О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 Номер 311/ 25.03.2016 г.                                        град  С.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД              ВТОРИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 25.03.                                                                                 Година 2016                 

в закрито заседание, в следния състав :

 

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНДЕЛЧЕВА

 

                                      ЧЛЕНОВЕ: 1. ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                           2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

Секретар

като разгледа докладваното от съдия Н. Уруков

частно гражданско дело номер 1073 по описа за 2016 година,

за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Производството е по чл.274, ал.1 ГПК, във връзка с чл. 78, ал. 2 и ал.4 от ГПК и вр. чл.232, ал.1 от ГПК.

 

Делото е образувано по частна жалба от адв. В.М.В., по гр. дело № 4556/2015г. по описа на РС-С., против определение от 14.12.2015г.. на РС-С.,  постановено по гр.дело № 4556/2015г. в частта, в което на основание чл. 78, ал. 2 ГПК е осъден да заплати на ищеца Г.Г. направените по делото разноски в размер на 638 лева.

 

Жалбоподателят счита, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно и като такова моли въззивния Окръжен съд-С. да го отмени частично в частта за разноските без да отменя определението за прекратяване на делото като подробни съображения за това са изложени в частната жалба вх. № 29012/15.12.2015г., депозирана  по гр. дело № 4556/2015г. на РС-С..

 

Съдът намира, че в законоустановения едноседмичен срок за писмен отговор такъв е постъпил от въззиваемия – ищец по делото Г.Н.Г. чрез адв.  А.Г. ***,  с който моли частната жалба да бъде оставена без уважение, по съображения подробно изложени в подадения писмен отговор с вх. № 3183/12.02.2016г.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства,  преценени в тяхната съвкупност и същевременно с това и всяко поотделно и като взе предвид становищата на страните и оплакванията изложени в частната  жалба, депозирана по делото, както и доводите изложени в писмения отговор на въззиваемия,  намира за установено следното:

 

С определението си от 14.12.2015г. на РС-С.,  постановено по гр.дело № 4556/2015г., е прекратено производството по същото гр. дело поради оттегляне на предявения иск от страна на ищеца Г.Н. чрез пълномощника му адв. М. и съгласието на ответника за оттеглянето на иска, на основание чл. 232, ал. 1 от ГПК. Същевременно с това съдът на основание чл. 78, ал. 1 ГПК е осъдил жалбоподателят В. да заплати на въззиваемия и ищец по делото Г. направените по делото разноски в размер на 638 лева.  Определението в частта относно неговото прекратяване не е  обжалвано от страните, а обжалвано само в частта за разноските.

 

Въззивният съд намира, че частната жалба е процесуално допустима, тъй като изхожда от активно процесуално легитимирана  страна в процеса, насочена против съдебен акт който подлежи на въззивен съдебен контрол и е подадена в преклузивния законоустановен едноседмичен срок по чл. 275, ал.1 от ГПК и се явява процесуално допустима.

 

Жалбоподателят В.М.В. не е доволен от така постановеното определение на РС-С., поради което същата се явява процесуално допустима и следва да бъде разгледана по съществото си.

 

Действително първоинстанционния съд на основание чл. 78, ал. 2 ГПК е осъдил ответника да заплати на ищеца направените от последния разноски по делото, което се явява неправилно и незаконосъобразно. Според същата разпоредба ако ответникът с поведението си не  е дал повод за завеждане на делото и ако признае иска, разноските се възлагат върху ищеца, но същата разпоредба на чл. 78, ал. 2 ГПК се прилага когато първоинстанционното производство завършва със съдебно решение по съществото на делото, а не когато същото е прекратено при условията на чл. 232 от ГПК , както е в настоящия случай.

 

В конкретният случай е приложима императивната разпоредба на чл. 78, ал.4 от ГПК, която гласи, че ответникът има право на разноски  и при прекратяване на делото. Налага се извода, че е следвало да бъде осъден ответника да заплаща н ищеца разноски, а при прекратяване на делото ищеца да бъде осъден да заплаща на ответника направените от него разноски по делото. Това също не е било направено, тъй като такива разноски не са били поискани от ответника и не са били представени надлежни доказателства в тази насока от същия.

 

Следва категоричното заключение, че първостепенния съд неправилно, необосновано и немотивирано е присъдил в полза на ищеца разноски на основание чл. 78, ал. 2 ГПК, която разпоредба е неприложима в конкретния случай, поради което това определение на първоинстанционния съд следва да бъде отменено в тази му част, ведно с всички законни последици от това.

Настоящият съдебен състав намира, че частната жалба е основателна, а обжалваното Определение на първоинстанционния съд в обжалваната му част относно присъдените разноски е неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено, ведно с всички законни последици от това.

         Настоящото определение на въззивния съд подлежи на касационно обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните с частна жалба пред Апелативен съд – гр. П., тъй като е предвиден и специален ред за неговото обжалване.

Воден от горното, съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определението си от 14.12.2015г. на РС-С.,  постановено по гр.дело № 4556/2015г. в частта му, с която РС – С. на основание чл. 78, ал. 2 ГПК е осъдил В.М.В. с ЕГН **********,***, да заплати на Г.Н.Г. с ЕГН **********,*** Загора, и адрес за призоваване: гр. С., бул. “Ц.” № ., вх. ., ет., ап. . – сумата от 638 /шестстотин тридесет и осем/ лева  - разноски по делото, като неправилно и незаконосъобразно в тази му част.

 

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд  - П.,  чрез ОС-С..

 

 

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  

 

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                                                                                       2.