О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 Номер 205                             01.03.2016 г.                     град  Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД             ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На  01.03.                                                                                                 Година 2016

в закрито заседание, в следния състав :

                                                 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                           2.  НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар  

като разгледа докладваното от съдия Николай Уруков въззивно частно гражданско дело номер 1056 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Производството е на основание чл. 274, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 121, ал. 1 ГПК.

 

Производството по делото е образувано по частна жалба, подадена от жалбоподателя Т.Б.М. - ищец по гр. дело № 113/2016г., по описа на РС-К.. Жалбоподателят моли съда да отмени определението № 140/25.01.2016г., постановено по гр. дело № 113/2016г. по описа на РС-К., с което първоинстанционният съд е разпоредил да бъде прекратено производството по делото и го е изпратил по подсъдност на С. районен съд.

 

Жалбоподателят твърди, че обжалваното определение се явява неправилно и незаконосъобразно, тъй като видно от данните по делото ищецът полагал труд на обекта в с. Т., община М.. Исканията срещу работодателя за възнаграждението за труд и приравнените към тях можели да бъдат предявени пред съда, в чийто район обичайно се полагал труда. В случая се явявал РС-К.. Това била и основната причина за създаването на подсъдността по чл. 114 от ГПК.

 

Подробни съображения относно всички оплаквания на жалбоподателя М. са изложени в подадената от него частна жалба вх. № 1300/04.02.2016г.

 

В тази връзка счита, че обжалваното разпореждане е неправилно, незаконосъобразно и немотивирано и моли същото да бъде изцяло отменено, ведно с всички законни последици от това.

 

В законоустановения срок не е постъпил отговор от другата страна ответника “В. Н.” ЕООД – гр. С..  

 

Окръжен съд – Стара Загора, след като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери законосъобразността на обжалваното определение,  намери за установено следното: 

 

Първоинстанционното гр. дело № 113/2016г. по описа на РС-К. е образувано по искова молба от Т.Б.М., против въззиваемия   “В. Н.” ЕООД – гр. С., по заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК, с искане за заплащане на неизплатено трудово възнаграждение за месец юни 2014г. в размер на 200 лева – чиста сума за получаване, както и обезщетения по чл. 224 от КТ за неизползван платен годишен отпуск в размер на 600 лева за 2012г., 2013г. и шест месеца за 2014г., или общо дължима сума в размер на 800 лева, както и дължимата мораторна лихва за периода от 26.06.2014г. -  датата на прекратяване на трудовото правоотношение, до завеждане на заявлението в съда на 21.01.2016г. в размер на 128.03 лева, както и законната лихва от момента на завеждане на заявлението, до окончателното изплащане на дължимите суми.

 

С определение № 140/25.01.2016г., постановено по гр. д. № гр. дело № 113/2016г. на Районен съд гр. К., същият съд е прекратил производството по същото дело и го е изпратил по правилата на местната подсъдност – Районен съд – гр. С..

 

Определението на първостепенния съд се явява правилно и законосъобразно поради следните съображения:  

 

Съгласно специалната разпоредба на чл. 411, ал. 1 ГПК заявлението за издаване на заповед за изпълнение се подава до РС по постоянния адрес или седалище на длъжника. Поради едностранния характер на заповедното производство тази норма определя както родовата, така и местната подсъдност и се явява императивна по своето правно естество. В конкретният случай разглеждащия съд се явява обвързан и задължен от посочения именно от заявителя адрес на длъжника, който в конкретния случай се намира в гр. С..

 

Възражението на жалбоподателя, че процесния случай следва да се приложи друга специална разпоредба, именно тази на чл. 114 ГПК е неоснователно и необосновано, тъй като тази подсъдност касае общото гражданско исково производство, а не специалното производство по издаване на заповед за изпълнение по смисъла на чл. 410 от ГПК.

 

В тази насока въззивният съд следва да отбележи, че заявлението се подава до РС по постоянния адрес или седалището на длъжника, независимо от основанието въз основа на което се иска издаването на тази заповед за изпълнение, както и независимо от обичайното местополагане на труда по трудовия договор на жалбоподателя.  В същия смисъл се явява и константната практика на Върховните съдилища на Републиката, която е задължителна за всички съдилища в страната.

 

Налага се категоричният извод, че обжалваното от жалбоподателя определение на КРС, се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде изцяло потвърдено, ведно с всички законни последици от това.

Поради тази причина, частната жалба на жалбоподателя следва да бъде оставена без уважение по съображенията подробно изложени по-горе.

На основание чл. 121, ал. 1 ГПК, тъй като е предвиден специален ред за обжалване на това определение, същото подлежи на обжалване с частна жалба пред Апелативен съд – гр. Пловдив.

На основание чл. 78, ал. 4, във вр. с чл. 273 и във вр. с чл. 278, ал. 4 от ГПК, жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати на въззиваемия направените по делото разноски пред настоящата инстанция и производството по частната въззивна жалба, но тъй като въззивният съд намира, че такива разноски не са поискани с писмен отговор на въззиваемия и не са направени такива от него пред настоящата инстанция, то  и такива не следва да бъдат присъждани.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  частна жалба вх. № 1300/04.02.2016г., подадена от жалбоподателя Т.Б.М. с ЕГН ********** *** № 113/2016г. по описа на РС-К., подадена срещу определение № 140/25.01.2016г. постановено по гр. дело № 113/2016г.,  по описа на РС-К., с което същия съд е прекратил производството по ч.гр.дело № 113/2016г. по описа на същия съд и го е изпратил по подсъдност на С. районен съд, като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 140/25.01.2016г. постановено по гр. дело № 113/2016г.,  по описа на РС-К., като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 1-седмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд – гр. Пловдив.

 

 

 

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :            

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

   2.