Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 72                                                    14.03.2016 г.                                 гр.Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,                     І  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На четиринадесети март                                                 две хиляди и шестнадесета година  

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА  ТЕЛБИЗОВА

                                                                      

                     РУМЯНА  ТИХОЛОВА

                                                                           ЧЛЕНОВЕ:

                                                                                                        МАРИАНА МАВРОДИЕВА Секретар   

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело N 1086 по описа за 2016 година.

 

Производството е по реда на чл.435 – 437 ГПК и е образувано по жалба на „Алфа финанс-1“ЕООД, гр.Стара Загора, представлявано от управителя Н.М.С., чрез адв. И.И. – присъединен взискател, против действието на ЧСИ Г.И., извършено по изп.д.№ 1642/2013 г. – постановление за възлагане на недвижим имот от 18.12.2015г.

 

Въззивникът е останал недоволен от възлагането на имота на посочената цена от ЧСИ и моли да бъде отменено това действие, както и да се дадат указания за довършване процедурата по публичната продан, съгласно чл.493 ГПК.

 

Взискателят “Банка ДСК” ЕАД, не взема становище по жалбата.

 

Длъжниците Ц.С.М., И.Г.М., ЕТ „Идица –М-И.М. , представляван от И.М. и „Идица“ ЕООД, представлявано от И.М. не представят писмен отговор.

 

Частният съдебен изпълнител Г.И. в приложените по делото мотиви взема становище за неоснователност на жалбата.

 

Старозагорският окръжен съд, като обсъди направените в жалбата оплаквания, становището на жалбоподателя и ЧСИ, събраните по делото доказателства и като разгледа приложеното изпълнително дело, намира за установено следното:     

 

Подадената жалба е допустима като подадена от надлежен жалбоподател – присъединен взискател – участник в публичната продан. До жалбоподателя не е изпратено съобщение за изготвеното постановление за възлагане на недвижим имот,  от ЧСИ, поради което следва да се приеме, че жалбата е подадена в срока за обжалване на действието на ЧСИ, против подлежащо на обжалване действие, предвидено в разпоредбата на чл.435, ал.3 от ГПК.  

 

Жалбоподателят „Алфа финанс-1“ЕООД, гр.Стара Загора, представлявано от управителя Н.М.С., чрез адв. И.И., като присъединен взискател – наддавач в публичната продан по изп.д. № 1642/2013г. по описа на ЧСИ, Г.И. може да обжалва посочените в ал.3 на чл.435 ГПК действия на СИ. Постановлението за възлагане, може да се обжалва от взискателя - наддавач, поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най – високата цена.  

 

            Изпълнителното производство е образувано по молба на взискателя “Банка ДСК” ЕАД, въз основа на изпълнителен лист от 02.08.2012г., и  заповед за изпълнение по чл.417 ГПК, № 2909 от 02.08.2012г. издадени по ч.гр.д. 4302/2012г. по описа на РС – Стара Загора, с които солидарните длъжници ЕТ „Идица –М-И.М., представляван от И.М. и „Идица“ ЕООД, представлявано от И.М., И.Г.М. и Ц.С.М. са осъдени да заплатят сумата 184 122.32 лв. за главница, по споразумение за обединяване на кредити от 17.05.2010г., сумата 19 286.15 лв. – договорна лихва, 869.46 лв. лихва за забава, 2139.14 лв. такси и несъдебни разноски и законна лихва върху главницата и разноски в размер на 6642.51 лв.  В полза на банката е учредена договорна ипотека върху недвижими имоти на длъжника И.Г.М., действащ в качеството си на ЕТ.  ПДИ са връчени на длъжниците на 24.10.2013г. На 15.11.2013г. е извършен опис на ипотекираните недвижими имоти. На 18.08.2015г. по молба на „Алфа финанс-1“ЕООД и приложено удостоверение по чл.456 ГПК, ЧСИ е присъединил като взискател молителя. По отношение на процесния недвижим имот – самостоятелен обект в сграда – Обект за стопанска дейност – бутик № 6, по изпълнителното дело са проведени публични продажби, като последната публична продажба е за периода 17.07.2015г. – 17.08.2015г. при начална цена 3840 лв. с ДДС. Предходните публични продажби са обявени за нестанали поради неявяване на купувачи.

            Присъединеният взискател „Алфа финанс -1“ ЕООД, е подал пет наддавателни предложения, с цени за имота, както следва 9660 лв., 4860 лв., 4560 лв., 4260 лв., 3950 лв. Другият участник в публичната продан, Л.Б.П. е предложил цена от 3858 лв. ЧСИ е обявил за купувач на имота взискателя „Алфа Финанс-1“ЕООД, който е предложил най - високата цена – 9660 лв. /чл.492, ал.1 ГПК./ На 13.10.2015г. е изготвено разпределение, съгласно чл.495 ГПК, с което указва на присъединения взискател, обявен за купувач  „Алфа Финанс -1“ ЕООД сумата, които следва да внесе. Разпределението е предявено на страните на 28.10.2015г., като страните по изп. дело са надлежно уведомени. Тъй като „Алфа финанс -1“ ЕООД, не е внесъл в срок сумите по изготвеното разпределение, с протокол от 26.11.2015г. ЧСИ на основание чл.493,  т.2 ГПК е обявил за купувач следващия наддавач – Л.Б.П. за предложената от него цена 3858 лв. След внасянето на ценната от купувача, е издадено постановление за възлагане на недвижимия имот от 18.12.2015г., съобщено на длъжниците и на първоначалния взискател на 28.12.2015г.      

 

В жалбата са изложени съображения, че имотът, предмет на публичната продажба е възложен не по най – високата предложена цена, а по най – ниската предложена такава в проданта.

 

В случая присъединеният взискател – наддавач в публичната продан е предложил най – високата цена – 9660 лв., заради което е бил обявен за купувач на имота. След като взискателят, обявен за купувач не внесе сумата в срока по чл.495 от ГПК, съгласно разпоредбата на чл.493, т.2 от ГПК, СИ следва да обяви за купувач на имота наддавача, който е предложил следващата най – висока цена, като постъпва така до изчерпване на всички наддавачи, предложили цени, равни на началната. Ако наддавачът, който е бил обявен за купувач не внесе в срок предложената цена, той отговаря по чл.493, т.1 от ГПК – т.е. губи внесения задатък, който служи за удовлетворение на взискателите. Тълкуването на нормата на чл.493 ГПК, води до извод, че волята на законодателя е отказалият да внесе предложената цена наддавач да бъде изключен от по – нататъшно участие в проданта, с дадените от него по – ниски наддавателни предложения. Отказът на спечелилия търга наддавач да придобие имота на най- високата предложена цена се санкционира със загубване на задатъка, а по аргумент на по – силното основание не може да се приеме, че този наддавач ще се толерира, като му се предложи да закупи имота на по- ниската предложена цена. Ето защо съдът намира, че правилно и законосъобразно съдебният изпълнител е обявил за купувач следващия наддавач, направил следващо по ред наддавателно предложение – Л.Б.П., като е изключил наддавателните предложения на отказалия се да закупи имота наддавач – „Алфа финанс-1“ ЕООД. Съгласно буквалното тълкуване на разпоредбата на чл.493 т.2 от ГПК, СИ следва да обяви за купувач на имота, наддавача, който е предложил следващата най – висока цена, а не следващото най – високо като размер предложение на същия наддавач.

 

В този смисъл е налице съдебна практика на окръжните съдилища – Решение от 26.02.2013г., по в.гр.д.№ 349/2013г. на ОС – Бургас, Решение № 1597от 12.10.2015г., по в.гр.д.№ 2665/2015г. на ОС – Пловдив, Решение № 216 от 07.03.2014 г., по в. гр. д. № 2302/2013 г. на ОСБургас, Решение № 215 от 06.03.2013 г. по в. гр. дело № 350/2013 г. на ОС Бургас.

 

При това положение, съдът намира, че не са допуснати нарушения от ЧСИ при извършване на публичната продажба и имотът е възложен на най - високата предложена цена, поради което жалбата се явява неоснователна. Ето защо, съдът счита, че обжалваното действие на частния съдебен изпълнител е правилно и законосъобразно, а жалбата като неоснователна, следва да бъде оставена без уважение.

 

            Водим от горните мотиви и на основание чл.437 от ГПК, Окръжният съд

                                                

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Алфа финанс-1“ЕООД, гр.Стара Загора, представлявано от управителя Н.М.С., чрез адв. И.И. – присъединен взискател, против действието на ЧСИ Г.И., извършено по изп.д.№ 1642/2013 г. – постановление за възлагане на недвижим имот от 18.12.2015г.  като неоснователна.

 

            Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              

 

 

ЧЛЕНОВЕ: