по обезпечението и принудителното изпълнение, които ползвали останалите кредитори. Тоест, касаело се за разноски непосредствено свързани с действията по осребряване на имуществото на длъжника, получената в резултат, на което сума подлежала на разпределение за удовлетворяване вземанията на всички взискатели.

Предвид горното, молят съдът да се произнесе с акт, с който да отмени като незаконосъобразно изготвеното Разпределение на постъпили по изпълнително дело № 20158690400217 по описа на ЧСИ И.Б., рег. № 869  на КЧСИ суми, обективирано в Протокол от 18.12.2015 г.,  предявен на 07.01.2016 г.

        Не са постъпили писмени възражения от взискателя и от останалите участници в изпълнителното производство.      

        Съгласно разпоредбата на чл.436, ал.3 ГПК са приложени мотиви от ЧСИ.

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното разпределение, намери за установено следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.462, ал.2 ГПК.   

Изпълнително дело № 20158690400217 по описа на ЧСИ – И.Б., е образувано на 01.04.2015г. по молба на взискателя Н.П.К., въз основа на изпълнителен лист, издаден па 23.03.2015г. по ч.гр.д. № 1421 по описа за 2015г. на РС Стара Загора за сумите посочени в него, като изп.дело № 20158670400063 по описа на ЧСИ Д.Д. впоследствие е прехвърлено за продължаване на изпълнителните действие в кантората на ЧСИ И.Б..

Изп.дело № 20158670400063 по описа на ЧСИ Д.Д. е образувано срещу солидарно отговорните длъжници “Хлебопроизводство” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора и “Екзотик 2000” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора.  

На длъжника “Хлебопроизводство” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. Индустриален е връчена покана за доброволно изпълнение на дата 14.07.2015г. и на дата 05.08.2015г. е извършен опис на поземлен имот с идентификатор 68850.523.110, ведно със сградите в него, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Индустриален, негова собственост.    

На същия имот е проведена първа публична продажба от 01.09.2015г. до 01.10.2015г., която е обявена от ЧСИ Д. за нестанала, поради неявяване на купувачи.

В периода от 16.11.2015г. до 16.12.2015г. е проведена втора публична продажба на описания имот на длъжника “Хлебопроизводство” ООД, вече по изп.дело по описа на ЧСИ И.Б., където същото е прехвърлено за продължаване на изп.действия и е образувано под № 20158690400217.

С протокол от 17.12.2015г. за купувач на ПИ с идентификатор 68850.523.110, ведно със сградите в него, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Индустриален, е обявен присъединеният на осн. чл. 456 от ГПК въз основа на изп.лист /оригинал/ взискател “Яница Хляб – ДН” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. Стефан Караджа № 17, ет.2, ап.6 за сумата в размер на 2 820 000лв. с вкл. ДДС. Същият не дължи внасяне на задатък на осн. чл.489, ал. 3 от ГПК.

На 18.12.2015г. на осн. чл. 460, във вр. с чл. 495 от ГПК е изготвен протокол за разпределение, за определяне на сумата, която следва да внесе обявения за купувач присъединен взискател, припадаща се за удовлетворяване на останалите взискатели. Против това разпределение е постъпила жалбата, предмет на настоящото дело. Жалбата може да се основава само на довод за погрешна преценка на съдебния изпълнител относно кръга на взискателите, размера на предявените от тях вземания и съответстващите им привилегии.

Следва да се отбележи също така, че в конкретния случай при изготвяне на обжалваното разпределение, по изпълнителното дело няма реално внесена сума от обявения за купувач взискател “Яница Хляб – ДН” ЕООД, която сума е разпределена от ЧСИ с обжалвания протокол.

В изготвеното по делото разпределение участват освен първоначалния взискател Н.П.К. и присъединените по право привилегировани такива, а именно: КТБ АД - в несъстоятелност със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Граф Игнатиев № 10 за вземането си на осн. чл. 136, ал.1,т.З от ЗЗД - първа по ред договорна ипотека, учредена върху продадения недвижим имот, собственост на длъжника “Хлебопроизводство” ООД и ТД на НАП гр. Пловдив - офис Стара Загора за вземането си на осн.чл. 136, ал.1, т.6 от ЗЗД. В разпределението участва и хирографарният кредитор “Яница Хляб – ДН” ЕООД - обявен за купувач на горепосочения поземлен имот и за определяне на дължимата от него сума.

Видно от обжалвания протокол за разпределение, ЧСИ първоначално е посочил подробно какви са вземанията на всички взискатели, като след това е посочил, че от сумата в размер на 2 820 000 лв. е заделена част в размер на 55 871,92 лв., представляваща дължимият данък върху добавената стойност, тъй като част от продадения недвижим имот представлява облагаема доставка съгласно ЗДДС и длъжникът е регистрирано по ЗДДС лице, като за разпределение е останала сумата в размер на 2 764 128.08 лв.С протокола за разпределение от 18.12.2015г. ЧСИ е извършил разпределение на сумата 2 764 128.08 лв., както следва:

На основание чл.136, ал.1, т.1 от ЗЗД:

За 1-воначален взискател: Н.П.К.  - Разноски по изпълнението - такси и допълнителни разноски   в размер на 198 лева  с ДДС заплатени от взискателя по изп.дело на ЧСИ Д.Д.; Разноски по изпълнението - такси и допълнителни разноски в размер на 342 лева с ДДС; Държавни такси - 298 лв.; Възнаграждение на вещо лице - 1000 лв.; Пропорционална такса по т.26 от ТТРЗЧСИ - 31.48лв. с вкл. ДДС.

За 2-ри взискател: “ЯНИЦА ХЛЯБ – ДН” ЕООД с ЕИК 202448417 със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. Стефан Караджа № 17: Такса за присъединяване по т.11 от ТТРЗЧСИ - 60 лв. с вкл. ДДС;

За 3-ти взискател: КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД - в несъстоятелност, ЕИК 831184677, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Граф Игнатиев № 10: Държавни такси - 60 лв.; Разноски по изпълнението - авансови такси по т.11 и т.5 от ТТРЗЧСИ в размер на 108 лева с вкл. ДДС и

За 4-ти взискател: КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД - в несъстоятелност, ЕИК 831184677, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Граф Игнатиев № 10: Разноски по изпълнението - авансови такси по т.П от ТТРЗЧСИ в размер на 60 лева с вкл. ДДС; Пропорционална такса по т.26 от ТТРЗЧСИ - 66 811.91 лв. с ккл. ДДС.

5-ти взискател: ТД на НАП Пловдив - офис Стара Загора - Такса за присъединяване по т.11 от ТТРЗЧСИ - 60 лв. с вкл. ДДС или 

общо от първи ред: 69 029,39лв.

На основание чл. 136, ал.1, т. 3 от ЗЗД:

За   3-ти    и    4-ти    взискател:    КОРПОРАТИВНА   ТЪРГОВСКА    БАНКА   АД   -   в несъстоятелност, ЕИК 831184677, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Граф Игнатиев № 10: Обикновени такси съгласно ТТРЗЧСИ - 7092 лв. за вземания: 2 688 006,69 лв.

Посочил е, че сумата е недостатъчна за удовлетворяване на вземането на този взискател, както и че за останалите взискатели няма сума за разпределяне.

Разпределението е акт на съдебния изпълнител, с който той определя кои притезания подлежат на удовлетворяване, какъв е редът за удовлетворяването им и каква сума се полага за пълно или частично изплащане на всяко едно от тях. Разпределението предпоставя няколко взискатели по същото изпълнение и недостатъчност на сумата, постъпила по изпълнението за цялостното удовлетворяване на всички взискатели. В разпределението се включват тези вземания, които са били предявени до деня на изготвянето му - на първоначалния взискател, на присъединените по право или по искане взискатели, както и разноските по изпълнението, които не са предварително внесени от взискател и които съдебният изпълнител има право да събере служебно от длъжника съобразно чл. 79, ал. 2 ГПК. Съдебният изпълнител е длъжен да отчете единствено вземания, възникнали и удостоверени документално към момента на изготвяне на разпределението. Редът за удовлетворяване на вземанията се определя съобразно реда на привилегиите по чл. 136 ЗЗД, а степента на удовлетворяването им - от правилото на съразмерно удовлетворяване на вземания с еднакъв ред съгласно чл. 136, ал. 3 ЗЗД.

Съгласно чл.460 ГПК, ако събраната сума по изпълнителното дело е недостатъчна за удовлетворяване на всички взискатели, съдебният изпълнител извършва разпределение, като най-напред отделя суми за изплащане на вземанията, които се ползват с право на предпочтително удовлетворение. Остатъкът се разпределя между другите вземания по съразмерност.

На първо място жалбоподателят сочи като порок на обжалваното разпределение - непосочване номера на изпълнителното дело, по което е изготвен. Настоящия съдебен състав намира това възражение за основателно. Действително в протокола, с който извършва разпределение на сумите ЧСИ следва да посочи номера на изпълнителното дело, по което го извърша. Това е задължителен елемент от протокола и следва да бъде изрично посочен в същия, за да има яснота по кое изпълнително дело се извършва разпределението. Неоснователно е изложеното от ЧСИ, че протокола е част от кориците на една папка, номерирано и подпечатано, поради което било ясно, че е част от това дело.

На следващо място възражението, което се прави в жалба, че видно от изпълнителното дело, същото е образувано против двама длъжници - „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО" ООД, ЕИК 833067690 и „ЕКЗОТИК 2000" ООД, ЕИК 123527977, а от така съставения протокол за разпределение, не ставало ясно дали първоначалният взискател Н.П.К. и вторият по ред взискател -„ЯНИЦА ХЛЯБ ДН" ЕООД, са взискатели по отношение и на двамата длъжници или само на един от тях, съдът намира също за основателно.

Основателно е и възражението, че по изпълнителното дело не се извършва общо разпределение на постъпленията, а разпределение на постъпленията от отделни изпълнителни способи, като по отношение на едни постъпления някои кредитори могат да са привилигировани, по отношение на други постъпления същите кредитори могат да са хирогарафарни, както и че не всички разноски по изпълнителното дело на първоначалния взискател попадат в хипотезата на чл.136 ал.1 т.1 от ЗЗД. Това е в унисон с приетото в т.6 от Тълкувателно решение №2/26.06.2015г. на ВКС по тълк.д.№2/2013г., ОСГТК. В този смисъл таксите за присъединяване на взискател по изпълнително дело в размер на 60 лв. дължими на основание т.11 от ТТРЗЧСИ не следва да бъдат включвани в разпределението като привилигировани съгласно чл.136 ал.1 т.1 от ЗЗД. Също така ЧСИ не е посочил в протокола за разпределение кои взискатели и в какъв размер са платили пропорционалната такса по т.26 от ТТРЗЧСИ, поради което не става ясно как ЧСИ е формирал размера на пропорционалната такса по чл.26 от ТТРЗЧСИ, която се разпределя на всеки един от взискателите по т.1 на ал.1 от чл.136 ЗЗД. Неправилно също така ЧСИ е отнесъл т.3 на ал.1 от чл.136 от ЗЗД обикновената такса по ТТРЗЧСИ в размер на 7092 лв., която подлежи на заплащане на взискателя “КТБ” АД /н./ вместо това същата да бъде отнесена по т.1 на ал.1 от чл.136 ЗЗД.

С оглед на гореизложеното доколкото невярно са изчислени разноските по обезпечаването и принудителното изпълнение по чл.136 ал.1 т.1 от ЗЗД , то невярно е изчислена и сумата в размер на 2 688 006.39 лв. която следва да бъде заплатена на взискателя “КТБ” АД /н./ от проведената публична продан.

Въззивният съд намира, че в протокола не са конкретизирани определените за всеки взискател суми по пера, а същите са представени като сбор, както и не е посочено на какво основание са дължими, как са изчислени и формирани, поради което не може да се извърши преценка досежно правилността на разпределението, а именно дали сумите са действително дължими, респективно платени и по делото се съдържат доказателства за това.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че в разпределението следва достатъчно подробно да се посочи откъде произтичат вземанията на всички взискатели, както същите да бъдат индивидуализирани - фактическите и правни основания за възникването им, тъй като при преценка на законосъобразността на разпределението съдът не може да изхожда от предположения, а от установени факти.

Предвид гореизложеното настоящия състав счита, че извършеното разпределение е неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено и делото върнато на ЧСИ за извършване на ново разпределение.

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

        ОТМЕНЯ протокол за разпределение на суми от 18.12.2015г. по изп.дело № 20158690400217 по описа на ЧСИ И.Б., рег. № 869  на КЧСИ, предявен на 07.01.2016 г., като незаконосъобразно.

 

        ВРЪЩА  делото на ЧСИ-И.Б. за изготвяне на ново разпределение, като посочи фактическото и правно основание за възникване на вземането на съответния взискател и привилегията, с която се ползва то.  

 

          ОСЪЖДАХлебопроизводство” ООД ЕИК 833067690, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. Индустриален и “Екзотик 2000” ООД, ЕИК 123527977, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Васил Левски № 27, ет. 1, ап. 2 да заплатят ДТ по жалбата в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ОС-Стара Загора в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/.

 

        Решението може да се обжалва пред Апелативен съд гр.Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

 

                                      ЧЛЕНОВЕ: