Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 73                                 14.03.2016 г.                      град Стара Загора

 

                                       В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, ІІ въззивен състав

На първи март 2016 година

в публичното заседание, в следния състав:

 

                                               Председател : МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                   Членове : 1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                                   2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар  С.С.

като разгледа докладваното от съдията - докладчик ЗЛАТЕВ

въззивно гражданско дело № 1061 по описа за 2016 година,

за да се произнесе съобрази следното :

 

Производството е на основание чл.258 и сл. от ГПК във вр. с чл.222, ал.3 от КТ.

 

Производството по делото е образувано въз основа на постъпила въззивна жалба вх.№ 432/22.01.2016г. от работодателя Рудник “Т.”- с.К., общ.Р.- клон на “М.”- ЕАД, гр.Р., обл.С., с която се обжалва постановеното изцяло негативно за него първоинстанционно Решение № 1/05.01.2016г. по гр.д. № 716/2015г. по описа на РС- гр.Р., обл.С./л.190- 193 от делото на РС/, с което е осъден да заплати на бившия си работник/ищцата/ парично обезщетение, представляващ остатък от неизплатения размер на дължимото обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ във вр. с чл.82, ал.1 от КТД от 2014г. при прекратяване на трудовото правоотношение след придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ведно със законната лихва върху нея от 08.10.2015г. до окончателното изплащане на сумите, както и разноските по делото. Счита, че така постановеното решение е неправилно и необосновано, тъй като по делото било доказано, че ищецът/въззиваем/ по време на обжалване на предходната му заповед за прекратяване на трудовото правоотношение е работил при други 2 бр. работодателя, и не отговарял на условието по чл.82, ал.1 от КТД за трудов стаж между 25 г. и 35 г. само при един работодател. Моли да се отмени изцяло атакуваното Решение на РС, и да се постанови ново, изцяло отхвърлително по делото, както и да му се присъдят разноските по делото пред двете съдебни инстанции. В проведеното едно открито съдебно заседание по делото пред въззивната инстанция се е явил негов процесуален представител- юрисконсулт, който е пледирал пред настоящата въззивна съдебна инстанция. Няма  представена писмена защита пред ОС- С..

 

В законоустановения срок е постъпил писмен Отговор на въззивната жалба от въззиваемия/бившия работник/- ищеца Я.Д.И. ***, която счита тази въззивна жалба за изцяло неоснователна и недоказана, и заявява, че сумата е доказана и му се дължи изцяло, ведно със законните последици. Счита, че е напълно мотивирано, законосъобразно и правилно атакуваното Решение на РС. Поради което моли този въззивна жалба да се отхвърли изцяло, като се потвърди напълно атакуваното с нея изцяло позитивно за него Решение на РС, като му се присъдят разноските пред ОС- С. в това производство. В проведеното едно открито съдебно заседание по делото пред въззивната инстанция се е явил лично неговия процесуален представител- адвокат, който е пледирал в същия смисъл пред настоящата въззивна съдебна инстанция. Няма представена писмена защита пред ОС- С..

 

Настоящият въззивен съд, като обсъди събраните по делото доказателства, доводите на страните и приложимите по казуса материално- правни и процесуални норми, счита за изяснено и доказано следното :

 

          Разгледана по съществото си тази въззивна жалба на жалбоподателя/бивш работодател/ против първоинстанционното Решение на РС- гр.Р. се явява изцяло неоснователна и недоказана, поради следните съображения :

 

Дължимостта на процесната искова претенция е установена, доказана и необорена още с влизането в законна сила на предходното изцяло отменително Решение № 87/22.10.2009г. по гр.д.№ 493/2006г. по описа на същия РС- Р., с което е била изцяло отменена Заповед № 13/15.08.2006г. на Управителя на същия рудник/клон на ЕАД/ за прекратяване на трудовото правоотношение с ищеца/работник/, и същият е възстановен на работа.

Следователно поради отмяната на тази предишна Заповед не е настъпило каквото и да е прекратяване на трудовото правоотношение въз основа на нея, налице е абсолютна правна непрекъснатост на трудовото правоотношение на работника/въззиваем/ с работодателя си/въззивник/ за целия период от 21.04.1983г. до 06.10.2014г. включително, в продължение на цели 31 г. непрекъснат трудов стаж при един и същи работодател. Поради което напълно мотивирано, законосъобразно и правилно първоинстанционният РС- Р. е установил, че са налице всички нормативни изисквания по чл.222, ал.3 от КТ във вр. с чл.82, ал.1 от КТД-2014г. Предвид на което напълно обосновано, законосъобразно и правилно РС е преценил, че работникът/ищец/ има право на парично обезщетение в размер на 15 Брутни трудови възнаграждения/БТВ/ в размер на точно исковата сума от 18 324, 41 лв.

 Соченото от въззивника в своя подкрепа Решение № 331/11.10.2010г.  по в.гр.д.№ 481/2010г. по описа на ОС- К. се отнася да малко по- различен фактически и правен казус, постановено е от равен на нас ОС, а не от по- висока съдебна инстанция, тяхното Решение не е минали през касационна проверка във ВКС- С. и има само информативен, а не задължителен характер на настоящия въззивен ОС- С. по аргумента на противното на чл.297- 298 от ГПК.

В хода както на първоинстанционното производство пред РС- Р., така и в хода на настоящото въззивно производство пред ОС- С. не се твърди, установи или доказа, че тази претенция като фактическо и правно основание, и в този размер да е отменяна от работодателя/въззивник/, или да е била междувременно изплатена от него на бившия му работник/въззиваемия/. Поради което въззивният съд намира, че кратко, стегнато и разбираемо, в Мотивите на РС се съдържат достатъчно обосновки за дължимостта и размера/като главница и начална датата на дължимост на лихвата върху нея/ на тази процесна искова претенция.

Предвид което въззивният ОС- С. счита, че първостепенният РС е стигнал до обоснования, законосъобразен и мотивиран извод, че с уважаването на процесния иск за главница и лихви на атакуваното първоинстанционно Решение, ще се дължи претендираното парично обезщетение, като РС е определил напълно мотивирано, законосъобразно и правилно както дължимия й размер, така и началната дата на дължимост и на лихвите върху нея, ведно със законните последици от това.

Поради което въззивният съд намира, че това атакувано Решение на РС се явява напълно мотивирано, правилно и законосъобразно, ето защо следва да бъде потвърдено изцяло, ведно с всички законни последици от това.

 

С оглед изхода на делото, предвид представените писмени доказателства за разноските по делото и приложимите разпоредби на чл.273 във вр. с чл.78, ал.2 от ГПК, въззивникът/бивш работодател/ следва да бъде осъден да заплати на въззиваемия/бивш негов работник/ направените по делото разноски пред настоящата въззивна инстанция ОС- С. в размер на общо 900 лв./Списъка на л.16 от въззивното дело/ за възнаграждение на 1 бр. адвокат- повереник, съгласно писмения Договор за правна защита и съдействие № 086160/19.02.2016г./л.15 от въззивното дело/.

 

На основание новите разпоредби на чл.280, ал.2, т.3, пр.2 от ГПК/изм. и доп. с Д.в.бр.50/2015г./ настоящото въззивно съдебно Решение не е окончателно и може да се обжалва с касационна жалба в 1- месечен срок от връчването му, чрез ОС- С. пред ВКС на РБ- гр.С..

 

Ето защо водим от горните мотиви и на основание чл.258 и сл. от ГПК във вр. с чл.222, ал.3 от КТ, въззивният ОС- С.

 

 

                         Р    Е    Ш    И  :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Решение № 1/05.01.2016г. по гр.д. № 716/2015г. по описа на РС- гр.Р., обл.С..

 

 

          ОСЪЖДА Рудник “Т.”- с.К., общ.Р.- клон на “М.”- ЕАД, гр.Р., обл.С., със седалище и адрес на управление в с.Т., общ.Р., обл.С., ЕИК-…….. да заплати на Я.Д.И.- ЕГН ********** *** общо сумата 900 лв./деветстотин лева/ разноски пред въззивния ОС- С.. 

 

 

Решението може да се обжалва с касационна жалба в 1- месечен срок от връчването му на всяка от страните, чрез ОС- С. пред ВКС на РБ- С. съгласно чл.280, ал.1, т.3, пр.2 от ГПК.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                     ЧЛЕНОВЕ :  1.

 

 

 

                                                                2.