Р Е Ш Е Н И Е

 

  109  /08.04.2016 година                                                     Град Стара Загора

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

С.т окръжен съд                     ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На пети април                                                                                       2016 година

В публично заседание, в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРГАРИТА САРАНЕДЕЛЧЕВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ  

                                                                    НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                 

Секретар  С.С.

Прокурор  

като разгледа докладваното от чл. съдията М. САРАНЕДЕЛЧЕВА                 

въззивно гражданско дело  номер 1046 по описа за 2016 година.

                  

 

 Обжалвано е решение № 809/30.10.2015г. по гр.дело № 4579/2014г., по описа на С. районен съд.

 

Въззивникът Д.С.Д. счита, че решението е неправилно и незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния и процесуален закони. Моли да бъде отменено решението и отхвърлена претенцията на  ищеца. Претендира за присъждане на направените по делото разноски.

 

Въззиваемият  “Специализирана болница за активно лечение по кардиология” гр. Я. /МБАЛ/ ЕАД – гр. Я., е подал писмен отговор на въззивната жалба, с който моли да се отхвърли същата и потвърди решението. Развива подробни съображения както в него, така и в писмената защита. Също претендира за присъждане на направените разноски по делото.

 

Въззивният съд след като обсъди данните по делото, намира за установено следното:

 

Предявени са искове с правно основание чл. 234, ал. 3, т. 3 от КТ, във вр. с чл. 92 ЗЗД и чл. 86, ал. 1 ЗЗД.

 

Ищецът претендира обезщетение, за което да бъде осъден ответника по договор за придобиване на професионална квалификация, мораторна лихва върху главницата и законна лихва. Твърди, че предсрочното прекратяване на договора от ответника е в нарушение на чл. 6, ал. 2 от него.

 

По делото е приет като писмено доказателство договор за придобиване на специалност № 471/27.04.2012г., сключен между Тракийски университет – гр. С., ищецът и ответникът на основание чл. 24 от Наредба № 34/29.12.2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, действала по време на процесните отношения и понастоящем отменена.

 

Съгласно чл. 2, ал. 2 от договора обучението на специализанта е с продължителност от 27.04.2012г., до 27.04.2016г. като ищецът бил определен за обучителна институция, в която се провежда практическото обучение като болницата следва да му заплаща ежемесечно сумата 580 лева брутно възнаграждение.

 

Видно от сключения между ищецът и ответника договор за повишаване на професионална квалификация от 13.12.2013г. на основание чл. 234 КТ и Наредба № 34 работодателят се задължава да изплаща на обучаемия уговорените средства за издръжка и разходите му за обучението, съгласно сключения договор на обучаемия с висшето училище, дължима на основание Наредба № 34 – чл. 3, ал. 1. Съгласно чл. 5, ал. 2 от договора специализантът се е задължил след успешно завършване на обучението си да работи при работодателя за срок от пет години. Видно от чл. 6, ал. 2 - при едностранно прекратяване на действието на договора от страна на обучаемия преди завършване на обучението и придобиване на специалността, обучаемият е длъжен да възстанови на работодателя получените до този момент суми, с които е било финансирано обучението му.

 

По делото в първоинстанционния съд е постъпила молба от 05.06.2015г., с правно основание чл. 192 ГПК, с която ответникът е поискал да бъде задължен Тракийския университет – гр. С. да представи заверени копия на всички документи съставени в изпълнение на процедурата по чл. 27, б.”б” от Наредба № 34/29.12.2006г. по прехвърлянето му от болницата в гр. Я. в МБАЛ – гр. С. и продължаване на обучението му в нея, оригинал или заверено копие на договор за обучение за придобиване на специалност № 471/27.04.2012г., от които ще се установи дали екземплярът на договора съхраняван в университета е попълнен така както е попълнен екземплярът представен от ищеца.

 

В изпълнение на горното Тракийски университет – гр. С. с писмо изх. № 2963/12.06.2015г. е представил исканите документи. От тях е видно следното: Със заявление от 29.10.2014г. ответникът е поискал от декана на Тракийски университет – гр. С. да му бъде прекратен договора за обучение в МБАЛ ЕАД – гр. Я. с  № 471/2012г. и преместен  на бройка в МБАЛ – гр. С.. На същото е поставена резолюция “да”. Последвала е заповед № 249/03.11.2014г. на основание Наредба № 34/2006г., чл. 27, ал. 1, т. 6, заявление на ответника, подписана от декана, с която е наредено да бъде прекратен договор № 471/27.04.2012г., база за теоретично обучение МФ – гр. С., практическо обучение СБАЛК – гр. Я. и специализантът сключва договор за обучение № 702/01.11.2014г. съгласно чл. 24/б/ от Наредба № 34 с база практическо обучение МБАЛ “И. С.” – гр. С., считано от 01.11.2014г. Разпоредено е препис от заповедта да се връчи на лицето, отдел СДО, ФСО и ръководителя на специализацията за сведение и изпълнение.

 

На 17.10.2014г. ответникът е отправил писмено искане до изпълнителния директор на ищеца, с което заявява, че поради известните му обстоятелства иска да прекрати практическото му обучение в болницата, считан от 19.10.2014г. На искането е поставена резолюция “да” от 17.10.2014г. По делото е приета и молба от ответника до директора на МБАЛ “И. С.” – гр. С. от 29.10.2014г. с молба да му бъде разрешено да продължи практическото си обучение в болницата.

 

На основание гореизложеното, въззивният съд приема, че обучението на ответника е прехвърлено в МБАЛ “И. С.” – гр. С.. Същото е започнало действието си в съответствие разпоредбата на Наредба № 34 за придобиване на специалност в здравеопазването, която е действала към момента на прехвърляне на обучението на ответника от едната болница в другата. Съгласно чл. 27/б/, ал. 1 – прехвърляне на специализант може да се извърши при следните условия: с писмено искане на специализанта до ректора на висшето училище и писмено съгласие на ръководителите на съответните институции провеждащи практическото обучение. Ответникът е изпълнил изискванията на посочената разпоредба. Последователността на посочените по-горе документи сочат това. Не би могло да се приеме, че изпълнителният директор на болницата гр. Я. не е дал съгласието за преместването, тъй като на него му е била известна заповедта на ректора на висшето училище. Следователно резолюцията “да” е във връзка с това известено му обстоятелство.

 

От друга страна, документите представени от Тракийски университет – гр. С. установяват по безспорен начин писмените съгласия и на трите страни по договора за прехвърляне на обучението на ответника, като по този начин е изпълнено изискването на чл. 27/б/ от Наредба № 34/29.12.2006г. Следователно обучението на ответника не е прекратявана, поради което не се дължи и претендираната от ищеца сума. Съгласно чл. 27, ал. 1, т. 4 от тристранния договор, същият се прекратява при прехвърляне на специализанта на основание чл. 27 /б/ от Наредба № 34/29.12.2006г. Следва да се има предвид, че договорът за повишаване на професионална квалификация от 13.12.2013г. и трудовият договор със срок за изпитване сключени между страните по делото са акцесорни договори, тоест, те произтичат от сключения тристранен договор. Договорът за повишаване на професионална квалификация е сключен въз основа на договор № 471/2012г.

 

Средствата по практическото обучение на специализанта са осигурявани целево от МЗ и претендираното с исковата молба обезщетение не е осигурявано с лични средства на ищеца.

 

Предвид изложеното въззивният съд намира, че предявените искове са неоснователни и като е уважил същите макар и частично районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено.

 

В полза на въззивника следва да се присъдят направените по делото разноски в двете съдебни инстанции съгласно чл. 78, ал. 3 ГПК, в размер на 1 505 лева.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 271, ал. 1 от ГПК, въззивният съд

      

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение № 809/30.10.2015г. постановено по гр.дело № 4579/2014г., по описа на С. районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от “Специализирана болница за активно лечение по кардиология” - гр. Я. ЕАД, с ЕИК ……., със седалище и адрес на управление: гр. Я., ул. “Д.” № ., представлявано от изпълнителния директор д-р Б. Ч., искове срещу Д.С.Д. с ЕГН **********,***, за заплащане на обезщетение по договор за придобиване на професионална квалификация в размер на 2 920.53 лева, мораторна лихва върху главницата от 14.10.2014г. до предявяване на исковата молба и законна лихва за забава върху главницата, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

 

ОСЪЖДА “Специализирана болница за активно лечение по кардиология” - гр. Я. ЕАД, с ЕИК ……., със седалище и адрес на управление: гр. Я., ул. “Д.” № ., представлявано от изпълнителния директор д-р Б. Ч., да заплати на Д.С.Д. с ЕГН **********,***, сумата 1 505 /хиляда петстотин и пет/ лева – направени разноски в двете съдебни инстанции.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:      

 

 

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:     1.                    

 

 

 

                                                                                           2.